Search result for

ปรารถนา

(55 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปรารถนา-, *ปรารถนา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรารถนา[V] desire, See also: long for, want, wish, hope for, yearn, aim, aspire, Syn. มุ่งหมาย, อยากได้, ต้องการ, หมาย, อยาก, ประสงค์, หวัง, Example: การตายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนา แต่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนหนีไม่พ้นไม่ว่าจะมั่งมีหรือยากจนเพียงใด
ปรารถนาดี[V] wish well, See also: have good wishes, Syn. ตั้งใจดี, หวังดี, Example: พ่อมักจะพูดอยู่เสมอว่า รักและปรารถนาดีกับเขา, Thai definition: อยากให้ผู้อื่นได้ดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปรารถนา(ปฺราดถะหฺนา) ก. มุ่งหมาย, อยากได้, ต้องการ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have an itch that only chuck can scratch,ฉันมีความปรารถนาที่มีชัคคนเดียวที่ทำให้ได้ Pret-a-Poor-J (2008)
You can't even let them put him in the ground without making it serve your agenda?คุณไ่ม่สามารถให้พวกเขาฝังคุณ\ โดยไม่ได้ทำตามปรารถนาของคุณ Birthmarks (2008)
Desparate to build a Republic supply base in the system of Toydaria,ด้วยปรารถนาจะตั้งฐานส่งกำลังบำรุงของสหพันธรัฐ\ ในระบบดวงดาวทอยดาเรีย Ambush (2008)
I think he wishes he had another son, one who is worthy of taking his place.เขาปรารถนาจะมีลูกชายอีกสักคน คนที่เหมาะจะสืบทอดบัลลังก์ The Labyrinth of Gedref (2008)
I do have a sense of the kind of Camelot I wish to live in.แต่หม่อมฉันมีความรู้สึกว่า คาเมลอตที่หม่อมฉันปรารถนานั้น The Mark of Nimueh (2008)
My desire to see more is so strong I can't sleep at nightความปรารถนาของข้านั้นแน่วแน่ จนข้ามิสามารถข่มตาหลับลง Portrait of a Beauty (2008)
They are what my hand paintedทั้งหมดนั้นเกิดขึ้น ด้วยมือและหัวใจปรารถนา Portrait of a Beauty (2008)
And you're willing to give your life, Gaius, for the future they will bring?และเจ้าปรารถนาที่จะมอบชีวิตเจ้า ไกอัส แลกกับอนาคตที่พวกเขาจะสร้างขึ้น Le Morte d'Arthur (2008)
It is my last wish as a friend.นี่เป็นความปรารถนาครั้งสุดท้ายสำหรับความเป็นเพื่อน Baby and I (2008)
My desire to behead you and quench my angst is ardent, but your life is now in Dojin's hands.ข้ายังปรารถนาที่จะปลิดชีพของท่าน ที่จะสามารถดับความทุกข์ในจิตใจของข้าได้ ตอนนิ้ชีวิตของท่านอยู่ในมือของโดจินแล้ว The Kingdom of the Winds (2008)
If you don't follow my wishes, you might not be able to protect that child.หากท่านไม่ทำตามความปรารถนาของข้า ท่านจะไม่สามารถ ปกป้องลูกของท่านได้ The Kingdom of the Winds (2008)
Your wish is my command.สิ่งที่ท่านปรารถนาขอให้สั่งข้ามา The Kingdom of the Winds (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรารถนา[v.] (prātthanā) EN: wish ; desire ; long for ; hope for ; yearn ; aim ; aspire   FR: souhaiter ; désirer ; aspirer
ปรารถนาดี[v. exp.] (prātthanā dī) EN: wish well ; have good wishes   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ache[VI] ปรารถนา, See also: ต้องการ, ประสงค์, อยาก
be dying for[PHRV] กระหาย, See also: ปรารถนาอย่างมาก, ต้องการมาก
covet[VI] อยากได้ของผู้อื่น, See also: ปรารถนา
covet[VT] อยากได้ของผู้อื่น, See also: ปรารถนา, Syn. desire, envy
crave[VT] ปรารถนา, See also: ต้องการ, Syn. desire, covet, need
crave[VI] ปรารถนา, See also: ต้องการ
crave for[PHRV] ปรารถนาอย่างควบคุมไม่ได้, See also: กระหาย, อยากได้อย่างมาก
desiderate[VT] อยากเห็น (คำโบราณ), See also: ปรารถนาจะเห็นบางสิ่ง
desire[VT] ปรารถนา, See also: อยาก, ต้องการ, ประสงค์, Syn. demand, ask for, require, Ant. hate, dislike, loathe
fancy[VT] ปรารถนา, See also: ต้องการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambition(แอมบิช' เชิน) n. ความทะเยอทะยาน, ความมักใหญ่ใฝ่สูง, ความปรารถนาอันแรงกล้า, เป้าหมายของความปรารถนาดังกล่าว . -vt. ปรารถนา อย่างแรงกล้า. -ambitionless adj., Syn. longing, goal ###A. aimlessness)
ambitious(แอมบิช' เชิส) adj. ทะเยอทะยาน, ปรารถนาอย่างแรงกล้า, มักใหญ่ใฝ่สูง. -ambitiousness n., Syn. aspiring, purposeful)
appetite(แอพ'พิไททฺ) n. ความอยากอาหารหรือเครื่องดื่ม,ความต้องการของร่างกาย,ความปรารถนา,ความชอบ, Syn. desire,craving, relish, liking ###A. aversion, distaste)
aspirant(แอส'พิเรินทฺ) n. ผู้ปรารถนา,ผู้แสวงหา,ผู้อยากได้. -adj. อยากได้,แสวงหา
aspiration(แอสพเร'เชิน) n. ความปรารถนา,ความอยาก,การออกเสียงเป็นเสียงลมหายใจออก,การหายใจ, Syn. desire, hope, yearning)
athirst(อะเธิร์สท) adj. มีความปรารถนามาก, กระหายน้ำ (eager, thirsty)
avid(แอฟ'วิด) adj. ต้องการ,อยาก,หิวกระหาย, ปรารถนาอย่างมาก,ละโมบ, Syn. anxious)
avidity(อะวิด'ดิที) n. ความกระหาย,ความปรารถนาอย่างมาก,ความละโมบ, Syn. enthusiasm, greed ###A. indifference)
breathing(บรีธ'ธิง) n. การหายใจ,กระบวนการหายใจ,การหายใจอึดหนึ่ง,การหยุดพักหายใจ,การเอ่ยคำ,ความปรารถนา,ชั่วแวบเดียว,การโชยพัดเบา
competitive(คัมเพท'ทิทิฟว) adj. เกี่ยวกับการแข่งขัน,ซึ่งสามารถแข่งขันได้,มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะแข่งหรือเพื่อประสบความสำเร็จ, See also: competitiveness n. ดูcompetitive, Syn. emulative,rivaling ###A. cooperative

English-Thai: Nontri Dictionary
aspirant(n) ผู้ออกเสียง,ผู้ใฝ่สูง,ผู้ปรารถนา,ผู้แสวงหา
aspiration(n) การออกเสียง,การหายใจ,ความปรารถนา,ความทะเยอทะยาน
aspire(vi) ปรารถนา,ต้องการ,ทะเยอทะยาน
athirst(adj) กระหาย,ต้องการ,ปรารถนาอย่างแรงกล้า
avid(adj) งก,ละโมบ,โลภ,อยากได้,ต้องการ,มักได้,กระหาย,ปรารถนา
avidity(n) ความละโมบ,ความโลภ,ความอยาก,ความต้องการ,ความมักได้,ความปรารถนา,ความงก
covet(vt) โลภ,ปรารถนา,อยากได้
covetous(adj) โลภ,ละโมบ,อยากได้,ปรารถนามาก
covetousness(n) ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้,ความปรารถนา
desirability(n) ความน่ายินดี,ความน่าปรารถนา,ความถูกใจ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
欲する[ほっする, hossuru] Thai: ปรารถนา English: to desire
望む[のぞむ, nozomu] Thai: ปรารถนา English: to desire
志す[こころざす, kokorozasu] Thai: ปรารถนา English: to aspire to
祈る[いのる, inoru] Thai: ปรารถนา English: to wish
願う[ねがう, negau] Thai: ปรารถนา English: to desire

German-Thai: Longdo Dictionary
wünschen(vt) |wünschte, hat gewünscht| ปรารถนา หวังอยากให้ เช่น Ich wünsche dir, daß du die Prüfung schaffst. ฉันขอให้เธอสอบผ่าน
sich(D) wünschen(vt) ปรารถนาอยากได้ เช่น Zu Weihnachten wünsche ich mir ein schönes Portemonnaie von ihm. คริสต์มาสนี้ฉันอยากได้กระเป๋าสตางค์จากเขา
etw. geht jmd. durch die Lappen.(idiomatisch) โอกาสหลุดลอยไป หรือ ไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนา เช่น Mir ist ein herrlicher Job durch die Lappen gegangen = ฉันพลาด ไม่ได้งานสุดเจ๋งที่ต้องการ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top