Search result for

hate

(102 entries)
(0.0058 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hate-, *hate*
Possible hiragana form: はて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hate[VT] เกลียด, See also: ไม่พอใจ, ชิงชัง, ชัง, เกลียดชัง, Syn. abhor, detest, loathe, Ant. adore, like, love
hate[N] ความเกลียด, See also: ความชัง, ความไม่พอใจ, ความเกลียดชัง
hateful[ADJ] ซึ่งมีเจตนาร้าย, See also: ซึ่งมุ่งร้าย, Syn. malevolent, spiteful
hateable[ADJ] น่ารังเกียจ
hatefully[ADV] อย่างเต็มไปด้วยความเกลียด, Syn. malevolently, spitefully
hatemonger[N] ผู้ปลุกปั่นให้เกิดการเกลียดชัง, See also: ผู้ทำให้เกิดการเกลียดชัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hate(เฮท) vt.,vi.,n. (ความ) เกลียด,ชัง,รังเกียจ,ไม่ชอบ,ไม่เต็มใจ., Syn. abominate,abhor
hateable(เฮ'ทะเบิล) adj. น่ารังเกียจ
hateful(เฮท'ฟูล) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่ารำคาญ, See also: hatefulness n., Syn. detestable
hatemonger(เฮท'มังเกอะ) n. ผู้ปลุกปั่นความเกลียด, See also: hatemongering n.
chateau(ชา'โท) n. ปราสาท,คฤหาสน์ใหญ่ -pl., See also: chateaus, chateaux
chatelain(แ?ท'ทะเลน) n. เจ้าปราสาท,เจ้าคฤหาสน์ใหญ่,ผู้บัญชาการป้อมปราการ
whate'er(วอทแอ') adj. =whatever
whatever(วอทเอฟ'เวอะ) pron.อะไรก็ตาม,adj. ไม่ว่าอะไรก็ตาม,ทุกชนิด,อะไร,ทั้งหมด

English-Thai: Nontri Dictionary
hate(n) ความเกลียด,ความรังเกียจ,ความชัง,ความไม่ชอบ,โทสาคติ
hate(vt) เกลียด,ไม่ชอบ,รังเกียจ,ชัง,เกลียดชัง
hateful(adj) น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียดชัง
hater(n) ผู้เกลียด,ผู้รังเกียจ,ผู้ชัง
chateau(n) ปราสาท,คฤหาสน์
whatever(pro,adj) อะไรก็ตาม,อย่างใดก็ตาม,ใดๆ,เลย,ทั้งหมด,หมดสิ้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hate (n vi vt )

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I really hate those stupid headbands.ฉันเกลียดที่คาดผมงี่เง่าพวกนี้จริงๆเลย! , ไม่.. New Haven Can Wait (2008)
As much as I hate these words coming out of my mouth,มากเท่าที่ฉันเกลียดคำที่ออกมาจากปากฉันตอนนี้ Chuck in Real Life (2008)
No, I didn't. I hate Chuck. Don't make me lose my appetite.เปล่า ฉันเกลียดชัค เขาทำให้ผมหมดอร่อยเลย Chuck in Real Life (2008)
I hate you.ฉันเกลียดเธอ Pret-a-Poor-J (2008)
Nate hates me.- เนท เกลียดฉัน There Might be Blood (2008)
Um, honestly, I hate being the center of attention,จริงๆแล้ว ไม่ชอบเป็นจุดสนใขซักเท่าไหร่ There Might be Blood (2008)
Well, we'd hate to inconvenience you.มันประหยัดเวลาดี Committed (2008)
Ladies. You want to hate me so you won't feel guilty. Shut up!คุณอยากจะเกลี่ยดฉัน จะได้ไม่ต้องรู้สึกผิด Not Cancer (2008)
But, uh, the guys i hated dancing with beforeแต่ ฉันเกลียดพวกหนุ่มที่เต้นรำด้วยก่อน ฉันเกลียดการเต้นรำหลังจากนั้น Not Cancer (2008)
You know, people hate people who have theories about people.นายรู้ว่าคนเรามักจะเกลียด\ คนที่ชอบตั้งทฤษฎีกับคนอื่น Adverse Events (2008)
I hate to break it to you, che, but simple delay won't work.ดังนั้นฉันเกลียดที่จะหยุดนายแต่การถ่วงเวลามันไม่ได้ผล Birthmarks (2008)
Hearing your own son hates you so much he's replaced you in his mind?กำลังฟังลูกของคุณเกลียดคุณ/เขาแทนที่คุณในจิตใจ Birthmarks (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hateWhile we hate force, we recognize the need for law and order.
hate"I believe you like your job" "On the contrary, I hate it".
hateShe hates carrots.
hateHe said, "I will say nothing more, because I hate making excuses."
hateI didn't like him much, in fact I hated him.
hateSheesh, that Keiko - she's cute or she's hateful, just can't make her out.
hateI believe you like your job. On the contrary, I hate it.
hateAll the members of the committee hate one another.
hateGrammar, which I hate, is good for me.
hateHe loves cars, while his brother hates them.
hateShe seems to hate you.
hateLove and hate are opposite emotions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกลียด[V] hate, See also: detest, abhor, despise, loathe, dislike, Syn. ชัง, เกลียดชัง, ชิงชัง, Ant. รัก, ชอบ, Example: ทฤษฎีการการเรียนรู้กล่าวว่าคนจะไม่สามารถเกลียดหรือรักสิ่งที่เขาไม่รู้จัก, Thai definition: ไม่ชอบจนรู้สึกไม่อยากพบอยากเห็น
เกลียดชัง[V] loathe, See also: hate, detest, despise, abhor, Syn. เกลียด, ชัง, ชิงชัง, Ant. รัก, ชอบ, Example: นักศึกษาเป็นคนหนุ่มสาว มีความคิดเร่าร้อน รักความเป็นธรรม และเกลียดชังความอยุติธรรม, Thai definition: ไม่ชอบจนรู้สึกไม่อยากพบอยากเห็น
ชังน้ำหน้า[V] dislike, See also: hate, abhor, detest, despise, loathe, recoil from, Syn. ไม่ชอบหน้า, เกลียด, Ant. รัก, ชอบ, Example: คุณหญิงรู้สึกชังน้ำหน้าแม่สะใภ้คนใหม่ทันทีที่ได้พบ
จงเกลียดจงชัง[V] hate, See also: dislike intensely, loathe, execrate, abominate, detest, Syn. เกลียด, เกลียดชัง, รังเกียจ, Ant. ชอบ, รัก, พอใจ, รักใคร่, Example: ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเธอจึงจงเกลียดจงชังผมนัก, Thai definition: ผูกใจเกลียดชังอย่างยิ่ง
เดียด[V] hate, See also: abhor, detest, dislike, be jealous, be envious, loathe, disgust, Syn. เกลียด, ริษยา, ชัง, รังเกียจ, เดียดฉันท์, Ant. ชอบ, รัก, Example: ศาสนาพราหมณ์สมัยพระเวทซึ่งเป็นศาสนามีอภัยธรรมไม่รังเกียจ หรือเดียดด้วยอคติแก่ศาสนาอื่น
น่าชัง[ADJ] hateful, See also: malicious, malevolent, Syn. น่ารังเกียจ, ต่ำช้า, Ant. น่าสรรเสริญ, น่าชม, น่าชื่นชม, Thai definition: ที่มีพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ
น่ารังเกียจ[ADJ] disgusting, See also: hateful, Syn. น่าสะอิดสะเอียน, น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, Ant. น่ารัก, น่าพึงพอใจ, Example: ฉันยอมรับพฤติกรรมน่ารังเกียจของเพื่อนร่วมงานคนนี้ไม่ได้
ชัง[V] hate, See also: detest, abhor, loathe, dislike, despise, Syn. เกลียด, ชิงชัง, Ant. รัก, ชอบ, Example: ฉันรู้สึกชังเขามากที่เขาแสดงกิริยาเช่นนั้นออกมา
ชิงชัง[V] hate, See also: dislike, detest, abhor, loathe, abominate, Syn. เกลียด, ชัง, เกลียดชัง, รังเกียจ, Ant. รัก, ชอบ, พอใจ, Example: แม่ชิงชังกับสภาพบ้านเก่าๆ โทรมๆ มานานนักหนาแล้ว
เทวศ[N] hate, See also: detestation, hating, abhorrence, dislike, loathing, animosity, hostility, antipathy, Thai definition: ความเกลียดชัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะไร[X] (arai) EN: whatever ; anything ; something   FR: quelque chose ; rien
อะไรก็ตาม[pr.] (arai køtām) EN: anything ; whatever   FR: quoi que ce soit
เบื่อหน้า[v. exp.] (beūa nā) EN: dislike s.o. ; detest s.o. ; hate s.o.   FR: se lasser de qqn
ชัง[v.] (chang) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate   FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
ฉีกจดหมาย [v. exp.] (chīk jotmāi) EN: rip open a lettter   FR: ouvrir une lettre en hâte
ใด[X] (dai) EN: any ; whatever ; whichever   FR: quelconque
ใด ๆ[X] (dai-dai) EN: any ; whatever ; anyone ; anything   FR: quelconque
เดียดฉันท์[v.] (dīetchan) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate   
โดยเร็วที่สุด[adv.] (dōi reo thīsut) EN: as soon as possible ; asap ; ASAP   FR: en toute hâte ; dès que possible
โดยรีบร้อน[adv.] (dōi rīprøn) FR: en hâte ; avec hâte ; à la hâte ; en toute hâte

CMU English Pronouncing Dictionary
HATE    HH EY1 T
HATED    HH EY1 T AH0 D
HATEM    HH AE1 T IH2 M
HATER    HH EY1 T ER0
HATES    HH EY1 T S
HATERS    HH EY1 T ER0 Z
HATEFUL    HH EY1 T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hate    (v) (h ei1 t)
hated    (v) (h ei1 t i d)
hates    (v) (h ei1 t s)
hateful    (j) (h ei1 t f @ l)
hatefully    (a) (h ei1 t f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可恨[kě hèn, ㄎㄜˇ ㄏㄣˋ, ] hateful, #21,049 [Add to Longdo]
忌恨[jì hèn, ㄐㄧˋ ㄏㄣˋ, ] hate (due to envy etc), #79,200 [Add to Longdo]
安土重迁[ān tǔ zhòng qiān, ㄢ ㄊㄨˇ ㄓㄨㄥˋ ㄑㄧㄢ, / ] hate to leave a place where one has lived long; be attached to one's native land and unwilling to leave it, #168,389 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] hate [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hass {m} | Was sie am meisten hasst, ist ...hate | Her pet hate is ... [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
hâteการกระทำด้วยความเร็ว, ความรีบเร่ง, See also: S. précipitation,
château, châteux(n) le, = ปราสาท

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADP[エーディーピー, e-dei-pi-] (n) (See アデノシン二燐酸) adenosine diphosphate; ADP [Add to Longdo]
AMP[エーエムピー, e-emupi-] (n) (See アデノシン一燐酸) adenosine monophosphate (AMP) [Add to Longdo]
ATP[エーティーピー, e-tei-pi-] (n) (See アデノシン三燐酸) adenosine triphosphate; ATP [Add to Longdo]
あげくの果て;挙げ句の果て;挙句の果て;揚げ句の果て;揚句の果て[あげくのはて, agekunohate] (adv,n) finally; in the end; on top of all that [Add to Longdo]
いかなる場合でも[いかなるばあいでも, ikanarubaaidemo] (exp) in any case; whatever the case may be [Add to Longdo]
いくつかの理由から[いくつかのりゆうから, ikutsukanoriyuukara] (exp) (See さまざまな理由から) for whatever reason [Add to Longdo]
であれ[, deare] (conj) (1) even if; (2) (it doesn't matter) whether (A or B or ...); whatever; (3) (imperative form of である) should [Add to Longdo]
どういう風の吹き回しか[どういうかぜのふきまわしか, douiukazenofukimawashika] (exp) whatever brought that on? [Add to Longdo]
どうした風の吹き回しか[どうしたかぜのふきまわしか, doushitakazenofukimawashika] (exp) whatever brought that on? [Add to Longdo]
どうであれ[, doudeare] (conj) (See であれ) however; whatever [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
実装者定義[じっそうしゃていぎ, jissoushateigi] implementation defined [Add to Longdo]
利用者定義演算[りようしゃていぎえんざん, riyoushateigienzan] defined operation [Add to Longdo]
利用者定義代入文[りようしゃていぎだいにゅうぶん, riyoushateigidainyuubun] defined assignment statement [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
果て[はて, hate] -Ende, Grenze, Ergebnis [Add to Longdo]
果てる[はてる, hateru] -enden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hate \Hate\ (h[=a]t), v. t. [imp. & p. p. {Hated}; p. pr. & vb.
   n. {Hating}.] [OE. haten, hatien, AS. hatian; akin to OS.
   hatan, hat[=o]n to be hostile to, D. haten to hate, OHG.
   hazz[=e]n, hazz[=o]n, G. hassen, Icel. & Sw. hata, Dan. hade,
   Goth. hatan, hatjan. [root]36. Cf. {Hate}, n., {Heinous}.]
   [1913 Webster]
   1. To have a great aversion to, with a strong desire that
    evil should befall the person toward whom the feeling is
    directed; to dislike intensely; to detest; as, to hate
    one's enemies; to hate hypocrisy.
    [1913 Webster]
 
       Whosoever hateth his brother is a murderer. --1 John
                          iii. 15.
    [1913 Webster]
 
   2. To be very unwilling; followed by an infinitive, or a
    substantive clause with that; as, to hate to get into
    debt; to hate that anything should be wasted.
    [1913 Webster]
 
       I hate that he should linger here.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. (Script.) To love less, relatively. --Luke xiv. 26.
 
   Syn: To {Hate}, {Abhor}, {Detest}, {Abominate}, {Loathe}.
 
   Usage: Hate is the generic word, and implies that one is
      inflamed with extreme dislike. We abhor what is deeply
      repugnant to our sensibilities or feelings. We detest
      what contradicts so utterly our principles and moral
      sentiments that we feel bound to lift up our voice
      against it. What we abominate does equal violence to
      our moral and religious sentiments. What we loathe is
      offensive to our own nature, and excites unmingled
      disgust. Our Savior is said to have hated the deeds of
      the Nicolaitanes; his language shows that he loathed
      the lukewarmness of the Laodiceans; he detested the
      hypocrisy of the scribes and Pharisees; he abhorred
      the suggestions of the tempter in the wilderness.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hate \Hate\, n. [OE. hate, hete, AS. hete; akin to D. haat, G.
   hass, Icel. hatr, SW. hat, Dan. had, Goth. hatis. Cf. {Hate},
   v.]
   Strong aversion coupled with desire that evil should befall
   the person toward whom the feeling is directed; as exercised
   toward things, intense dislike; hatred; detestation; --
   opposed to love.
   [1913 Webster]
 
      For in a wink the false love turns to hate. --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hate
   n 1: the emotion of intense dislike; a feeling of dislike so
      strong that it demands action [syn: {hate}, {hatred}] [ant:
      {love}]
   v 1: dislike intensely; feel antipathy or aversion towards; "I
      hate Mexican food"; "She detests politicians" [syn: {hate},
      {detest}] [ant: {love}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top