ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -狼-, *狼*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[狼, láng, ㄌㄤˊ] wolf
Radical: Decomposition: 犭 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  良 (liáng ㄌㄧㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] dog,  Rank: 1,708

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[láng, ㄌㄤˊ, ] wolf, #2,753 [Add to Longdo]
[láng bèi, ㄌㄤˊ ㄅㄟˋ, / ] in a difficult situation; to cut a sorry figure, #14,708 [Add to Longdo]
[sè láng, ㄙㄜˋ ㄌㄤˊ, ] lecher; sex maniac; rapist, #18,587 [Add to Longdo]
[láng jí, ㄌㄤˊ ㄐㄧˊ, ] in a mess; scattered about; in complete disorder, #25,710 [Add to Longdo]
[láng gǒu, ㄌㄤˊ ㄍㄡˇ, ] wolfdog, #39,009 [Add to Longdo]
吞虎咽[láng tūn hǔ yàn, ㄌㄤˊ ㄊㄨㄣ ㄏㄨˇ ㄧㄢˋ, ] to wolf down one's food (成语 saw); to devour ravenously, #40,904 [Add to Longdo]
狈不堪[láng bèi bù kān, ㄌㄤˊ ㄅㄟˋ ㄅㄨˋ ㄎㄢ, / ] battered and exhausted; stuck in a dilemma, #42,100 [Add to Longdo]
[láng yān, ㄌㄤˊ ㄧㄢ, / ] fire beacon; to burn wolf dung to give alarm, #50,735 [Add to Longdo]
[Tiān láng xīng, ㄊㄧㄢ ㄌㄤˊ ㄒㄧㄥ, ] Sirius, a double star in constellation Canis Major 大犬座, #52,675 [Add to Longdo]
黄鼠[huáng shǔ láng, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄨˇ ㄌㄤˊ, / ] yellow weasel (Mustela sibirica); Japanese mink; skunk, #53,358 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[おおかみ, ookami] (n) หมาป่า, สุนัขป่า

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おおかみ(P);おおかめ(ok);おいぬ(ok);オオカミ, ookami (P); ookame (ok); oinu (ok); ookami] (n) (1) (uk) wolf (carnivore, Canis lupus); (2) (uk) wolf (in sheep's clothing); (P) [Add to Longdo]
煙;烽火;[のろし;ろうえん(煙;烟);ほうか(烽火), noroshi ; rouen ( noroshi ; noroshi ); houka ( houka )] (n) beacon; skyrocket; signal fire [Add to Longdo]
[ろうか, rouka] (n) signal fire; beacon [Add to Longdo]
[おおかみうお;オオカミウオ, ookamiuo ; ookamiuo] (n) (uk) Bering wolffish (Anarhichas orientalis) [Add to Longdo]
座;おおかみ座[おおかみざ, ookamiza] (n) Lupus (constellation) [Add to Longdo]
少年;オオカミ少年[おおかみしょうねん(少年);オオカミしょうねん(オオカミ少年), ookamishounen ( ookamishounen ); ookami shounen ( ookami shounen )] (n,vs) boy who cried wolf [Add to Longdo]
人間[おおかみにんげん, ookaminingen] (n) werewolf [Add to Longdo]
[おおかみおとこ, ookamiotoko] (n) werewolf [Add to Longdo]
[ろうばい, roubai] (n,vs) confusion; dismay; consternation; panic [Add to Longdo]
狽える[うろたえる, urotaeru] (v1,vi) (uk) to be flustered; to lose one's presence of mind [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
One day she met a wolf in the woods.ある日彼女は森でに出会った。
Jo-Jo was a man who thought he was a loner.ジョ・ジョは自分のこと一匹だって思ってたけど。
The fence was not high enough to keep the wolves out.その柵は、を中に入れなくしておくほど高くはなかった。
The boy said a wolf would come.その少年はが来ると言った。
The journalist was too upset to distinguish vice from virtue.記者はひどく狽していたので善悪の区別ができなかった。
The lamb was killed by the wolf.子羊はに殺された。
Information is sometimes held back from patients when it is thought it might upset them.情報が患者を狽させるかもしれないとき、それは患者には知らされない。
He was too upset to distinguish vice from virtue.彼はひどく狽していたので善悪の区別が出来なかった。
Two sheep were killed by a wolf.羊が2匹に殺されました。
Flatterers look like friends, as wolves like dogs.が犬に似ているように、おべっか使いは友達のように見える。
Can you tell wolves from dogs?と犬の区別がつきますか。
Talk of the wolf and behold his skin.の噂をするとその皮が見える。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And there are werewolves.[JA] だって森には... 715)} ウェアウルフ 人間が! Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
-Warg![JA] - です! The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)
Zombies, werewolves, incubi, succubi...[JA] ゾンビ、男、夢魔とか Welcome to the Hellmouth (1997)
As "Walse" you wandered wolfishly[JA] "ヴェルゼ"と名乗り 森でのような 振る舞いにふけりました Die Walküre (1990)
"Who's afraid of the big bad wolf? The big bad wolf[CN] 谁怕大野 大野 It Happened One Night (1934)
Wolves against sheep.[JA] 羊を襲う Rough Night in Jericho (1967)
-He's a notorious troublemaker, my lady.[CN] 小姐 他是声名籍的麻烦制造者 The Adventures of Robin Hood (1938)
Thanks for calling off the wolf.[CN] 谢谢你让那些走开 'G' Men (1935)
Bastard lwabuchi![CN] 岩渊这只恶 Taki no shiraito (1933)
"She's afraid of the big bad wolf Tra, la, la, la, la"[CN] 她怕大野 It Happened One Night (1934)
Particularly not a space wolf like Farman.[JA] 特に、ファルマンの様な 宇宙の前をね Forbidden Planet (1956)
Send out your Warg-riders.[JA] 乗りどもを送れ The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top