Search result for

ฉกฉวย

(29 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฉกฉวย-, *ฉกฉวย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉกฉวย[V] snatch (away), See also: seize, grab, take, wrest, pilfer, Syn. ลัก, ขโมย, ลักขโมย, Example: เมื่อได้โอกาสดีแล้วขโมยก็ฉกฉวยกระเป๋าที่วางอยู่โดยทันที, Thai definition: เอาไปโดยไม่ให้เจ้าของรู้, การเอาในสิ่งที่ไม่ใช่ของตัว
ฉกฉวย[V] seize, See also: grab, take, wrest, snatch, catch, grasp, Syn. เอาไป, Example: ต.อ. ทั้ง 2 นายนั้นอาศัยอำนาจเข้ามาฉกฉวยผลประโยชน์อย่างชาญฉลาด, Thai definition: การทำให้เกิดประโยชน์แก่ตัว, การเอาประโยชน์แก่ตัว (มักใช้ในทางความหมายไม่ดี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉกฉวยก. ยื้อแย่งเอาไปต่อหน้า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wrote a column about looters. Wrote a column about volunteers.เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับพวกฉกฉวย เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับอาสาสมัคร Marley & Me (2008)
How dare you kiss my Kremlin. You thief.เธอกล้าถือดียังไงมาจูบเครเมนของฉัน นังจอมฉกฉวย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
You have stolen my husband from under my nose.เธอฉกฉวยสามีฉันไป บนจมูกของฉัน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
You come to this country, take advantage of it... and think because we're tolerant, we are weak and helpless.พวกนายย้ายมาประเทศนี้เพื่อฉกฉวยโอกาส และคิดว่าเพราะว่าพวกเรายอมอดทน พวกเราอ่อนแอและหมดหนทาง Taken (2008)
Gotta grab all the good you can while you're on this side of the dirt.ต้องฉกฉวยสิ่งที่ดี ๆ เอาไว้ซิคะ เวลาที่เรายังอยู่ด้านที่มีกิเลสกันอยู่ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
"seize the day!""จงฉกฉวยวันเวลาเอาไว้!" Introduction to Film (2009)
It's just "day seizing."แค่ "ฉกฉวยวันเวลาไว้" Introduction to Film (2009)
- day seized. [applause] Only when we stop stopping our livesวันเวลาถูกฉกฉวยแล้ว เพียงเมื่อเราเลือกหยุดชีวิตตัวเราเองไว้ Introduction to Film (2009)
Go to the nurse. seize the day.ไปห้องพยาบาลซะ ฉกฉวยวันเวลาเอาไว้ Introduction to Film (2009)
You have no intention of seizing the day.คุณไม่มีความตั้งใจที่จะฉกฉวยวันเวลาเอาไว้ Introduction to Film (2009)
Because if you don't genuinely seize the dayเพราะว่าหากคุณไม่ฉกฉวยวันเวลาเอาไว้จริงๆ Introduction to Film (2009)
Then you will be seizing an "f" for the semester.คุณจะได้ฉกฉวย F ในเทอมนี้แน่ Introduction to Film (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉกฉวย[v.] (chokchuay) EN: seize ; grab ; take ; wrest ; snatch ; catch ; grasp   FR: saisir
ฉกฉวยโอกาส[v. exp.] (chokchuay ōkāt) EN: take advantage of the occasion ; seize the chance ; seize the opportunity   FR: saisir la chance ; tirer avantage de la situation

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grab[VT] คว้า, See also: ฉกฉวย, ไขว่คว้า, Syn. catch, seize, Ant. drop, let
pinch[VT] ขโมย (คำไม่เป็นทางการ), See also: ฉกฉวย, ลักเล็กขโมยน้อย, Syn. pilfer, purloin
seize[VT] ฉกฉวย, See also: ฉก, คว้า, ยึด, กำ, กุม, เกาะกุม, ฉวย, จับ, มัด, ผูกเงื่อน, รวบรัด, หยุด, ยั้ง, Syn. take hold of, grasp, catch, halt, take, Ant. leave
swipe[VT] ขโมย (คำไม่เป็นทางการ), See also: ฉกฉวย, ลักขโมย, Syn. steal, pinch, pilfer
swoop[VT] ฉกฉวย, See also: หยิบฉวยไปอย่างรวดเร็ว, Syn. seize or snatch quickly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pick(พิค) vt. เลือก,สรร,คัด,หยิบ,จับ,แคะ,ขุด,เลาะ,แทะ,เจาะ,จิก,เด็ด,เก็บ,ถอน (ขน) ,ฉกฉวย,ดึงออก,หาเหตุ,หาเรื่อง,ดีด (สายพิณ,สายกีตาร์และอื่น ๆ) vi. ขุด,เลาะ,แทะ,จิก,เด็ด,เก็บ,ล้วงกระเป๋า,ขโมย,คัด,เลือก n. การเลือก -Phr. (pick on วิจารณ์กล่าวหา)
pilfer(พิล'เฟอะ) vt.,vi. ลัก,ลักเล็กขโมยน้อย,ฉกฉวย., See also: pilferer n.
pilferage(ฟิล'เฟอริจ) n. การลัก,การลักเล็กขโมยน้อย,การขโมย,การฉก,การฉกฉวย,สิ่งที่ถูกลักขโมย
pinch(พินชฺ) vt. หยิก,หนีบ,บีบ,บิด,บีบ,คลึง,ทำให้แสบ,ลดลง,ฉกฉวย,ทำให้กลุ้ม,กระเบียดกระเสียน,เด็ดทิ้ง,ตัดแต่ง,ขโมย,ทำให้หดเหี่ยว,ปล้น,กักขัง,จับกุม. vi. (รองเท้า) รัด,ทำให้กลัดกลุ้ม,กระเบียดกระเสียน,ประหยัด,เหน็บแนม. -Id. (pinch pennies ประหยัด) n. การหยิก,การหนีบ,จำนวนนิดเดียว,ความขัดสน,สถานการณืที่ลำบาก,ความกดดัน

English-Thai: Nontri Dictionary
filch(vt) ลักเล็กขโมยน้อย,ฉกฉวย,ฉกชิง,ขโมย
pilfer(vt) ลักขโมย,ลักเล็กขโมยน้อย,ฉกฉวย
purloin(vt) ลักขโมย,ฉกฉวย,ฉกชิง,ยักยอก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top