ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

demand

D IH0 M AE1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demand-, *demand*, deman
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
demand schedule(n) รายการของปริมาณความต้องการซื้อเทียบกับราคาเสนอซื้อบนเส้นอุปสงค์ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของตาราง แต่ก็อาจจะอยู่ในรูปของกราฟก็ได้, Syn. demand curve

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demand(n) ความต้องการ, See also: อุปสงค์, ความต้องการซื้อและอำนาจซื้อ, ปริมาณที่ต้องการซื้อ, Syn. need, petition, supplication, Ant. denial, refusal, rejection
demand(vt) ต้องการ, See also: ประสงค์, ปรารถนา, เรียกร้อง, ถาม, สอบถาม, สั่งซื้อ, Syn. require, sue for, call for, ask for
demand of(phrv) เรียกร้องจาก, Syn. ask of
demand from(phrv) เรียกร้อง, See also: ต้องการ
demand-side(adj) เกี่ยวกับนโยบายทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นไปที่ความต้องการสินค้าและการอุปโภคบริโภค

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demand(ดีมานดฺ') n. ความต้องการ, อุปสงค์ vt. ต้องการ, เรียกร้อง, ถาม, ขอทราบ
demand noten. ธนบัตรที่ชำระหนี้ได้ทุกเมื่อ
demandant(ดิมาน'ดันทฺ) n. โจทก์, ผู้เรียกร้อง
demanding(ดิมาน'ดิง) adj. เรียกร้องมากเกินควร

English-Thai: Nontri Dictionary
demand(n) ความต้องการ, คำขอร้อง, อุปสงค์, การเรียกร้อง
demand(vt) ต้องการ, ขอร้อง, เรียกร้อง, ขอทราบ, ถาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
demandเรียกร้อง, ทวงถาม, เรียกให้ (กระทำการ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demandคำขอ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demand chargeค่าอุปสงค์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
demand noteตราสารใช้คืนเมื่อทวงคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demand pagingการสลับหน้าตามคำขอทันที [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
demand processingการประมวลผลตามคำขอทันที [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
demand readingการอ่านตามคำขอทันที [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
demand the performanceเรียกให้ชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demand the surrender of a writtenเรียกให้เวนคืนหนังสือมอบอำนาจ authority [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demand with menacesเรียกร้องโดยข่มขู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Demandอุปสงค์ [เศรษฐศาสตร์]
Demandอุปสงค์ [การแพทย์]
Demand (Economic theory)อุปสงค์ (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
Demand Curveเส้นโค้งของอุปสงค์ [การแพทย์]
Demand for moneyอุปสงค์เงิน [เศรษฐศาสตร์]
Demand for moneyความต้องการถือเงิน [TU Subject Heading]
Demand forecastingการคาดคะเนอุปสงค์ [เศรษฐศาสตร์]
Demand managementการจัดการอุปสงค์ [เศรษฐศาสตร์]
Demand Typeชนิดอัตราเต้นเปลี่ยนตามต้องการ [การแพทย์]
Demand, Consciousการเรียกร้องบางอย่างโดยรู้ตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the name of science I demand that ring.ในนามของวิทยาศาสตร์ ฉันเรียกร้อง แหวนนั้น มันคือของคุณ มันคือของคุณ Help! (1965)
Today's story demands a revision of our rulesเรื่องราวของวันนี้ต้องการ revision of กฏของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He demands constant reports and expects progress.เขาต้องการ รายงานทันทีและคาดหวังความก้าวหน้า Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
--may enter and demand the card of any Indian woman whose dwelling it is.สามารถเข้าไปเรียกตรวจบัตร จากหญิงอินเดียที่อยู่ในนั้นได้ Gandhi (1982)
And our first act should be to convene a congress party convention and demand independence.งานชิ้นแรกของเราน่าจะเป็น จัดประชุมพรรคชาตินิยม และเรียกร้องการเป็นเอกราช Gandhi (1982)
India demands home rule!อินเดีย เรียกร้องการปกครองตัวเอง Gandhi (1982)
But the landlords still demand the same rent.แต่เจ้าของที่ก็ต้องการค่าเช่าเท่าเดิม Gandhi (1982)
I demand you teach them the multiplication table.ฉันต้องการให้คุณสอนตารางการคูณ Idemo dalje (1982)
Science demands it.เรียกร้องวิทยาศาสตร์มัน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I demand to know what's going on.ฉันอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ Clue (1985)
I demand you place me in immediate communication with the president!- ผมขอติดต่อประธานาธิบดี เดี๋ยวนี้! Spies Like Us (1985)
Don't even think you can demand my gratitude!ไม่คิดเลยว่า เธอจะหยามฉันแบบนี้! Vampire Hunter D (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
demandAdditional imports of American beef are planned to meet rising demand.
demandA good management would listen to reasonable demands.
demandAs soon as he arrived, he demanded a meal.
demandAs the demand increases, prices go up.
demandCalculating the risk which is involved in the event of failure, he demanded a show-down with the other party.
demandCompiling a dictionary demands an enormous amount of time.
demandDemand for imported cars is increasing due to lower prices.
demandDemand the exclusion of the country from the U. N.
demandDo not give in to those demands.
demandDon't tell me it was really a demand for money from debt collectors?
demandEverybody demanded happiness.
demandForeign students demanded help from us.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียกร้อง(v) call for, See also: demand, cry out for, make a demand for, require, Example: คนกรุงเทพฯ เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาจราจร, Thai Definition: แสดงความต้องการให้ให้หรือให้กระทำ
ทวงสิทธิ์(v) ask for right, See also: demand right, , Example: บรรดาชาวบ้านออกมากเคลื่อนไหวเพื่อทวงสิทธิ์และปกป้องพิทักษ์ผลประโยชน์ของตัวบนที่ทำกินของตนเอง, Thai Definition: เรียกร้องสิทธิที่จะพึงมีพึงได้
ข้อเรียกร้อง(n) demand, See also: request, requirement, claim, Syn. คำเรียกร้อง, Example: ผู้ประท้วงได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ, Count Unit: ประการ, ข้อ, Thai Definition: คำกล่าวเพื่อแสดงความต้องการต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
อุปสงค์(n) demand, Example: ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ภายใต้ระบบการค้าแบบเสรีนิยม อุปสงค์และอุปทานได้ทำให้เกิดเสรีภาพทางด้านการโฆษณาสินค้า, Thai Definition: ความต้องการในสิ่งอุปโภค
ทวงสิทธิ(v) claim, See also: demand, request, press, require, Syn. อ้างสิทธิ์, ทวงถาม, เรียกเอา, อ้าง, เรียกร้อง, Ant. ให้สิทธิ์, Example: เธอทวงสิทธิ์ความเป็นภรรยาของเขา เพื่อให้เขาเลี้ยงดูเธอ
ทวง(v) demand, See also: ask for, require, press, request, claim, inquire, question, Example: ชาวนาทวงคำตอบจากรัฐบาลในเรื่องของการประกันราคาข้าว, Thai Definition: เรียกเอาสิ่งที่เป็นของตนหรือที่ติดค้างกลับคืน, เรียกร้องเอาสิ่งที่จะพึงมี พึงได้
กลุ่มเรียกร้อง(n) demanding group, Example: กลุ่มเรียกร้องต้องการให้สมาชิกทำตามกลุ่มเพื่อเสถียรภาพและความมั่นคงของกลุ่ม, Count Unit: กลุ่ม
ความต้องการ(n) requirement, See also: demand, need, want, Syn. ความปรารถนา, ความอยาก, Example: พนักงานบริษัทยื่นข้อเสนอความต้องการของกลุ่มพนักงานให้กับประธานบริษัท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสมัคร[bai samak] (n, exp) EN: application ; application form  FR: bulletin d'inscription [ m ] ; formulaire d'inscription [ m ] ; demande d'adhésion [ f ]
ใบสมัครสมาชิก[bai samak samāchik] (n, exp) EN: member application  FR: demande d'adhésion [ f ] ; bulletin d'adhésion [ m ]
บิณฑบาต[binthabāt] (v) EN: go about with a bowl to receive food ; ask for as a gift ; beg alms ; receive food offerings  FR: demander l'aumône
บิณฑบาต[binthabāt] (v) EN: ask for a gift ; beg ; ask as a favour  FR: demander la charité
เช็คบิล[chek bin] (x) EN: ask for the bill ; figure out expenses ; reckon up  FR: demander l'addition
ดีมานด์[dīmān] (x) EN: demand
ฮิต[hit] (adj) EN: popular ; in demand ; in favour ; favourite ; in
การขออนุมัติ[kān khø anumat] (n, exp) EN: asking for approval  FR: demande d'approbation [ f ]
ขมา[khamā] (v) EN: ask for pardon ; apologize to   FR: demander le pardon ; présenter ses excuses
คำขาด[khamkhāt] (n) EN: ultimatum ; final terms ; final demand  FR: ultimatum [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEMAND D IH0 M AE1 N D
DEMANDS D IH0 M AE1 N D Z
DEMANDED D IH0 M AE1 N D AH0 D
DEMANDED D IH0 M AE1 N D IH0 D
DEMANDING D IH0 M AE1 N D IH0 NG
DEMANDINGLY D IH0 M AE1 N D IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demand (v) dˈɪmˈaːnd (d i1 m aa1 n d)
demands (v) dˈɪmˈaːndz (d i1 m aa1 n d z)
demanded (v) dˈɪmˈaːndɪd (d i1 m aa1 n d i d)
demanding (v) dˈɪmˈaːndɪŋ (d i1 m aa1 n d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yāo, ㄧㄠ, ] demand; ask; request; coerce, #24 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anforderung { f } | Anforderungen { pl } | Anforderungen an gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungendemand | demands | demands of providing healthy living and working conditions [Add to Longdo]
Anspruch { m }; Verlangen { n } | Ansprüche befriedigen; Ausgaben bestreitendemand | to meet demands; to meet expenses [Add to Longdo]
Arbeitskräftenachfrage { f }demand for labour [Add to Longdo]
Bedarf { m }; Nachfrage { f } | Bedarf übersteigen | nach Bedarf | über Bedarf | Bedarf weckendemand | to exceed demand | according to demand | in excess of demand | to create demand [Add to Longdo]
Beitragsbescheid { m }demand for payment [Add to Longdo]
Erfordernis { n } | Erfordernisse { pl } | technische Erfordernissedemand | demands | technical demands [Add to Longdo]
Forderung { f } | Forderungen { pl }demand | demands [Add to Longdo]
Leistungspreis { m }demand rate [Add to Longdo]
Nachfrage { f }; Bedarf { m }; Anspruch { m } | die Nachfrage befriedigen | die Nachfrage decken | die Nachfrage beschleunigendemand | to accommodate the demand | to supply the demand | to anticipate demand [Add to Longdo]
Qualitätsanforderung { f } | Qualitätsanforderungen { pl }demand on quality | demands on quality; requirements for quality [Add to Longdo]
Sichteinlage { f } [ fin. ]demand deposit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BOD[ビーオーディー, bi-o-dei-] (n) (1) (See 生物化学的酸素要求量) biochemical oxygen demand; BOD; (2) bandwidth-on-demand [Add to Longdo]
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD [Add to Longdo]
お婆はる[おばはる, obaharu] (v5r) (sl) to shamelessly demand one's rights [Add to Longdo]
せびる[sebiru] (v5r, vt) to demand money; to pester; to extort [Add to Longdo]
ませ;まし[mase ; mashi] (aux) (1) (pol) (See ます) (used to make a polite request or demand) please; (2) used to increase the politeness of a greeting, apology, etc. [Add to Longdo]
やいやい;ヤイヤイ[yaiyai ; yaiyai] (adv, adv-to) (1) pressingly; demandingly; (int) (2) hey! hey!; oi! [Add to Longdo]
オンデマンド[ondemando] (n) { comp } on demand [Add to Longdo]
オンデマンドダイヤルアップ接続[オンデマンドダイヤルアップせつぞく, ondemandodaiyaruappu setsuzoku] (n) { comp } on demand dial-up [Add to Longdo]
ゴロ新聞[ゴロしんぶん, goro shinbun] (n) racketeering newspaper; journal that demands money in return for favourable articles [Add to Longdo]
スループットBOD[スループットビーオーディー, suru-puttobi-o-dei-] (n) { comp } throughput Bandwidth On Demand [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンデマンド[おんでまんど, ondemando] on demand [Add to Longdo]
ビデオオンデマンド[びでおおんでまんど, bideoondemando] video on demand (VOD) [Add to Longdo]
需要増加[じゅようぞうか, juyouzouka] increased demand, increasing demand [Add to Longdo]
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to) [Add to Longdo]
要求時ページング[ようきゅうじページング, youkyuuji pe-jingu] (on) demand paging [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Demand \De*mand"\, v. i.
   To make a demand; to inquire.
   [1913 Webster]
 
      The soldiers likewise demanded of him, saying, And what
      shall we do?               --Luke iii.
                          14.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Demand \De*mand"\, n. [F. demande, fr. demander. See {Demand},
   v. t.]
   1. The act of demanding; an asking with authority; a
    peremptory urging of a claim; a claiming or challenging as
    due; requisition; as, the demand of a creditor; a note
    payable on demand.
    [1913 Webster]
 
       The demand [is] by the word of the holy ones. --Dan.
                          iv. 17.
    [1913 Webster]
 
       He that has confidence to turn his wishes into
       demands will be but a little way from thinking he
       ought to obtain them.         --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. Earnest inquiry; question; query. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A diligent seeking or search; manifested want; desire to
    possess; request; as, a demand for certain goods; a
    person's company is in great demand.
    [1913 Webster]
 
       In 1678 came forth a second edition [Pilgrim's
       Progress] with additions; and then the demand became
       immense.               --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. That which one demands or has a right to demand; thing
    claimed as due; claim; as, demands on an estate.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law)
    (a) The asking or seeking for what is due or claimed as
      due.
    (b) The right or title in virtue of which anything may be
      claimed; as, to hold a demand against a person.
    (c) A thing or amount claimed to be due.
      [1913 Webster]
 
   {In demand}, in request; being much sought after.
 
   {On demand}, upon presentation and request of payment.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Demand \De*mand"\, v. t. [imp. & p. p. {Demanded}; p. pr. & vb.
   n. {Demanding}.] [F. demander, LL. demandare to demand,
   summon, send word, fr. L. demandare to give in charge,
   intrust; de- + mandare to commit to one's charge, commission,
   order, command. Cf. {Mandate}, {Commend}.]
   1. To ask or call for with authority; to claim or seek from,
    as by authority or right; to claim, as something due; to
    call for urgently or peremptorily; as, to demand a debt;
    to demand obedience.
    [1913 Webster]
 
       This, in our foresaid holy father's name,
       Pope Innocent, I do demand of thee.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To inquire authoritatively or earnestly; to ask, esp. in a
    peremptory manner; to question.
    [1913 Webster]
 
       I did demand what news from Shrewsbury. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To require as necessary or useful; to be in urgent need
    of; hence, to call for; as, the case demands care.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) To call into court; to summon. --Burrill.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 demand
   n 1: an urgent or peremptory request; "his demands for attention
      were unceasing"
   2: the ability and desire to purchase goods and services; "the
     automobile reduced the demand for buggywhips"; "the demand
     exceeded the supply" [ant: {supply}]
   3: required activity; "the requirements of his work affected his
     health"; "there were many demands on his time" [syn:
     {requirement}, {demand}]
   4: the act of demanding; "the kidnapper's exorbitant demands for
     money"
   5: a condition requiring relief; "she satisfied his need for
     affection"; "God has no need of men to accomplish His work";
     "there is a demand for jobs" [syn: {need}, {demand}]
   v 1: request urgently and forcefully; "The victim's family is
      demanding compensation"; "The boss demanded that he be
      fired immediately"; "She demanded to see the manager"
   2: require as useful, just, or proper; "It takes nerve to do
     what she did"; "success usually requires hard work"; "This
     job asks a lot of patience and skill"; "This position demands
     a lot of personal sacrifice"; "This dinner calls for a
     spectacular dessert"; "This intervention does not postulate a
     patient's consent" [syn: {necessitate}, {ask}, {postulate},
     {need}, {require}, {take}, {involve}, {call for}, {demand}]
     [ant: {eliminate}, {obviate}, {rid of}]
   3: claim as due or just; "The bank demanded payment of the loan"
     [syn: {demand}, {exact}]
   4: lay legal claim to
   5: summon to court
   6: ask to be informed of; "I demand an explanation"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top