ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sirup

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sirup-, *sirup*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sirup[N] น้ำเชื่อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sirup(เซอ'รัพ) n.,vt. =syrup (ดู)
sirupy(เซอ'ระพี) adj. =syrupy (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
sirup(n) น้ำอ้อย,น้ำเชื่อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sirup; syrup๑. ยาน้ำเชื่อม๒. น้ำเชื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แช่อิ่ม[adj.] (chaē-im) EN: preserved in sirup   
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: boil in sirup ; candy   FR: confire ; candir
น้ำเชื่อม[n.] (nāmcheūam) EN: sirup ; treacle ; molasses   FR: sirop [m] ; mélasse [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sirup (n) sˈɪrəp (s i1 r @ p)
sirups (n) sˈɪrəps (s i1 r @ p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sirup {m}syrup [Add to Longdo]
Sirup {m} (aus Zuckerrohr)treacle [Add to Longdo]
Sirup {m}molasses [Add to Longdo]
sirupartig; sirupähnlich {adj}syrupy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ねとねと[, netoneto] (adv,vs) sticky; gooey; sirupey [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sirup \Sir"up\Syrup \Syr"up\, n. [F. sirop (cf. It. siroppo, Sp.
   jarabe, jarope, LL. siruppus, syrupus), fr. Ar. shar[=a]b a
   drink, wine, coffee, sirup. Cf. {Sherbet}.]
   1. A thick and viscid liquid made from the juice of fruits,
    herbs, etc., boiled with sugar.
    [1913 Webster]
 
   2. A thick and viscid saccharine solution of superior quality
    (as sugarhouse sirup or molasses, maple sirup);
    specifically, in pharmacy and often in cookery, a
    saturated solution of sugar and water (simple sirup), or
    such a solution flavored or medicated.
    [1913 Webster]
 
       Lucent sirups tinct with cinnamon.  --Keats.
    [1913 Webster]
 
   {Mixing sirup}. See the Note under {Dextrose}.
    [1913 Webster] Siruped

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sirup
   n 1: a thick sweet sticky liquid [syn: {syrup}, {sirup}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Sirup /ziːrup/ 
  molasses; syrup; treacle

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 sirup
  syrup

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top