ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

want

W AA1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -want-, *want*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
want(vt) ต้องการ, See also: ปรารถนาที่จะได้, อยากได้, Syn. desiderate, desire, require, Ant. dislike, hate, loathe
want(vt) รู้สึกขาด(บางสิ่ง)ไป, See also: ขาดไป
want(vt) ล่าตัว (ผู้ต้องสงสัย) (ปกติใช้รูป passive voice), See also: ต้องการตัว ผู้ต้องสงสัย
want(vt) ต้องการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
want(n) ความยากจน, Syn. indigence, poverty, scarcity, Ant. abundance, adequate, plenty
wanton(adj) ซึ่งมีตัณหาราคะ, Syn. lascivious, libidinous, licentious
wanton(adj) ซึ่งต้องการทำลายล้าง
wanton(adj) ซึ่งไม่เชื่อฟัง, See also: ซึ่งดื้อ
wanton(n) คนที่มัวเมาในเรื่องทางเพศ, See also: คนที่มัวเมาในตัณหาราคะ
want ad(n) ข้อความหรือประกาศสั้นๆ รับสมัครงาน/ขายสินค้า, See also: ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร คำไม่เป็นทางการ, Syn. classified advertisement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
want(วอนทฺ) vt. vi., ต้องการ, ปรารถนา, อยาก, ขาดแคลน, หา, ล่า n. สิ่งที่ต้องการ, สิ่งที่จำเป็น, ความขาดแคลน, ความยากจน, การขาดแคลนสิ่งจำเป็นของชีวิต, ความรู้สึกต้องการ Phr. (want out ต้องการออก), See also: wanter n., Syn. esire, lack, sha
want adn. =classified ad
want listn. รายการของที่ต้องการ
wanting(วอน'ทิง) adj. ขาดแคลน, ไม่มี prep. ปราศจาก, ลบ, เอาออก, Syn. lacking, missing
wanton(วอน'ทัน) adj. มุ่งร้ายและไม่ยุติธรรม, ขี้เล่น, ซุกซน, ชอบเล่นพิเรน, ไม่รับผิดชอบ, มั่วโลกีย์, ฟุ่มเฟือย, ฟุ้งเฟ้อ, สุรุ่ยสุร่าย, เขียวชอุ่ม, See also: wantonly adv. wantonness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
want(n) ความต้องการ, ความปรารถนา, ความอยาก, ความขาดแคลน
want(vt) ต้องการ, ปรารถนา, อยาก, ขาด, บกพร่อง, หา
wanting(adj) บกพร่อง, ขาดแคลน, ไม่มี
wanton(adj) ขี้เล่น, ซุกซน, หยาบโลน
wanton(vi) เล่นหัว, เล่นพิเรน, ซน, ป่าเถื่อน, โหดร้าย
wantonness(n) ความหยาบโลน, ความพิเรน, ความซุกซน, ความป่าเถื่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
want of ageอายุไม่ถึงกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
want of considerationปราศจากสินจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
want of jurisdictionไม่อยู่ในเขตอำนาจ, ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
want of repairจำเป็นต้องซ่อมแซม, ขาดการซ่อมแซม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wantonขาดความยับยั้ง, ปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wanton actการกระทำที่ขาดความยับยั้ง, การกระทำโดยปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wanton negligenceความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wanton(adj) 1. ไม่มีความระมัดระวัง, ไม่มีเหตุผล 2. ป่าเถื่อน, โหดร้าย 3. (ต้นไม้) ขึ้นอย่างไม่ยับยั้ง 4. (ผู้หญิง) ทำตัวเสเพล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-I don't want that.- โอเค Rise Up (2008)
Want to?4100 Push (2009)
Want to know a secret?ต้องการทราบความลับ? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You want to get us all killed?คุณต้องการได้รับพวกเราทุกคน ถูกฆ่าตาย? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I don't want to go.ฉันไม่อยาไปจากที่นี่ The Great Dictator (1940)
Have them all shot. I don't want dissatisfied workers.ยิงพวกมัน ฉันไม่อยากให้คนงานไม่พอใจ The Great Dictator (1940)
Leave me! I want to be alone.ขอผมอยู่ลำพัง The Great Dictator (1940)
Let's get the barber! We want the barber!ไปจับช่างตัดผม เราต้องการตัวมัน The Great Dictator (1940)
He's holding a meeting at midnight and he wants you to be there.เขาจะประชุมตอนเที่ยงคืนนี้ และเขาต้องการเธอ The Great Dictator (1940)
What does this Schultz want of us?ชูลท์ซ เขาคิดจะทำอะไรนะ The Great Dictator (1940)
- He wants us to blow up the palace.- เขาจะโจมตี พระราชวัง The Great Dictator (1940)
He wants to discuss it.เขาจะ เจรจาครับ The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wantAbove all, I want to be healthy.
wantAbove all, I want to see him again.
wantA certain girl was a prostitute but didn't want her grandma to know.
wantA considerable number of students want to go to college.
wantA couch potato is something that I don't want to be.
wantA customer wanted to know who the head honcho was.
wantAfter getting through customs, I was free to go wherever I wanted.
wantAfter the hatchet job my boss did on my proposal, I'm not sure how long I want to keep on working here.
wantA home is a once-in-a-lifetime purchase so you don't want to make any snap decisions.
want"Ah, that's true," Susan puts in, "I just wanted to call to ..."
wantA kiss will be given to the person who wants to laugh.
wantAll he wanted was time to finish his painting.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิด(v) want, See also: would like to, intend, desire, Syn. มุ่ง, จงใจ, ตั้งใจ, ปรารถนา, Example: เด็กที่อยู่ตามท้องนาก็คงมีจำนวนน้อยที่คิดจะไปเรียนเมืองนอกเมืองนา
ใคร่(v) desire, See also: want, wish for, crave, long for, Syn. อยาก, ต้องการ, ปรารถนา, ประสงค์, Example: นักวิจัยท่านใดใคร่จะเริ่มทำการวิจัยเรื่องใดให้รีบเสนอหัวข้อมาโดยเร็ว
พึงประสงค์(v) desire, See also: want, wish, Syn. พึงปรารถนา, ประสงค์, ปรารถนา, ต้องการ, Example: งานที่ใช้ความพิถีพิถันและความละเอียดอ่อนไม่ใช่งานที่เขาพึงประสงค์นัก แต่เขาก็ทำได้อย่างดี
พึงปรารถนา(v) desire, See also: want, wish, Syn. พึงปรารถนา, ประสงค์, ปรารถนา, ต้องการ, Example: ถ้าพูดถึงไวรัสคอมพิวเตอร์แล้ว คิดว่าหลายคนคงจะไม่พึงปรารถนาเจ้าไวรัสนี้เป็นแน่
แพศยา(adj) wanton, See also: licentious, libidinous, concupiscent, lustful, Syn. ร่าน, สำส่อน, Example: แกจะไปคว้าผู้หญิงแพศยามาเป็นสะใภ้ไม่ได้เด็ดขาด, Thai Definition: ที่ชอบยั่วยวนหรือคบหาผู้ชายมากหน้าหลายตา
แพะโลม(v) dally, See also: wanton, woo, court, Syn. แทะโลม, แพละโลม, พูดเกี้ยว, Example: เขาก็แพะโลมไปตามประสาผู้ชายเจ้าชู้ ไม่ได้จริงจังอะไร, Thai Definition: พูดเลียบเคียงทางชู้สาว
อัตถ์(n) need, See also: want, Syn. อัตถะ, ความต้องการ
ต้องการ(v) require, See also: want, need, request, ask, demand, desire, Syn. อยากได้, ใคร่ได้, ประสงค์, Example: การที่ผู้โดยสารยอมจ่ายเงินค่าโดยสารเพิ่มขึ้นเป็นเพราะพวกเขาต้องการความสะดวกสบายในการเดินทาง, Thai Definition: อยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความมุ่งหมายที่มี
ต้องประสงค์(v) want, See also: require, need, Syn. ต้องการ, ใคร่ได้, อยาก, Example: ฉันต้องประสงค์จะให้เธออยู่ที่นี่ เพราะเธอถูกชะตาฉันเป็นอันมาก, Thai Definition: อยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความต้องการที่มี
ร้อนผ้าเหลือง(v) want to leave the monkhood, Example: พระบางองค์ร้อนผ้าเหลือง สึกออกมาเป็นฆราวาสอาจเป็นใหญ่เป็นโตในราชการได้ ถ้ามีปัญญา ความสามารถ และได้ฝากเนื้อฝากตัวกับข้าราชการผู้ใหญ่, Thai Definition: อยากสึก (ใช้แก่ภิกษุสามเณร)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาอย่างไร[ao yāngrai] (x) EN: what do you want ? ; what's the answer ?
บกพร่อง[bokphrøng] (v) EN: defect ; default ; neglect ; lack ; be deficient ; be wanting ; be remiss
จำนง[jamnong] (v) EN: aim ; have in view ; have in mind ; desire ; wish ; want ; intend  FR: avoir l'intention de ; vouloir
ขาด[khāt] (v) EN: lack ; need ; be short of ; be deficient ; be absent ; fail to come ; default ; miss ; be missing ; be wanting  FR: manquer ; faire défaut ; être absent
ขาดมือ[khātmeū] (v) EN: run out of ; be wanting ; be in short supply ; be out of stock ; not have on hand
ใคร่[khrai] (v) EN: desire ; wish for ; want ; would like ; crave ; long for  FR: désirer ; souhaiter ; vouloir ; avoir envie
ความต้องการ[khwām tǿngkān] (n) EN: requirement ; demand ; need ; want  FR: besoin [ m ] ; demande [ f ] ; désir [ m ] ; exigence [ f ] ; desiderata [ mpl ]
ความอยาก[khwām yāk] (n) EN: greed ; desire ; wish ; want ; yearning ; need  FR: envie [ f ] ; besoin [ m ] ; désir [ m ]
แล้วแต่[laēotāe] (xp) EN: up to (you) ; as (you) like ; do as (you) want ; have it (your) way  FR: ça dépend de vous
หลักฐานไม่พอ[lakthān mai phø] (x) EN: lack of evidence ; want proof

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WANT W AA1 N T
WANT W AO1 N T
WANTA W AA1 N T AH0
WANTA W AA1 N AH0
WANTZ W AA1 N T S
WANTS W AO1 N T S
WANTE W AA1 N T AH0
WANTS W AA1 N T S
WANTED W AO1 N T IH0 D
WANTON W AO1 N T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
want (v) wˈɒnt (w o1 n t)
wants (v) wˈɒnts (w o1 n t s)
wanted (v) wˈɒntɪd (w o1 n t i d)
wanton (v) wˈɒntən (w o1 n t @ n)
Wantage (n) wˈɒntɪʤ (w o1 n t i jh)
want-ad (n) wˈɒnt-æd (w o1 n t - a d)
wanting (v) wˈɒntɪŋ (w o1 n t i ng)
wantons (v) wˈɒntənz (w o1 n t @ n z)
want-ads (n) wˈɒnt-ædz (w o1 n t - a d z)
wantoned (v) wˈɒntənd (w o1 n t @ n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大肆[dà sì, ㄉㄚˋ ㄙˋ, ] wantonly; without restraint (of enemy or malefactor); unbridled, #11,161 [Add to Longdo]
肆意[sì yì, ㄙˋ ㄧˋ, ] wantonly; recklessly; wilfully, #15,794 [Add to Longdo]
放肆[fàng sì, ㄈㄤˋ ㄙˋ, ] wanton, unbridled, #17,450 [Add to Longdo]
[fěi, ㄈㄟˇ, ] want but cannot speak, #90,224 [Add to Longdo]
淫行[yín xíng, ㄧㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, ] wanton or lascivious behaviour; adulterous behavior [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Suchanzeige { f } | Suchanzeigen { pl }want ad | want ads [Add to Longdo]
Want { m }; Wante { f }; Stag { m } [ naut. ]shroud [Add to Longdo]
Zuchtlosigkeit { f } | Zuchtlosigkeiten { pl }want of discipline | wants of discipline [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お尋ね者[おたずねもの, otazunemono] (n) wanted man; person sought by the police [Add to Longdo]
ごね得[ごねどく, gonedoku] (n) (col) getting what one wants by complaining or grumbling; profiting by holding out or taking a hard line; getting more by raising a ruckus [Add to Longdo]
ご希望の向きは;御希望の向きは[ごきぼうのむきは, gokibounomukiha] (exp) those who want it [Add to Longdo]
したい[shitai] (adj-i) (See たい・1, 為る・する・1) want to do [Add to Longdo]
したがる[shitagaru] (exp, v5r) (1) to wish (to do); to desire; to want; (2) to be ready; to be eager [Add to Longdo]
ずるずる[zuruzuru] (adj-na, adv, n, adv-to) (on-mim) sound or act of dragging; loose; inconclusive but unwanted situation; trailingly; (P) [Add to Longdo]
たい[tai] (aux-adj) (1) (after the -masu stem of a verb) want to ... do something; would like to ...; (prt) (2) (kyu [Add to Longdo]
たがる[tagaru] (aux-v, v5r) (See がる, たい) wanting to (verb) (not used in the first person, combination of ~tai and ~garu) [Add to Longdo]
たらんと[taranto] (n, vs) tending to be; wanting to be [Add to Longdo]
どうせなら[dousenara] (conj) (if you want to do something) you might as well [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]
ワンツースリー[わんつーすりー, wantsu-suri-] 1-2-3 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Want \Want\, v. i. [Icel. vanta to be wanting. See {Want} to
   lack.]
   [1913 Webster]
   1. To be absent; to be deficient or lacking; to fail; not to
    be sufficient; to fall or come short; to lack; -- often
    used impersonally with of; as, it wants ten minutes of
    four.
    [1913 Webster]
 
       The disposition, the manners, and the thoughts are
       all before it; where any of those are wanting or
       imperfect, so much wants or is imperfect in the
       imitation of human life.       --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To be in a state of destitution; to be needy; to lack.
    [1913 Webster]
 
       You have a gift, sir (thank your education),
       Will never let you want.       --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
       For as in bodies, thus in souls, we find
       What wants in blood and spirits, swelled with wind.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   Note: Want was formerly used impersonally with an indirect
      object. "Him wanted audience." --Chaucer.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Want \Want\ (277), n. [Originally an adj., from Icel. vant,
   neuter of vanr lacking, deficient. [root]139. See {Wane}, v.
   i.]
   [1913 Webster]
   1. The state of not having; the condition of being without
    anything; absence or scarcity of what is needed or
    desired; deficiency; lack; as, a want of power or
    knowledge for any purpose; want of food and clothing.
    [1913 Webster]
 
       And me, his parent, would full soon devour
       For want of other prey.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
       From having wishes in consequence of our wants, we
       often feel wants in consequence of our wishes.
                          --Rambler.
    [1913 Webster]
 
       Pride is as loud a beggar as want, and more saucy.
                          --Franklin.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically, absence or lack of necessaries; destitution;
    poverty; penury; indigence; need.
    [1913 Webster]
 
       Nothing is so hard for those who abound in riches,
       as to conceive how others can be in want. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is needed or desired; a thing of which the loss
    is felt; what is not possessed, and is necessary for use
    or pleasure.
    [1913 Webster]
 
       Habitual superfluities become actual wants. --Paley.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mining) A depression in coal strata, hollowed out before
    the subsequent deposition took place. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Indigence; deficiency; defect; destitution; lack;
     failure; dearth; scarceness.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Want \Want\, v. t. [imp. & p. p. {Wanted}; p. pr. & vb. n.
   {Wanting}.]
   [1913 Webster]
   1. To be without; to be destitute of, or deficient in; not to
    have; to lack; as, to want knowledge; to want judgment; to
    want learning; to want food and clothing.
    [1913 Webster]
 
       They that want honesty, want anything. --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
       Nor think, though men were none,
       That heaven would want spectators, God want praise.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The unhappy never want enemies.    --Richardson.
    [1913 Webster]
 
   2. To have occasion for, as useful, proper, or requisite; to
    require; to need; as, in winter we want a fire; in summer
    we want cooling breezes.
    [1913 Webster]
 
   3. To feel need of; to wish or long for; to desire; to crave.
    " What wants my son?" --Addison.
    [1913 Webster]
 
       I want to speak to you about something. --A.
                          Trollope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wa'n't \Wa'n't\
   A colloquial contraction of was not.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 want
   n 1: a state of extreme poverty [syn: {privation}, {want},
      {deprivation}, {neediness}]
   2: the state of needing something that is absent or unavailable;
     "there is a serious lack of insight into the problem"; "water
     is the critical deficiency in desert regions"; "for want of a
     nail the shoe was lost" [syn: {lack}, {deficiency}, {want}]
   3: anything that is necessary but lacking; "he had sufficient
     means to meet his simple needs"; "I tried to supply his
     wants" [syn: {need}, {want}]
   4: a specific feeling of desire; "he got his wish"; "he was
     above all wishing and desire" [syn: {wish}, {wishing},
     {want}]
   v 1: feel or have a desire for; want strongly; "I want to go
      home now"; "I want my own room" [syn: {desire}, {want}]
   2: have need of; "This piano wants the attention of a competent
     tuner" [syn: {want}, {need}, {require}]
   3: hunt or look for; want for a particular reason; "Your former
     neighbor is wanted by the FBI"; "Uncle Sam wants you"
   4: wish or demand the presence of; "I want you here at noon!"
   5: be without, lack; be deficient in; "want courtesy"; "want the
     strength to go on living"; "flood victims wanting food and
     shelter"

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 want /wɑnt/
  as; because; for; since

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top