ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

desirability

D AH0 Z AY2 R AH0 B IH1 L AH0 T IY0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -desirability-, *desirability*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
desirability[ADJ] ความพอใจ, See also: ความปรารถนา, ความชอบ, Syn. pleasedness

English-Thai: Nontri Dictionary
desirability(n) ความน่ายินดี,ความน่าปรารถนา,ความถูกใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
desirabilityIn other words, the attitude of the landowners whose property the line would cross; the desirability of making detours to serve other towns and villages or to connect with other railway lines.

CMU English Pronouncing Dictionary
DESIRABILITY    D AH0 Z AY2 R AH0 B IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
desirability    (n) dˈɪzˌaɪərəbˈɪlɪtiː (d i1 z ai2 @ r @ b i1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
詰め込み主義[つめこみしゅぎ, tsumekomishugi] (n) (belief in the desirability of) education by rote learning [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Desirability \De*sir`a*bil"i*ty\, n.
   The state or quality of being desirable; desirableness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 desirability
   n 1: the quality of being worthy of desiring [syn:
      {desirability}, {desirableness}] [ant: {undesirability}]
   2: attractiveness to the opposite sex [syn: {sex appeal},
     {desirability}, {desirableness}, {oomph}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top