ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

whistle

W IH1 S AH0 L   
86 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whistle-, *whistle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whistle[VI] ผิวปาก, Syn. peep, pipe, wheeze
whistle[VT] ทำให้เกิดเสียงหวีดหวิว (เช่น เป่าเครื่องดนตรี)
whistle[N] สิ่งที่ทำให้เกิดเสียงหวีดหวิว, See also: นกหวีด
whistle[N] เสียงผิวปาก, See also: เสียงหวีดหวิว
whistle[N] การผิวปาก, See also: การเป่านกหวีด, การทำเสียงหวีดหวิว
whistler[N] คนผิวปาก, See also: คนที่ทำให้เกิดเสียงหวีดหวิว
whistle in[IDM] แสร้งทำเป็นไม่เกรงกลัว
whistle up[PHRV] เป่านกหวีดหรือผิวปากเรียก
whistle for[PHRV] เรียกร้อง
whistleable[ADJ] ซึ่งทำเสียงผิวปาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whistle(วิส'เซิล) vi. ผิวปาก,เป่านกหวีด,เปิดหวูด,เป่าหวูด,เป่าแตร,เพรียกร้อง,เคลื่อนที่รวดเร็วจนเกิดเสียงดังหวือ vt. ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว,n. อุปกรณ์ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว (นกหวีด,หวูดรถ,ท่อเป่าเป็นต้น) เสียงดังกล่าว,blow the whistle หยุดยั้ง,ทรยศ,เปิดเผย
whistler(วิสทฺ'เลอะ) n. ผู้ผิวปาก,ผู้เป่านกหวีด,ผู้เปิดหวูด,สิ่งที่ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว,นกเพรียกร้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
whistle(n) นกหวีด,เสียงผิวปาก,หวูดรถไฟ,คอหอย
whistle(vi) เป่านกหวีด,ส่งเสียงจ้อกแจ้ก,ผิวปาก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Whistle blowingการปลุกระดมเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
whistle-blower (n ) ผู้แจ้งเบาะแส, ผู้แจ้งเหตุ, ผู้แจ้งหรือให้ข้อมูลแก่ทางการหรือสาธารณะว่าบริษัทตนกระทำผิดหรือขัดต่อกฎหมาย
See also: R. whistle-blowing

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just whistle while you workเพียงแค่เป่านกหวีดขณะที่คุณ ทำงาน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
So whistle while you workดังนั้นนกหวีดขณะที่คุณทำงาน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
So whistle while you workดังนั้นนกหวีดขณะที่คุณทำงาน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Give a little whistle Yoo-hoo!ให้นกหวีดน้อยยูฮู! Pinocchio (1940)
Give a little whistle Whoo-hoo!ให้นกหวีดน้อย วู ฮู! Pinocchio (1940)
(John) Don't worry, just whistle famous Beethoven's famous 9th symphony.ไม่ต้องกังวลสิ่งที่คุณต้องทำคือการ เป่านกหวีด ที่มีชื่อเสียงซิมโฟนี 9 เบโธเฟน ที่มี ชื่อเสียง เข้ามา เข้ามา Help! (1965)
The boat whistle blows at 6:00 in the morning, and that is when... we must rewease the secret weapon!เสียงหวูดจะดัง ตอน 6 โมงเช้า นั่นเป็นเววาที่... เวาจะปล่อยอาวุธวับ ! An American Tail (1986)
[ Whistle Blowing ]ชื่อย่อตรงนั้น Schindler's List (1993)
[ Train Whistle Blowing ] It's the inconvenience to the list.แต่เรื่องยุ่งคืองานเอกสาร Schindler's List (1993)
[ Officer Blows Whistle ] To work.!รื้อให้หมด Schindler's List (1993)
That line. [ Whistle Blowing ]ทางโน้น Schindler's List (1993)
[ Train Whistle Blowing ]- สตูว์ถั่วเหรอ Schindler's List (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whistleA whistle blew, and the boat slowly began to pull out of port.
whistleA whistle involves blowing out of your mouth in a certain way.
whistleA whistle is blown at the start of a game.
whistleHe began to whistle a tune.
whistleHe blushed when the girls whistled at him in the street.
whistleHe whistled as he went along.
whistleHe whistled for his dog.
whistleI blew the whistle on him.
whistleI heard someone whistle.
whistleOne of the pickpockets blew the whistle on the other two.
whistleOn hearing the whistle, they started at full speed.
whistleThe policeman blew his whistle for the car to stop.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป่านกหวีด[V] blow a whistle, See also: whistle, Example: เด็กๆ รีบเข้าแถวทันทีเมื่อได้ยินเสียงครูเป่านกหวีด, Thai definition: ทำให้เครื่องสำหรับใช้เป่าให้มีเสียงดังหวีดเกิดเสียงโดยใช้ลมปาก
เป่าปาก[V] whistle, Syn. ผิวปาก, Example: เขาเป่าปากด้วยความดีอกดีใจหลังจากรู้ว่าสอบผ่าน, Thai definition: ห่อริมฝีปากให้แคบพอ แล้วเป่าลมออกให้เกิดเสียงตามที่ต้องการ
นกหวีด[N] whistle, Example: กรรมการเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขัน, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องสำหรับใช้เป่าให้มีเสียงดังหวีด
หวูด[N] whistle, Example: ทหารเรือเปิดหวูดเพื่อเตรียมออกเรือ, Thai definition: เครื่องเปิดไอน้ำให้มีเสียงดังเช่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกโกงกางหัวโต[n. exp.] (nok kōngkāng hūa tō) EN: whistler   
นกโกงกางหัวโต[n. exp.] (nok kōngkāng hūa tō) EN: Mangrove Whistler   FR: Siffleur cendré [m] ; Pachycéphale des mangroves [m] ; Siffleur des mangroves [m]
นกหวีด[n.] (nokwīt) EN: whistle   FR: sifflet [m]
เป่านกหวีด[v. exp.] (pao nokwīt) EN: blow a whistle ; whistle   FR: siffler
ผิวปาก[v.] (phiupāk) EN: whistle   FR: siffler
หวือ[n.] (weū) EN: whir ; whistle ; swoosh   FR: siffler
หวีด[n.] (wīt) EN: mouth whistle   FR: cri strident ]m] ; sifflement [m]
หวูด[n.] (wūt) EN: whistle ; steamer's whistle ; train's whistle ; factory's whistle   FR: sifflet d'un train [m] ; sirène d'un bateau [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WHISTLE W IH1 S AH0 L
WHISTLE HH W IH1 S AH0 L
WHISTLER HH W IH1 S L ER0
WHISTLER W IH1 S L ER0
WHISTLED HH W IH1 S AH0 L D
WHISTLED W IH1 S AH0 L D
WHISTLES W IH1 S AH0 L Z
WHISTLES HH W IH1 S AH0 L Z
WHISTLERS HH W IH1 S L ER0 Z
WHISTLERS W IH1 S L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whistle (v) wˈɪsl (w i1 s l)
whistled (v) wˈɪsld (w i1 s l d)
whistles (v) wˈɪslz (w i1 s l z)
whistle-stop (n) wˈɪsl-stɒp (w i1 s l - s t o p)
whistle-stops (n) wˈɪsl-stɒps (w i1 s l - s t o p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
呼啸[hū xiào, ㄏㄨ ㄒㄧㄠˋ, / ] whistle; scream; whiz, #13,988 [Add to Longdo]
口哨[kǒu shào, ㄎㄡˇ ㄕㄠˋ, ] whistle, #35,125 [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] whistle made of reed, #40,931 [Add to Longdo]
吹口哨[chuī kǒu shào, ㄔㄨㄟ ㄎㄡˇ ㄕㄠˋ, ] whistle, #54,896 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heulboje {f}whistle buoy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちんちん;チンチン[, chinchin ; chinchin] (adv,adv-to) (1) (on-mim) chink; jingle; tinkle; whistle (kettle); (n,vs) (2) begging (animal); (n) (3) (chn) penis [Add to Longdo]
ちんちん鳴る[ちんちんなる, chinchinnaru] (v5r) to jingle; to tinkle; to whistle (kettle) [Add to Longdo]
ぴゅう;ピュウッ;ピュー[, pyuu ; pyuutsu ; pyu-] (adv-to) (1) swoosh; whoosh; (2) sound of a whistle [Add to Longdo]
ホイッスル[, hoissuru] (n) whistle; (P) [Add to Longdo]
ホイッスルブロウワー[, hoissuruburouwa-] (n) whistle-blower [Add to Longdo]
汽笛[きてき, kiteki] (n) steam whistle; (P) [Add to Longdo]
強がる[つよがる, tsuyogaru] (v5r,vi) to cry sour grapes; to bluff; to whistle in the dark; to pretend to be tough [Add to Longdo]
警笛[けいてき, keiteki] (n) horn; alarm; whistle; foghorn; (P) [Add to Longdo]
犬笛[いぬぶえ, inubue] (n) dog whistle [Add to Longdo]
呼び子;呼子[よびこ, yobiko] (n) whistle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whistle \Whis"tle\, v. t.
   [1913 Webster]
   1. To form, utter, or modulate by whistling; as, to whistle a
    tune or an air.
    [1913 Webster]
 
   2. To send, signal, or call by a whistle.
    [1913 Webster]
 
       He chanced to miss his dog; we stood still till he
       had whistled him up.         --Addison.
    [1913 Webster]
 
   {To whistle off}.
    (a) To dismiss by a whistle; -- a term in hawking. "AS a
      long-winged hawk when he is first whistled off the
      fist, mounts aloft." --Burton.
    (b) Hence, in general, to turn loose; to abandon; to
      dismiss.
      [1913 Webster]
 
         I 'ld whistle her off, and let her down the wind
         To prey at fortune.        --Shak.
      [1913 Webster]
 
   Note: "A hawk seems to have been usually sent off in this
      way, against the wind when sent in search of prey; with
      or down the wind, when turned loose, and abandoned."
      --Nares.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whistle \Whis"tle\, v. i. [imp. & p. p. {Whistled}; p. pr. & vb.
   n. {Whistling}.] [AS. hwistlian; akin to Sw. hvissla, Dan.
   hvisle, Icel. hv[imac]sla to whisper, and E. whisper.
   [root]43. See {Whisper}.]
   [1913 Webster]
   1. To make a kind of musical sound, or series of sounds, by
    forcing the breath through a small orifice formed by
    contracting the lips; also, to emit a similar sound, or
    series of notes, from the mouth or beak, as birds.
    [1913 Webster]
 
       The weary plowman leaves the task of day,
       And, trudging homeward, whistles on the way. --Gay.
    [1913 Webster]
 
   2. To make a shrill sound with a wind or steam instrument,
    somewhat like that made with the lips; to blow a sharp,
    shrill tone.
    [1913 Webster]
 
   3. To sound shrill, or like a pipe; to make a sharp, shrill
    sound; as, a bullet whistles through the air.
    [1913 Webster]
 
       The wild winds whistle, and the billows roar.
                          --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whistle \Whis"tle\, n. [AS. hwistle a pipe, flute, whistle. See
   {Whistle}, v. i.]
   [1913 Webster]
   1. A sharp, shrill, more or less musical sound, made by
    forcing the breath through a small orifice of the lips, or
    through or instrument which gives a similar sound; the
    sound used by a sportsman in calling his dogs; the shrill
    note of a bird; as, the sharp whistle of a boy, or of a
    boatswain's pipe; the blackbird's mellow whistle.
    [1913 Webster]
 
       Might we but hear
       The folded flocks, penned in their wattled cotes, .
       . .
       Or whistle from the lodge.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The countryman could not forbear smiling, . . . and
       by that means lost his whistle.    --Spectator.
    [1913 Webster]
 
       They fear his whistle, and forsake the seas.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. The shrill sound made by wind passing among trees or
    through crevices, or that made by bullet, or the like,
    passing rapidly through the air; the shrill noise (much
    used as a signal, etc.) made by steam or gas escaping
    through a small orifice, or impinging against the edge of
    a metallic bell or cup.
    [1913 Webster]
 
   3. An instrument in which gas or steam forced into a cavity,
    or against a thin edge, produces a sound more or less like
    that made by one who whistles through the compressed lips;
    as, a child's whistle; a boatswain's whistle; a steam
    whistle (see {Steam whistle}, under {Steam}).
    [1913 Webster]
 
       The bells she jingled, and the whistle blew. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. The mouth and throat; -- so called as being the organs of
    whistling. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       So was her jolly whistle well ywet.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Let's drink the other cup to wet our whistles.
                          --Walton.
    [1913 Webster]
 
   {Whistle duck} (Zool.), the American golden-eye.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 whistle
   n 1: the sound made by something moving rapidly or by steam
      coming out of a small aperture [syn: {whistle},
      {whistling}]
   2: the act of signalling (e.g., summoning) by whistling or
     blowing a whistle; "the whistle signalled the end of the
     game" [syn: {whistle}, {whistling}]
   3: a small wind instrument that produces a whistling sound by
     blowing into it
   4: acoustic device that forces air or steam against an edge or
     into a cavity and so produces a loud shrill sound
   5: an inexpensive fipple flute [syn: {pennywhistle}, {tin
     whistle}, {whistle}]
   v 1: make whistling sounds; "He lay there, snoring and
      whistling"
   2: move with, or as with, a whistling sound; "The bullets
     whistled past him"
   3: utter or express by whistling; "She whistled a melody"
   4: move, send, or bring as if by whistling; "Her optimism
     whistled away these worries"
   5: make a whining, ringing, or whistling sound; "the kettle was
     singing"; "the bullet sang past his ear" [syn: {whistle},
     {sing}]
   6: give a signal by whistling; "She whistled for her maid"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top