ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คุณ

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คุณ-, *คุณ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ออเจ้า(pron) คุณ หรือ เธอ ใช้กับผู้ที่อาวุโสน้อยกว่า

Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
เจ้า(pron) คุณ (สรรพนามบุรุษที่ 2)

Longdo Dictionary ภาษา เกาหลี (KO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
halmoneeคุณย่า

Longdo Dictionary ภาษา มาเลย์ (MS) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
kamuคุณ, เธอ, ของคุณ, ของเธอ

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
คุณ[ni, non] (n) 你,您

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
คุณธรรมาธิปไตย(n) meritocracy
วิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต(n, phrase) Work Development with Quality Management System and Productivity
ศาสตราจารย์เกียรติคุณHonorary Prof.
ใบรับรองคุณวุฒิ(n) certificate

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุณ(n) kindness, See also: favour, grace, gratitude, Syn. ความเกื้อกูล, อุปการะ, Example: เขาลืมสิ้นถึงคุณของข้าวแดงแกงร้อนจากชายคาบ้านที่เขาเคยอาศัยอยู่
คุณ(n) black magic, See also: witchcraft, sorcery, Example: อาการหน้าดำเช่นนี้เป็นอาการที่คล้ายจะโดนคุณโดนของ, Thai Definition: อาถรรพณ์ คือ พิธีทำร้ายต่ออมิตร โดยเสกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าในตัวหรือฝังรูปฝังรอย เรียกกันว่า กระทำคุณ, ผู้ถูกกระทำ เรียกว่า ถูกคุณ
คุณ(pron) you, Syn. ท่าน, Example: ผมได้ข่าวแล้วว่าคุณจะมาวันนี้, Count Unit: คน, Thai Definition: คำใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย เป็นคำสุภาพ, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 2
คุณ(n) Miss, See also: Mister, Missis, Ms, Mr, Mrs, Syn. ท่าน, Example: คุณวนิดาทำงานอยู่แผนกส่งเสริมการขายของบริษัท, Thai Definition: คำนำหน้าชื่อ
คุณ(n) Khun, Thai Definition: คำที่ใช้เรียกนำหน้าบุคคลเพื่อแสดงความยกย่อง
คุณ(n) advantage, See also: virtue, merit, goodness, value, benefit, Syn. ประโยชน์, ความดี, ข้อดี, Ant. โทษ, ภัย, Example: ความกลัวในสิ่งต่างๆ มีทั้งคุณและโทษต่อตัวเราเอง, Count Unit: ประการ, Thai Definition: ความดีที่มีประจำอยู่ในสิ่งนั้นๆ
คุณ(pron) you all, Syn. ท่าน, Example: คุณๆ ที่เป็นผู้ใช้ (user) รู้สึกว่าตนเองไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่, Count Unit: คน, Thai Definition: สรรนามบุรุษที่ 2 พหูพจน์ แสดงความสุภาพ
คุณตา(n) grandfather, See also: grandpa, granddad, granddaddy, grandpapa, granduncle, Syn. ตา, Ant. ยาย, Example: เรียงความของเด็กกล่าวถึงคุณตาว่าเป็นผู้ใจบุญใจกุศลด้วย, Count Unit: คน, Thai Definition: พ่อของแม่
คุณครู(n) teacher, See also: instructor, professor, Syn. อาจารย์, Ant. นักเรียน, Example: ข้าพเจ้าขอขอบคุณคุณครูใหญ่ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานวันนี้, Count Unit: คน
คุณค่า(n) worth, See also: value, Syn. คุณประโยชน์, ค่า, Example: อาจารย์อธิบายให้เห็นคุณค่าของพิธีที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่, Thai Definition: ความดีที่มีอยู่ประจำในสิ่งนั้นๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คุณ ๑, คุณ-(คุน, คุนนะ-) น. ความดีที่มีประจำอยู่ในสิ่งนั้น ๆ เช่น คุณของแผ่นดิน, ความดีที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ เช่น ไม่รู้คุณข้าวแดงแกงร้อน
คุณ ๑, คุณ-ความเกื้อกูล เช่น รู้คุณ. (ป., ส.)
คุณ ๑, คุณ-คำที่ใช้เรียกนำหน้าบุคคลเพื่อแสดงความยกย่อง เช่น คุณพ่อ คุณแม่ คุณสมร
คุณ ๑, คุณ-คำนำหน้าชื่อสตรีที่ยังไม่ได้สมรสและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้าถึงชั้นทุติยจุลจอมเกล้า, คำนำหน้าชื่อสตรีที่ยังไม่ได้สมรสและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษขึ้นไป
คุณ ๑, คุณ-คำแต่งชื่อ.
คุณ ๑, คุณ-(คุน, คุนนะ-) ส. คำใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย เป็นคำสุภาพ, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๒, (ปาก) คำใช้แทนผู้ที่เราพูดถึงด้วยความสุภาพ, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๓, เช่น คุณอยู่ไหม ช่วยไปเรียนว่ามีคนมาหา.
คุณน. อาถรรพณ์ คือ พิธีทำร้ายต่ออมิตร โดยเสกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าในตัวหรือฝังรูปฝังรอย เรียกกันว่า กระทำคุณ, ผู้ถูกกระทำ เรียกว่า ถูกคุณ, คุณไสย ก็ว่า.
คุณค่า(คุนค่า, คุนนะค่า) น. สิ่งที่มีประโยชน์หรือมีมูลค่าสูง.
คุณชายน. คำที่ใช้เรียกหม่อมราชวงศ์ที่เป็นชาย.
คุณธรรม(คุนนะ-) น. สภาพคุณงามความดี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aesthetic valueคุณค่าทางสุนทรียภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
value, aestheticคุณค่าทางสุนทรียภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
value, nutritiveคุณค่าทางโภชนาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nutritive valueคุณค่าทางโภชนาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tactile valuesคุณค่าเชิงผัสสะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
virtueคุณธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
meritocracyคุณธรรมนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cardinal virtueคุณธรรมหลัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
virtue, cardinalคุณธรรมหลัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualityคุณภาพ, ลักษณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Power qualityคุณภาพกำลังไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Letter qualityคุณภาพจดหมาย คุณภาพคมชัด [คอมพิวเตอร์]
Near Letter Qualityคุณภาพใกล้เคียงจดหมาย [คอมพิวเตอร์]
hi-endคุณภาพระดับสูงสุด, เสียงที่ออกมาจากเครื่องเสียง เขียนว่า ไฮ เอ็นด์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Water qualityคุณภาพน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Effluent qualityคุณภาพน้ำทิ้ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Environmental qualityคุณภาพสิ่งแวดล้อม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Air qualityคุณภาพอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Indoor air qualityคุณภาพอากาศภายในอาคาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Environmental qualityคุณภาพสิ่งแวดล้อม, Example: ดุลยภาพของธรรมชาติ อันได้แก่ สัตว์ พืช และทรัพยากรธรรมชาติ ต่างๆและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีพของประชาชนและความสมบูรณ์สืบไปของมนุษย์ชาติ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Thank you.-ขอบคุณ Safe Haven (2013)
Thank you.ขอบคุณครับ Train Man (2005)
Thank you.ขอบคุณ. The Visitor (2007)
Thank you.ขอบคุณครับ. The Visitor (2007)
Thanks.ขอบคุณ My Bloody Valentine (2010)
You don't know?คุณไม่รู้? Red and Itchy (2013)
You okay?คุณโอเค? Rogue One: A Star Wars Story (2016)
Thank you.ขอบคุณ Snowden (2016)
Thank you.ขอบคุณ Punch-Drunk Love (2002)
Sir?คุณคะ Spygirl (2004)
Please do.ขอบคุณ Match Point (2005)
Thank you.ขอบคุณ Cell Test (2005)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Thank you.-ขอบคุณ Safe Haven (2013)
Thank you.ขอบคุณครับ Train Man (2005)
Thank you.ขอบคุณ. The Visitor (2007)
Thank you.ขอบคุณครับ. The Visitor (2007)
Thanks.ขอบคุณ My Bloody Valentine (2010)
You don't know?คุณไม่รู้? Red and Itchy (2013)
You okay?คุณโอเค? Rogue One: A Star Wars Story (2016)
Thank you.ขอบคุณ Snowden (2016)
Thank you.ขอบคุณ Punch-Drunk Love (2002)
Sir?คุณคะ Spygirl (2004)
Please do.ขอบคุณ Match Point (2005)
Thank you.ขอบคุณ Cell Test (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุณ[khun] (x) EN: merit ; goodness ; advantage ; virtue ; worth ; services  FR: mérite [ m ] ; vertu [ f ]
คุณ[khun] (pr) EN: you (sg.)  FR: vous (sg.)
คุณ...[khun ...] (x) EN: Miss ; Mister ; Missis ; Ms ; Mr ; Mrs  FR: M. ; Mme ; Mlle
คุณครับ[khun khrap = khun khap] (xp) FR: s'il vous plaît !
คุณครู[khunkhrū] (n) EN: teacher ; instructor ; professor  FR: instituteur [ m ] ; institutrice [ f ] ; enseignant [ m ] ; enseigannte [ f ]
คุณความดี[khun khwāmdī] (n) EN: goodness ; virtue ; merit ; meritoriousness ; good ; great contributions  FR: vertu [ f ] ; mérite [ m ]
คุณค่า[khunkhā = khunnakhā] (n) EN: worth ; value  FR: valeur [ f ] ; mérite [ m ]
คุณตา[khun tā] (n) EN: grandfather (maternal – form.)  FR: grand-père maternel (form.) [ m ]
คุณธรรม[khunnatham] (n) EN: virtue ; merit ; good ; moral ; moral principle ; goodness  FR: bonté [ f ] ; humanité [ f ] ; vertu [ f ]
คุณนาย[khunnāi] (n) EN: madam ; madame ; lady ; Mrs  FR: madame [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
rewarding(adj) ที่มีคุณค่า, ที่ให้ผลคุ้มค่า, คุ้มค่า เช่น rewarding task, rewarding philosophy
get(vt) เข้าใจ เช่น Do you get it? คุณเข้าใจ (เรื่องนี้) หรือเปล่า, Oh, I got it now. อ้า ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว
emeritus(adj, n) กิตติคุณ เป็นตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุแล้ว โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น president emeritus อธิการบดีกิตติคุณ, professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคุณ
nutrition factคุณค่าทางโภชนาการ
Perl(n, jargon, name) ชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง เขียนโดยคุณ Larry Wall ในช่วงทศวรรษ 1980 เริ่มเป็นที่นิยมใช้ ในการประมวลผลข้อความ (Text) และใช้เขียน CGI program, หลังจากนั้นได้พัฒนาความสามารถในหลายๆ ด้าน จนสามารถใช้ในงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย
God bless you!พระเจ้าคุ้มครองคุณ (หรือพูดสั้นๆว่า Bless you!) เป็นคำอวยพรที่พูดเมื่อบุคคลอื่นมีอาการจาม เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่า ขณะที่คนเราจามนั้นวิญญาณสามารถออกจากร่างได้ ทำให้อาจมีโรคภัยได้ง่าย
make up one's mind(vt) ตัดสินใจ เช่น Make up your mind before it's too late. คุณรีบตัดสินเสียก่อนที่มันจะสายเกินไป.
bursting(adj) ล้นเหลือ (เต็มไปด้วยอารมณ์หรือคุณภาพจนแทบบรรจุไว้ไม่ได้) เช่น bursting with energy, Syn. overflowing
my two cents(phrase) เป็นสำนวน ย่อมาจาก "to put my two cents in" ใช้กล่าวก่อนจะแสดงความเห็นของตน โดยเป็นการถ่อมตัวว่า ความเห็นของตนอาจจะไม่ได้มีค่าอะไรมาก (เงิน 2 cents เป็นจำนวนที่น้อยมาก) ก่อนจะให้ความเห็นที่อาจจะแย้งกับความเห็นของอีกฝ่าย เช่น "If I may put my two cents in, that hat doesn't do you any favors." แปลว่า หมวกใบนั้นไม่สวย ไม่เหมาะกับคุณ หรือ "My two cents is that you should sell that stock now." คุณควรจะขายหุ้นนั้นทิ้งซะตอนนี้ (ที่มา http://en.m.wikipedia.org/wiki/My_two_cents)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air(n) คุณสมบัติเฉพาะ, See also: ลักษณะเฉพาะ
allotropy(n) คุณสมบัติทางเคมีของธาตุบางชนิดที่มีหลายรูปแบบ
asterism(n) คุณสมบัติของผลึกแร่บางชนิดที่ทำให้มีลักษณะคล้ายดาว
attribute(n) คุณลักษณะ, See also: คุณสมบัติ, Syn. quality, property, characteristic
base(adj) คุณภาพไม่ดี, See also: เสื่อม, Syn. ill-conditioned
beauty(n) คุณสมบัติที่ดีที่สุด
benevolence(n) ความเมตตากรุณา, See also: คุณงามความดี, ความใจดี, Syn. generosity, Ant. stinginess
cachet(n) คุณสมบัติพิเศษที่ได้รับการชื่นชมและเป็นที่ยอมรับ
cardinal virtue(n) คุณสมบัติของคนที่น่าเคารพอย่างมาก (ฉลาดรอบคอบ, ยุติธรรม, การควบคุมอารมณ์, ความอดทน)
character(n) คุณลักษณะ, See also: คุณประโยชน์, Syn. fiber, fibre

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
a.m.d.g.abbr. l. ad majorum Dei gloriam แด่พระเกียรติคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
abba(แอ็บ' บะ) ตำแหน่งพระ (คริสเตียน) , พระผู้เป็นเจ้า, คุณพ่อ
able(เอ' เบิล) adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์, สมบูรณ์, Syn. skilled
academy(อะแคด' ดิมี) โรงเรียน, สำนัก, สภา, สถาบันการศึกษา, กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ, สำนักปัญญาปรัชญาของ Plato, วิทยสถาน, Syn. school
acidophil(แอส' ซิโดฟิล, แอสซิด' โดฟิลลิค) adj. ซึ่งติดนิย้อม acid dyes ได้ดี, เซลล์หรือเนื้อเยื่อที่มีคุณสมบัติดังกล่าว., Syn. acidophilous
acknowledge(แอคนอล' เลจฺ) vt. ยอมรับ (เป็นความจริง) , รับรอง, แจ้งว่าได้รับ, เห็นคุณค่า. -acknowledgeable adj., -acknowledgment, -acknowledgement n.
actinic(แอคทิน' นิค) adj. เกี่ยวกับคุณสมบัติของการแผ่รังสี, มีรังสี (pertaining to actinism)
actinism(แอค' ทินิสซึม) n. คุณสมบัติการแผ่รังสีซึ่งมีผลทางเคมี
adjectival(แอคจิคไท' เวิล) adj. เกี่ยวกับหรือใช้เป็นคุณศัพท์ (of an adjective)

English-Thai: Nontri Dictionary
adjectival(adj) เกี่ยวกับคำคุณศัพท์
adjective(n) คำคุณศัพท์
advantage(n) ผลประโยชน์, คุณ, ความได้เปรียบ
appreciate(vt) เห็นคุณค่า, เล็งเห็น, ยกย่อง, ชมเชย, สำนึกบุญคุณ, ซาบซึ้ง
appreciation(n) การเห็นคุณค่า, การยกย่อง, การชมเชย, การสำนึกบุญคุณ
appreciative(adj) ซึ่งเห็นคุณค่า, รู้สึกขอบคุณ
attribute(n) คุณลักษณะ, คุณสมบัติ
avail(n) ประโยชน์, ผลกำไร, คุณค่า, ข้อได้เปรียบ
beholden(adj) เป็นหนี้บุญคุณ, รู้สึกซาบซึ้ง, ได้รับความเมตตา
benefactor(n) ผู้มีบุญคุณ, ผู้บริจาค

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
dark arts(n) คุณไสย, มนต์ดำ, ศาสตร์มืด, ไสยศาสตร์, Syn. black magic
halmonee(n) คุณย่า
howdyคุณเป็นอย่างไรบ้าง
kuhn(n, vt) คุณ
kuhn(n, vt) คุณ
minimum system requirement(n) คุณสมบัติขั้นต่ำของระบบ
premiumคุณภาพดี
relative clauseคุณานุประโยค
what is you name(n) คุณชื่ออะไร
you(adj) คุณ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
品質[ひんしつ, hinshitsu] (n) คุณภาพ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
質量[しつりょう, shitsuryou] คุณภาพและปริมาณ
[とく, toku] (n) คุณงามความดี
あなた[あなた, anata] (pron) คุณ
[さん, san] (n) คุณ นาย นาง น.ส. (เรียกต่อท้ายชื่อคน แสดงความสุภาพ)
さん[さん, san] (n) คุณ นาย นาง น.ส. (เรียกต่อท้ายชื่อคน แสดงความสุภาพ)
先生[せんせい, sensei] (n) คุณครู อาจารย์ (ไม่ใช้คำนี้เวลากล่าวถึงอาชีพของตัวเอง)
教師[きょうし, kyoushi] (n) คุณครู อาจารย์ ผู้สอน (เมื่อกล่าวถึงอาชีพของตัวเอง)
さん[さん, san] (n) คุณ นาย นาง น.ส. (เขียนต่อท้ายชื่อคน แสดงความสุภาพ)
さん[さん, san] (n) คุณ, นาย, นาง, น.ส. (เรียกต่อท้ายชื่อคน แสดงความสุภาพ)
あなた[あなた, anata] (n) คุณ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
あなた[あなた, anata] TH: คุณ  EN: you
特色[とくしょく, tokushoku] TH: คุณลักษณะพิเศษ  EN: characteristic

German-Thai: Longdo Dictionary
Was machen Sie denn da?คุณกำลังทำอะไรอยู่นั่น?
Wert(n) |der, pl. Werte| คุณค่า
Wie machst du das?คุณทำอย่างนั้นได้อย่างไร
aller(ind-pron) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Genetiv) เช่น in aller Form, หรือใช้เน้นคำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด เช่น das Beste aller Zeiten สิ่งที่เยี่ยมที่สุดในทุกสมัย
bei(präp) (เป็นคำบุพบทแปลได้หลายความหมาย) อาจแปลว่า ที่ เช่น Ihr Schlüssel ist bei mir. กุญแจของคุณอยู่ที่ฉัน
deren(relpron) ของเธอ (เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศหญิงรูป Genetiv ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก) เ เช่น Das ist Frau Schwarzkopf, deren Namen auf dem Schwarzbrett steht. นี่คือคุณชวาสคอร์ฟที่ชื่อของเธออยู่บนบอร์ด
du(pron) คุณหรือเธอ, สรรพนามบุรุษที่ 2 (สุภาพน้อยกว่า Sie, ใช้เวลาคุยกับคนที่สนิท หรือ ไม่เป็นทางการ)
ebenfallsด้วย, เช่นเดียวกัน เช่น Franz, schönes Wochenende! - Danke, ebenfalls. ฟร้านซ์ ขอให้มีวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ดีนะจ๊ะ - ขอบคุณ เช่นกันนะครับ, See also: auch, Syn. gleichfalls
gehenเกิดขึ้นกับ เช่น wie geht es dir? คุณสบายดีมั้ย แต่ถ้าแปลตรงตัวคือ สิ่งต่างๆ ที่เกิดกับคุณเป็นอย่างไร
gleichen(vi) |glich, hat geglichen| คล้ายคลึงกันมาก, เหมือนกัน เช่น Unser Produkt gleicht ihrem Mustet. สินค้าของเราเหมือนกันกับตัวอย่างของคุณเลยนะคะ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dame { f } | Damen { pl }(n) คุณผู้หญิง
Herr { m }คุณผู้ชาย สุภาพบุรุษ

French-Thai: Longdo Dictionary
s'appeler(vt) มีชื่อว่า เช่น 1) Je m'appelle Tout. = ผมชื่อ Tout 2) Il s'appelle X. = เขาชื่อ X 2) Vous vous appelez Jean. = ท่านชื่อ คุณช็อง
appeler(vt) |j' appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent| เรียก, โทร, ร้องเรียก เช่น 1° appeler à l'aide = ร้องขอความช่วยเหลือ 2° Je vais t'appeler ce soir. = ผมจะโทรหาคุณ เย็นนี้
appeler(vt) เรียก, โทร, ร้องเรียก เช่น Je vais te appeler demain. พรุ่งนี้ผมจะโทรไปหาคุณนะครับ, Syn. téléphoner, exiger
comment allez-vous?((fig)) ท่าน/คุณเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?
monsieur(n) |m, pl. messieurs| คุณผู้ชาย (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: garçon, homme, Ant. madame, mademoiselle, Related: garçon, homme
madame(n) |f, pl. mesdames| คุณผู้หญิง (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), Ant. monsieur
finir(vt) |je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent| เสร็จ, ทำให้เสร็จ, จบ, สิ้นสุด เช่น Vous finissez presque votre étude? คุณใกล้จะเรียนจบหรือยัง
présenter(vt) แนะนำ เช่น Je vous présente mon frère, Francois. ผมขอแนะนำน้องชายของผมให้คุณรู้จักนะครับ, See also: regarder
comprendre(vt) เข้าใจ เช่น Vous comprenez? คุณ (พวกคุณหรือพวกเธอ) เข้าใจไหมคะ, See also: prendre
être(vi) |je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont| (1) เป็น, อยู่, คือ เช่น Vous êtes Monsieur Voltaire? คุณคือคุณโวลแตร์ใช่ไหมครับ/คะ, Je suis à Bangkok. ผมอยู่ที่กรุงเทพ (2) เป็นกริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต passé composé สำหรับกริยาที่บ่งการเคลื่อนไหว เช่น Je suis venu(e) à sept heures ce matin. ผม(ดิฉัน)มาถึงตอนเจ็ดโมงเมื่อเช้านี้

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top