ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -笛-, *笛*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[笛, dí, ㄉㄧˊ] bamboo flute; whistle
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  由 (yóu ㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] A bamboo ⺮ flute 由,  Rank: 2,561

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dí, ㄉㄧˊ, ] flute, #14,745 [Add to Longdo]
[dí zi, ㄉㄧˊ ㄗ˙, ] bamboo flute, #26,772 [Add to Longdo]
[qì dí, ㄑㄧˋ ㄉㄧˊ, ] a whistle, #43,316 [Add to Longdo]
[jǐng dí, ㄐㄧㄥˇ ㄉㄧˊ, ] siren, #46,290 [Add to Longdo]
[cháng dí, ㄔㄤˊ ㄉㄧˊ, / ] flute, #53,861 [Add to Longdo]
卡尔[Dī kǎ ěr, ㄉㄧ ㄎㄚˇ ㄦˇ, / ] René Descartes (1596-1650) French philosopher, #73,719 [Add to Longdo]
[Qiāng dí, ㄑㄧㄤ ㄉㄧˊ, ] Qiang flute, #91,278 [Add to Longdo]
[táo dí, ㄊㄠˊ ㄉㄧˊ, ] ocarina (musical instrument), #158,977 [Add to Longdo]
[chuī dí zhě, ㄔㄨㄟ ㄉㄧˊ ㄓㄜˇ, ] piper, #200,146 [Add to Longdo]
[shào dí, ㄕㄠˋ ㄉㄧˊ, ] a whistle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふえ, fue] (n) flute; pipe; whistle; (P) [Add to Longdo]
[ふえざ, fueza] (n) flute-player seating area (noh), behind upstage left [Add to Longdo]
小千鳥[ふえこちどり;フエコチドリ, fuekochidori ; fuekochidori] (n) (uk) piping plover (Charadrius melodus) [Add to Longdo]
吹;吹き[ふえふき, fuefuki] (n) flute player [Add to Longdo]
吹けども踊らず[ふえふけどもおどらず, fuefukedomoodorazu] (exp) (id) We have piped unto you and ye have not danced [Add to Longdo]
[ふえだい;フエダイ, fuedai ; fuedai] (n) (uk) star snapper (species of fish, Lutjanus stellatus) [Add to Longdo]
[ふえばしら, fuebashira] (n) upstage left pillar (on a noh stage), next to the flute player [Add to Longdo]
奴鯛[ふえやっこだい;フエヤッコダイ, fueyakkodai ; fueyakkodai] (n) (uk) longnose butterfly fish (Forcipiger flavissimus, species of butterflyfish from the Indo-Pacific); forcepsfish [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A whistle is blown at the start of a game.ゲームの開始にはが吹かれる。
Jim drove his car, whistling merrily.ジムは楽しそうに口を吹きながら運転した。
We were roused at daybreak by the whistle of a train.汽車の汽で夜明けに目を覚まされた。
A whistle blew, and the boat slowly began to pull out of port.が鳴って船はゆっくりと港から離れていった。
The policeman blew his whistle for the car to stop.警官はその車が止まるようにを吹いた。
The policeman whistled the car to stop.警官はその車に停車せよとで合図した。
The policeman whistled for the car to stop.警官は口を吹いて車に止まるよう合図した。
The policeman carries a whistle.警官はを携帯している。
A whistle involves blowing out of your mouth in a certain way.はある方法で息を吹くことでできる。
The whistle blew.合図のがなった。
The referee blew his whistle to end the match.審判は試合を終わらせるためにを吹いた。
I heard someone whistle.誰かが口を吹くのが聞こえた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know the tune you whistle when you're taking a piss.[JA] 用達しの時に口で 吹く曲も知ってる Chestnut (2016)
- l can also play clarinet.[CN] - 我还会吹竖 School of Rock (2003)
All I have to do is whistle and my men will stroll in here and bash you about...[JA] 今ここで口を吹いて 兵士に殴れと命じればいいだけ... The Broken Man (2016)
Bad little boys have to pay the piper, steven![CN] 坏的小男孩 要付出 吹,史蒂芬! So You Have a Boyfriend (2002)
Like a-- - Like a hip-hop pied piper?[CN] -好像嘻哈派的仙神童? Honey (2003)
Huge schools of yellow snappers thrive on parts of the reef.[CN] 大群的黄鲷 藉着珊瑚礁繁殖 Ocean Wonderland (2003)
I will.[JA] 口を合図に撃つんだ Knots Untie (2016)
Honestly, now... Honestly, would you have passed up sex with Nadia?[CN] 说老实话,你想不想和娜娅做爱? American Wedding (2003)
Just follow the sirens.[CN] 跟着警走就是了 The Matrix Reloaded (2003)
I may have to rescind that victory toot-toot.[JA] 勝利の汽は早かったね Zootopia (2016)
And somebody... keep blowing that whistle.[JA] そして誰かは... 警を鳴らし続ける The Finest Hours (2016)
Not to mention you passed on Nadia. Dumbest fuckin' thing ever.[CN] 刚才你看到娜娅时,眼睛都直了,足足十秒钟 瞎子都看得到 American Wedding (2003)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top