Search result for

ความหวัง

(45 entries)
(0.0335 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความหวัง-, *ความหวัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหวัง[N] hope, See also: wish, expectation, will, desire, Syn. ความปรารถนา, Example: แม่ทุกคนตั้งความหวังเอาไว้ว่า ลูกที่เกิดมาจะเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ได้, Thai definition: การคาดว่าจะได้
ความหวังดี[N] goodwill, See also: good wishes, concernedness, Syn. ความปรารถนาดี, Example: สำหรับผู้ที่ไม่ชอบหมา ข้าพเจ้าขอแนะนำด้วยความหวังดีว่าอย่าอ่านเรื่องนิกกับพิมของว. ณ ประมวญมารค เป็นอันขาด, Thai definition: การคิดอย่างเป็นมิตร
ความหวังลมๆ แล้งๆ[N] forlorn hope, Example: ผมได้แต่ตั้งความหวังลมๆ แล้งๆ ว่าสักวันหนึ่งท่านคงเข้าใจผม, Thai definition: สิ่งที่คาดหวังซึ่งเลื่อนลอย ไม่ทราบว่าจะเป็นไปดังที่หวังหรือไม่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hopeความหวัง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In the real world, we are your only hope.ในโลกที่แท้จริง เราคือความหวังเดียวของคุณ Chuck in Real Life (2008)
And you are our best shot.คุณเป็นความหวังของเรา Odyssey (2008)
He's a spy, planted on my ship to destroy any hope we have of transcending death.มันเป็นสายลับที่แอบมาอยู่บนยานของเรา มันมาเพื่อที่จะทำลายความหวัง ความเป็นอมตะของเรา Dead Space: Downfall (2008)
If she were clinging to hope,ถ้าเธอถึงจุดสุดท้ายของความหวัง Last Resort (2008)
It is our only hope.มันเป็นความหวังเดียวของเรา Shadow of Malevolence (2008)
I know what you're thinking. I... I expect too much.ผมว่ารู้ว่าคุณคงคิดว่า ผมตั้งความหวังไว้สูงไป Lancelot (2008)
And yet, magic is our only hope.แล้วก็ ตอนนี้เวทย์มนต์เป็นความหวังอย่างเดียวของเรา Lancelot (2008)
You're our only hope.ท่านเป็นความหวังเดียวของเรา The Moment of Truth (2008)
But our only hope is to hide in this closet until Mistress Padmé returns.แต่ความหวังเดียวของเรา ก็คือซ่อนตัวอยู่ข้างในตู้นี่ จนกว่านายหญิงแพดเม่จะกลับมา Bombad Jedi (2008)
He is our only hope.เขาเป็นความหวังเดียวของเรา Bombad Jedi (2008)
We dream of hope... we dream of change...เราฝันถึงความหวัง เราฝันถึงการเปลี่ยนแปลง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
That is not an impossible wish, okayมันไม่ใช่ความหวังที่เป็นไปไม่ได้,เข้าใจมั๊ย Iljimae (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความหวัง[n.] (khwāmwang) EN: hope ; wish ; expectation ; will ; desire   FR: espoir [m] ; espérance [f] ; désir [m] ; attente [f]
ความหวังข้างหน้า[n. exp.] (khwāmwang khāng-nā) EN: prospect   FR: perspective [f] ; attente [f] ; espoir [m]
ความหวังดี[n. exp.] (khwāmwang dī) EN: goodwill ; good wishes ; concernedness   
ความหวังลมๆ แล้งๆ[n. exp.] (khwāmwang lom-lom laēng-laēng) EN: forlorn hope   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
goodwill[N] ความเป็นมิตร, See also: ความหวังดี, มิตรไมตรี
hope[N] ความหวัง
mirage[N] ความฝันที่เป็นไปไม่ได้, See also: ความหวังลมๆ แล้งๆ
rainbow[N] ความหวังที่เลื่อนลอย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bleak(บลีค) adj. เปล่าเปลี่ยว,เดียวดาย,มีลมพัด,หนาวเย็น,ไม่ชัด,มืดมัว,เลือนลาง,ไร้ความหวัง,เศร้าระทม., See also: bleakish adj. ดูbleak bleakness n. ดูbleak, Syn. bare
dead endn. ทางตัน,ภาวะที่ไร้ความหวัง,ย่านสลัม, See also: dead-end adj. ดูdead end
despair(ดิสแพร์') n. การสูญเสียความหวัง,ความหมดหวัง,สิ่งที่ทำให้หมดหวัง. vi. ผิดหวัง,สิ้นความหวัง
disappoint(ดิสอะพอยทฺ') vt. ทำให้ผิดหวัง,ทำให้สูญเสียความหวัง,ทำให้เสียแผน., See also: disappointer n., Syn. fail
expectation(อิคซฺเพคเท'เชิน) n. การคาดหมาย,สิ่งที่คาดหมายไว้,ความหวัง., Syn. expectancy
frame(เฟรม) n. กรอบ,โครง,ร่าง,ร่างกาย,โครงสร้าง,องค์ประกอบ,ระบบ,สภาพของจิตใจ,รอบหนึ่ง (การตีเบสบอล) ,ยกหนึ่ง ๆ (มวย) vt. ประกอบก่อ,สร้าง,ติดตั้ง,ร่าง,กำหนด,คิด,วางแผน,ประพันธ์,ใส่กรอบ,ใส่วงกบ,ใส่ความ,ใส่ร้าย vi. พยายาม,ให้ความหวัง,พาตัวไป. -framable,frameable ad
hope(โฮพ) n. ความหวัง,ความปรารถนา,สิ่งที่หวังไว้,ตัวเก็ง vt.,vi. หวัง,คาดหมาย,ปรารถนา,ไว้วางใจ, Syn. expectation
hopeful(โฮพ'ฟูล) adj. เต็มไปด้วยความหวัง n. ตัวเก็ง,ผู้มีความหวัง
hopeless(โฮพ'ลิส) adj. ไร้ความหวัง,รักษาไม่หาย., See also: hopelessness n., Syn. desperate,despairing ###A. hopeful,promising
irredeemable(เออริดี'มะเบิล) adj. เอาเงินคืนไม่ได้,เปลี่ยนแปลงไม่ได้,เอากลับไม่ได้,ไม่สามารถจะซ่อมแซมได้,ไร้ความหวัง., See also: irredeemilltiy,irredeembleness n. irredeemably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
expectation(n) ความหวัง,การคาดคิด,การคาดหมาย
hope(n) ความหวัง,การเก็ง
hopeful(adj) มีหวัง,เต็มไปด้วยความหวัง
irredeemable(adj) กลับคืนมาไม่ได้,ซ่อมแซมไม่ได้,ไร้ความหวัง
prospect(n) ทัศนียภาพ,โอกาส,ช่องทาง,ความหวัง,ภาพภูมิประเทศ
regards(n) ความเคารพนับถือ,ความหวังดี,ความนับถือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
望み[のぞみ, nozomi] (n) ความหวัง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
希望[きぼう, kibou] Thai: ความหวัง English: hope (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
Aussicht(n) |die, pl. Aussichten| ทัศนียภาพ, โอกาส, ความหวัง, See also: S. die Sicht, die Chance, die Erwartung

French-Thai: Longdo Dictionary
espoir(n) |m| ความหวัง เช่น l'amour sans espoir, J'ai bon espoir à l'examen., Il y a encore de l'espoir., C'est sans espoir.
espérance(n ) |f| ความหวัง, ความคาดหวัง เช่น L'espérance de vie augmente de façon continue.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top