Search result for

เรียกร้อง

(57 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เรียกร้อง-, *เรียกร้อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียกร้อง[V] call for, See also: demand, cry out for, make a demand for, require, Example: คนกรุงเทพฯ เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาจราจร, Thai definition: แสดงความต้องการให้ให้หรือให้กระทำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เรียกร้องก. ร้องขอแกมบังคับให้ทำหรือให้งดการกระทำ เช่น เรียกร้องขอความเป็นธรรม เรียกร้องขอความเห็นใจ.
ไล่เบี้ยเรียกร้องให้รับผิดในการชำระหนี้ย้อนขึ้นไปเป็นลำดับ, การที่บุคคลซึ่งชำระหนี้ไปก่อนแล้วเรียกให้ลูกหนี้ที่แท้จริงชดใช้คืน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
demandเรียกร้อง, ทวงถาม, เรียกให้ (กระทำการ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reclaimเรียกร้องคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
menaces, demand withเรียกร้องโดยข่มขู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demand with menacesเรียกร้องโดยข่มขู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your new plan to get my attention?หรือเป็นแผนเรียกร้องความสนใจจากฉัน? New Haven Can Wait (2008)
But the second he starts to call the shots,แต่เมื่อไหร่ที่เขาเริ่มเรียกร้องอะไร Chuck in Real Life (2008)
I've got a disciplinary hearing. Well,ระเบียบวินัยของฉันมันเรียกร้อง Chuck in Real Life (2008)
Even when they can't ask for it, which you did.ถึงแม้ว่าเค้าบางครั้งเค้าจะไม่ได้เรียกร้องมัน ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ลูกทำ Chuck in Real Life (2008)
I'm sorry. Your request will be taken into consideration after Senator Amidala's execution.ข้าเสียใจ ข้อเรียกร้องของท่าน จะได้รับการพิจารณา Bombad Jedi (2008)
Whether they ask or not, you go!แม้ว่าเขาจะเรียกร้องให้เราตามไปด้วยหรือไม่ ! Bolt (2008)
Frank D. Roosevelt asked each of us to do our part.แฟรง ดี รูสเวล เรียกร้องให้เราไปมีส่วนร่วม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Animal rights activists, who convinced zoo officials to have the animals sent to Africa, were stunned to learn that the freighter carrying the animals was reported missing today.บรรดาผู้รักสัตวที่เรียกร้องทางสวนสัตว์ว่า ให้ส่งพวกมันไปอยู่แอฟริกา ต่างคื่นตระหนกเมื่อทราบข่าวว่าเรือลำเลียงสัตว Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
let's talk about our terms and conditions then.มาคุยเรื่องข้อเรียกร้องและเงื่อนไขของเธอกัน Episode #1.9 (2008)
It's raining cats, dogs, and Democrats out there, so this had better be worth it;ฝนตกหนักมาก แล้วพวกเรียกร้องสิทธิก็อยู่เต็มไปหมด หวังว่าเรื่องที่เขาจะพูดมันจะน่าสนใจพอนะ Changeling (2008)
Over the collins broad, if you can believe that;การเรียกร้องเพื่อตระกูลคอลลินส์ ถ้าคุณเชื่ออย่างนั้น Changeling (2008)
What I mean is that sometimes logic tells you to do something... but you have to have part of your heart in it as well.ฉันหมายความว่าบางทีเหตุผลบอกให้เธอทำอย่างหนึ่ง แต่เธอก็ควรทำตามหัวใจเรียกร้องด้วย The House Bunny (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรียกร้อง[v.] (rīekrøng) EN: call for ; demand ; cry out for ; make a demand for ; require   FR: réclamer ; requérir ; exiger ; demander ; ancer un appel
เรียกร้องความสนใจ[v. exp.] (rīekrøng khwām sonjai) EN: get attention   FR: attirer l'attention

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agitate for[PHRV] เรียกร้อง, See also: ปลุกระดมให้มี, Syn. campaign for
challenge[VT] เรียกร้อง
claim[VT] เรียกร้อง, Syn. demand, require
call something into action[IDM] เรียกร้องให้เริ่มหรือทำบางสิ่ง
claim against[PHRV] เรียกร้องให้จ่าย, See also: อ้างสิทธิ์ให้จ่าย
claim back[PHRV] เรียกร้องเงินคืน
claim for[PHRV] เรียกร้องให้จ่ายสำหรับ
claim from[PHRV] เรียกร้องค่าชดเชย
demand from[PHRV] เรียกร้อง, See also: ต้องการ
demand of[PHRV] เรียกร้องจาก, Syn. ask of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appeal(อะพีล') n.,vi. อุทธรณ์,ร้องขอ,อ้อนวอน,เรียกร้อง,ใช้,อาศัย,ดึงดูดใจ,ซาบซึ้ง. -appealer n., Syn. request, call)
boon(บูน) n. ผลประโยชน์ที่ได้รับ,บุญคุณ,คุณานุปการ,สิ่งที่เรียกร้องหรือต้องการ,เพื่อนร่วมสนุก adj. สนุกสนาน,สนุกเฮฮา,กรุณา,โอบอ้อมอารี, Syn. windfall,blessing
caller(คอล'เลอะ) n. คนร้องเรียก,สิ่งเรียก,สิ่งที่เรียกร้อง,ผู้ไปเยี่ยม,ผู้โทรศัพท์,ผู้เรียกประชุม
calling(คอล'ลิง) n. การเรียกร้อง,อาชีพ,การเยี่ยม,สิ่งดลใจ,การประชุม, Syn. vocation
challenge(แชล'ลินจฺ) v.,n. (การ) ท้า,ท้าทาย,ท้าดวล,ขอประลองฝีมือ,เรียกร้อง,แสดงข้อคิดเห็นขัดแย้ง
claim(เคลม) vt.,n. (การ) เรียกร้อง,อ้างสิทธิ,อ้าง,สิทธิเรียกร้อง,สิทธิ,สิทธิเรียกร้อง,สิ่งที่เรียกร้อง
claimant(เคล'เมินทฺ) n. ผู้เรียกร้อง,ผู้อ้างสิทธิ
counterclaim(เคา'เทอะเคลม) vt.,vi.,n. (การ) เรียกร้องแย้ง,อ้างสิทธิแย้ง,แย้งสิทธิ., See also: counterclaimant n. ดูcounterclaim
crying(ไคร'อิง) adj. เกี่ยวกับการร้องไห้,เกี่ยวกับการร้องหา,เกี่ยวกับการแผดเสียงร้อง,ซึ่งดึงดูดความสนใจ,ซึ่งเรียกร้องความสนใจ, Syn. pressing
demand(ดีมานดฺ') n. ความต้องการ,อุปสงค์ vt. ต้องการ,เรียกร้อง,ถาม,ขอทราบ

English-Thai: Nontri Dictionary
appeal(vt) ขอร้อง,อ้อนวอน,ร้องเรียน,อุทธรณ์,เรียกร้อง,ดึงดูดความสนใจ
calling(n) อาชีพ,การเรียกร้อง,การเยี่ยมเยียน,การไปมาหาสู่
challenge(vt) ท้าทาย,ท้าดวล,เรียกร้อง
claim(n) สิทธิ,คำร้อง,การเรียกร้องสิทธิ์,การอ้างสิทธิ
claim(vt) อ้างสิทธิ,เรียกร้องสิทธิ์,ยืนยัน
claimant(n) ผู้อ้างสิทธิ,ผู้เรียกร้องสิทธิ์,โจทก์
counterclaim(n) การแย้ง,การเรียกร้องแย้ง
demand(n) ความต้องการ,คำขอร้อง,อุปสงค์,การเรียกร้อง
demand(vt) ต้องการ,ขอร้อง,เรียกร้อง,ขอทราบ,ถาม
encore(n) การร้องขอให้ทำอีก,การเรียกร้องให้แสดงอีก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
call onเรียกร้อง เช่น He called on the government to urgently help him.

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
叫ぶ[さけぶ, sakebu] Thai: เรียกร้อง

German-Thai: Longdo Dictionary
fordern(vt) |forderte, hat gefordert| เรียกร้อง, แสดงความต้องการ เช่น Er fordert das Gehalt in einer Höhe von 2000 Euro von der Firma. เขาเรียกเงินเดือนสองพันยูโรจากบริษัท, See also: S. verlangen
verlangen(vt) |verlangte, hat verlangt| เรียกร้อง, อยากได้
auffordern(vt) |forderte auf, hat aufgefordert, zu + D| ขอร้องหรือเรียกร้องให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Ich wurde am Flughafen aufgefordert, den Koffer zu öffnen. ฉันถูกขอร้องให้เปิดกระเป๋าเดินทางที่สนามบิน, See also: R. fordern

French-Thai: Longdo Dictionary
marchand des quatre saisons(n) |m| คนขายผักผลไม้หรือไอศครีมตามถนนหรือที่พลุกพล่าน ที่มักจะเรียกร้องความสนใจของลูกค้า เช่น ด้วยการร้องเพลง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top