ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

require

R IY2 K W AY1 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -require-, *require*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
require(vi, vt) ต้องการ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
require(vt) ต้องการ, See also: ประสงค์, ปรารถนา, Syn. need, want, wish, Ant. dispense with, forgo
require(vt) บังคับใช้ (กฎหมาย), See also: กำหนด, Syn. impose, oblige
require(vt) เรียกร้อง, Syn. insist on, demand
require of(phrv) อ้างสิทธิ์, See also: ต้องการ, Syn. ask of
requirement(n) สิ่งจำเป็น, See also: สิ่งสำคัญ, สิ่งที่ต้องการ, Syn. essential, necessity
requirement(n) ความต้องการ, See also: ความประสงค์, ความปรารถนา, Syn. need, want

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
require(รีไคว'เออะ) vt., vi. ต้องการ, ประสงค์, ปรารถนา, ขอร้อง, เรียกร้อง, กำหนด, See also: requirable adj. requirer n., Syn. need, demand
requirement(รีไคว'เออะเมินทฺ) n. ความต้องการ, ความประสงค์, การเรียกร้อง, สิ่งที่ต้องการ, สิ่งที่เรียกร้อง, สิ่งจำเป็น, Syn. necessity, requisite

English-Thai: Nontri Dictionary
require(vt) เรียกร้อง, ต้องการ, บังคับ, ปรารถนา, ประสงค์
requirement(n) ข้อกำหนด, ความต้องการ, ความจำเป็น, ข้อบังคับ, การเรียกร้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
requirementสิ่งต้องการ, ข้อกำหนดแห่งกฎหมาย, รายการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
required by lawกฎหมายกำหนด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll require foreign capital.เราจะต้องใช้เงินทุนนะครับ The Great Dictator (1940)
But now he has the incident he requires to go on a rampage of conquest.เเต่ตอนนี้ เขามีข้ออ้างที่จะยกทัพไปรุกรานชาวบ้าน Beneath the Planet of the Apes (1970)
Ah, but it would require the use of the mystic blue diamond.อาา แต่มันจำเป็นต้องใช้เพชรสีน้ำเงินอันลึกลับ Aladdin (1992)
Therapy requires a great deal of trust, which is difficult for most people.การบำบัดจำต้องอาศัยความเชื่อใจ ซึ่งเป็นเรื่องยากของคนส่วนใหญ่ Basic Instinct (1992)
It requires craft, cunning, mischief.จุดประสงค์ของมันจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญ ความหลักแหลม และความซุกซน The Nightmare Before Christmas (1993)
I know it's hard to find staff in this time of war, but we will require an assistant.ผมรู้มันลำบาก ที่จะหาคนงานช่วงสงคราม แต่เราต้องมีผู้ช่วยซักคน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
We will require his services just as a porter.เราคงให้เขาทำแค่ถือหลักไว้เท่านั้น The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Now all it requires on our part is... Faith?ตอนนี้สิ่งที่จะต้องใช้ ในส่วนของเราคือ Contact (1997)
They require a tie and jacket.ที่นี่คุณต้องใส่สูทผูกไทนะครับ As Good as It Gets (1997)
For the time being, I shall require only women and children.ผมขอเฉพาะผู้หญิงกับเด็กๆ ก่อน Titanic (1997)
One only requires access to a power outlet.ตนต้องการแค่ปลั๊กไฟฟ้าเท่านั้นครับ Bicentennial Man (1999)
I'm going to restore the good name of this school and its prestige to this purpose I will absolutely require your professional cooperationฉันจะกู้ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของโรงเรียนนี้กลับมาเอง เพื่อวัตถุประสงค์นี้ฉันต้อง อาศัยมืออาชีพอย่างพวกคุณ GTO (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
requireAbove all, logic requires precise definitions.
requireA customs declaration is required.
requireA good sailor only requires a short time to get his sea legs.
requireA growing child requires more food.
requireA high degree of specialization is required in that company.
requireAll passengers are required to show their tickets.
requireAlong with the plants, animal life, too, was developing in harmony with the strict requirements of the land.
requireAlso, increased temperatures may require that lubricants be changed frequently.
requireAn aging population will require more spending on health care.
requireAn individual with an annual income of more than 15 million yen is required to file his or her final tax return in March.
requireAnother thing that is required is a dictionary.
requireCareer opportunities, flex-time, satellite offices, and more childcare facilities are required to make women at home join the work force.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิชาบังคับ(n) required subject, Ant. วิชาเลือก, Example: นิสิตทุกคนต้องสอบผ่านวิชาบังคับตรงตามหลักสูตร จึงจะมีสิทธิขอจบการศึกษา, Count Unit: วิชา, Thai Definition: วิชาที่กำหนดให้เรียน
ต้องการ(v) require, See also: want, need, request, ask, demand, desire, Syn. อยากได้, ใคร่ได้, ประสงค์, Example: การที่ผู้โดยสารยอมจ่ายเงินค่าโดยสารเพิ่มขึ้นเป็นเพราะพวกเขาต้องการความสะดวกสบายในการเดินทาง, Thai Definition: อยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความมุ่งหมายที่มี
ต้องประสงค์(v) want, See also: require, need, Syn. ต้องการ, ใคร่ได้, อยาก, Example: ฉันต้องประสงค์จะให้เธออยู่ที่นี่ เพราะเธอถูกชะตาฉันเป็นอันมาก, Thai Definition: อยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความต้องการที่มี
กินกำลัง(v) require labor, See also: take labor, use up a great deal of energy, take much effort, be strenuous, Syn. กินแรง, Example: เครื่องจักรเครื่องนี้กินกำลังมาก, Thai Definition: อาศัยแรงอาศัยกำลังมาก
กินน้ำลึก(v) have a draught, See also: require deep waterway, Example: เรือนี้กินน้ำลึกประมาณ 3 เมตร, Thai Definition: มีส่วนลึกลงไปในน้ำ
กินแรง(v) require labor, See also: take labor, use up a great deal of energy, take much effort, be strenuous, Syn. กินกำลัง, หนักแรง, Example: การติดตั้งเครื่องจักรนี้ต้องกินแรงเอาการ, Thai Definition: ต้องใช้แรงมาก
ความต้องการ(n) requirement, See also: demand, need, want, Syn. ความปรารถนา, ความอยาก, Example: พนักงานบริษัทยื่นข้อเสนอความต้องการของกลุ่มพนักงานให้กับประธานบริษัท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริขาร[børikhān] (n) EN: eight necessary articles required by a Buddhist priest  FR: les huit objets d'un bonze
ขีดเส้น[khītsen] (v) EN: stipulate ; specify ; settle ; require ; set a deadline
ข้อกำหนด[khøkamnot] (x) EN: regulation ; rule ; condition ; principle ; requirement ; stipulation ; limitation ; provision  FR: clause [ f ] ; exigence [ f ] ; spécification [ f ] ; stipulation [ f ]
ข้อกำหนดของกฎหมาย[khøkamnot khøng kotmāi] (n, exp) EN: requirement
ความต้องการ[khwām tǿngkān] (n) EN: requirement ; demand ; need ; want  FR: besoin [ m ] ; demande [ f ] ; désir [ m ] ; exigence [ f ] ; desiderata [ mpl ]
ความต้องการขั้นพื้นฐาน[khwām tǿngkān khanpheūnthān] (n, exp) EN: basic needs ; basic requirements  FR: besoins élémentaires [ mpl ]
ความต้องการเงินทุน[khwām tǿngkān ngoenthun] (n, exp) EN: capital requirements ; demand for capital
กิน[kin] (v) EN: use ; take ; spend ; require ; use up  FR: utiliser ; consommer ; nécessiter ; requérir
กินกำลัง[kin kamlang] (v, exp) EN: require labor ; take labor ; take much effort; be strenuous  FR: nécessiter un travail
เปลือง[pleūang] (v) EN: waste ; cost ; consume ; be consumed ; require ; lose ; spend ; be used up ; dissipate ; take up ; squander ; be extravagant with  FR: coûter ; dépenser ; prendre ; requérir ; nécessiter ; dilapider ; gaspiller

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REQUIRE R IY2 K W AY1 ER0
REQUIRE R IY0 K W AY1 R
REQUIRED R IY0 K W AY1 ER0 D
REQUIRED R IY0 K W AY1 R D
REQUIRES R IY0 K W AY1 ER0 Z
REQUIRES R IY0 K W AY1 R Z
REQUIRE(2) R IH0 K W AY1 ER0
REQUIREMENT R IH0 K W AY1 R M AH0 N T
REQUIREMENTS R IH0 K W AY1 R M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
require (v) rˈɪkwˈaɪər (r i1 k w ai1 @ r)
required (v) rˈɪkwˈaɪəd (r i1 k w ai1 @ d)
requires (v) rˈɪkwˈaɪəz (r i1 k w ai1 @ z)
requirement (n) rˈɪkwˈaɪəmənt (r i1 k w ai1 @ m @ n t)
requirements (n) rˈɪkwˈaɪəmənts (r i1 k w ai1 @ m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
需求[xū qiú, ㄒㄩ ㄑㄧㄡˊ, ] requirement; demand (econ.), #828 [Add to Longdo]
必要条件[bì yào tiáo jiàn, ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] requirement; necessary condition (math), #20,462 [Add to Longdo]
必修课[bì xiū kè, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄡ ㄎㄜˋ, / ] required course; compulsory course, #23,190 [Add to Longdo]
主科[zhǔ kē, ㄓㄨˇ ㄎㄜ, ] required courses in the major subject, #85,398 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たる[taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり, たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of [Add to Longdo]
までもない[mademonai] (exp) (after verb phrase) doesn't amount to doing (something); not significant enough to require (something); (P) [Add to Longdo]
システム要求[システムようきゅう, shisutemu youkyuu] (n) { comp } system requirement [Add to Longdo]
システム要件[システムようけん, shisutemu youken] (n) { comp } system requirement [Add to Longdo]
安全設計要件[あんぜんせっけいようけん, anzensekkeiyouken] (n) { comp } safety design requirement [Add to Longdo]
運賃箱[うんちんばこ, unchinbako] (n) fare box; place where one puts the money required to ride public transportation [Add to Longdo]
応変能力[おうへんのうりょく, ouhennouryoku] (n) ability to take proper steps to meet the situation; ability to adapt oneself to (the requirement of) the moment [Add to Longdo]
叶える(P);適える[かなえる, kanaeru] (v1, vt) (1) (esp. 叶える) to grant (request, wish); to answer (prayer); (2) (esp. 適える) to fulfill (conditions); to meet (requirements); (P) [Add to Longdo]
希望に沿う[きぼうにそう, kibounisou] (exp, v5u) to meet someone's requirements; to meet expectations; to go along with what somebody wants [Add to Longdo]
機変[きへん, kihen] (n) (See 臨機応変) adapting oneself to the requirements of the moment; playing it by ear [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム要求[システムようきゅう, shisutemu youkyuu] system requirement [Add to Longdo]
システム要件[システムようけん, shisutemu youken] system requirement [Add to Longdo]
安全設計要件[あんぜんせっけいようけん, anzensekkeiyouken] safety design requirement [Add to Longdo]
技術要件[ぎじゅつようけん, gijutsuyouken] technical requirement [Add to Longdo]
使用条件[しようじょうけん, shiyoujouken] requirement [Add to Longdo]
資財所要量計画[しざいしょようりょうけいかく, shizaishoyouryoukeikaku] MRP, Material Requirement Planning [Add to Longdo]
条件[じょうけん, jouken] condition, requirement [Add to Longdo]
静的適合性要件[せいてきてきごうせいようけん, seitekitekigouseiyouken] static conformance requirements [Add to Longdo]
設置条件[せっちじょうけん, secchijouken] installation requirement [Add to Longdo]
動的適合性要件[どうてきてきごうせいようけん, doutekitekigouseiyouken] dynamic conformance requirements [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Require \Re*quire"\ (r?-kw?r"), v. t. [imp. & p. p. {Required}
   (-kw?rd"); p. pr. & vb. n. {Requiring}.] [OE. requeren,
   requiren, OF. requerre, F. requ?rir; L. pref. re- re- +
   quaerere to ask; cf. L. requirere. See {Query}, and cf.
   {Request}, {Requisite}.]
   1. To demand; to insist upon having; to claim as by right and
    authority; to exact; as, to require the surrender of
    property.
    [1913 Webster]
 
       Shall I say to Caesar
       What you require of him?       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       By nature did what was by law required. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To demand or exact as indispensable; to need.
    [1913 Webster]
 
       Just gave what life required, and gave no more.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       The two last [biographies] require to be
       particularly noticed.         --J. A.
                          Symonds.
    [1913 Webster]
 
   3. To ask as a favor; to request.
    [1913 Webster]
 
       I was ashamed to require of the king a band of
       soldiers and horsemen to help us against the enemy
       in the way.              --Ezra viii.
                          22.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To claim; exact; enjoin; prescribe; direct; order;
     demand; need.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 require
   v 1: require as useful, just, or proper; "It takes nerve to do
      what she did"; "success usually requires hard work"; "This
      job asks a lot of patience and skill"; "This position
      demands a lot of personal sacrifice"; "This dinner calls
      for a spectacular dessert"; "This intervention does not
      postulate a patient's consent" [syn: {necessitate}, {ask},
      {postulate}, {need}, {require}, {take}, {involve}, {call
      for}, {demand}] [ant: {eliminate}, {obviate}, {rid of}]
   2: consider obligatory; request and expect; "We require our
     secretary to be on time"; "Aren't we asking too much of these
     children?"; "I expect my students to arrive in time for their
     lessons" [syn: {ask}, {require}, {expect}]
   3: make someone do something [syn: {command}, {require}]
   4: have need of; "This piano wants the attention of a competent
     tuner" [syn: {want}, {need}, {require}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top