Search result for

กำ

(157 entries)
(0.0807 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กำ-, *กำ*
Longdo Dictionary จีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH)
感謝[กำเสี่ย] (phrase ) ขอบคุณ

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กำขี้ดีกว่ากำตด (phrase ) A bird in a hand is worth two in a bush.
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (รด.), หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง, กรมการรักษาดินแดน (n org uniq ) Territorial Defense Command, Army Reserve Command, Territorial Defence Department

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กำนันsubdistrict headman

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำ[CLAS] handful, See also: bunch, wisp, bundle, Example: ดอกไม้ 3 กำใหญ่ๆ ถูกนำมาจัดเป็นช่ออย่างงดงาม, Thai definition: ลักษณนามเรียกดอกไม้ ผักหรือหญ้าที่มัดไว้
กำ[V] grasp, See also: hold, clench, grip, seize, Syn. จับ, กุม, Example: ครูผู้ฝึกสอนบอกให้เขากำด้ามแร็คเก็ตแน่นๆ, Thai definition: ทำนิ้วมือให้งอเข้าจดอุ้งมือ, เอานิ้วมือโอบรอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, อาการที่งอนิ้วมือรวบจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้
กำ[N] linear measure equal to eight inches, Thai definition: มาตราวัดรอบของกลม
กำ[N] spokes of a wheel, Count unit: ซี่, Thai definition: ซี่ล้อรถหรือเกวียน
กำจร[V] spread, See also: diffuse, emit, emanate, disseminate (in the air), Syn. กระจาย, แพร่, ฟุ้ง, Example: กลิ่นของดอกไม้กำจรไปทั่ว
กำซำ[N] Lepisanthes rubiginosa Leenh., Syn. ต้นมะหวด, ต้นกำซำ, ต้นกำชำ, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดย่อมชนิด Lepisanthes rubiginosa Leenh. ในวงศ์ Sapindaceae ผลออกเป็นช่อ สุกสีเหมือนลูกหว้า กินได้ รสหวานปะแล่มๆ, Notes: (ถิ่นใต้)
กำธร[N] clamor, See also: be noisy, be loud, Syn. สนั่น, หวั่นไหว, ก้อง, Example: เสียงของช้างกำธรไปทั่วป่า
กำพด[N] great castle of elephant's head, See also: kind of gable-end of a palace, Thai definition: จอมปราสาทหัวช้าง
กำพต[N] arrow, Syn. ลูกศร, ลกดอก, ลูกธนู, Example: เขาเอายาพิษทากำพต, Count unit: เล่ม, ดอก
กำยำ[ADJ] sturdy, See also: strong, stout, stalwart, robust, Syn. ล่ำ, ล่ำสัน, ใหญ่โต, แข็งแรง, Example: ชายร่างใหญ่กำยำผู้นี้มีแผลเป็นที่หน้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กำก. งอนิ้วมือทั้ง ๔ ให้จดอุ้งมือ, เอานิ้วมือทั้ง ๕ โอบรอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, อาการที่งอนิ้วมือทั้ง ๕ รวบสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้.
กำน. มือที่กำเข้า
กำปริมาณของเต็มมือที่กำเข้า
กำกำมือ ก็ว่า
กำมาตราวัดรอบของกลม เมื่อวัดได้เท่าไร แล้วทบกึ่งได้ยาวราว ๑๐ เซนติเมตร เช่น ของกลมวัดรอบได้ยาว ๒๐ เซนติเมตร ของกลมนั้นเรียกว่ามีขนาด ๑ กำ, มี ๓ ชนิด คือ ๑. กำสลึง (ยาว ๔ นิ้ว ๑ กระเบียด หรือ ๑๐.๗๕ เซนติเมตร) ๒. กำเฟื้อง (ยาว ๔ นิ้ว ครึ่งกระเบียด หรือ ๑๐.๕ เซนติเมตร) ๓. กำสองไพ (ยาว ๔ นิ้ว ๒ หุน หรือ ๑๐.๒๕ เซนติเมตร)
กำลักษณนามเรียกผักหรือหญ้าที่มัดไว้ เช่น ผักกำหนึ่ง หญ้า ๒ กำ.
กำน. ซี่ล้อรถหรือเกวียน.
กำ ๓, กำน. กรรม เช่น ไข้เจ็บหมอตั้งกำไว้, ท่านว่าเป็นกำมของเขาเอง (อัยการเบ็ดเสร็จ).
กำกวม ๑น. นกขนปีกสีเขียว ปากแดง กินกุ้งและปลา.
กำกวม ๒ว. เคลือบคลุม, คลุมเครือ, มีความหมายได้หลายนัย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eliminateกำจัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
exterminateกำจัด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
perfuseกำซาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiosulfur; radioactive sulfur; radioactive sulphur; radiosulphurกำมะถันกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiosulphur; radioactive sulfur; radioactive sulphur; radiosulfurกำมะถันกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioactive sulfur; radioactive sulphur; radiosulfur; radiosulphurกำมะถันกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioactive sulphur; radioactive sulfur; radiosulfur; radiosulphurกำมะถันกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
benzoinกำยาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
powerกำลัง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
emissive powerกำลังการเปล่ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frequencyกำหนดออก

ทรัพยากรสารสนเทศบางประเภท หรือบางชื่อเรื่อง มีกำหนดในการจัดพิมพ์เผยแพร่ ทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน โดยกำหนดออก อาจแบ่งได้ดังนี้

รายสัปดาห์ (Weekly) คือ 7 วัน : ครั้ง

รายปักษ์ (Bi-weekly) คือ 15 วัน : ครั้ง หรือ ครึ่งเดือน : ครั้ง

รายเดือน (Monthly) คือ 1 เดือน : ครั้ง

รายสองเดือน (Bi-monthly) คือ 2 เดือน : ครั้ง

รายสามเดือน (Quarterly) คือ 3 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 4 ฉบับ

รายสี่เดือน (Quarterly) คือ 4 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 3 ฉบับ

รายหกเดือน (Two times a year) คือ 6 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 2 ฉบับ

รายปี (Annually) คือ 1 ปี : ครั้ง เช่น รายงานประจำปี

ตัวอย่างวารสาร วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งมีกำหนดออก รายหกเดือน (Two times a year) คือ 6 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 2 ฉบับ

หน้าปกวารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ <b>กำ</b>หนดออกวารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Sulphurกำมะถัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric lossกำลังงาานสูญเสีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reactive power (Electrical engineering)กำลังรีแอคทีฟ (วิศวกรรมไฟฟ้า) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Refining Marginsกำไรเบื้องต้น
ผลต่างของราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ได้จากการกลั่นกับราคาน้ำมันดิบที่นำเข้ากลั่น ซึ่ง Refining margins นี้จะแตกต่างกันไปแล้วแต่โรงกลั่นแต่ละโรงและขึ้นอยู่กับราคาและชนิดของน้ำมันดิบด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Capital gainกำไรส่วนทุน [เศรษฐศาสตร์]
Nonlinear programmingกำหนดการที่มิใช่เชิงเส้น [เศรษฐศาสตร์]
Seigniorageกำไจากการทำเหรียญกระษาปณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Breakwatersกำแพงกันคลื่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Strength of materialsกำลังวัสดุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You were writing about me?นายกำลังเขียนเรื่องของฉันงั้นหรอ? The Serena Also Rises (2008)
I may have concealed things in the past, but not anymore.ฉันอาจกำลังปกปิดเรื่องราวในอดีตของฉัน แต่ฉันจะไม่ทำอีกแล้ว The Serena Also Rises (2008)
Oh.โอ้ เธอจะบอกว่าเซรีน่ากำลังเดินแบบ The Serena Also Rises (2008)
Good, because I am going to steal your passport and lock you in our room.ดีค่ะ เพราฉันกำลังจะขโมยพาสปอร์ตคุณ แล้วจับคุณล๊อดไวในห้องของเรา The Serena Also Rises (2008)
H-how is it lucky that my own father is gonna murder me?ที่พ่อกำลังจะเอาฉันตายเนี่ยนะ The Serena Also Rises (2008)
They're looking to round out the freshman class.เค้ากำลังหาเด็กใหม่ The Serena Also Rises (2008)
You know, I hear Yale's looking to recruit more bar fighters this year.นายรู้มัย ฉันได้ยินว่าปีนี้ Yale กำลังมองหานักสู้ในผับล่ะ The Serena Also Rises (2008)
Spotted--Blair Waldorf looking to do a good deed?ข่าวด่วน - - แบลร์ วอลดอฟกำลังมองหาเพื่อนคู่หูสักคน The Serena Also Rises (2008)
You're judging the character, Humphrey.คุณกำลังตัดสินตัวละครอยู่นะ ฮัมฟรีย์ The Serena Also Rises (2008)
I can't. Eleanor and Laurel are gonna be back any minute.หนูกลับไม่ได้ค่ะ เอลาอนร์กับลอเรลกำลังกลับมาแล้ว The Serena Also Rises (2008)
Absolutely. Marc is going to eat his grunge corduroys.แน่นอนที่สุด มาร์คคงกำลังจะไปกินผ้าของเค้า The Serena Also Rises (2008)
You're lucky I'm bored.นายโชคดีนะที่ฉันกำลังเซ็งอยู่พอดี The Serena Also Rises (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำ[v.] (kam) EN: grasp ; hold ; clench ; grip ; seize   FR: empoigner ; saisir ; serrer
กำ[n.] (kam) EN: [classif. : handful ; bunch ; wisp ; bundle]   
กำกวม[adj.] (kamkūam) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious   FR: équivoque ; ambigu ; vague
กำกัด[v.] (kamkat) EN: restrict   
กำกับ[v.] (kamkap) EN: control ; regulate ; oversee ; supervise ; superintend ; inspect ; direct ; conduct   FR: diriger ; superviser ; contrôler
กำกับการแสดงดนตรี[v. exp.] (kamkap kān sadaēng dontrī) EN: direct an orchestra ; conduct an orchestra   FR: diriger un orchestre
กำจัด[v.] (kamjat) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; abolish   FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
กำจัด[n.] (kamjat) EN: ?   FR: ?
กำจัดขยะ[n. exp.] (kamjat khaya) EN: dispose of rubbish   FR: éliminer les déchets
กำชับ[v.] (kamchap) EN: reiterate ; urge ; repeat ; emphasize ; insist firmly ; instruct explicitly ; order repeatedly ; exhort   FR: insister ; réitérer ; exhorter

English-Thai: Longdo Dictionary
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
hood(n) หน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ถ่ายภาพ มักใช้เพื่อป้องกันแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ที่ส่องเข้าหน้าเลนส์แล้วสะท้อนผิวเลนส์ไปปรากฏบนภาพถ่าย (flare), flare
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
wet cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้สารอิเล็กโตรไลท์ที่เป็นของเหลว เช่น แบตเตอรี่รถยนต์, dry cell
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน
LOL(phrase slang) ย่อมาจาก Laughing Out Loud หมายถึง กำลังหัวเราะอย่างดัง, เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต
overspeed(n vi vt adj) ขับรถเร็วเกินกำหนด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agenda[N] กำหนดการ, See also: ระเบียบวาระ, Syn. program, plan, schedule
amp[N] แอมป์ (คำย่อของ ampere เป็นหน่วยวัดกำลังกระแสไฟฟ้า), See also: กำลังกระแสไฟฟ้า
amperage[N] กำลังกระแสไฟฟ้าที่วัดเป็นหน่วยแอมแปร์
appoint[VT] มอบหมาย, See also: กำหนดหน้าที่, แต่งตั้ง, Syn. name, elect, select, designate
appoint[VI] มอบหมาย, See also: กำหนดหน้าที่, แต่งตั้ง
armament[N] กำลังทางการรบ, See also: กำลังทหาร
armlet[N] ปลอกแขน, See also: กำไลแขน, Syn. bracelet
arrive[VI] เกิด, See also: กำเนิด
assess[VT] กำหนดค่า, See also: ตีค่า, ประเมินค่า, Syn. evaluate, estimate
assign[VT] กำหนด, See also: ระบุ, ตั้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลฐาน
abet(อะเบท') vt. ให้กำลังใจ, สนับสนุน -abetment, abettal n.
abiogenesis(เอ' บิโอเจน' นิซิส) n. การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต, การเกิดขึ้นเอง. -abiogenetic adj. (spontaneous generation)
ablaze(อะเบลซ) adj. ไหม้,กำลังไหม้, สว่าง, เจิดจ้า, ตื่นเต้น, กระหาย, ต้องการมาก, อยาก
abloom(อะบลูม) adj., adv. กำลังบาน
aborning(อะบอร์' นิง) adj. ในขณะที่กำเนิดหรือคลอดหรือได้ผล (original, inhabitants)
abort(อะบอร์ท') vt. แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ล้มเหลว, เจริญไม่สมบูรณ์, ด้านการแพร่พันธ์ของโรค, Syn. miscarry, go wrong
abortion(อะบอร์' เชิน) n. การทำแท้ง, การคลอดก่อนกำหนด, Syn. miscarriage

English-Thai: Nontri Dictionary
abloom(adv) กำลังบานสะพรั่ง
abort(vi) แท้ง,คลอดก่อนกำหนด
abortion(n) การแท้ง,การคลอดก่อนกำหนด
abortive(adj) ซึ่งแท้ง,ซึ่งคลอดก่อนกำหนด
accouchement(n) การให้กำเนิด,การคลอดลูก
account(vt) กำจัด,ให้เหตุผล,เป็นเหตุให้
advent(n) การมาถึง,การกำเนิด,การลงมาจุติ
afoot(adj) ดำเนินไป,กำลังเป็นอยู่,เคลื่อนไหว
amain(adv) เต็มที่,เต็มกำลัง,รุนแรง,ดุเดือด,ทันที,ฉับพลัน
ambiguity(n) ความกำกวม,ความคลุมเครือ,ความเคลือบคลุม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
About to (slang ) กำลังจะ going to ex. The bus was about to leave when we arrived. Those students are about to read novels.
Assistant Sub-district Headmanกำนัน
channelise (vi ) กำหนดการเดินทาง สร้างช่องทางสำหรับ ส่งบุคคลหรือสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การส่งข้อความผ่าน
control (n ) กำกับดูแล
denominate (vi ) กำหนดในรูปหน่วยค่าเงิน เช่น บาทต่อลิตร
holding hands (phrase ) กำลังจับมือกัน
monetize (vt ) กำหนดค่าคงที่แก่เงินตรา, นำโลหะมาหมุนเวียนใช้เป็นเงิน
on the verge of (slang ) กำลังจะ ex. Those students are on the verge of walking to s chool.
pending accountกำลังอยู่ในการพิจารณา
personnel (n ) กำลังพล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
人気[にんき, ninki] (n) กำลังได้รับความนิยม
[ちから, chikara] (n) กำลัง, พลัง
暫定[ざんてい, zantei] (n) กำหนดไว้ชั่วคราว
曖昧[あいまい, aimai] (n) กำกวม,คลุมเครือ
誕生[たんじょう, tanjou] (n) กำเนิด
黒字[くろじ, kuroji] (n) กำไร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
購買力[こうばいりょく, koubairyoku] (n) กำลังการซื้อ
設ける[もうける, moukeru] (vt) กำหนดวาง,จัดเตรียม,จัดตั้ง
関税障壁[かんぜいしょうへき, kanzeishouheki] (n) กำแพงภาษี
日程[にってい, nittei] กำหนดการ(งาน การเดินทาง)
外廓[がいかく, gaikaku] กำแพงด้านนอก ผนังด้านนอก
硫黄[いおう, iou] (n ) กำมะถัน (ธาตุ) , See also: R. sulfur

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
取り除く[とりのぞく, torinozoku] Thai: กำจัดออกไป English: to take away
計画[けいかく, keikaku] Thai: กำหนดการ English: schedule
はやる[はやる, hayaru] Thai: กำลังฮิต English: to come into fashion
付ける[つける, tsukeru] Thai: กำหนด
省く[はぶく, habuku] Thai: กำจัด English: to eliminate
固まる[かたまる, katamaru] Thai: กำหนดแน่นอน English: to become certain
充てる[あてる, ateru] Thai: กำหนดขึ้น English: to set aside
献立[こんだて, kondate] Thai: กำหนดการ English: schedule
プログラム[ぷろぐらむ, puroguramu] Thai: กำหนดการ English: schedule
与える[あたえる, ataeru] Thai: กำหนด (เช่น กำหนดค่าตัวแปร) English: to give

German-Thai: Longdo Dictionary
Ich bin unter Druck.ฉันกำลังเครียด
Gewalt(n) |die| กำลัง, ความรุนแรง
Macht(n) |die| อำนาจ, กำลัง (ทหาร)
Was machen Sie denn da?คุณกำลังทำอะไรอยู่นั่น?
kommendที่กำลังจะมาถึง
Mauer(n) |die, pl. Mauern| กำแำพง
im Begriff sein zu tun(phrase) กำลังต้องการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
im Einsatzกำลังยุ่ง, อยู่ในหน้าที่ เช่น Die Soldaten sind im Einsatz. ทหารกำลังอยู่ในหน้าที่
Urlauber(n) |der, pl. Urlauber| คนที่กำลังหยุดพักร้อน, See also: der Tourist
sich setzen(vt) |setzte sich, hat sich gesetzt| นั่งลง, กำลังนั่งลง เช่น Er setzte sich zu uns im Restaurant. เขานั่งลงกับพวกเราในร้านอาหาร

French-Thai: Longdo Dictionary
faire partir(vt) ส่งจดหมาย (lettre), กำจัด (personne) , เริ่มต้น ติดเครื่อง (moteur), See also: S. envoyer,
aller/être en retardไปสาย, กำลังจะสาย, กำลังจะช้ากว่ากำหนด, See also: aller, être
s'en aller(v/pr, reflexiv) ออกไปจากที่ ที่ผู้พูดกำลังอยู่ขณะนั้น, See also: S. partir,
être en chantier(phrase) กำลังอยู่ในช่วงก่อสร้าง
monter(vi vt) ขึ้น เช่น On va monter dans le bus. = พวกเราจะขึ้นไปบนรถ L'ascenceur est en train de monter. = ลิฟท์กำลังขึ้นมา L'action de Shin Corp. monte depuis une semaine. = หุ้นของกลุ่มชินวัตน์ขึ้นมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้ว
en train de (+ verbe)(phrase) กำลังกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ เช่น Otto est en train de regarder une jolie fille. = อ๊อตโต้กำลังมองสาวสวยคนหนึ่งอยู่
encourager(vt) ให้กำลังใจ, เพิ่มขวัญ
Image:
autour de(prep) รอบๆ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Autour du jardin, il y a un vieux mur. รอบๆสวนมีกำแพงเก่าอยู่
contre(prep) ติดกับ, อิงกับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Le jardinier a posé une échelle contre le mur. คนทำสวนวางบันไดลิงอิงกับกำแพง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top