ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

infatuation

IH2 N F AE2 CH UW0 EY1 SH AH0 N   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -infatuation-, *infatuation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infatuation[N] ความหลงใหล, See also: ความมัวเมา, Syn. obsession, fondness, passion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infatuation(อินแฟชชุเอ'เชิน) n. การหลงรัก,การหลง,การหลงเสน่ห์

English-Thai: Nontri Dictionary
infatuation(n) ความหลงรัก,การหลงเสน่ห์,ความหลงใหล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And there's some sort of infatuation thing going on here.และดูเหมือนเธอจะหลงใหลมันยังไงไม่รู้สิ Arrow: Year One (2013)
There's some sort of infatuation thing going on here.มีการเรียงลำดับของสิ่งของแบบประหลาด มีบางสิ่งเกิดขึ้นที่นี่ Betrayal (2013)
His infatuation probably began from afar, considering Flynn's celebrity status.ความลุ่มหลงของเขาอาจเกิดขึ้น จากระยะไกล พิจารณาจาก สถานะคนมีชื่อเสียงของฟินน์ Magnificent Light (2012)
Thanks to katherine's infatuation with you and your brother.ต้องขอขอบคุณ เสน่หาของแคทเธอรีนที่คุณ และน้องชาย มีต่อเธอ Let the Right One In (2010)
But it does cause a powerful infatuation or obsession.แต่มันมีพลังที่จะทำให้หลงไหลหรือครอบงำ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
When the infatuation wears off, their tree of life is going to wind up with root rot.แต่เมื่อมันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวแล้ว ต้นไม้นี้ก็จะเริ่มเติบโต เกาะเกี่ยวลดเลี้ยวหยั่งถึงรากลึก Mulan 2: The Final War (2004)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหลง[N] infatuation, See also: enchantment, bewitchment, fascination, Syn. ความคลั่งไคล้, ความมัวเมา, Example: กฤษมีเมียสาวคราวลูก เขาให้ความรัก และความหลงอย่างไม่ลืมหูลืมตา

CMU English Pronouncing Dictionary
INFATUATION    IH2 N F AE2 CH UW0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
infatuation    (n) ˈɪnfˌætʃuˈɛɪʃən (i1 n f a2 ch u ei1 sh @ n)
infatuations    (n) ˈɪnfˌætʃuˈɛɪʃənz (i1 n f a2 ch u ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vernarrtheit {f} (in)infatuation (with) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブランド志向[ブランドしこう, burando shikou] (n,adj-no) brand loyalty; brand-orientation; brand consciousness; infatuation with big-name brands [Add to Longdo]
異国趣味[いこくしゅみ, ikokushumi] (n) taste for the exotic; infatuation with a foreign way of life; exoticism [Add to Longdo]
執心[しゅうしん, shuushin] (n,vs) devotion; attachment; infatuation [Add to Longdo]
痴情[ちじょう, chijou] (n) (See 情痴) being struck mad by love; foolish passion; blind love; infatuation; jealousy [Add to Longdo]
萌え[もえ, moe] (n) (1) sprouting; budding; (2) (m-sl) (also written 萌ゑ) crush (anime, manga term); fascination; infatuation [Add to Longdo]
惑い[まどい, madoi] (n) delusion; illusion; infatuation; bewilderment; perplexity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Infatuation \In*fat`u*a"tion\, n. [LL. infatuatio: cf. F.
   infatuation.]
   The act of infatuating; the state of being infatuated; folly;
   that which infatuates.
   [1913 Webster]
 
      The infatuations of the sensual and frivolous part of
      mankind are amazing; but the infatuations of the
      learned and sophistical are incomparably more so. --I.
                          Taylor.
   [1913 Webster]
 
      Such is the infatuation of self-love.  --Blair.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 infatuation
   n 1: a foolish and usually extravagant passion or love or
      admiration
   2: temporary love of an adolescent [syn: {puppy love}, {calf
     love}, {crush}, {infatuation}]
   3: an object of extravagant short-lived passion

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top