Search result for

(11 entries)
(0.1353 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -獸-, *獸*.
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[獸, shòu, ㄕㄡˋ] beast, animal; bestial
Radical: Decomposition: 嘼 (chù ㄔㄨˋ)  犬 (quǎn ㄑㄩㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] animal

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shòu, ㄕㄡˋ, / ] beast; quadruped [Add to Longdo]
兽力车[shòu lì chē, ㄕㄡˋ ㄌㄧˋ ㄔㄜ, / ] animal-drawn vehicle; carriage [Add to Longdo]
兽性[shòu xìng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] brutal [Add to Longdo]
兽欲[shòu yù, ㄕㄡˋ ㄩˋ, / ] beastly desire [Add to Longdo]
兽皮[shòu pí, ㄕㄡˋ ㄆㄧˊ, / ] animal skin; hide [Add to Longdo]
兽穴[shòu xué, ㄕㄡˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] animal den [Add to Longdo]
兽脚类恐龙[shòu jiǎo lèi kǒng lóng, ㄕㄡˋ ㄐㄧㄠˇ ㄌㄟˋ ㄎㄨㄥˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] theropod (beast-footed dinosaur group) [Add to Longdo]
兽行[shòu xíng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] brutal act; bestiality [Add to Longdo]
兽术[shòu shù, ㄕㄡˋ ㄕㄨˋ, / ] animal training; skill with animals; shoushu - "Animal skill" or "Beast-fist" - Martial Art (esp. fictional) [Add to Longdo]
兽医[shòu yī, ㄕㄡˋ ㄧ, / ] veterinary [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top