ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -症-, *症*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[症, zhèng, ㄓㄥˋ] ailment, disease, illness
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  正 (zhèng ㄓㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness,  Rank: 1,258

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhèng, ㄓㄥˋ, ] disease; illness, #2,373 [Add to Longdo]
[zhèng zhuàng, ㄓㄥˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] symptom (of an illness), #1,368 [Add to Longdo]
并发[bìng fā zhèng, ㄅㄧㄥˋ ㄈㄚ ㄓㄥˋ, / ] complications (undesired side-effect of medical procedure), #6,589 [Add to Longdo]
[ái zhèng, ㄞˊ ㄓㄥˋ, / ] cancer, #7,201 [Add to Longdo]
[yán zhèng, ㄧㄢˊ ㄓㄥˋ, ] inflammation, #7,967 [Add to Longdo]
抑郁[yì yù zhèng, ㄧˋ ㄩˋ ㄓㄥˋ, / ] clinical depression, #15,276 [Add to Longdo]
[bìng zhèng, ㄅㄧㄥˋ ㄓㄥˋ, ] disease; illness, #15,769 [Add to Longdo]
[duì zhèng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄥˋ, / ] correct diagnosis; to prescribe the right cure for an illness; to suit the medicine to the illness, #19,619 [Add to Longdo]
[zhèng jié, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] sticking point; deadlock in negotiations, #23,273 [Add to Longdo]
[zhēng jié, ㄓㄥ ㄐㄧㄝˊ, ] hard lump in the abdomen (in Chinese medicine); the crux; the main point in an argument, #23,273 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
候群[しょうこうぐん, shoukougun] กลุ่มอาการของโรค , See also: R. syndrome

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しょう, shou] (adj-na,n-suf) illness; (P) [Add to Longdo]
[しょうこう, shoukou] (n,adj-no) symptoms; (P) [Add to Longdo]
候群[しょうこうぐん, shoukougun] (n) syndrome; (P) [Add to Longdo]
[しょうじょう, shoujou] (n,adj-no) symptoms; condition; (P) [Add to Longdo]
[しょうれい, shourei] (n) (medical) case; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"To tell you the truth I am scared of heights." "You are a coward!"「実を言うと、俺、高所恐怖なんだ」「臆病者っ!」 [M]
I had a whiplash injury two months ago.2か月前にむち打ちをやりました。
People of your age often have this problem.あなたくらいの年齢の人によくある状です。
There were many cases of influenza.インフルエンザにはいろいろな状が有りました。
The poor child suffers from hay fever.かわいそうにその子は花粉に悩んでいる。
How long have you have this problem?この状が出たのはいつですか。
Is this the first time you've had this symptom?この状が出たのは初めてですか。
How long will I have this?この状はいつまで続くのですか。
What accounts for these symptoms hasn't been discovered yet.これらの状の原因はまだ分かっていない。
The wicked man is scared of heights.その悪党は高所恐怖だ。
The child has a case of chicken pox.その子は水疱瘡の状がある。
The initial symptoms of the disease are fever and sore throat.その病気の初期状は高熱とのどの痛みです。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Part two welcoem back to a girl's guid to 21st century sex coming up,a sexually transmited disease that has no symptom[CN] 第2部分 欢迎回到21世纪性爱指南 接下来,一种没有状的性传染疾病 Episode #1.1 (2006)
I have withdrawal symptoms if I don't have any for a while...[CN] 如果没有吃的话 就会出现上瘾的 Glare (2006)
He had cancer, too.[CN] 他也得的癌 Smiles of a Summer Night (2007)
- Have you studied the varying rates of greyscale progression in infants and fully grown men?[JA] - おぬしは― 幼児と成人における 灰鱗の進行速度の違いを勉強したのか? Stormborn (2017)
The infection no longer appears to be active.[JA] 感染は止まったようだ The Queen's Justice (2017)
gonorrhea is more of a problem for a woman because they can not have a slight discharge,no discharge at all and they don't know they got the infection and of course,after a while the infection can travel through the uterus into the Fallopian tubes[CN] 但是89%收感染的女性不会有任何状 女性的淋病是一个更大的难题 因为她们不对产生流脓,一点流脓都没有 Episode #1.1 (2006)
I have cancer.[CN] 我得的是癌 Now You Know (2007)
What kind of fucking symptoms?[JA] どんな状だ? Smell the Weakness (2017)
They're a free trial, although you should know that there might be some withdrawal symptoms.[JA] 離脱状が 出るかもしれないけど Smell the Weakness (2017)
and the testicle itself,and it can be very painful conditon if you are a man, you are quite likely to know if you got gonorrhea but about 80 percent of women may not experience any symptoms at all[CN] 这可导致附睾炎 即睾丸附近组织的炎 也会导致睾丸炎,情况非常痛苦 男性可以很大可能地知道他是否感染了淋病 Episode #1.1 (2006)
That I'm going to beat this,so you can all relax. I'm not going to die.[CN] 所以我会战胜这癌的 你们大家尽可放心 Now You Know (2007)
Fine, except we got a complication.[JA] さて,私たちは合併を持っています。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しょう, shou] KRANKHEIT [Add to Longdo]
[しょうこう, shoukou] Symtom [Add to Longdo]
[しょうじょう, shoujou] Symtom [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top