ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

will

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -will-, *will*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
will(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) The best way to do this is to have an announcer at hand. But this can cause complications. The problems that come with having an announcer

English-Thai: Longdo Dictionary
willful(adj) มุ่งมั่น, อย่างตั้งใจ เช่น For example, if your neighbor builds an ugly new fence and you intentionally run it down with your truck, that's a willful tort., I want you to understand that what I hate is willful ignorance.
goodwill(n) ค่าความนิยม เช่น Everything's that little bit nicer and you get the feeling that in some small way you're contributing to the ongoing goodwill of the workplace.; Just four days later, they ruined whatever goodwill the bishop established with sex-abuse victims.
last will(n) ความประสงค์ครั้งสุดท้ายของชีวิต, บันทึกการยกมรดก (Last Will and Testament) เช่น Do make, publish and declare this to be my last will and testament. I give, devise and bequeath to my beloved wife all of my property, real, personal and mixed, of which I shall be possessed, and to which I shall be entitled, at the time of my death., See also: testament

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
will(aux) จะ, See also: จัก
will(n) ความตั้งใจ, See also: ความมุ่งมั่น, ปณิธาน, Syn. determination, resolution
will(vt) ตั้งใจที่จะทำให้เกิด, See also: มุ่งมั่น, พยายามจะให้บางสิ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจของจิตใจ
will(n) ความต้องการ, See also: จุดประสงค์, ความปรารถนา
will(vi) ต้องการ, See also: ประสงค์, ปรารถนา, Syn. desire, want, wish
will(vt) ต้องการ, See also: ประสงค์, ปรารถนา, Syn. desire, want, wish
will(n) พินัยกรรม, See also: คำสั่งเสีย
willed(adj) ซึ่งมีความตั้งใจ, See also: ซึ่งมีเจตนา
willow(n) ต้นวิลโลว์, See also: ไม้ที่มาจากต้นวิลโลว์
will to(phrv) ยกมรดกให้, See also: ทำพินัยกรรมให้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
will(วิล) auxiliary v. ใช้แสดงอนาคตกับบุรุษที่ 1 และ 3 (ช่อง 2เป็น would) , จะ, อาจจะ, ควรจะ, ย่อมจะ vt. vi., n. (ความ) ประสงค์, ปรารถนา, พึงจะ, ชอบ, พอใจ, อยากจะ, พินัยกรรม, ความกระตือรือร้น vt. ตัดสินใจ, ทำพินัยกรรมยกให้, ใช้อำนาจจิตบังคับ vi. ตั้งใจ, ตัดสินใจ
will powern. อำนาจ, กำลังใจ
will-call(วิล'คอล) adj. เกี่ยวกับร้านค้าที่ผู้ซื้อต้องคอยจนกว่าจะถูกเรียกให้ไปรับของได้
will-o'-the-wisp(วิล'ละเธอะวิสพฺ') n. ผีกระสือ, ไฟฟอสฟอรัส, สิ่งลวงตา, สิ่งที่ทำให้ฉงนสนเทห์. will-o'-the wispish, will-o'-the wispy adj., Syn. ignis fatuus
willable(วิล'ละเบิล) adj. ทำให้ตัดสินใจได้, ทำให้ตกลงใจได้
willed(วิลดฺ) adj. มีความตั้งใจ, มีเจตนา
willful(วิล'ฟูล) adj. สมัครใจ, มีเจตนา, ตั้งใจ, ดื้อรั้น, หัวแข็ง, See also: willfulness n., Syn. willful.
willing(วิล'ลิง) adj. เต็มใจ, ตั้งใจ, มีเจตนา, สมัครใจ, ยินดี, See also: willingly adv. willingness n., Syn. obliging, agreeable
willless(วิล'ลิส) adj. ไม่มีตั้งใจ, ไม่เจตนา, ไม่ตกลงใจ., See also: willlessness n.
willow(วิล'โล) n. ต้นหลิว, ไม้ของต้นไม้ดังกล่าว, สิ่งที่ทำด้วยไม้ดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
will(n) ความประสงค์, พินัยกรรม, ความสมัครใจ, ความตั้งใจ, ความตกลงใจ
will(vi) จะ, ประสงค์, ชอบ, ตั้งใจ, พอใจ, อยากจะ
WILL-O'-THE-will-o'-the-wisp(n) ผีโขมด, ผีกระสือ
willing(adj) เต็มใจ, สมัครใจ, ใจมุ่ง, ตั้งใจ
willow(n) ต้นไม้จำพวกสนุ่น, ต้นหลิว
willpower(n) จิตตานุภาพ, อำนาจจิต, กำลังใจ
freewill(adj) เต็มใจ, สมัครใจ, ตามอำเภอใจ
goodwill(n) ไมตรีจิต, น้ำใจ, ความปรารถนาดี, ความนิยม
ILL ill will(n) ความเป็นศัตรู, ความไม่จริงใจ, ความมุ่งร้าย
SELF-self-will(n) ความเอาแต่ใจ, การถือทิฐิมานะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
willเจตจำนง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
willพินัยกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
will๑. พินัยกรรม๒. เจตจำนง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
will of the stateเจตจำนงแห่งรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
will substitutesเอกสารแทนพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
will to powerเจตจำนงมุ่งอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
will, conditionalพินัยกรรมมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
will, freeเจตจำนงเสรี [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
will, generalเจตจำนงร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
willful; wilfulโดยตั้งใจ, โดยจงใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Willกำลังใจ [TU Subject Heading]
Willemiteวิลเลไมต์, Example: แหล่ง - ในประเทศไทยยังไม่เคยตรวจพบกัน แต่ก็น่าจะพบในแหล่งแร่สังกะสีทั่วไป ประโยชน์ - เป็นสินแร่ที่มีค่าของสังกะสี [สิ่งแวดล้อม]
Williams syndromeกลุ่มอาการวิลเลียมส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Willingness to payความเต็มใจที่จะจ่าย [TU Subject Heading]
Willsพินัยกรรม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
willy(slang) อวัยวะเพศชาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Will do.จัดไป Free (2009)
Your wish will soon come trueความปรารถนาของคุณเร็ว ๆ นี้ จะเป็นจริงขึ้นมา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And there, my faithful Huntsman, you will kill her!และมีนายพรานที่ซื่อสัตย์ของ ฉัน คุณจะฆ่าเธอ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Will you take me there?คุณจะพาฉันไปที่นั่น? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And I will use the broom.และฉันจะใช้ไม้กวาด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
When hearts are high the time will flyเมื่อใจสูงเวลาที่จะบิน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
There, that will hold him.มีที่จะจับเขา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Goodness me, this will never do.ความดีของฉันนี้จะไม่ทำ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'll go myself to the dwarfs' cottage in a disguise so complete no one will ever suspect.ฉันจะไปตัวเองไปที่กระท่อม คนแคระ ' ในการปลอมตัวเพื่อให้สมบูรณ์ ไม่มีใครเลยที่จะสงสัยว่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Some daу mу рrince will comeบางวันเจ้าชายของฉันจะมา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аnd the birds will singและนกจะร้องเพลง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аnd wedding bells will ringและจัดงานแต่งงานระฆังจะดัง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
will$100 will cover all your expenses for the trip.
will600 problems will be tough going.
willA 10% tax will be withheld from the payment to you.
willA Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.
willA bear will not touch a dead body.
willA bicycle will rust if you leave it in the rain.
willAbout how long will it take?
willAbout how many days will it take to get there?
willAbout how much will I have to pay for all the treatments?
willAbout how much will it cost?
willA breakdown in the negotiations will mean war.
willA budget deficit will occur because of a revenue shortfall.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยสมัครใจ(adv) voluntarily, See also: willingly, freely, by choice, Syn. ด้วยความเต็มใจ, Example: ปัจจุบันหนุ่มสาวจะเลือกคู่กันเองโดยสมัครใจ ไม่มีการคลุมถุงชนอีกต่อไป, Thai Definition: อย่างเต็มใจเข้าร่วมด้วยโดยไม่มีใครบังคับ
ความสมัครใจ(n) willingness, See also: voluntary, Syn. ความพร้อมใจ, ความเต็มใจ, Ant. การบังคับ, Example: อาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นผู้กระทำและผู้รับผลการกระทำมีความสมัครใจที่จะร่วมกันประกอบอาชญากรรมขึ้น
สมส่วน(adj) slender, See also: willowy, slim, lean, Syn. ได้ส่วน, ได้ส่วนสัด, Example: จุลลายังมีหุ่นสมส่วนสวยงามเหมือนเดิม, Thai Definition: ส่วนต่างๆ มีขนาดเหมาะสม
พินัยกรรม(n) will, See also: testament, Example: พ่อบุญธรรมได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้เขาทั้งหมด, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: เอกสารซึ่งบุคคลแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตน หรือในการต่างๆ อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตนตายแล้ว, Notes: (อังกฤษ)
อำนาจจิต(n) will power, See also: mental power, Example: กล้ามเนื้อหัวใจเป็นกล้ามเนื้อที่มีลายแต่ทำงานอยู่นอกอำนาจจิต
โดยความสมัครใจ(adv) voluntarily, See also: willingly, Syn. ด้วยความเต็มใจ, Example: อาสาสมัครทำงานด้วยความสมัครใจ
โดยดี(adv) willingly, See also: quietly, obediently, amicably, Syn. โดยจำนน, Example: นักเรียนเดินตามครูไปแต่โดยดี
เต็มใจ(adv) with one's will, See also: willingly, Syn. เต็มอกเต็มใจ, Ant. ฝืนใจ, Example: เจ๊กน้อยยินดีให้บริการแก่เพื่อนฝูงอย่างเต็มใจ, Thai Definition: มีน้ำใจไม่บกพร่อง, มีใจสมัครด้วยยินดี, ไม่มีข้ออิดเอื้อนหรือขัดแย้ง
เต็มอกเต็มใจ(adv) willingly, Syn. เต็มใจ, Ant. ฝืนใจ, บังคับใจ, Example: ท่านเป็นอาจารย์ใจดี ใครจะถามอะไรท่านตอบให้อย่างเต็มอกเต็มใจ
ความตั้งใจ(n) intention, See also: will, determination, volition, Syn. ความมุ่งมั่น, ความตั้งอกตั้งใจ, Example: งานทุกอย่างจะสำเร็จลุล่วงด้วยดี ถ้าผู้ที่ทำงานนั้นมีความตั้งใจในการทำงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจจิต[amnāt jit] (n, exp) EN: will power ; mental power
อำเภอใจ[amphoējai] (adv) EN: at will ; as one pleases ; as one likes ; one's own way  FR: selon son gôut ; libre arbitre [ m ]
อะไรจะเกิดก็จะเกิด[arai ja koēt kø ja koēt] (x) EN: what will be, will be  FR: advienne que pourra
บ้านเมืองจะลุกเป็นไฟ[bānmeūang ja luk pen fai] (xp) EN: the country will be in flames   FR: le pays va s'enflammer
บิล คลินตัน[Bil Khlintan = Bin Khlintan] (n, prop) EN: Bill Clinton (William Jefferson Clinton)  FR: Bill Clinton (William Jefferson Clinton)
ฉันทะ[chantha] (n) EN: consent ; authority ; will ; power of attorney  FR: procuration [ f ] ; mandat [ m ]
ดื้อ[deū] (adj) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; naughty  FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté
ดื้อดึง[deūdeung] (adj) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed   FR: tenace ; obstiné ; entêté ; têtu
โดยดี[dōi dī] (adv) EN: willingly
โดยจำนน[dōi jamnon] (adv) EN: willingly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
will
will
willa
wille
willi
wills
willy
will's
willam
willed

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Will
will
Willy
wills
Willem
Willie
willed
willow
William
willful

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liǔ, ㄌㄧㄡˇ, ] willow; surname Liu #4,945 [Add to Longdo]
意志[yì zhì, ㄧˋ ㄓˋ,  ] will; willpower; determination #5,555 [Add to Longdo]
将要[jiāng yào, ㄐㄧㄤ ㄧㄠˋ,   /  ] will; shall; be going to #7,497 [Add to Longdo]
任性[rèn xìng, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄥˋ,  ] willful; headstrong; uninhibited #9,043 [Add to Longdo]
斗志[dòu zhì, ㄉㄡˋ ㄓˋ,   /  ] will to fight #11,593 [Add to Longdo]
情愿[qíng yuàn, ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ,   /  ] willingness; would rather (agree to X than Y) #12,709 [Add to Longdo]
威廉[Wēi lián, ㄨㄟ ㄌㄧㄢˊ,  ] William or Wilhelm (name) #17,123 [Add to Longdo]
甘愿[gān yuàn, ㄍㄢ ㄩㄢˋ,   /  ] willingly #20,185 [Add to Longdo]
杨柳[yáng liǔ, ㄧㄤˊ ㄌㄧㄡˇ,   /  ] willow tree; poplar and willow; name of traditional tune #25,443 [Add to Longdo]
柳树[liǔ shù, ㄌㄧㄡˇ ㄕㄨˋ,   /  ] willow #33,828 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
willตั้งใจจะ, See also: wollen
Willkommen(n) |das| ยินดีต้อนรับ เช่น Willkommen in Deutschland! ยินดีต้อนรับสู่เยอรมนี
willkommen(adj) เป็นที่เชื้อเชิญ, ยินดีต้อนรับ เช่น Du bist jederzeit willkommen. เธอสามารถมาได้ตลอดเวลาด้วยความยินดี
willkürlich(adj) ตามอำเภอใจ, ซึ่งไม่มีแบบแผน, โดยการสุ่ม เช่น willkürlich anordnen จัดการหรือจัดวางอย่างไม่มีแบบแผน, See also: A. unwillkürlich

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lebenswille { f } | zäher Lebenswillewill to live | tenacity of life [Add to Longdo]
gibt vorwill default [Add to Longdo]
Wille { m }; Willen { m } | eiserner Wille | guter Wille | böser Willewill | will of iron | goodwill | ill will [Add to Longdo]
Wille { m }volition [Add to Longdo]
Willenlosigkeit { f }lack of will [Add to Longdo]
Willensäußerung { f } | Willensäußerungen { pl }volition | volitions [Add to Longdo]
Willensakt { m } | Willensakte { pl }act of volition | acts of volition [Add to Longdo]
Willenseinigung { f }assensio mentium [Add to Longdo]
Willenserklärung { f } | Willenserklärungen { pl }declaration of intention | declarations of intention [Add to Longdo]
Willenserklärung { f }; Absichtserklärung { f }letter of intent [Add to Longdo]
Willensfreiheit { f } | Willensfreiheiten { pl }free will | free wills [Add to Longdo]
Willenskraft { f } | Willenskräfte { pl }willpower; volition | volitions [Add to Longdo]
Willenskraft { f }conation [Add to Longdo]
Willensschwäche { f } | Willensschwächen { pl }weak will | weak wills [Add to Longdo]
Willensstärke { f }tougher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
よう[you] (aux-v) (1) (non-五段 verbs, e.g. 食べよう) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation #44 [Add to Longdo]
[u] (aux-v) (1) (after the imperfective form of certain verbs and adjectives) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation #63 [Add to Longdo]
作成[さくせい, sakusei] (n, vs) (See 制作) drawing up (e.g. legal document, contract, will, etc.); preparing; writing; framing; making; producing; creating; creation; (P) #113 [Add to Longdo]
文;綾[あや, aya] (n) (1) figure; design; (2) (綾 only) twill weave; pattern of diagonal stripes #636 [Add to Longdo]
[こころざし, kokorozashi] (n) will; intention; motive; (P) #1,649 [Add to Longdo]
一時[いちじ, ichiji] (n-t) (1) one o'clock; (n-adv, n-t) (2) once; at one time; formerly; before; (n-adv, n-t, adj-no) (3) (in weather forecasts, indicates that a given condition will hold for less than one-quarter of the forecast period) for a time; for a while; for the time being; for the present; for the moment; temporarily; (n) (4) (See 一時に) a time; one time; once; (P) #2,343 [Add to Longdo]
[しゅ, shu] (n, ctr) (1) stock; share; (n) (2) (orig. meaning) stump; (n, ctr) (3) root; rootstock; (4) strain (of bacteria, etc.); (n, n-suf) (5) tradeable rank; goodwill; (n) (6) (See お株) one's forte; (P) #3,179 [Add to Longdo]
[りゅう, ryuu] (n) (See 二十八宿) Chinese "Willow" constellation (one of the 28 mansions) #3,600 [Add to Longdo]
柳(P);楊;楊柳[やなぎ(P);ようりゅう(楊柳), yanagi (P); youryuu ( you yanagi )] (n) (1) willow (any tree of genus Salix); (2) (やなぎ only) (See 枝垂れ柳) weeping willow (Salix babylonica); (P) #3,600 [Add to Longdo]
進む[すすむ, susumu] (v5m, vi) (1) to advance; to go forward; (2) to precede; to go ahead (of); (3) to make progress; to improve; (4) to deepen; to heighten; (5) (See 進んで) to do of one's own free will; (P) #4,338 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウィラメット[ういらめっと, uirametto] Willamette [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
専横[せんおう, sen'ou] Willkuer, Tyrannei [Add to Longdo]
[こころざし, kokorozashi] Wille, Absicht, Zweck [Add to Longdo]
[い, i] WILLE, HERZ, GEDANKE;, SINN, BEDEUTUNG [Add to Longdo]
[い, i] Wille, Herz, Gedanke, Sinn, Bedeutung [Add to Longdo]
意志[いし, ishi] Wille [Add to Longdo]
歓迎[かんげい, kangei] Willkommen, Begruessung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Will \Will\, n. [OE. wille, AS. willa; akin to OFries. willa,
   OS. willeo, willio, D. wil, G. wille, Icel. vili, Dan.
   villie, Sw. vilja, Goth wilja. See {Will}, v.]
   [1913 Webster]
   1. The power of choosing; the faculty or endowment of the
    soul by which it is capable of choosing; the faculty or
    power of the mind by which we decide to do or not to do;
    the power or faculty of preferring or selecting one of two
    or more objects.
    [1913 Webster]
 
       It is necessary to form a distinct notion of what is
       meant by the word "volition" in order to understand
       the import of the word will, for this last word
       expresses the power of mind of which "volition" is
       the act.               --Stewart.
    [1913 Webster]
 
       Will is an ambiguous word, being sometimes put for
       the faculty of willing; sometimes for the act of
       that faculty, besides [having] other meanings. But
       "volition" always signifies the act of willing, and
       nothing else.             --Reid.
    [1913 Webster]
 
       Appetite is the will's solicitor, and the will is
       appetite's controller; what we covet according to
       the one, by the other we often reject. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       The will is plainly that by which the mind chooses
       anything.               --J. Edwards.
    [1913 Webster]
 
   2. The choice which is made; a determination or preference
    which results from the act or exercise of the power of
    choice; a volition.
    [1913 Webster]
 
       The word "will," however, is not always used in this
       its proper acceptation, but is frequently
       substituted for "volition", as when I say that my
       hand mover in obedience to my will.  --Stewart.
    [1913 Webster]
 
   3. The choice or determination of one who has authority; a
    decree; a command; discretionary pleasure.
    [1913 Webster]
 
       Thy will be done.           --Matt. vi.
                          10.
    [1913 Webster]
 
       Our prayers should be according to the will of God.
                          --Law.
    [1913 Webster]
 
   4. Strong wish or inclination; desire; purpose.
    [1913 Webster]
 
   Note: "Inclination is another word with which will is
      frequently confounded. Thus, when the apothecary says,
      in Romeo and Juliet, 
      [1913 Webster]
 
         My poverty, but not my will, consents; . . .
         Put this in any liquid thing you will,
         And drink it off.
      [1913 Webster] the word will is plainly used as,
      synonymous with inclination; not in the strict logical
      sense, as the immediate antecedent of action. It is
      with the same latitude that the word is used in common
      conversation, when we speak of doing a thing which duty
      prescribes, against one's own will; or when we speak of
      doing a thing willingly or unwillingly." --Stewart.
      [1913 Webster]
 
   5. That which is strongly wished or desired.
    [1913 Webster]
 
       What's your will, good friar?     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The mariner hath his will.      --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   6. Arbitrary disposal; power to control, dispose, or
    determine.
    [1913 Webster]
 
       Deliver me not over unto the will of mine enemies.
                          --Ps. xxvii.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   7. (Law) The legal declaration of a person's mind as to the
    manner in which he would have his property or estate
    disposed of after his death; the written instrument,
    legally executed, by which a man makes disposition of his
    estate, to take effect after his death; testament; devise.
    See the Note under {Testament}, 1.
    [1913 Webster]
 
   Note: Wills are written or nuncupative, that is, oral. See
      {Nuncupative will}, under {Nuncupative}.
      [1913 Webster]
 
   {At will} (Law), at pleasure. To hold an estate at the will
    of another, is to enjoy the possession at his pleasure,
    and be liable to be ousted at any time by the lessor or
    proprietor. An estate at will is at the will of both
    parties.
 
   {Good will}. See under {Good}.
 
   {Ill will}, enmity; unfriendliness; malevolence.
 
   {To have one's will}, to obtain what is desired; to do what
    one pleases.
 
   {Will worship}, worship according to the dictates of the will
    or fancy; formal worship. [Obs.]
 
   {Will worshiper}, one who offers will worship. [Obs.] --Jer.
    Taylor.
 
   {With a will}, with willingness and zeal; with all one's
    heart or strength; earnestly; heartily.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Will \Will\, v. t. & auxiliary. [imp. {Would}. Indic. present, I
   will (Obs. I wol), thou wilt, he will (Obs. he wol); we, ye,
   they will.] [OE. willen, imp. wolde; akin to OS. willan,
   OFries. willa, D. willen, G. wollen, OHG. wollan, wellan,
   Icel. & Sw. vilja, Dan. ville, Goth. wiljan, OSlav. voliti,
   L. velle to wish, volo I wish; cf. Skr. v[.r] to choose, to
   prefer. Cf. {Voluntary}, {Welcome}, {Well}, adv.]
   [1913 Webster]
   1. To wish; to desire; to incline to have.
    [1913 Webster]
 
       A wife as of herself no thing ne sholde [should]
       Wille in effect, but as her husband wolde [would].
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Caleb said unto her, What will thou ? --Judg. i. 14.
    [1913 Webster]
 
       They would none of my counsel.    --Prov. i. 30.
    [1913 Webster]
 
   2. As an auxiliary, will is used to denote futurity dependent
    on the verb. Thus, in first person, "I will" denotes
    willingness, consent, promise; and when "will" is
    emphasized, it denotes determination or fixed purpose; as,
    I will go if you wish; I will go at all hazards. In the
    second and third persons, the idea of distinct volition,
    wish, or purpose is evanescent, and simple certainty is
    appropriately expressed; as, "You will go," or "He will
    go," describes a future event as a fact only. To emphasize
    will denotes (according to the tone or context) certain
    futurity or fixed determination.
    [1913 Webster]
 
   Note: Will, auxiliary, may be used elliptically for will go.
      "I'll to her lodgings." --Marlowe.
      [1913 Webster]
 
   Note: As in shall (which see), the second and third persons
      may be virtually converted into the first, either by
      question or indirect statement, so as to receive the
      meaning which belongs to will in that person; thus,
      "Will you go?" (answer, "I will go") asks assent,
      requests, etc.; while "Will he go?" simply inquires
      concerning futurity; thus, also,"He says or thinks he
      will go," "You say or think you will go," both signify
      willingness or consent.
      [1913 Webster]
 
   Note: Would, as the preterit of will, is chiefly employed in
      conditional, subjunctive, or optative senses; as, he
      would go if he could; he could go if he would; he said
      that he would go; I would fain go, but can not; I would
      that I were young again; and other like phrases. In the
      last use, the first personal pronoun is often omitted;
      as, would that he were here; would to Heaven that it
      were so; and, omitting the to in such an adjuration.
      "Would God I had died for thee." Would is used for both
      present and future time, in conditional propositions,
      and would have for past time; as, he would go now if he
      were ready; if it should rain, he would not go; he
      would have gone, had he been able. Would not, as also
      will not, signifies refusal. "He was angry, and would
      not go in." --Luke xv. 28. Would is never a past
      participle.
      [1913 Webster]
 
   Note: In Ireland, Scotland, and the United States, especially
      in the southern and western portions of the United
      States, shall and will, should and would, are often
      misused, as in the following examples: 
      [1913 Webster]
 
         I am able to devote as much time and attention to
         other subjects as I will [shall] be under the
         necessity of doing next winter.  --Chalmers.
      [1913 Webster]
 
         A countryman, telling us what he had seen,
         remarked that if the conflagration went on, as it
         was doing, we would [should] have, as our next
         season's employment, the Old Town of Edinburgh to
         rebuild.              --H. Miller.
      [1913 Webster]
 
         I feel assured that I will [shall] not have the
         misfortune to find conflicting views held by one
         so enlightened as your excellency. --J. Y. Mason.
      [1913 Webster]
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Will \Will\, v. i.
   To be willing; to be inclined or disposed; to be pleased; to
   wish; to desire.
   [1913 Webster]
 
      And behold, there came a leper and worshiped him,
      saying, Lord if thou wilt, thou canst make me clean.
      And Jesus . . . touched him, saying, I will; be thou
      clean.                  --Matt. viii.
                          2, 3.
   [1913 Webster]
 
   Note: This word has been confused with will, v. i., to
      choose, which, unlike this, is of the weak conjugation.
      [1913 Webster]
 
   {Will I, nill I}, or {Will ye, hill ye}, or {Will he, nill
   he}, whether I, you, or he will it or not; hence, without
    choice; compulsorily; -- commonly abbreviated to {willy
    nilly}. "If I must take service willy nilly." --J. H.
    Newman. "Land for all who would till it, and reading and
    writing will ye, nill ye." --Lowell.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Will \Will\, v. i.
   To exercise an act of volition; to choose; to decide; to
   determine; to decree.
   [1913 Webster]
 
      At Winchester he lies, so himself willed. --Robert of
                          Brunne.
   [1913 Webster]
 
      He that shall turn his thoughts inward upon what passes
      in his own mind when he wills.      --Locke.
   [1913 Webster]
 
      I contend for liberty as it signifies a power in man to
      do as he wills or pleases.        --Collins.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Will \Will\, v. t. [imp. & p. p. {Willed}; p. pr. & vb. n.
   {Willing}. Indic. present I will, thou willeth, he wills; we,
   ye, they will.] [Cf. AS. willian. See {Will}, n.]
   [1913 Webster]
   1. To form a distinct volition of; to determine by an act of
    choice; to ordain; to decree. "What she will to do or
    say." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       By all law and reason, that which the Parliament
       will not, is no more established in this kingdom.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Two things he [God] willeth, that we should be good,
       and that we should be happy.     --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   2. To enjoin or command, as that which is determined by an
    act of volition; to direct; to order. [Obs. or R.]
    [1913 Webster]
 
       They willed me say so, madam.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Send for music,
       And will the cooks to use their best of cunning
       To please the palate.         --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
       As you go, will the lord mayor . . .
       To attend our further pleasure presently. --J.
                          Webster.
    [1913 Webster]
 
   3. To give or direct the disposal of by testament; to
    bequeath; to devise; as, to will one's estate to a child;
    also, to order or direct by testament; as, he willed that
    his nephew should have his watch.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 will
   n 1: the capability of conscious choice and decision and
      intention; "the exercise of their volition we construe as
      revolt"- George Meredith [syn: {volition}, {will}]
   2: a fixed and persistent intent or purpose; "where there's a
     will there's a way"
   3: a legal document declaring a person's wishes regarding the
     disposal of their property when they die [syn: {will},
     {testament}]
   v 1: decree or ordain; "God wills our existence"
   2: determine by choice; "This action was willed and intended"
   3: leave or give by will after one's death; "My aunt bequeathed
     me all her jewelry"; "My grandfather left me his entire
     estate" [syn: {bequeath}, {will}, {leave}] [ant:
     {disinherit}, {disown}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top