ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unsuitable

AH0 N S UW1 T AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unsuitable-, *unsuitable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unsuitable(adj) ซึ่งไม่เหมาะสม, See also: ซึ่งไม่คู่ควร, Syn. inadequate, improper, disagreeable, discordant
unsuitableness(n) ความไม่เหมาะสม, See also: ความไม่คู่ควร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unsuitable(อันซิว'ทะเบิล) adj. ไม่เหมาะสม, ไม่สมควร, ไม่คู่ควร., See also: unsuitability, unsuitableness n. unsuitably adv.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are in a position unsuitable to give orders.คุณอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม ที่จะให้คำสั่งซื้อ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
What's left is increasingly unsuitable for agriculture.สิ่งที่เหลืออยู่คือการเพิ่มขึ้นของ เกษตรกรรมที่ไม่เหมาะสม Home (2009)
I've inspected the shoreline proposed by the captain for this undertaking and it is simply unsuitable to the task at hand.ข้าได้ทำการตรวจสอบแนวชายฝั่งทะเลอย่างละเอียด ตามข้อเสนอโดยกัปตันเรือ ต่อภาระหน้าที่นี้ และพบว่ามันไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง IV. (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unsuitableIn my opinion, it's quite unsuitable.
unsuitableYour dress is unsuitable for the occasion.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้การไม่ได้[chai kān mai dāi] (adj) EN: unusable ; unsuitable ; cannot be used ; out of order  FR: inutilisable ; hors d'usage
ไม่เหมาะสม[mai mǿsom] (adj) EN: unsuitable  FR: impropre
ไม่สมควร[mai somkhūan] (adj) EN: improper ; unseemly ; unbecoming ; unsuitable ; inadvisable ; inapt  FR: inapte ; incapable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNSUITABLE AH0 N S UW1 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unsuitable (j) ˈʌnsˈuːtəbl (uh1 n s uu1 t @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不当[bù dàng, ㄅㄨˋ ㄉㄤˋ, / ] unsuitable; improper; inappropriate #6,205 [Add to Longdo]
不时合[bù shì hé, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄏㄜˊ, / ] unsuitable [Add to Longdo]
不适合[bù shì hé, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄏㄜˊ, / ] unsuitable [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungeeignet { adj } | ungeeigneter | am ungeeignetstenunsuitable | more unsuitable | most unsuitable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不適切[ふてきせつ, futekisetsu] (adj-na, n) unsuitable; inappropriate; improper #2,488 [Add to Longdo]
そぐわない[soguwanai] (adj-i) (See そぐう) unsuitable; not matching; out of character [Add to Longdo]
可笑しい(P);奇怪しい(iK)[おかしい, okashii] (adj-i) (1) (uk) funny; amusing; comical; laughable; ridiculous; (2) (uk) strange; odd; funny; peculiar; weird; unusual; eccentric; (3) (uk) improper; unsuitable; unbecoming; (4) (uk) suspicious; (P) [Add to Longdo]
思わしくない[おもわしくない, omowashikunai] (adj-i) disappointing; unsatisfactory; unsuitable [Add to Longdo]
年甲斐も無い;年甲斐もない;年がいもない[としがいもない, toshigaimonai] (exp, adj-i) unbecoming; unsuitable; disgraceful; wrong for one's age; unworthy of one's years; thoughtless for one's age [Add to Longdo]
不向き[ふむき, fumuki] (adj-na, n) unfit; unsuitable; unmarketable [Add to Longdo]
不似合い;不似合[ふにあい, funiai] (adj-na, n) unbecoming; improper; unsuitable; ill-matched; unworthy of [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unsuitable \Unsuitable\
   See {suitable}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unsuitable
   adj 1: not meant or adapted for a particular purpose; "a solvent
       unsuitable for use on wood surfaces"
   2: not capable of being applied; "rules inapplicable to day
     students" [syn: {inapplicable}, {unsuitable}]
   3: not conducive to good moral development; "the movie is
     unsuitable for children"
   4: not worthy of being chosen (especially as a spouse) [syn:
     {undesirable}, {unsuitable}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top