ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uninteresting

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uninteresting-, *uninteresting*, uninterest
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uninteresting(adj) ซึ่งไม่น่าสนใจ, See also: จืดๆ ชืดๆ, น่าเบื่อหน่าย, ไม่น่าเร้าใจ, Syn. boring, Ant. intersting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uninteresting(อันอิน'เทอเรสทิง) adj. ไม่น่าสนใจ, น่าเบื่อหน่าย, ไม่มีรสชาติ., See also: uninterestingly adv., Syn. boring

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a perfectly dull, uninteresting stretch of sand, - just like any other.- อย่าเลยครับ มันน่าเบื่อ ไม่มีอะไร นอกจากทราย Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uninterestingLife as it is very uninteresting to him.
uninterestingShe found the evening boring and uninteresting, in short, a waste of time.
uninterestingSuch a lifestyle appears rather uninteresting to Americans.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำเจ[jamjē] (adj) EN: monotonous ; tedious ; repetitious and uninteresting  FR: monotone ; lassant ; répétitif
จืดตา[jeūttā] (v) EN: be unattractive ; be uninteresting ; be dull
กร่อย[krǿi] (adj) EN: insipid ; dull ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune  FR: insipide
ไม่มีชีวิต[mai mī chīwit] (n, exp) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame  FR: être sans âme ; être insipide
ไม่มีชีวิตชีวา[mai mī chīwitchiwā] (xp) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame ; be jejune

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
uninteresting

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uninteresting
uninterestingly

Japanese-English: EDICT Dictionary
しがない[shiganai] (adj-i) (1) poor; humble; (2) (arch) uninteresting; trivial [Add to Longdo]
詰まらぬ;詰らぬ[つまらぬ, tsumaranu] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰まらん;詰らん[つまらん, tsumaran] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰らない(P);詰まらない[つまらない, tsumaranai] (adj-i) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing; (P) [Add to Longdo]
興味が薄い[きょうみがうすい, kyoumigausui] (exp, adj-i) (See 興味の薄い) uninteresting [Add to Longdo]
興味の薄い[きょうみのうすい, kyouminousui] (adj-i) (See 興味が薄い) uninteresting [Add to Longdo]
興味索然[きょうみさくぜん, kyoumisakuzen] (adj-t, adv-to) uninteresting; tending to spoil the fun (pleasure) (of); throwing a wet blanket (on) [Add to Longdo]
曲の無い;曲のない[きょくのない, kyokunonai] (adj-i) uninteresting; dull [Add to Longdo]
芸のない[げいのない, geinonai] (adj-i) (See 芸がない) uninspiring; unexciting; dull; unrefined; uninteresting [Add to Longdo]
冴えない;冱えない[さえない, saenai] (exp, adj-i) (1) dark; dull; sullen; (2) unsatisfactory; dissatisfying; (3) unattractive; unappealing; (4) boring; uninteresting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uninteresting \Uninteresting\
   See {interesting}.

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uninteresting \Uninteresting\
   See {interesting}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uninteresting
   adj 1: arousing no interest or attention or curiosity or
       excitement; "a very uninteresting account of her trip"
       [ant: {interesting}]
   2: characteristic or suggestive of an institution especially in
     being uniform or dull or unimaginative; "institutional food"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 uninteresting
  adj.
 
   1. Said of a problem that, although {nontrivial}, can be solved simply by
   throwing sufficient resources at it.
 
   2. Also said of problems for which a solution would neither advance the
   state of the art nor be fun to design and code.
 
   Hackers regard uninteresting problems as intolerable wastes of time, to be
   solved (if at all) by lesser mortals. Real hackers (see {toolsmith})
   generalize uninteresting problems enough to make them interesting and solve
   them ? thus solving the original problem as a special case (and, it must be
   admitted, occasionally turning a molehill into a mountain, or a mountain
   into a tectonic plate). See {WOMBAT}, {SMOP}; compare {toy problem}, oppose
   {interesting}.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top