ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กาม

   
78 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กาม-, *กาม*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ธนกาม (n ) น. ผู้ใคร่เงิน, ผู้ตระหนี่, ผู้มีโลภ.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กาม[N] lust, See also: eroticism, sexual desire, carnal desire, sex, sensual pleasure, Syn. กามา, ราคะ, Example: กามเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับพระสงฆ์, Thai definition: ความใคร่ทางเมถุน, Notes: บาลี-สันสกฤต
กาม[N] lust, See also: eroticism, sexual desire, carnal desire, sex, sensual pleasure, Syn. กาม, ราคะ, Example: การเสพกามาของสงฆ์ทำให้ต้องโทษถึงขั้นปาราชิก
กามภพ[N] places of sensuality, See also: source of sensual one, Example: ภพของมนุษย์เป็นกามภพ, Count unit: ภพ, Thai definition: ที่เกิดของผู้ที่ยังเกี่ยวด้วยกาม
กามิศ[ADJ] full of sexual desire, See also: lustful, Syn. กาเมศ
กามกิจ[N] sexual intercourse, Example: ผู้ที่เป็นพระสงฆ์มีข้อห้าม คือห้ามกระทำกามกิจ, Thai definition: การร่วมประเวณี
กามคุณ[N] five sensual desires, Example: ควรตระหนักไว้เสมอว่าอย่ามัวเมาในกามคุณ, Thai definition: สิ่งที่น่าปรารถนามี 5 ประการ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส, Notes: บาลี-สันสกฤต
กามเทพ[N] Cupid, See also: God of love, Example: ฉันถูกกามเทพแผลงศรเข้าแล้ว, Thai definition: เทพเจ้าแห่งความรัก
กามโรค[N] venereal disease, Syn. โรคผู้หญิง, โรคบุรุษ, Example: เพราะความเจ้าชู้สมปองจึงต้องทนทุกข์ทรมานด้วยกามโรค, Count unit: โรค, Thai definition: โรคซึ่งติดต่อกันได้โดยการสำส่อนทางประเวณี
กามราคะ[N] sexual intercourse, Example: นวนิยายเรื่องนี้คลุ้งคาวด้วยกลิ่นไอแห่งกามราคะ, Thai definition: ความกำหนัดด้วยอำนาจของกาม
กามวิตก[N] sensual thought, See also: thought about sensual matter, Example: เขาเป็นโรคกามวิตก, Thai definition: ความรำพึงในกาม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กาม, กาม-(กามมะ-) น. ความใคร่, ความใคร่ทางเมถุน.
กามกรีฑาน. ชั้นเชิงในทางกาม.
กามกิจน. การร่วมประเวณี.
กามคุณน. สิ่งที่น่าปรารถนา มี ๕ ประการ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส
กามคุณความปรารถนาในเมถุน.
กามฉันท์น. ความพอใจในกามคุณทั้ง ๕.
กามตัณหาน. ความอยากในกามคุณทั้ง ๕.
กามท-, กามทท(กามมะทะ-, กามมะทะทะ, กามมะทด) น. การให้ตามที่ปรารถนา, ผู้ให้สิ่งที่น่าปรารถนา เช่น หนึ่งโสดกามทราช จักประพาศยลราชี ตามวิถีแนวไม้ไพรระเรียง (ม. คำหลวง หิมพานต์).
กาม(กา-มน) ว. เต็มไปด้วยกาม เช่น ฤๅโฉมพระศรีศริ อภิลาศกามน (สุธน).
กามภพน. ที่เกิดของผู้ที่ยังเกี่ยวด้วยกาม, โลกเป็นที่อยู่อาศัยของผู้เสพกาม ได้แก่ อบายภูมิ ๔ (นรกภูมิ ติรัจฉานภูมิ เปรตวิสัยภูมิ อสุรกายภูมิ) มนุษยโลก ๑ และสวรรค์ ๖ ชั้น (จาตุมหาราชิกหรือจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานนรดี ปรนิมมิตวสวัตดี) รวมเป็น ๑๑, กามภูมิ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
erotic artกามิกศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disease, venereal (VD)กามโรค (วีดี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
venereal disease (VD)กามโรค (วีดี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cupid (Rome deity)กามเทพ [TU Subject Heading]
Frigidityกามตายด้านในหญิง,กามตายด้านในผู้หญิง,อาการกามตายด้าน,การไม่มีกำหนัด,ภาวะเย็นชาทางกามารมณ์ [การแพทย์]
Gamaginกามายีน [การแพทย์]
Impotence, Primaryกามตายด้านแบบปฐมภูมิ [การแพทย์]
Impotence, Secondaryกามตายด้านแบบทุติยภูมิ [การแพทย์]
Libido, Loss ofกามตายด้าน, ความรู้สึกทางเพศหมดไป [การแพทย์]
Masochismกามวิปริตชนิดเมโซคิสม์, กามวิปริต, พวกชอบถูกทรมาน, ประเภทชอบรับความรุนแรง, ชอบทำให้ตนเองไม่สบายใจทุกข์ทรมาน, การมีความสุขทางเพศจากการได้รับความเจ็บปวด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- China cupid, sir.- ตุ๊กตากามเทพกระเบื้องเคลือบครับ Rebecca (1940)
Some spy says he gets his hoggins every Monday, regular as dick, along with the 18d funeral policy.มันเป็นสิ่งที่บางนักสืบกล่าวว่า เขาได้รับกามกิจของเขาทุกวัน จันทร์ ปกติเช่นดิ๊ก How I Won the War (1967)
- Hoggins? - Is it right, sir?กามกิจ คือมันถูกต้องครับ? How I Won the War (1967)
I ask you, in all conscience, is it right that a serviceman is forced to carnal knowledge for the insurance?ฉันขอให้คุณเซอร์ในมโนธรรม ทั้งหมด มันเหมาะสมที่กร ควรถูกบังคับให้ความรู้ทาง กามารมณ์ How I Won the War (1967)
Well, Clapper, is your good lady wife a willing partner to this hoggins?ก็คแลปเปอเป็นภรรยาที่ก็ของ คุณผู้หญิง พันธมิตรยินดีที่จะกามกิจนี้ หรือไม่? How I Won the War (1967)
Then the insurance will not call on a Monday for his hoggins.โทรในวันจันทร์สำหรับกามกิจ ของเขา How I Won the War (1967)
You got a pen, Larry?มีปากกามั้ย เเลร์รี่ Jaws (1975)
The boy's hopeless at masturbation, he needs a lessonที่ไร้ความหวังของเด็กผู้ชายที่การกระทำกามอัตโนมัติ,\ Nhe ความต้องการบทเรียน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I believe by masturbation of the requisite body areasฉันเชื่อโดยการกระทำกามอัตโนมัติของพื้นที่ร่างกาย the requisite Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
In all the world no voluptuousness flatters the senses more than social privilegeในโลกทั้งหมด... ...ไม่ใช่ความมัวเมาในกามกิเลสและความหรูหรายกยอมากกว่า the senses สิทธิพิเศษเกี่ยวกับสังคม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Eat the steak, and then get a pen.กินสเต๊คแล้วเอาปากกามา Oh, God! (1977)
They'd never seen Americans before.พวกเขาไม่เคยเห็นคนอเมริกามาก่อน Airplane! (1980)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กาม[n.] (kām) EN: lust ; sexual desire ; sensuality ; lewdness ; libido ; kama   FR: plaisir sexuel [m] ; plaisir charnel [m] ; érotisme [m] ; sensualité [f] ; désir sexuel [m] ; envie [f]
กามคุณ[n.] (kāmmakhun) EN: five sensual pleasures ; the five desires   FR: sensualité [f] ; plaisir sensuel [m]
กามตัณหา[n.] (kāmmatanhā) EN: sensuality ; sexual desire ; lust ; carnal desire ; lasciviousness ; concupiscence   FR: volupté [f] ; jouissance [f] ; sensualité [f] ; plaisir charnel [m] ; lascivité = lasciveté [f] ; concupiscence [f]
กามวิตถาร[n.] (kāmwittathān) EN: sexual pervert ; abnormal sex   FR: perversion sexuelle [f]
กามารมณ์[n.] (kāmārom) EN: lustful mood ; mood for sexual pleasures ; sexual desire ; libido   FR: instinct sexuel [m]
กามเทพ[n. prop.] (Kāmmathēp) EN: Cupid ; God of love   FR: Cupidon
กามโรค[n.] (kāmmarōk) EN: venereal disease   FR: maladie vénérienne [f] ; syphilis [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
BJ(slang) โอฐกาม, S. blow job, oral sex,
blow job(slang) โอฐกาม, S. oral sex,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Cupid[N] กามเทพ
god of love[N] กามเทพ, Syn. Cupid
V.D.[ABBR] กามโรค (คำย่อ Veneral disease)
venereal disease[N] กามโรค, See also: โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่น ซิฟิลิส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agama(แอก' กามา) n. กิ้งก่าจำพวก Agama
algolagnia(แอลโกแลก' เนีย) n. กามวิปริตที่มีความพอใตทางเพศเมือทำให้เกิด หรือได้รับความเจ็บปวด. -algolagnic adj. -algolagnist n.
amoretto(แอมมะเรท' โท) n., (pl. -retti) กามเทพน้อย (a little cupid)
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
artificial inseminationn. การฉีดน้ำกามเข้าไปช่องคลอดหรือมดลูกเพื่อให้ตั้งครรภ์ โดยไม่มีการร่วมเพศ
autoerotism(ออโทเออ'ระทิสซึม) n. การกระตุ้นกำหนัดตัวเอง (โดยเฉพาะการทำกามอัตโนมัติ) ., Syn. autoeroticism -autoerotic adj.
bergamot(เบอ'กามอท) n. ต้นมะกรูด
bow boyn. กามเทพ, Syn. cupid
carnal(คาร์'เนิล) adj. เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,ไม่ใช่จิตวิญญาณ,เกี่ยวกับมนุษย์,ในทางกาม,ในทางโลก, See also: carnality n. ดูcarnal, Syn. sensual ###A. spiritual
chancroid(แชง'ครอยดฺ) n. แผลกามโรค,แผลริมอ่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
carnal(adj) เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,เต็มไปด้วยตัณหา,ในทางกามารมณ์
carnality(n) กามตัณหา,กามคุณ,กามารมณ์
cupid(n) กามเทพ
incontinence(n) การไม่ยับยั้ง,ความมักมากในกาม
lecherous(adj) มีตัณหาจัด,มักมากในกาม,หมกมุ่นในกาม
licentious(adj) มีตัณหาจัด,เสเพล,ผิดศีลธรรม,มักมากในกาม
licentiousness(n) ตัณหาจัด,ความมักมากในกาม,ความผิดศีลธรรม
lustful(adj) มีตัณหา,มีความอยาก,ราคะจัด,มักมากในกาม
seed(n) เชื้อ,เมล็ด,พันธุ์,น้ำเชื้อ,น้ำกาม,ลูกหลาน
sex(n) เพศ,ความรู้สึกทางเพศ,เรื่องประเวณี,กาม,การร่วมเพศ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
gamadeva[Ga-Ma-De-Va] (n ) กามเทพ ในความเชื่อของชาวฮินดู

German-Thai: Longdo Dictionary
Pädophilie(n) |die, pl. Pädophilien| พฤติกรรมกามวิปริตที่ชอบใช้เด็กเป็นเครื่องมือทางเพศ เช่น Die Ursache für Michaels Selbstmord sollen seine pädophilien Neigungen und seine unglückliche Spielleidenschaft gewesen sein.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top