Search result for

ต้องการ

(81 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต้องการ-, *ต้องการ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
require (vi vt ) ต้องการ

Longdo Dictionary ภาษารัสเซีย (RU) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
хотеть[คา-เทท'] (imperfective ) ต้องการ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้องการ[V] require, See also: want, need, request, ask, demand, desire, Syn. อยากได้, ใคร่ได้, ประสงค์, Example: การที่ผู้โดยสารยอมจ่ายเงินค่าโดยสารเพิ่มขึ้นเป็นเพราะพวกเขาต้องการความสะดวกสบายในการเดินทาง, Thai definition: อยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความมุ่งหมายที่มี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ต้องการก. อยากได้, ใคร่ได้, ประสงค์.
ได้คืบจะเอาศอกต้องการได้มากกว่าที่ได้มาแล้ว.
เอา ๑ต้องการ เช่น ทำเอาชื่อ ทำงานเอาหน้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aerobes, Strictต้องการออกซิเจน, ต้องการอากาศมาก [การแพทย์]
Aerobes, Strictต้องการอากาศมาก [การแพทย์]
Belonging Needsต้องการเข้าหมู่เข้าพวก,ความต้องการความเป็นเจ้าของ [การแพทย์]
Microaerophilicต้องการออกซิเจนเพียงเล็กน้อย, เชื้อที่ต้องการอากาศเพียงเล็กน้อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You need me.คุณต้องการผม She Knows (2012)
Yes.ต้องการ The Doctor (2012)
I do.ฉันต้องการ Too Far Gone (2013)
Well, maybe that's not the path I want.แต่นั่นไม่ใช่หนทางที่หนูต้องการนะคะ The Serena Also Rises (2008)
And focus on what really matters--และให้ความสนใจกับสิ่งที่ต้องการจริงๆ New Haven Can Wait (2008)
Is not something any parent wants for theirมันไม่ใช่สิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการ New Haven Can Wait (2008)
Well, what about what I want for meแล้วสิ่งที่หนูต้องการล่ะ? New Haven Can Wait (2008)
What you want gets trumped by what I want. Plan "b."หนูต้องการความกล้าหาญที่จะทำ แผน บี New Haven Can Wait (2008)
We need to know firsthandเราต้องการรู้ก่อน New Haven Can Wait (2008)
But isn't tradition what yale is all about?แต่นั่นก็เป็นสิ่งที่ Yale ต้องการไม่ใช่หรอคะ? New Haven Can Wait (2008)
And I don't exactly make you feelและฉันไม่ต้องการให้คุณรู้สึกว่า New Haven Can Wait (2008)
And in high demand.และกำลังเป็นที่ต้องการ New Haven Can Wait (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต้องการ[v.] (tǿngkān) EN: want ; require ; need ; wish ; demand ; desire ; ask for ; must have   FR: vouloir ; avoir besoin de ; désirer ; requérir ; tenir à

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
wanna(vt colloq.) ต้องการ (ภาษาพูด) เช่น I don't wanna go to school. ฉันไม่อยากไปโรงเรียนเลย, S. want to
nominee(n) ตัวแทน เช่น ตัวแทนหุ้น เป็นผู้รับถือหุ้นให้บุคคลอื่นที่ไม่ต้องการจะเปิดเผยตัวตน
to see a man about a horse(phrase slang) เป็นการขอโทษเมื่อต้องการจะออกไปข้างนอก มักพูดเมื่อจะขอตัวไปห้องน้ำ หรือออกไปซื้อเครื่องดื่ม เช่น Can we stop, Simon? I have to see a man about a horse., S. to see a man about a dog
fitting box(n) ห้องหรือตู้ในร้านขายเสื้อผ้า สำหรับให้ผู้ซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนจากเสื้อผ้าที่ตนสวมใส่ มาลองสวมใส่เสื้อผ้าที่จะซื้อเพื่อการตัดสินใจว่าพอเหมาะหรือเป็นไปตามที่ตนต้องการหรือไม่, S. changing room, locker room (American),
demand schedule(n) รายการของปริมาณความต้องการซื้อเทียบกับราคาเสนอซื้อบนเส้นอุปสงค์ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของตาราง แต่ก็อาจจะอยู่ในรูปของกราฟก็ได้, S. demand curve,
COD(abbrev) ความต้องการออกซิเจนทางเคมี chemical oxygen demand
instagram(n ) โปรแกรมฟิลเต้อร์และลูกเล่นในตัวกล้องถ่ายรูปเพื่อการตบแต่งภาพถ่ายอิเล็กทรอนิกส์ให้โทนสีแปลกไปตามต้องการ พร้อมช่วยให้เกิดความสะดวกแก่การเชื่อมต่อไปยัง Social Media ต่างๆ เช่น Facebook และ Twitter เป็นต้น
augmented reality (AR)(n ) ความเป็นจริงเสริม (เออาร์), สภาวะจริงที่แต่งเติมขึ้นด้วยเทคโนโลยี เช่น ผู้ใช้กำลังดูรถยนต์อยู่และต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ ก็อาจจะใช้แว่นตาชนิดพิเศษซึ่งสามารถแสดงข้อมูลรถยนต์ซ้อนลงบนภาพรถยนต์ที่กำลังมองอยู่ได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ache[VI] ปรารถนา, See also: ต้องการ, ประสงค์, อยาก
ask[VT] ต้องการ, See also: ประสงค์
aspire after[PHRV] อยากมี, See also: ต้องการ, ปรารถนาที่จะ, มุ่งที่จะเป็น, แสวงหา, Syn. aspire to
aspire to[PHRV] อยากมี, See also: ต้องการ, ปรารถนาที่จะ, มุ่งที่จะเป็น, แสวงหา, Syn. aspire after
avenge of[PHRV] แก้แค้นให้กับ, See also: ต้องการแก้แค้นเรื่อง
be after[PHRV] ต้องการ, See also: อยากได้, Syn. go after
burn for[PHRV] อยากมาก, See also: ต้องการอย่างยิ่ง
crave[VT] ปรารถนา, See also: ต้องการ, Syn. desire, covet, need
crave[VI] ปรารถนา, See also: ต้องการ
care for[PHRV] อยาก, See also: ต้องการ, ชอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
ablaze(อะเบลซ) adj. ไหม้,กำลังไหม้, สว่าง, เจิดจ้า, ตื่นเต้น, กระหาย, ต้องการมาก, อยาก
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
aerobic(แอโร' บิค) adj. ซึ่งต้องการอากาศหรือออกซิเจนในการดำรงชีพ
all-purpose computerคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นใช้เพื่อให้ทำงานสนองความต้องการได้หลายวัตถุประสงค์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจใช้วิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้ทำงานได้ด้วยภาษาต่าง ๆ หลายภาษา (คอมพิวเตอร์ที่พูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ ส่วนมากจะเป็นคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ทั้งสิ้นดู special purpose computer เปรียบเทียบ
amok(อะมัด' , อะมอค') = amuck, ภาวะจิตฟุ้งซ่านที่มีการซึมเศร้าก่อน แล้วตามด้วยอารมณ์ที่ต้องการฆ่าคน อาละวาด, Syn. madly
anaerobe(แอนแอ' โรบ ,แอน' นะโรบ) n. สิ่งมีชีวิต (โดยเฉพาะแบคทีเรีย) ที่ไม่ต้องการอากาศหรือออกซิเจนในการหายใจ (not requiring air)
anaphrodisiac(แอนแนฟระดิช' ซิแอด) adj. สามารถลดความต้องการทางเพศ. -n. ยาลดกำหนัด
aphrodisia(แอฟระดิซ'เซย) n. ความต้องการทางเพศ, กำหนัด (sexual desire)

English-Thai: Nontri Dictionary
appetizing(adj) กระตุ้นความต้องการ,เจริญอาหาร,น่ารับประทาน
aspire(vi) ปรารถนา,ต้องการ,ทะเยอทะยาน
athirst(adj) กระหาย,ต้องการ,ปรารถนาอย่างแรงกล้า
avid(adj) งก,ละโมบ,โลภ,อยากได้,ต้องการ,มักได้,กระหาย,ปรารถนา
avidity(n) ความละโมบ,ความโลภ,ความอยาก,ความต้องการ,ความมักได้,ความปรารถนา,ความงก
crave(vt) อยาก,เงี่ยน,กระหาย,ต้องการ,อ้อนวอน
demand(n) ความต้องการ,คำขอร้อง,อุปสงค์,การเรียกร้อง
demand(vt) ต้องการ,ขอร้อง,เรียกร้อง,ขอทราบ,ถาม
desire(n) ความต้องการ,ความปรารถนา,ความประสงค์,ความอยาก,ราคะ
desire(vi,vt) ต้องการ,ปรารถนา,ประสงค์,อยากได้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Virus {m,n} | Viren {pl} (n) ต้องการความหมายของอักษร
Virus {m,n} | Viren {pl} (n) ต้องการความหมายของอักษร

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
欲する[ほっする, hossuru] Thai: ต้องการ English: to want
要る[いる, iru] Thai: ต้องการ
望む[のぞむ, nozomu] Thai: ต้องการ English: to wish for

German-Thai: Longdo Dictionary
brauchenต้องการ
dochใช่ดอก (ใช้เวลาต้องการตอบใช่ในคำถามปฏิเสธ) เช่น Hast du noch kein Mittagessen gehabt? - Doch. เธอยังไม่ได้ทานอาหารกลางวันใช่ไหม - ผมทานแล้ว
durchausทั้งนี้และทั้งนั้น, ทุกวิถีทาง, จำเป็นอย่างยิ่ง เช่น Er möchte durchaus in diese Schule gehen. ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาต้องการจะเข้าโรงเรียนนี้ , See also: S. unbedingt
fordern(vt) |forderte, hat gefordert| เรียกร้อง, แสดงความต้องการ เช่น Er fordert das Gehalt in einer Höhe von 2000 Euro von der Firma. เขาเรียกเงินเดือนสองพันยูโรจากบริษัท, See also: S. verlangen
่jmnd. in Anspruch nehmen(phrase) ต้องการให้ใครคนหนึ่งทำิอะไรให้
im Begriff sein zu tun(phrase) กำลังต้องการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
unter Kontrolle bringenควบคุมดูแล, ควบคุมให้ได้ตามที่ต้องการ, See also: kontrollieren
bitteได้ค่ะ เชิญครับ (ใช้ตอบตกลงเวลาที่มีคนเสนอความช่วยเหลือหรือเสนอของให้) เช่น Möchtest du noch ein bißchen Reis? - Ja, bitte. เธอต้องการข้าวอีกสักนิดไหม - จ้ะ ได้จ้ะ
kontrollieren(vt) |kontrollierte, hat kontrolliert| ควบคุมให้อยู่ในสภาพที่ต้องการ เช่น Preise kontrollieren ควบคุมราคา
Tabellenhandbuch(n) |das, pl. Tabellenhandbücher| หนังสือที่มีข้อมูลแสดงไว้ในรูปแบบของตาราง สำหรับเปิดดูค่าต่างๆ ที่ต้องการ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ich muss mal (slang ) ต้องการเข้าห้องน้ำ

French-Thai: Longdo Dictionary
entendre(vt) ฟัง, (comprendre)เข้าใจ, (vouloir dire)แสดงความคิดเห็น, (vouloir)ต้องการจะ เช่น j'entends par là que... = ฉันอยากจะบอกว่า..., ผมอยากจะพูดว่า...
avoir besoin de(phrase) มีความต้องการ Il a besoin d'une nouvelle voiture. = เขาต้องการรถคันใหม่
vouloir(vt) ต้องการ Je veux, Tu veux, Il veut, Nous voulons, Vous voulez, Ils veulent

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top