ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -漢-, *漢*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[漢, hàn, ㄏㄢˋ] Chinese people; Chinese language
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  堇 (jǐn ㄐㄧㄣˇ) 
Etymology: [ideographic] The Han 

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Hàn, ㄏㄢˋ, / ] Chinese; the Han dynasty (206 BC-220 AD), #2,772 [Add to Longdo]
武汉[Wǔ hàn, ㄨˇ ㄏㄢˋ, / ] Wuhan city on Changjiang, prefecture level city and capital of Hubei province, #2,527 [Add to Longdo]
汉语[Hàn yǔ, ㄏㄢˋ ㄩˇ, / ] Chinese language, #5,366 [Add to Longdo]
大汉[dà hàn, ㄉㄚˋ ㄏㄢˋ, / ] big person; the great Han dynasty, #9,203 [Add to Longdo]
汉字[Hàn zì, ㄏㄢˋ ㄗˋ, / ] Chinese character, kanji, #9,846 [Add to Longdo]
武汉市[Wǔ hàn shì, ㄨˇ ㄏㄢˋ ㄕˋ, / ] Wuhan city on Changjiang, prefecture level city and capital of Hubei province, #10,022 [Add to Longdo]
汉堡[Hàn bǎo, ㄏㄢˋ ㄅㄠˇ, / ] Hamburg (German city); (loan.) hamburger, #11,999 [Add to Longdo]
汉族[Hàn zú, ㄏㄢˋ ㄗㄨˊ, / ] Han nationality (majority population in China); ethnic Han, #12,498 [Add to Longdo]
老汉[lǎo hàn, ㄌㄠˇ ㄏㄢˋ, / ] old man; I (an old man referring to himself), #14,541 [Add to Longdo]
汉奸[Hàn jiān, ㄏㄢˋ ㄐㄧㄢ, / ] traitor (to China), #15,721 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かん, kan] (n) (m-sl) honourable man (anime, manga usage); honorable man [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) (1) (usu. used in compounds) China; (2) Han (majority Chinese ethnic group); (n-suf) (3) (often negative nuance) (See 硬骨) man [Add to Longdo]
プリ[かんプリ, kan puri] (n) kanji printer [Add to Longdo]
[かんえい, kan'ei] (n) Kanji to English (dictionary) [Add to Longdo]
英辞典;英字典[かんえいじてん, kan'eijiten] (n) Kanji to English dictionary [Add to Longdo]
越音[かんえつおん, kan'etsuon] (n) Vietnamese reading (of Chinese characters) [Add to Longdo]
[かんおん, kan'on] (n) Han reading of Chinese characters [Add to Longdo]
[かんがく, kangaku] (n) Sinology; study of China or of the Chinese classics [Add to Longdo]
学者[かんがくしゃ, kangakusha] (n) Sinologist; scholar of the Chinese classics [Add to Longdo]
[かんけん, kanken] (n) (abbr) (See 字検定) kanji test; test of kanji skills [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Kelly eats like a horse.ケリーは大食だ。
What does this kanji mean?この字はどう意味ですか。
If you continue to take this herb medicine it will do you good.この方薬を飲み続ければ効くでしょう。
The bandits demanded all money in the register.は金銭登録機のお金を要求した。
Kanji are difficult to read.字は読むのが難しい。
Teach me some kanji, please.字を少し教えてください。
Few students get full marks in Chinese classics.文の試験で満点を取る生徒はほとんどいません。
A fanatic threw a bomb at the king's coach.が王の馬車に爆弾を投げつけた。
Can you read this kanji?君はこの字が読めますか。 [M]
Have you ever read any Chinese poems?君は詩を読んだことがありますか。 [M]
Grandmother believe that Chinese medicines are the best.祖母は方薬が一番いいと信じている。
I can't stand dirty old men in the subway.地下鉄の痴には堪えられない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Me, Kitty Darling, dancing for a lot of drunk stags.[CN] 我,堂堂的Kitty Darling,為一群醉醺醺的單身跳舞 Applause (1929)
-Will? You going into business with Will Hamilton?[CN] 你和威爾·彌爾頓做生意? East of Eden (1955)
Your Majesty's Han Court, might well be theirs[JA] 陛下の王朝は恐らく 彼等のものになるでしょう Red Cliff (2008)
-Mr. Hamilton.[CN] - 彌爾頓先生 East of Eden (1955)
Here, scamp! Have you been chattering to these tramps?[JA] 悪よ こっちへ来い お前は この放浪者どもと喋っていたのか Das Rheingold (1980)
Tell Will Hamilton to come and see me[CN] 告訴彌爾頓要他來見我 East of Eden (1955)
I got the jail for that in Hampshire.[CN] 勳章長官 我在普郡為了那個而坐牢 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
The knaves and sharks are too arms above and arms below[JA] 冷血が一緒に住む所だ 互いに腕を組んでうまくやる Le roi soleil (2006)
There's a Yorkshire pig. There's an Hampshire pig.[CN] 有約克郡豬 有姆郡豬 Corridors of Blood (1958)
- And this is Mr. Hammerton from the London.[CN] -這位是來自倫敦的馬頓先生 Corridors of Blood (1958)
He got sent up for croaking a big bum with an itch for Kitty.[CN] 他因為殺害騷擾Kitty的流浪被判入獄了 Applause (1929)
Hello, Mr. Hamilton[CN] 下午好,查斯克先生,彌爾頓先生 East of Eden (1955)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[かんじ, kanji] kanji [Add to Longdo]
字コード[かんじコード, kanji ko-do] kanji code [Add to Longdo]
字コード化集合[かんじコードかしゅうごう, kanji ko-do kashuugou] kanji coded set [Add to Longdo]
字対応[かんじたいおう, kanjitaiou] kanji support [Add to Longdo]
字統合[かんじとうごう, kanjitougou] Han unification [Add to Longdo]
字符号化方式[かんじふごうかほうしき, kanjifugoukahoushiki] kanji encoding method [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かん, kan] HAN(-DYNASTIE), CHINA, MANN, KERL [Add to Longdo]
[かんじ, kanji] Kanji, sino-japanisches_Schriftzeichen [Add to Longdo]
[かんぶん, kanbun] chinesischer_Text, chinesische (klass.) Literatur [Add to Longdo]
時代[かんじだい, kanjidai] Han_Dynastie [Add to Longdo]
[かんし, kanshi] chinesisches_Gedicht, chinesische_Poesie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top