Search result for

require

(94 entries)
(0.43 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -require-, *require*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
require (vi vt ) ต้องการ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
require[VT] ต้องการ, See also: ประสงค์, ปรารถนา, Syn. need, want, wish, Ant. dispense with, forgo
require[VT] บังคับใช้ (กฎหมาย), See also: กำหนด, Syn. impose, oblige
require[VT] เรียกร้อง, Syn. insist on, demand
require of[PHRV] อ้างสิทธิ์, See also: ต้องการ, Syn. ask of
requirement[N] สิ่งจำเป็น, See also: สิ่งสำคัญ, สิ่งที่ต้องการ, Syn. essential, necessity
requirement[N] ความต้องการ, See also: ความประสงค์, ความปรารถนา, Syn. need, want

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
require(รีไคว'เออะ) vt.,vi. ต้องการ,ประสงค์,ปรารถนา,ขอร้อง,เรียกร้อง,กำหนด, See also: requirable adj. requirer n., Syn. need,demand
requirement(รีไคว'เออะเมินทฺ) n. ความต้องการ,ความประสงค์,การเรียกร้อง,สิ่งที่ต้องการ,สิ่งที่เรียกร้อง,สิ่งจำเป็น, Syn. necessity,requisite

English-Thai: Nontri Dictionary
require(vt) เรียกร้อง,ต้องการ,บังคับ,ปรารถนา,ประสงค์
requirement(n) ข้อกำหนด,ความต้องการ,ความจำเป็น,ข้อบังคับ,การเรียกร้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
requirementสิ่งต้องการ, ข้อกำหนดแห่งกฎหมาย, รายการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
required by law กฎหมายกำหนด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Protocol says we're required to check it out, so we're checking it out.คำสั่งบอกให้เรามาตรวจดู เราก็เลยมา Dead Space: Downfall (2008)
That don't require time, training, and intelligence.ที่ไม่ต้องการเวลา การฝึกฝน\ หรือความฉลาด Adverse Events (2008)
But that would require a repeat performance.แต่นั่นมันต้องการ ที่จะทำมันอีกครั้ง Lucky Thirteen (2008)
What further evidence do you require of the Jedi's weakness?ฝ่าบาทยังต้องการข้อพิสูจน์อื่นใดอีก เกี่ยวกับความอ่อนแอของเจได? Ambush (2008)
The pressure suits offer some protection, but they require a medical frigate for recovery.ชุดต้านแรงดันได้ให้การปกป้องบางส่วน แต่พวกเขาต้องการยานรักษาเพื่อฟื้นตัว Rising Malevolence (2008)
We, do not require an inspection.เราไม่ได้ร้องขอการตรวจสอบ Rookies (2008)
I no longer require your services.ข้าไม่ต้องให้เจ้ามารับใช้ข้าแล้ว Valiant (2008)
That's what's required. You are more than that,you're not nearly a mere warrior.มันจำเป็น ท่านไม่ใช่นักรบทั่วไป Excalibur (2008)
Inform them we've engaged Grievous and require reinforcements.แจ้งเขาว่าเราได้ปะทะกับกรีวัส และต้องการกำลังเสริม Lair of Grievous (2008)
I don't think that requires translation.ข้าว่าเขาคงไม่ต้องการคำแปลนะ Bombad Jedi (2008)
- We require immediate assist...- เราต้องการการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน... Bombad Jedi (2008)
Emergency operator. Which service do you require?โอเปอเรเตอร์ฉุกเฉินค่ะ คุณจะโทรหาบริการอะไรคะ The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
requireAbove all, logic requires precise definitions.
requireA customs declaration is required.
requireA good sailor only requires a short time to get his sea legs.
requireA growing child requires more food.
requireA high degree of specialization is required in that company.
requireAll passengers are required to show their tickets.
requireAlong with the plants, animal life, too, was developing in harmony with the strict requirements of the land.
requireAlso, increased temperatures may require that lubricants be changed frequently.
requireAn aging population will require more spending on health care.
requireAn individual with an annual income of more than 15 million yen is required to file his or her final tax return in March.
requireAnother thing that is required is a dictionary.
requireCareer opportunities, flex-time, satellite offices, and more childcare facilities are required to make women at home join the work force.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิชาบังคับ[N] required subject, Ant. วิชาเลือก, Example: นิสิตทุกคนต้องสอบผ่านวิชาบังคับตรงตามหลักสูตร จึงจะมีสิทธิขอจบการศึกษา, Count unit: วิชา, Thai definition: วิชาที่กำหนดให้เรียน
ต้องการ[V] require, See also: want, need, request, ask, demand, desire, Syn. อยากได้, ใคร่ได้, ประสงค์, Example: การที่ผู้โดยสารยอมจ่ายเงินค่าโดยสารเพิ่มขึ้นเป็นเพราะพวกเขาต้องการความสะดวกสบายในการเดินทาง, Thai definition: อยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความมุ่งหมายที่มี
ต้องประสงค์[V] want, See also: require, need, Syn. ต้องการ, ใคร่ได้, อยาก, Example: ฉันต้องประสงค์จะให้เธออยู่ที่นี่ เพราะเธอถูกชะตาฉันเป็นอันมาก, Thai definition: อยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความต้องการที่มี
กินกำลัง[V] require labor, See also: take labor, use up a great deal of energy, take much effort, be strenuous, Syn. กินแรง, Example: เครื่องจักรเครื่องนี้กินกำลังมาก, Thai definition: อาศัยแรงอาศัยกำลังมาก
กินน้ำลึก[V] have a draught, See also: require deep waterway, Example: เรือนี้กินน้ำลึกประมาณ 3 เมตร, Thai definition: มีส่วนลึกลงไปในน้ำ
กินแรง[V] require labor, See also: take labor, use up a great deal of energy, take much effort, be strenuous, Syn. กินกำลัง, หนักแรง, Example: การติดตั้งเครื่องจักรนี้ต้องกินแรงเอาการ, Thai definition: ต้องใช้แรงมาก
ความต้องการ[N] requirement, See also: demand, need, want, Syn. ความปรารถนา, ความอยาก, Example: พนักงานบริษัทยื่นข้อเสนอความต้องการของกลุ่มพนักงานให้กับประธานบริษัท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริขาร[n.] (børikhān) EN: eight necessary articles required by a Buddhist priest   FR: les huit objets d'un bonze
ขีดเส้น[v.] (khītsen) EN: stipulate ; specify ; settle ; require ; set a deadline   
ข้อกำหนด[X] (khøkamnot) EN: regulation ; rule ; condition ; principle ; requirement ; stipulation ; limitation ; provision   FR: clause [f] ; exigence [f] ; spécification [f] ; stipulation [f]
ข้อกำหนดของกฎหมาย[n. exp.] (khøkamnot khøng kotmāi) EN: requirement   
ความต้องการ[n.] (khwām tǿngkān) EN: requirement ; demand ; need ; want   FR: besoin [m] ; demande [f] ; désir [m] ; exigence [f] ; desiderata [mpl]
ความต้องการขั้นพื้นฐาน[n. exp.] (khwām tǿngkān khanpheūnthān) EN: basic needs ; basic requirements   FR: besoins élémentaires [mpl]
ความต้องการเงินทุน[n. exp.] (khwām tǿngkān ngoenthun) EN: capital requirements ; demand for capital   
กิน[v.] (kin) EN: use ; take ; spend ; require ; use up   FR: utiliser ; consommer ; nécessiter ; requérir
กินกำลัง[v. exp.] (kin kamlang) EN: require labor ; take labor ; take much effort; be strenuous   FR: nécessiter un travail
เปลือง[v.] (pleūang) EN: waste ; cost ; consume ; be consumed ; require ; lose ; spend ; be used up ; dissipate ; take up ; squander ; be extravagant with   FR: coûter ; dépenser ; prendre ; requérir ; nécessiter ; dilapider ; gaspiller

CMU English Pronouncing Dictionary
REQUIRE    R IY2 K W AY1 ER0
REQUIRE    R IY0 K W AY1 R
REQUIRE    R IH0 K W AY1 ER0
REQUIRED    R IY0 K W AY1 ER0 D
REQUIRED    R IY0 K W AY1 R D
REQUIRES    R IY0 K W AY1 ER0 Z
REQUIRES    R IY0 K W AY1 R Z
REQUIREMENT    R IH0 K W AY1 R M AH0 N T
REQUIREMENTS    R IH0 K W AY1 R M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
require    (v) (r i1 k w ai1 @ r)
required    (v) (r i1 k w ai1 @ d)
requires    (v) (r i1 k w ai1 @ z)
requirement    (n) (r i1 k w ai1 @ m @ n t)
requirements    (n) (r i1 k w ai1 @ m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
たる[, taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり,たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of [Add to Longdo]
までもない[, mademonai] (exp) (after verb phrase) doesn't amount to doing (something); not significant enough to require (something); (P) [Add to Longdo]
システム要求[システムようきゅう, shisutemu youkyuu] (n) {comp} system requirement [Add to Longdo]
システム要件[システムようけん, shisutemu youken] (n) {comp} system requirement [Add to Longdo]
安全設計要件[あんぜんせっけいようけん, anzensekkeiyouken] (n) {comp} safety design requirement [Add to Longdo]
運賃箱[うんちんばこ, unchinbako] (n) fare box; place where one puts the money required to ride public transportation [Add to Longdo]
応変能力[おうへんのうりょく, ouhennouryoku] (n) ability to take proper steps to meet the situation; ability to adapt oneself to (the requirement of) the moment [Add to Longdo]
叶える(P);適える[かなえる, kanaeru] (v1,vt) (1) (esp. 叶える) to grant (request, wish); to answer (prayer); (2) (esp. 適える) to fulfill (conditions); to meet (requirements); (P) [Add to Longdo]
希望に沿う[きぼうにそう, kibounisou] (exp,v5u) to meet someone's requirements; to meet expectations; to go along with what somebody wants [Add to Longdo]
機変[きへん, kihen] (n) (See 臨機応変) adapting oneself to the requirements of the moment; playing it by ear [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
需求[xū qiú, ㄒㄩ ㄑㄧㄡˊ, ] requirement; demand (econ.), #828 [Add to Longdo]
必要条件[bì yào tiáo jiàn, ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] requirement; necessary condition (math), #20,462 [Add to Longdo]
必修课[bì xiū kè, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄡ ㄎㄜˋ, / ] required course; compulsory course, #23,190 [Add to Longdo]
主科[zhǔ kē, ㄓㄨˇ ㄎㄜ, ] required courses in the major subject, #85,398 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム要求[システムようきゅう, shisutemu youkyuu] system requirement [Add to Longdo]
システム要件[システムようけん, shisutemu youken] system requirement [Add to Longdo]
安全設計要件[あんぜんせっけいようけん, anzensekkeiyouken] safety design requirement [Add to Longdo]
技術要件[ぎじゅつようけん, gijutsuyouken] technical requirement [Add to Longdo]
使用条件[しようじょうけん, shiyoujouken] requirement [Add to Longdo]
資財所要量計画[しざいしょようりょうけいかく, shizaishoyouryoukeikaku] MRP, Material Requirement Planning [Add to Longdo]
条件[じょうけん, jouken] condition, requirement [Add to Longdo]
静的適合性要件[せいてきてきごうせいようけん, seitekitekigouseiyouken] static conformance requirements [Add to Longdo]
設置条件[せっちじょうけん, secchijouken] installation requirement [Add to Longdo]
動的適合性要件[どうてきてきごうせいようけん, doutekitekigouseiyouken] dynamic conformance requirements [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Require \Re*quire"\ (r?-kw?r"), v. t. [imp. & p. p. {Required}
   (-kw?rd"); p. pr. & vb. n. {Requiring}.] [OE. requeren,
   requiren, OF. requerre, F. requ?rir; L. pref. re- re- +
   quaerere to ask; cf. L. requirere. See {Query}, and cf.
   {Request}, {Requisite}.]
   1. To demand; to insist upon having; to claim as by right and
    authority; to exact; as, to require the surrender of
    property.
    [1913 Webster]
 
       Shall I say to Caesar
       What you require of him?       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       By nature did what was by law required. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To demand or exact as indispensable; to need.
    [1913 Webster]
 
       Just gave what life required, and gave no more.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       The two last [biographies] require to be
       particularly noticed.         --J. A.
                          Symonds.
    [1913 Webster]
 
   3. To ask as a favor; to request.
    [1913 Webster]
 
       I was ashamed to require of the king a band of
       soldiers and horsemen to help us against the enemy
       in the way.              --Ezra viii.
                          22.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To claim; exact; enjoin; prescribe; direct; order;
     demand; need.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 require
   v 1: require as useful, just, or proper; "It takes nerve to do
      what she did"; "success usually requires hard work"; "This
      job asks a lot of patience and skill"; "This position
      demands a lot of personal sacrifice"; "This dinner calls
      for a spectacular dessert"; "This intervention does not
      postulate a patient's consent" [syn: {necessitate}, {ask},
      {postulate}, {need}, {require}, {take}, {involve}, {call
      for}, {demand}] [ant: {eliminate}, {obviate}, {rid of}]
   2: consider obligatory; request and expect; "We require our
     secretary to be on time"; "Aren't we asking too much of these
     children?"; "I expect my students to arrive in time for their
     lessons" [syn: {ask}, {require}, {expect}]
   3: make someone do something [syn: {command}, {require}]
   4: have need of; "This piano wants the attention of a competent
     tuner" [syn: {want}, {need}, {require}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top