Search result for

lord

(130 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lord-, *lord*, lor
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lord[N] ขุนนาง, See also: สมาชิกของสภาขุนนาง, Syn. nobleman
lord[N] เจ้าของที่ดิน, See also: เจ้าของคฤหาสน์, ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติ
lord[N] เจ้านายผู้มีอำนาจปกครองแคว้น, See also: พระยา, เจ้านาย, เจ้าเหนือหัว, Syn. master, chief, ruler
lord[N] ท่านลอร์ด (ใช้เรียกขุนนางที่มีบรรดาศักดิ์ระดับสูง)
lord[N] บรรดาศักดิ์ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในอังกฤษ
lord[N] บรรดาศักดิ์อย่างเป็นทางการของพระในคริสตศาสนา
lord[N] ผู้ทรงอิทธิพลในอาชีพ
Lord[N] พระเยซูคริสต์, See also: พระผู้เป็นเจ้า, Syn. Savior, Jesus Christ
lord[VI] มีอำนาจหรืออิทธิพลเหนือ, Syn. domineer
lordly[ADJ] ซึ่งมีลักษณะของขุนนาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lord(ลอร์ด) n. เจ้าศักดินา,ขุนนาง,เจ้าของที่ดิน,ท่านลอร์ด,สมาชิกสภาขุนนาง,ผู้นำในการค้า,เจ้านาย,เจ้าเหนือหัว,พระผู้เป็นเจ้า,พระเยซูคริสต์,ดาวนพเคราะห์ที่มีอิทธิพลครอบงำ. -interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ. vi. มีอำนาจหรืออิทธิพล,ตั้งตัวเป็นเจ้าเหนือหัว
lord advocaten. อธิบดีกรมอัยการ
lord and mastern. นาย
lord chamberlainn. ขุนวัง,เสนาบดีกระทรวงวัง
lord chancellorn. อธิบดีศาลสูงสุด,ประธานสภาขุนนาง
lord high chancellorn. อธิบดีศาลสูงสุด,ประธานสภาขุนนาง
lord mayorn. นายกเทศมนตรีเมืองใหญ่
lord's dayn. วันอาทิตย์
lordly(ลอร์ด'ลี) adj.,adv. สูงศักดิ์,สูงส่ง,สง่าผ่าเผย,หยิ่ง,ยโส,โอหัง,เกี่ยวกับท่านลอร์ด,เกี่ยวกับขุนนาง, See also: lordiliness n. ดูlordly, Syn. lofty,insolent
lordship(ลอร์ด'ชิพ) n. ตำแหน่งหรือฐานะขุนนางชั้นลอร์ด,อำนาจและหน้าที่ของท่านลอร์ด,เขตการปกครองของท่านลอร์ด

English-Thai: Nontri Dictionary
Lord(n) ท่านลอร์ด,พระเจ้า,พระเยซูคริสต์
lord(n) ขุนนาง,ผู้มีอำนาจเหนือ,เจ้าของคฤหาสน์,เจ้าของที่ดิน
lord(vt) บังคับบัญชา,ปกครอง,มีอำนาจเหนือ,มีอิทธิพล
lordly(adj) สง่างาม,หยิ่ง,เลิศ,ใหญ่โต,สูงศักดิ์,สูงส่ง
lordship(n) ตำแหน่งท่านลอร์ด,ความเป็นเจ้าของ,เขตการปกครอง
landlord(n) เจ้าของที่ดิน(ชาย)
overlord(n) เจ้าเหนือหัว,เจ้าศักดินา,ผู้มีอิทธิพล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Lord Chamberlain๑. สมุหพระราชวัง๒. เลขาธิการพระราชวัง (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Lord Chancellor; Lord High Chancellorประธานฝ่ายตุลาการอังกฤษ (เป็นประธานสภาขุนนางด้วย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Lord High Chancellorประธานศาลสูงของอังกฤษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Lord Keeper of the Great Sealสมุหพระราชลัญจกร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Lord Mayorนายกเทศมนตรี (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lord, warขุนศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lordosis; hollow-backหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lordotic-หลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lordo-Scoliosisอาการโค้งคดของกระดูกสันหลัง, การโค้งคดของกระดูกสันหลัง [การแพทย์]
Lordosisหลังแอ่น, กระดูกสันหลังแอ่น, ภาวะหลังแอ่น, การแอ่น, กระดูกสันหลังส่วนเอวแอ่นโค้งมาข้างหน้า, กระดูกสันหลังส่วนกลางยื่นไปข้างหน้า, สันหลังแอ่น [การแพทย์]
Lordosis, Hyperกระดูกสันหลังระดับเอวแอ่นมาก [การแพทย์]
Lordosis, Increasedหลังแอ่น [การแพทย์]
Lordosis, Lumbarเอวแอ่นไปทางด้านหน้า [การแพทย์]
Lordotic Curveส่วนโค้งด้านหน้า, ส่วนโค้งตัวของกระดูกสันหลัง, โค้งลอร์โดติค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lord.ท่าน New World in My View (2009)
The Lord is my shepherd, I shall not want...พระเจ้าเป็นคนเลี้ยงแกะ\ ฉันไม่ต้องการ Birthmarks (2008)
I need something to lord over him, a lie.ฉันต้องการอะไร ที่จะมาทำให้เขาโกหก Lucky Thirteen (2008)
My Lord,ฝ่าบาท Ambush (2008)
Yes my lord.ครับนายท่าน Rising Malevolence (2008)
It is very impressive, my lord.มันน่าประทับใจมาก my lord The Labyrinth of Gedref (2008)
My lord, the king requests your service as a matter of urgency.เจ้าชายพะยะค่ะ พระราชามีเรื่องด่วนจะปรึกษาพะยะค่ะ The Labyrinth of Gedref (2008)
My name is Evan, my lord.ข้าชื่อเอเวน ท่่าน The Labyrinth of Gedref (2008)
Please, my lord. I do not steal for myself.ได้โปรดท่าน ข้าไม่ได้ขโมยเพื่อตัวข้าเอง The Labyrinth of Gedref (2008)
Yes, my lord. Thank you.ครับ ท่าน ขอบคุณมาก The Labyrinth of Gedref (2008)
You have shown yourself to be merciful and kind, my lord.ท่านทำให้ข้าเห็นว่าท่านมีความเมตตาเเละใจดี เจ้าชาย The Labyrinth of Gedref (2008)
My lord, they will never capture me or this ship.นายท่าน พวกมันไม่มีวันจับข้า หรือยานลำนี้ได้ Destroy Malevolence (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lordAnd whatever yea do, do it heartily, as to the Lord, and not unto men.
lordLord, I wonder what fool it was that first invented kissing.
lordMan is the lord of all creation.
lordThe land lord told him to leave because he hadn't paid his rent.
lordThey were not able to respect their new lord.
lordPraise the Lord and pass the ammunition.
lordThe lord held absolute power over his subjects.
lordThe British Parliament is divided into the House of Commons and the House of Lords.
lordIn feudal Japan, the lord with the largest land holdings was called a "daimyo."
lordYou're Daisho? Up till now you've really lorded it over us haven't you?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุทโธ[N] Lord Buddha, See also: the Buddha, Syn. พระพุทธเจ้า
พระบรมศาสดา[N] Lord Buddha, Syn. พระพุทธเจ้า, Example: พระพุทธรูปปางรำพึง แสดงถึงรูปลักษณ์ของพระบรมศาสดา ในอิริยาบถประทับพระหัตถ์ทั้งสองประสานพระอุระ, Count unit: พระองค์, Notes: (ราชา)
พระพุทธ[N] Buddha, See also: Lord Buddha, image of Buddha, Example: พระรัตนตรัยประกอบด้วย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์, Count unit: องค์, Thai definition: พระผู้ตรัสรู้, ผู้ตื่นแล้ว, ผู้เบิกบานแล้ว (ใช้เฉพาะพระพุทธเจ้า)
พระพุทธองค์[N] Lord Buddha, See also: Buddha, Syn. พระพุทธเจ้า, Example: พระพุทธองค์ทรงสอนสั่งไม่ให้เราตกอยู่ในความประมาท, Count unit: องค์, พระองค์, Thai definition: คำเรียกพระพุทธเจ้า เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3, Notes: (สันสกฤต), (ราชา)
พุทธเจ้า[N] Buddha, See also: Lord Buddha, Syn. พระพุทธเจ้า, พระพุทธ, Example: วัตถุทางศาสนาสร้างขึ้นเพื่อให้รำลึกถึงคุณขององค์พุทธเจ้า, Count unit: องค์, Thai definition: นามพระบรมศาสดาแห่งศาสนาพุทธ
ภควันต์[N] Buddha, See also: lord Buddha, Syn. พระพุทธเจ้า, ภควัต, ภควา, ภควาน, Thai definition: นามพระพุทธเจ้า, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
มารวิชัย[N] Lord Buddha, Syn. มารวิชิต, มารชิ, มารวิชิต, พระพุทธเจ้า, Example: พระพุทธชินสีห์เป็นพระเนื้อโลหะปางมารวิชัยหน้าตัก 5 ศอกคืบ 4 นิ้ว, Thai definition: พระพุทธรูปปางนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาวางคว่ำลงที่พระชานุ ในคราวที่พระองค์ทรงเอาชนะมารได้ ว่า พระปางมารวิชัย, พระปางสะดุ้งมาร หรือ พระปางมารสะดุ้ง ก็เรียก, Notes: (บาลี)
มารชิต[N] Lord Buddha, Syn. มารชิ, มารวิชัย, มารวิชิต, พระพุทธเจ้า, Example: พระพุทธเจ้าทรงชนะมารจึงได้พระนามว่ามารชิต, Thai definition: ผู้ชนะมาร, Notes: (สันสกฤต)
มารชิต[N] Lord Buddha, Syn. มารชิ, มารวิชัย, มารวิชิต, พระพุทธเจ้า, Example: พระพุทธเจ้าทรงชนะมารจึงได้พระนามว่ามารชิต, Thai definition: ผู้ชนะมาร, Notes: (สันสกฤต)
มารวิชัย[N] Lord Buddha, Syn. มารวิชิต, มารชิ, มารวิชิต, พระพุทธเจ้า, Example: พระพุทธชินสีห์เป็นพระเนื้อโลหะปางมารวิชัยหน้าตัก 5 ศอกคืบ 4 นิ้ว, Thai definition: พระพุทธรูปปางนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาวางคว่ำลงที่พระชานุ ในคราวที่พระองค์ทรงเอาชนะมารได้ ว่า พระปางมารวิชัย, พระปางสะดุ้งมาร หรือ พระปางมารสะดุ้ง ก็เรียก, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิป[n.] (athip) EN: chief ; boss ; leader ; master ; lord   
จางวางมหาดเล็ก[n. exp.] (jāngwāng mahātlek) EN: Lord Great Chamberlain   
เจ้าของบ้าน[n. exp.] (jaokhøng bān) EN: landlord of a house ; host ; homeowner   FR: propriétaire (de la maison) [m, f] ; hôte [m] ; maître des lieux [m]
เจ้าของที่ดิน[n. exp.] (jaokhøng thīdin) EN: landlord ; landowner   FR: propriétaire [m]
เจ้าผี[n. exp.] (jao phī) EN: Lord ghost   FR: maître esprit [m]
ขุนเมือง[n.] (khunmeūang) EN: king ; lord ; civic official   
ขุนน้ำขุนนาง[n. exp.] (khunnām khunnāng) EN: nobleman ; lord ; peer ; nobility   FR: noble [m, f] ; noblesse [f]
ขุนนาง[n.] (khunnāng) EN: nobleman ; lord ; peer ; nobility   FR: noble [m, f] ; noblesse [f]
ขุนศึก[n.] (khunseuk) EN: warlord   
ขุนทัพ[n.] (khunthap) EN: general ; warlord   FR: général [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LORD    L AO1 R D
LORDI    L AO1 R D IY0
LORDS    L AO1 R D Z
LORDY    L AO1 R D IY2
LORD'S    L AO1 R D Z
LORDEN    L AO1 R D AH0 N
LORDSTOWN    L AO1 R D Z T AW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lord    (v) (l oo1 d)
lords    (v) (l oo1 d z)
lorded    (v) (l oo1 d i d)
lordly    (j) (l oo1 d l ii)
lording    (v) (l oo1 d i ng)
lordless    (j) (l oo1 d l @ s)
lordlier    (j) (l oo1 d l i@ r)
lordship    (n) (l oo1 d sh i p)
lordliest    (j) (l oo1 d l i i s t)
lordships    (n) (l oo1 d sh i p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gutsherr {m}lord of the manor [Add to Longdo]
Waldralle {f} [ornith.]Lord Howe Wood Rail [Add to Longdo]
Chinasittich {m} [ornith.]Lord Derby's Parakeet [Add to Longdo]
Lord {m}Ld. : Lord [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
クロルデン[, kuroruden] (n) chlordane [Add to Longdo]
ゴマテングハギモドキ[, gomatenguhagimodoki] (n) spotted unicornfish (Naso maculatus, species of Pacific tang found from Japan and Lord Howe Island to Hawaii) [Add to Longdo]
ロード[, ro-do] (n) (1) road; (n,vs) (2) load; (n) (3) lord; (P) [Add to Longdo]
ロードハウ・アイランド・バタフライフィッシュ[, ro-dohau . airando . batafuraifisshu] (n) Lord Howe Island butterflyfish (Amphichaetodon howensis) [Add to Longdo]
一国一城の主[いっこくいちじょうのあるじ, ikkokuichijounoaruji] (n) feudal lord; head of a household; proudly independent person [Add to Longdo]
塩梅[えんばい, enbai] (n) (1) (arch) (originally, esp. salt and plum vinegar) seasoning; flavour; flavor; (2) (arch) serving one's lord well (of a retainer) [Add to Longdo]
奥女中[おくじょちゅう, okujochuu] (n) (arch) (See 御殿女中) woman in waiting in the inner part of a lord's mansion (Edo period) [Add to Longdo]
奥上臈[おくじょうろう, okujourou] (n) (arch) (See 御殿女中,奥女中) woman in waiting in the inner part of a lord's mansion [Add to Longdo]
王のように[おうのように, ounoyouni] (adv) like a lord [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贵族[guì zú, ㄍㄨㄟˋ ㄗㄨˊ, / ] lord; nobility; nobleman; noblewoman; aristocrat; aristocracy, #7,727 [Add to Longdo]
天主[Tiān Zhǔ, ㄊㄧㄢ ㄓㄨˇ, ] Lord of Heaven; the Christian God; abbr. for 天主教, Catholicism, #38,623 [Add to Longdo]
勋爵[xūn jué, ㄒㄩㄣ ㄐㄩㄝˊ, / ] Lord (UK hereditary nobility); UK life peer, #50,036 [Add to Longdo]
东君[Dōng jūn, ㄉㄨㄥ ㄐㄩㄣ, / ] Lord of the East, the sun God of Chinese mythology, #276,149 [Add to Longdo]
主祷文[zhǔ dǎo wén, ㄓㄨˇ ㄉㄠˇ ㄨㄣˊ, / ] Lord's Prayer [Add to Longdo]
伏地魔[Fú de mó, ㄈㄨˊ ㄉㄜ˙ ㄇㄛˊ, ] Lord Voldemort, character in the Harry Potter novels [Add to Longdo]
有气派[yǒu qì pài, ㄧㄡˇ ㄑㄧˋ ㄆㄞˋ, / ] lordly [Add to Longdo]
贵族身份[guì zú shēn fèn, ㄍㄨㄟˋ ㄗㄨˊ ㄕㄣ ㄈㄣˋ, / ] lordship [Add to Longdo]
开尔文[Kāi ěr wén, ㄎㄞ ㄦˇ ㄨㄣˊ, / ] Lord Kelvin 1824-1907, British physicist (William Thomson); Kelvin (temperature scale) [Add to Longdo]
魔戒[mó jiè, ㄇㄛˊ ㄐㄧㄝˋ, ] Lord of the Rings by J.R.R. Tolkien 托爾金|托尔金 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lord \Lord\ (l[^o]rd), n. [Cf. Gr. ? bent so as to be convex in
   front.]
   A hump-backed person; -- so called sportively. [Eng.]
   --Richardson (Dict.).
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lord \Lord\, n. [OE. lord, laverd, loverd, AS. hl[=a]ford, for
   hl[=a]fweard, i. e., bread keeper; hl[=a]f bread, loaf +
   weardian to look after, to take care of, to ward. See {Loaf},
   and {Ward} to guard, and cf. {Laird}, {Lady}.]
   1. One who has power and authority; a master; a ruler; a
    governor; a prince; a proprietor, as of a manor.
    [1913 Webster]
 
       But now I was the lord
       Of this fair mansion.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Man over men
       He made not lord.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A titled nobleman., whether a peer of the realm or not; a
    bishop, as a member of the House of Lords; by courtesy;
    the son of a duke or marquis, or the eldest son of an
    earl; in a restricted sense, a baron, as opposed to
    noblemen of higher rank. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   3. A title bestowed on the persons above named; and also, for
    honor, on certain official persons; as, lord advocate,
    lord chamberlain, lord chancellor, lord chief justice,
    etc. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   4. A husband. "My lord being old also." --Gen. xviii. 12.
    [1913 Webster]
 
       Thou worthy lord
       Of that unworthy wife that greeteth thee. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Feudal Law) One of whom a fee or estate is held; the male
    owner of feudal land; as, the lord of the soil; the lord
    of the manor.
    [1913 Webster]
 
   6. The Supreme Being; Jehovah.
    [1913 Webster]
 
   Note: When Lord, in the Old Testament, is printed in small
      capitals, it is usually equivalent to Jehovah, and
      might, with more propriety, be so rendered.
      [1913 Webster]
 
   7. (Christianity) The Savior; Jesus Christ.
    [1913 Webster]
 
   {House of Lords}, one of the constituent parts of the British
    Parliament, consisting of the lords spiritual and
    temporal.
 
   {Lord high chancellor}, {Lord high constable}, etc. See
    {Chancellor}, {Constable}, etc.
 
   {Lord justice clerk}, the second in rank of the two highest
    judges of the Supreme Court of Scotland.
 
   {Lord justice general}, or {Lord president}, the highest in
    rank of the judges of the Supreme Court of Scotland.
 
   {Lord keeper}, an ancient officer of the English crown, who
    had the custody of the king's great seal, with authority
    to affix it to public documents. The office is now merged
    in that of the chancellor.
 
   {Lord lieutenant}, a representative of British royalty: the
    {lord lieutenant of Ireland} being the representative of
    royalty there, and exercising supreme administrative
    authority; the {lord lieutenant of a county} being a
    deputy to manage its military concerns, and also to
    nominate to the chancellor the justices of the peace for
    that county.
 
   {Lord of misrule}, the master of the revels at Christmas in a
    nobleman's or other great house. --Eng. Cyc.
 
   {Lords spiritual}, the archbishops and bishops who have seats
    in the House of Lords.
 
   {Lords temporal}, the peers of England; also, sixteen
    representative peers of Scotland, and twenty-eight
    representatives of the Irish peerage.
 
   {Our lord}, Jesus Christ; the Savior.
 
   {The Lord's Day}, Sunday; the Christian Sabbath, on which the
    Lord Jesus rose from the dead.
 
   {The Lord's Prayer}, (Christianity) the prayer which Jesus
    taught his disciples, also called the {Our Father}.
    --Matt. vi. 9-13.
 
   {The Lord's Supper}.
    (a) The paschal supper partaken of by Jesus the night
      before his crucifixion.
    (b) The sacrament of the eucharist; the holy communion.
 
   {The Lord's Table}.
    (a) The altar or table from which the sacrament is
      dispensed.
    (b) The sacrament itself.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lord \Lord\, v. t.
   1. To invest with the dignity, power, and privileges of a
    lord. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To rule or preside over as a lord. [R.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lord \Lord\, v. i. [imp. & p. p. {Lorded}; p. pr. & vb. n.
   {Lording}.]
   To play the lord; to domineer; to rule with arbitrary or
   despotic sway; -- sometimes with over; and sometimes with it
   in the manner of a transitive verb; as, rich students lording
   it over their classmates.
   [1913 Webster]
 
      The whiles she lordeth in licentious bliss. --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      I see them lording it in London streets. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      And lorded over them whom now they serve. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Lord
   n 1: terms referring to the Judeo-Christian God [syn: {Godhead},
      {Lord}, {Creator}, {Maker}, {Divine}, {God Almighty},
      {Almighty}, {Jehovah}]
   2: a person who has general authority over others [syn:
     {overlord}, {master}, {lord}]
   3: a titled peer of the realm [syn: {Lord}, {noble}, {nobleman}]
     [ant: {Lady}, {noblewoman}, {peeress}]
   v 1: make a lord of someone

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 lord [lɔrt]
   lord
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top