ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sirocco

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sirocco-, *sirocco*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sirocco(ซะรอค'โค) n. ลมร้อน,แห้งและมีฝุ่นที่พัดผ่านแอฟริกาเหนือ,ลมร้อนนำฝนจากทางใต้

English-Thai: Nontri Dictionary
sirocco(n) ลมร้อน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sirocco (n) sˈɪrˈɒkou (s i1 r o1 k ou)
siroccos (n) sˈɪrˈɒkouz (s i1 r o1 k ou z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
シロッコ[, shirokko] (n) sirocco (ita [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sirocco \Si*roc"co\ (s[i^]*r[o^]k"k[-o]), n.; pl. {Siroccos}
   (s[i^]*r[o^]k"k[=o]z). [It. sirocco, scirocco, Ar. shorug,
   fr. sharq the rising of the sun, the east, fr, sharaca to
   rise as the sun. Cf. {Saracen}.]
   1. An oppressive, relaxing wind from the Libyan deserts,
    chiefly experienced in Italy, Malta, and Sicily.
    [1913 Webster]
 
   2. In general, any hot dry wind of cyclonic origin, blowing
    from arid or heated regions, including the desert wind of
    Southern California, the {harmattan} of the west coasts of
    Africa, the hot winds of Kansas and Texas, the {kamsin} of
    Egypt, the {leste} of the Madeira Islands, and the
    {leveche} of Spain.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sirocco
   n 1: a windstorm that lifts up clouds of dust or sand; "it was
      the kind of duster not experienced in years" [syn: {dust
      storm}, {duster}, {sandstorm}, {sirocco}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 sirocco /sirɔko/
  sirocco

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top