ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

need

N IY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -need-, *need*, ne, nee
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
need(n) ความต้องการ, See also: ความจำเป็น, ความขาดแคลน, Syn. poverty, indigence
need(vi) จำเป็น, See also: ต้องการ, ควรทำ, Syn. demand, require, Ant. have, own
need(vt) ต้องการ, See also: จำเป็นต้องมี, Syn. demand, require, Ant. have, own
needy(adj) ขัดสน, See also: ขาดแคลน, อัตคัด, จนมาก, Syn. indigent, penniless
needle(n) เข็ม, See also: เข็มฉีดยา, เข็มเย็บผ้า, Syn. barb, spike
needle(n) หัวเข็ม (เครื่องเล่นจานเสียง), Syn. stylus
needle(n) ใบไม้ที่เล็กเรียวเหมือนเข็ม เช่น ใบสน
needle(vt) ยั่วยุ, See also: กระตุ้น, แหย่, รบกวน, Syn. annoy, bother, nag
needle(vt) เย็บ, See also: เย็บผ้า
needful(adj) ซึ่งจำเป็น, See also: ซึ่งจำเป็นต้อง, Syn. needed, required, requisite, Ant. unnecessary, unneeded

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
need(นีด) { needed, needing, needs } n. ความจำเป็น, ความต้องการ, สิ่งที่ต้องการ, สิ่งที่ขาดแคลน, ความคับขัน, ความขัดสน if need be ในกรณีจำเป็น vt., vi. มีความจำเป็น, จำเป็น, ต้องการ, ประสงค์., See also: needer n.
needful(นีด'ฟูล) adj. จำเป็น, จำต้อง, the needful เงิน, เงินสด., See also: needfulness n.
neediness(นี'ดีนิส) n. ความจำเป็น
needle(นีด'เดิล) n. เข็ม
needlepoint(นีด'เดิลพอยทฺ) n. ปลายเข็ม
needless(นีด'ลีส) adj. ไม่จำเป็น, See also: needlessly adv. needlessness n.
needlework(นีด'เดิลเวิร์ค) n. งานเย็บปักถักร้อย., Syn. needlecraft
needn't(นีด'เดินทฺ) abbr. need not
needs(นีดซ) adv. จำเป็น, โดยจำเป็น
needy(นีด'ดี) adj. จำเป็น, ยากจนมาก, See also: needily adv., Syn. necessarily

English-Thai: Nontri Dictionary
need(n) ความต้องการ, ความจำเป็น, ของจำเป็น, ความขัดสน
need(vt) ต้องการ, จำเป็น, ประสงค์, ขาด
needful(adj) จำเป็น, ซึ่งต้องการ, จำต้อง
needle(n) เข็มเย็บผ้า, เข็มฉีดยา, เข็มฟัก, เข็มทิศ, เข็มตาชั่ง
needless(adj) ไม่ต้องการ, ไม่มีความจำเป็น
needlewoman(n) หญิงเย็บปักถักร้อย
needlework(n) งานเย็บปักถักร้อย
needs(n) ความจำเป็น, ความต้องการ
needy(adj) ยากจน, ขาดแคลน, จำเป็น, ซึ่งต้องการมาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
needleใบรูปเข็ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
needle bearingตลับลูกปืนเข็ม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
needle point tracer; stylus tracerตัวทำรอยชนิดเข็ม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
needle valve; float needleเข็มลูกลอย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Needleworkการประดิษฐ์ด้วยเข็ม [TU Subject Heading]
Needs assessmentการประเมินความต้องการ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
needless to say(phrase) คงไม่ต้องบอกว่า;คงไม่ต้องบอกกระมังว่า...

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You need me.คุณต้องการผม She Knows (2012)
But I do need a place to sleep at night.แต่ฉันต้องการที่จะนอนในเวลา กลางคืน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I shan't need this any more.ฉันก็คิดว่าฉันต้องเลิกแล้ว The Great Dictator (1940)
You need some more.คุณจะเอาอะไรอีกไหม The Great Dictator (1940)
If you or your friends ever need help...หากคุณหรือเพื่อนคุณ ต้องการให้ช่วย... The Great Dictator (1940)
25 million for prison camps? We need to manufacture munitions.25 ล้านใช้ในค่ายกักกัน เราต้องการผลิตอาวุธ The Great Dictator (1940)
Nevertheless, the people are overworked. They need diversion.ประชากรทำงานหนัก เขาต้องการความเห็นใจ The Great Dictator (1940)
You need a holiday.คุณน่าจะมีวันหยุดบ้างนะ The Great Dictator (1940)
I'll not need them.ผมไม่ต้องการมัน The Great Dictator (1940)
More than machinery we need humanity.เครื่องจักรเข้ามาแทนที่มนุษย์ เราต้องการมนุษยชาติที่... The Great Dictator (1940)
More than cleverness we need kindness and gentleness.มีมากว่าความฉลาด เราต้องการเมตตาและปราณี The Great Dictator (1940)
And anytime you need me, you know, just whistle... like this.และตลอดเวลาที่คุณต้องการ ฉันคุณรู้ว่า เพียงแค่เป่านกหวีดเช่นนี้ Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
needAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
needAbove all, children need love.
needA boy needs a father he can look up to.
needAccomplishments are a friend in need.
needA child needs love.
need"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
needActually, and I need to keep this quiet, but recently here there's a rumour that young women on this beach are having photos taken in secret of them.
needAdvice isn't much good to me. I need money.
needA formula is very convenient, because you need not think about it.
needA friend in need is a friend indeed.
needAfter reflecting on my life up to now, I decided that I needed to change my goals.
needAfter the war most of the highways were in urgent need of repair.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานเย็บปักถักร้อย(n) needlework, Syn. การเย็บปักถักร้อย
ช่างเย็บ(n) sewer, See also: needlewoman, seamer, seamstress, Syn. ช่างเย็บผ้า, Count Unit: คน
เย็บปักถักร้อย(n) embroidery, See also: needlework, sewing, Syn. การเย็บผ้า, Example: คนสมัยโบราณผู้หญิงมักรู้เรื่องเย็บปักถักร้อย ส่วนผู้ชายจะรู้เรื่องการล่าสัตว์มากกว่า, Thai Definition: งานฝีมือที่ใช้เข็มและด้ายปักบนผ้า
เข็มเย็บผ้า(n) needle, Syn. เข็ม, เข็มสอยผ้า, Example: ป้าแดงปักเข็มเย็บผ้าไว้บนหมอนใบเล็กๆ, Thai Definition: เหล็กแหลมที่มีหัวเป็นรูสำหรับใช้ด้ายสอดเข้าไปเพื่อเย็บผ้า
เข็มปัก(n) needle, Example: สมศรีต้องไปซื้อเข็มปักอันใหม่สำหรับทำงานฝีมือในวันพรุ่งนี้, Count Unit: เล่ม, อัน, Thai Definition: เข็มที่เอาด้าย ไหม หรือดิ้นเป็นต้น สอดเข้าไปแล้วทิ่มลงไปบนผืนผ้าให้เป็นลวดลายต่างๆ
เข็ม(n) needle, Syn. เข็มเย็บผ้า, Example: ระวังโดนเข็มที่แม่กลัดคาไว้ที่ผ้านะ, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: เหล็กแหลมใช้เย็บหรือกลัดสิ่งของ
อัตถ์(n) need, See also: want, Syn. อัตถะ, ความต้องการ
ความจำเป็น(n) necessity, See also: need, essence, Syn. เหตุจำเป็น, Example: ถ้ามีความจำเป็นต้องลางาน ควรจะแจ้งให้หัวหน้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
จำต้อง(aux) must, See also: need, have to, be obliged, be compelled, Syn. ต้อง, จำเป็นต้อง, Example: ทหารจำต้องจากครอบครัวเพื่อไปรับใช้ประเทศชาติ
หัวเข็ม(n) needle, Example: สิวหัวเสี้ยนมีขนาดเล็กเท่าหัวเข็ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตคัด[attakhat] (adj) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy  FR: indigent ; nécessiteux
ช่างเย็บ[chang yep] (n) EN: sewer ; seamstress ; needlewoman ; seamer ; sewing worker  FR: couturier [ m ] ; couturière [ f ] ; piqueur [ m ] ; piqueuse [ f ]
เด็กยากจน[dek yākjon] (n, exp) EN: poor children; impoverished children ; needy children  FR: enfants pauvres [ mpl ]
เห็ดเข็มทอง[het khem thøng] (n, exp) EN: Golden Needle Mushroom
จำเป็น[jampen] (v) EN: be necessary ; have to ; must ; need to  FR: être nécessaire ; être obligatoire ; devoir
จำเป็นต้อง[jampen tǿng] (v) EN: must ; have to ; need  FR: être nécessaire de ; devoir
จน[jon] (adj) EN: poor ; impoverished ; penniless ; impecunious ; poverty-stricken ; needy  FR: pauvre ; impécunieux ; indigent
ขาด[khāt] (v) EN: lack ; need ; be short of ; be deficient ; be absent ; fail to come ; default ; miss ; be missing ; be wanting  FR: manquer ; faire défaut ; être absent
ขัดสน[khatson] (v) EN: be in need ; lack ; be short ; be scanty  FR: manquer de ; être dans le besoin
เข็ม[khem] (n) EN: needle ; pin  FR: aiguille [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NEED N IY1 D
NEEDS N IY1 D Z
NEEDY N IY1 D IY0
NEEDLE N IY1 D AH0 L
NEEDED N IY1 D IH0 D
NEEDED N IY1 D AH0 D
NEEDFUL N IY1 D F AH0 L
NEEDLED N IY1 D AH0 L D
NEEDIER N IY1 D IY0 ER0
NEEDING N IY1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
need (v) niːd (n ii d)
needs (v) niːdz (n ii d z)
needy (j) nˈiːdiː (n ii1 d ii)
needed (v) nˈiːdɪd (n ii1 d i d)
needle (v) nˈiːdl (n ii1 d l)
needful (j) nˈiːdfəl (n ii1 d f @ l)
needier (j) nˈiːdɪəʳr (n ii1 d i@ r)
needing (v) nˈiːdɪŋ (n ii1 d i ng)
needled (v) nˈiːdld (n ii1 d l d)
needles (v) nˈiːdlz (n ii1 d l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不用[bù yòng, ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ, ] need not, #1,223 [Add to Longdo]
不必[bù bì, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ, ] need not; does not have to, #2,880 [Add to Longdo]
无需[wú xū, ㄨˊ ㄒㄩ, / ] needless, #6,644 [Add to Longdo]
无须[wú xū, ㄨˊ ㄒㄩ, / ] need not; not obliged to; not necessarily, #9,235 [Add to Longdo]
不必要[bù bì yào, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ, ] needless; unnecessary, #10,389 [Add to Longdo]
[béng, ㄅㄥˊ, ] need not; (contraction of 不 and 用), #18,037 [Add to Longdo]
大可不必[dà kě bù bì, ㄉㄚˋ ㄎㄜˇ ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ, ] need not; unnecessary, #28,582 [Add to Longdo]
针线[zhēn xiàn, ㄓㄣ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] needle and thread; needlework, #40,099 [Add to Longdo]
针叶[zhēn yè, ㄓㄣ ㄧㄝˋ, / ] needle-leaved (tree), #65,324 [Add to Longdo]
女红[nǚ hóng, ㄋㄩˇ ㄏㄨㄥˊ, / ] needlework, #66,228 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
必要[ひつよう, hitsuyou] TH: จำเป็น  EN: need

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstimmungsbedarf { m }need for coordination [Add to Longdo]
Bedarf { m } | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need [Add to Longdo]
Bedürfnis { n }; Bedarf { m } | Bedürfnisse { pl }need | needs [Add to Longdo]
Handlungsbedarf { m }need for action [Add to Longdo]
Hilfsbedürftigkeit { f }need for help [Add to Longdo]
tun müssenneed to do [Add to Longdo]
Muss er es tun?Need he do it? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お針;御針[おはり, ohari] (n) (1) needlework; sewing; (2) (See 御針子) seamstress [Add to Longdo]
さえ(P);すら[sae (P); sura] (prt) even; if only; if just; as long as; the only thing needed; (P) [Add to Longdo]
さえも;すらも[saemo ; suramo] (exp) (See さえ) even; if only; if just; as long as; the only thing needed [Add to Longdo]
とく;どく[toku ; doku] (v5k) (contraction of ..て or で plus 置く) to do something in readiness for; to get something (needful) done [Add to Longdo]
なくても良い;無くても良い[なくてもよい;なくてもいい, nakutemoyoi ; nakutemoii] (exp) (1) (after neg. stem of verb) need not (verb); (not) have to; expressing absence of obligation or necessity; (2) (See 無い) need not have; need not exist [Add to Longdo]
には及ばない[にはおよばない, nihaoyobanai] (exp) (1) (uk) (after a verb) there is no need to; it is fine if you don't; unnecessary; (2) (after a noun) does not match; out of reach of [Add to Longdo]
ひたひた[hitahita] (adv-to, adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no, adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to, adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
ぶすぶす;ブスブス[busubusu ; busubusu] (adv-to, adv, vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint [Add to Longdo]
へっぴり腰;屁っ放り腰;屁っぴり腰[へっぴりごし, heppirigoshi] (n) (1) bent back; prone posture; (2) weak-kneed; timidity; lack of nerve [Add to Longdo]
まさかの時[まさかのとき, masakanotoki] (exp) in time of need; for a rainy day; in case of emergency [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
指針[ししん, shishin] compass needle (cursor) [Add to Longdo]
膜型キーボード[まくかたキーボード, makukata ki-bo-do] membrane keyboard YOMIKATA NEEDS CHECKING!!! [Add to Longdo]
ニーズ[にーず, ni-zu] NEEDS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Need \Need\, v. i.
   To be wanted; to be necessary. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      When we have done it, we have done all that is in our
      power, and all that needs.        --Locke.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Need \Need\, adv.
   Of necessity. See {Needs}. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Need \Need\ (n[=e]d), v. t. [imp. & p. p. {Needed}; p. pr. & vb.
   n. {Needing}.] [See {Need}, n. Cf. AS. n[=y]dan to force,
   Goth. nau[thorn]jan.]
   To be in want of; to have cause or occasion for; to lack; to
   require, as supply or relief.
   [1913 Webster]
 
      Other creatures all day long
      Rove idle, unemployed, and less need rest. --Milton.
   [1913 Webster]
 
   Note: With another verb, need is used like an auxiliary,
      generally in a negative sentence expressing requirement
      or obligation, and in this use it undergoes no change
      of termination in the third person singular of the
      present tense. "And the lender need not fear he shall
      be injured." --Anacharsis (Trans. ).
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Need \Need\ (n[=e]d), n. [OE. need, neod, nede, AS. ne['a]d,
   n[=y]d; akin to D. nood, G. not, noth, Icel. nau[eth]r, Sw. &
   Dan. n["o]d, Goth. nau[thorn]s.]
   1. A state that requires supply or relief; pressing occasion
    for something; necessity; urgent want.
    [1913 Webster]
 
       And the city had no need of the sun. --Rev. xxi.
                          23.
    [1913 Webster]
 
       I have no need to beg.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Be governed by your needs, not by your fancy. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Want of the means of subsistence; poverty; indigence;
    destitution. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Famine is in thy cheeks;
       Need and oppression starveth in thine eyes. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is needful; anything necessary to be done;
    (pl.) necessary things; business. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4. Situation of need; peril; danger. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Exigency; emergency; strait; extremity; necessity;
     distress; destitution; poverty; indigence; want; penury.
 
   Usage: {Need}, {Necessity}. Necessity is stronger than need;
      it places us under positive compulsion. We are
      frequently under the necessity of going without that
      of which we stand very greatly in need. It is also
      with the corresponding adjectives; necessitous
      circumstances imply the direct pressure of suffering;
      needy circumstances, the want of aid or relief.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 need
   n 1: a condition requiring relief; "she satisfied his need for
      affection"; "God has no need of men to accomplish His
      work"; "there is a demand for jobs" [syn: {need}, {demand}]
   2: anything that is necessary but lacking; "he had sufficient
     means to meet his simple needs"; "I tried to supply his
     wants" [syn: {need}, {want}]
   3: the psychological feature that arouses an organism to action
     toward a desired goal; the reason for the action; that which
     gives purpose and direction to behavior; "we did not
     understand his motivation"; "he acted with the best of
     motives" [syn: {motivation}, {motive}, {need}]
   4: a state of extreme poverty or destitution; "their indigence
     appalled him"; "a general state of need exists among the
     homeless" [syn: {indigence}, {need}, {penury}, {pauperism},
     {pauperization}]
   v 1: require as useful, just, or proper; "It takes nerve to do
      what she did"; "success usually requires hard work"; "This
      job asks a lot of patience and skill"; "This position
      demands a lot of personal sacrifice"; "This dinner calls
      for a spectacular dessert"; "This intervention does not
      postulate a patient's consent" [syn: {necessitate}, {ask},
      {postulate}, {need}, {require}, {take}, {involve}, {call
      for}, {demand}] [ant: {eliminate}, {obviate}, {rid of}]
   2: have need of; "This piano wants the attention of a competent
     tuner" [syn: {want}, {need}, {require}]
   3: have or feel a need for; "always needing friends and money"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top