ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

邪念

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -邪念-, *邪念*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
邪念[xié niàn, ㄒㄧㄝˊ ㄋㄧㄢˋ, ] wicked idea; evil thought; evil desire, #48,250 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
邪念[じゃねん, janen] (n) wicked thought; wicked mind [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Time passes and I think no evil.[CN] 时光飞逝 而我心无邪念 Palermo or Wolfsburg (1980)
She says, "Don't tell me it didn't cross your mind, because I'll call you a liar."[CN] 她说不要告诉我你没有邪念 因为我会称你为骗子 Short Cuts (1993)
Ninuzzo,.. don't be upset. Antonio is not evil, he's just spiteful.[CN] 尼诺 别心烦意乱 安东尼奥不邪恶 他只是动了邪念 Malicious (1973)
If these children only have nightmares... it's perhaps because the evil is in you.[CN] 若这些儿童只发恶梦 可能是因你有邪念 The City of Lost Children (1995)
I hung about for a minute or two... - and then...[CN] 我对她没有邪念 The Paradine Case (1947)
young Beba... my wife's child from her first marriage was pure, totally devoid of malice.[CN] 小贝芭... 我妻子第一次婚姻的孩子 是纯洁的 毫无邪念 Anima persa (1977)
Yes, I swallowed it all At such a critical moment you...[CN] 这个毛病都是他心生邪念 Fo tiao qiang (1977)
It's not evil intentions that's making me sick.[JA] 私の病気は 邪念のせいではないわ The Magical Delights of Stevie Nicks (2014)
Nor lie in death forever, but for the weakness of his feeble will.[CN] 但因其悲弱邪念而為 」 The Tomb of Ligeia (1964)
I shall fear no evil, for Thou art with me.[CN] 心无邪念的我仍内心诚恐,因您陪伴着我 The Inn of the Sixth Happiness (1958)
"Man need not kneel before the angels nor lie in death forever, save for the weakness of his feeble will."[CN] 「凡人不須跪於天使,亦非死而永息, 而因其悲弱邪念而為 」 The Tomb of Ligeia (1964)
Wejust want to scare off anybody with bad intentions so as to make them stay away from us[CN] 就算那个那个坏人动了邪念 也要顾忌这个这个三分 Green Snake (1993)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top