Search result for

craving

(40 entries)
(0.0256 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -craving-, *craving*, crav
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
craving[N] ความปรารถนา, Syn. desire, need, yearning

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
craving(เคร'วิง) n. ความกระหายมาก,ความอยากได้มาก,ความเงื่อน,ความปรารถนาอย่างรุนแรง, Syn. desire,lust

English-Thai: Nontri Dictionary
craving(n) ความอยาก,ความเงี่ยน,ความกระหาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I can't stop eating them. I guess it's, like, a craving.ฉันไม่สามารถหยุดกินพวกมัน ฉันคิดว่ามันเหมือนติดบุหรี่ Joy (2008)
- Swollen feet, morning sickness, constipation, strange food cravings, hot flashes, loop swings, sore asshole, but that could be from the robot rape\ N การ-บวมฟุต เช้าเจ็บป่วยท้องผูก, \ Nstrange อาหาร cravings, ร้อนกะพริบ \ Nloop swings, Gas Pills (2008)
I had a craving.ฉันแพ้ท้องอยากจะทาน Breakage (2009)
This is... really twisted, but I'm actually craving a big steak.ี่นี่เป็น... หักมุมอย่างมาก แต่ที่จริงแล้วฉันอยากทานสเต็กชิ้นใหญ่ Fix (2009)
Are you craving some Italian?ตอนนี้รู้สึกเหมือนอยู่เวนิซ อยากกินอาหารอิตาเลี่ยนขึ้นมารึไง? Episode #1.14 (2009)
We figured that with the right marketing strategy, we could pull from the entire student body without having an assembly, thus creating the diverse Glee Club this school has been craving.เราน่าจะดึงความสนใจได้ โดยไม่ต้องพึ่งงานประชุม นี่จะสร้างชมรมร้องเพลง แบบที่โรงเรียนนี้ปรารถนา Showmance (2009)
Pizza for days until I grow bored of it and I won't have any more cravings!ผมจะไม่ขออะไรอีกเลย ถ้าผมได้กินพิซซ่า Episode #1.19 (2009)
Well, I was craving a burrito from El Cholo anyway.จะว่าไป,ผมก็กำลังสวาปาม เบอร์ริโต้ที่ร้าน El choloอยู่แค่นั้นเอง Pilot (2009)
- You're the one who had a craving for yellowtail.ลูกคือคนที่ยอมอ้อนวอน เพื่อปลาหางเหลืองเชียวล่ะ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
I had a really bad sugar craving.ฉันต้องการน้ำตาลจริงๆ The Grandfather: Part II (2009)
You're gonna start craving blood,คุณจะเริ่มแรงปรารถนา ดื่มเลือด Lost Girls (2009)
It's what you're craving.สิ่งที่คุณกระหาย Haunted (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cravingI have a craving for fresh fruit.
cravingI suddenly got a craving to eat some crisp roast chicken skin.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความบ้า[N] addiction, See also: craving, enslavement, dependence, Example: ความบ้าพนันทำให้เขาหมดตัว, Thai definition: ความหลงใหลหรือมัวเมาในสิ่งนั้นๆ จนผิดปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความหิว[n.] (khwām hiū) EN: hungriness ; starvation ; craving ; thirst   FR: faim [f]
ทะยานอยาก[X] (thayān yāk) EN: craving (for)   

CMU English Pronouncing Dictionary
CRAVING    K R EY1 V IH0 NG
CRAVINGS    K R EY1 V IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
craving    (v) (k r ei1 v i ng)
cravings    (n) (k r ei1 v i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefallsucht {f}craving for admiration [Add to Longdo]
Geltungsbedürfnis {n}craving for recognition [Add to Longdo]
Sehnsucht {f} (nach)craving (for) [Add to Longdo]
Vergnügungssucht {f}craving for pleasure [Add to Longdo]
heftiges Verlangen; Begierde {f} | ein dringendes Verlangen nach etw. habencraving | to have a craving for sth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
渇愛[かつあい, katsuai] (n) thirst; craving; desire [Add to Longdo]
渇望[かつぼう, katsubou] (n,vs) craving; longing; thirsting; (P) [Add to Longdo]
食指が動く[しょくしがうごく, shokushigaugoku] (exp,v5k) have an itch to; to have a craving for; to have an urge to; to have a desire for; to be eager to; to want to [Add to Longdo]
如何しても[どうしても, doushitemo] (adv) (uk) by all means; at any cost; no matter what; after all; in the long run; cravingly; at any rate; surely; (P) [Add to Longdo]
欲(P);慾[よく, yoku] (n) greed; craving; desire; avarice; wants; (P) [Add to Longdo]
欲情[よくじょう, yokujou] (n,vs) passion; passions; (sexual) desire; craving [Add to Longdo]
貪愛[とんあい;とんない;どんあい, ton'ai ; tonnai ; don'ai] (n,vs) {Buddh} attachment; craving [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
瘾头[yǐn tóu, ˇ ㄊㄡˊ, / ] craving; addiction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crave \Crave\ (kr[=a]v), v. t. [imp. & p. p. {Craved}
   (kr[=a]vd); p pr. & vb. n. {Craving}.] [AS. crafian; akin to
   Icel. krefja, Sw. kr[aum]fva, Dan. kr[ae]ve.]
   1. To ask with earnestness or importunity; to ask with
    submission or humility; to beg; to entreat; to beseech; to
    implore.
    [1913 Webster]
 
       I crave your honor's pardon.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Joseph . . . went in boldly unto Pilate, and craved
       the body of Jesus.          --Mark xv. 43.
    [1913 Webster]
 
   2. To call for, as a gratification; to long for; hence, to
    require or demand; as, the stomach craves food.
    [1913 Webster]
 
       His path is one that eminently craves weary walking.
                          --Edmund
                          Gurney.
 
   Syn: To ask; seek; beg; beseech; implore; entreat; solicit;
     request; supplicate; adjure.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Craving \Crav"ing\ (-?ng), n.
   Vehement or urgent desire; longing for; beseeching.
   [1913 Webster]
 
      A succession of cravings and satiety.  --L'Estrange.
   -- {Crav"ing*ly}, adv. -- {Crav"ing*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 craving
   n 1: an intense desire for some particular thing

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top