ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -尊-, *尊*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[尊, zūn, ㄗㄨㄣ] to honor, to respect, to venerate
Radical: , Decomposition:   酋 [qiú, ㄑㄧㄡˊ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 寸 making an offering of wine 酋, Rank: 1134

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zūn, ㄗㄨㄣ, ] to honor; to respect; (classifier for cannons and statues); ancient wine vessel, #4,451 [Add to Longdo]
[zūn zhòng, ㄗㄨㄣ ㄓㄨㄥˋ, ] esteem; respect; to honor; to value sth, #2,387 [Add to Longdo]
[zūn yán, ㄗㄨㄣ ㄧㄢˊ, / ] dignity; sanctity; honor, #6,747 [Add to Longdo]
[zūn jìng, ㄗㄨㄣ ㄐㄧㄥˋ, ] respect; to revere, #7,080 [Add to Longdo]
[zì zūn, ㄗˋ ㄗㄨㄣ, ] self-respect; self-esteem; ego; pride, #10,717 [Add to Longdo]
[zūn guì, ㄗㄨㄣ ㄍㄨㄟˋ, / ] respected; respectable; honorable, #14,189 [Add to Longdo]
[zì zūn xīn, ㄗˋ ㄗㄨㄣ ㄒㄧㄣ, ] self-respect; self-esteem; ego, #16,190 [Add to Longdo]
[zūn chóng, ㄗㄨㄣ ㄔㄨㄥˊ, ] to revere; to admire; to honor; to venerate, #34,615 [Add to Longdo]
[zūn chēng, ㄗㄨㄣ ㄔㄥ, / ] to address sb deferentially; title; honorific, #35,658 [Add to Longdo]
[zūn jià, ㄗㄨㄣ ㄐㄧㄚˋ, / ] lit. your honored carriage; your highness; honored Sir (also sarcastic); you, #36,104 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[そんけい, sonkei] 1.การเคารพ 2.การยกย่อง 3.การนับถือ
[そんちょう, sonchou] (adj) ยอมรับ(ความคิด)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そん, son] (n) (1) zun (ancient Chinese wine vessel, usu. made of bronze); (pref) (2) (arch) (hon) honorific prefix referring to the listener; (suf, ctr) (3) counter for buddhas [Add to Longdo]
;貴[とうと, touto] (n) (arch) (See い) value; preciousness; nobility [Add to Longdo]
;命[みこと, mikoto] (n) (1) (after the name of a god or a noble) Lord; Highness; (2) (arch) (derog) you [Add to Longdo]
い(P);貴い(P)[とうとい(P);たっとい(P), toutoi (P); tattoi (P)] (adj-i) precious; valuable; priceless; noble; exalted; sacred; (P) [Add to Longdo]
い油[たっといあぶら;とうといあぶら, tattoiabura ; toutoiabura] (n) anointing oil [Add to Longdo]
む;貴む[たっとむ, tattomu] (v5m) (See たっとぶ) to value; to prize; to honor; to respect [Add to Longdo]
[そんい, son'i] (n) your idea [Add to Longdo]
[せいえい;そんえい, seiei ; son'ei] (n) (pol) portrait [Add to Longdo]
王;皇;皇王[そんのう, sonnou] (n) reverence for the emperor; advocate of imperial rule [Add to Longdo]
王家[そんのうか, sonnouka] (n) Royalists [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The two men understood one another perfectly, and had a mutual respect for each other's strong qualities.2人は完全に理解し合い、お互いの長所を重していた。
Who do you respect most in your life?あなたが人生で最も敬しているのは誰ですか。
Even your faults do not lessen my respect for you, and in friendship this is what counts.あなたの欠点でさえも私のあなたに対する敬の気持ちを減じはしないし、友情においてはこれが大切なことです。
You're respected by everybody.あなたはだれからも敬されている。
You used to look up to your father.あなたは父親を敬していました。
Do you look up to your parents?あなたは両親を敬していますか。
That woman is proud rather than vain.あの女性は見栄っ張りと言うよりもむしろ自心が強い。
In America elderly people are not given the same degree of respect they receive in many other countries.アメリカでは、老人は他の多くの国で受けているほど、敬を得ていない。
Anthony was esteemed by the Egyptians.アンソニーはエジプト人に敬された。
The English set a high value on freedom.イギリス人は自由をぶ国民である。
Yes, I know her. I look up to her.ええ、知ってます。私は彼女を敬してます。
The orchestra members respected Mr Smith as a conductor.オーケストラの団員たちはスミス氏を指揮者として敬した。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ladies and gentlemen... I apologize for the slight delay.[CN] 敬的女士们先生们 抱歉让你们等了一会儿 The Blue Angel (1930)
Everyone respects him.[JP] みんな、彼を敬しているの Bambi (1942)
He can't think highly of them. I'll ask him.[JP] 敬する筈がありません 今確かめます Tikhiy Don (1957)
The problem with you and that kid of yours is you're both getting too high-hat.[CN] 你的問題跟你孩子的問題一樣 都太妄自大了! Applause (1929)
I loved your father so much.[JP] 君の父上を敬していた War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
To introduce our guest of honor for the night.[CN] 介绍我们今晚最贵的嘉宾 The Blue Angel (1930)
It sort of makes you wanna treat me with more respect, doesn't it?[JP] そうすれば僕のこと 敬できるだろ A Charlie Brown Christmas (1965)
I heard you singin'.[JP] - 世観世音... The Manster (1959)
A guy who talks like that to an old man really oughta get stepped on. You oughta have more respect, mister.[JP] いくらなんでも言いすぎだ 年寄りを敬しろ 12 Angry Men (1957)
Ladies and gentlemen, I know you're convinced...[CN] 敬的女士们先生们 我猜你们以为 The Blue Angel (1930)
Herr Conductor? Ladies and gentlemen...[CN] 音乐起 敬的女士们先生们 The Blue Angel (1930)
So long as Hagen Tronje regards the peace of my house, he shall be left in peace![CN] 只要哈根·特洛涅對我顯示足夠的重 那我就不會去動他! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とうとい, toutoi] wertvoll, teuer, edel, vornehm [Add to Longdo]
[とうとい, toutoi] wertvoll, teuer, edel, vornehm [Add to Longdo]
[とうとぶ, toutobu] hochschaetzen, verehren [Add to Longdo]
[とうとぶ, toutobu] hochschaetzen, verehren [Add to Longdo]
[そんげん, songen] Wuerde, Erhabenheit [Add to Longdo]
[そんだい, sondai] Hochmut, Stolz [Add to Longdo]
[そんけい, sonkei] Achtung, Respekt, Verehrung [Add to Longdo]
[そんしょう, sonshou] Ehrentitel [Add to Longdo]
[そんちょう, sonchou] hochschaetzen, hochachten [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top