ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boring

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boring-, *boring*, bor
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boring(adj) น่าเบื่อ, Syn. dull, Ant. interesting
boring(n) การเจาะ, See also: การขุด
boring(n) การขุดน้ำมัน, See also: การเจาะน้ำมัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boring(บอ'ริง) n. การเจาะรู, รูเจาะ -Phr. (borings ขี้ไม้ขี้เหล็กจากการเจาะรู)
neighboring(เน'เบอริง) adj. ใกล้เคียง, ข้างเคียง, ถัดไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
boring๑. การเจาะ๒. รอยชอนไช [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
boring pain; pain, terebrant; pain, terebratingอาการปวดชอนไช [ มีความหมายเหมือนกับ terebration ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
boring; rebore; reboringการคว้านกระบอกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boringการเจาะดิน [TU Subject Heading]
boringboring, การเจาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
boring logboring log, ตารางบันทึกข้อมูลการเจาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Boring machineryเครื่องเจาะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I made everything sound boring. I assured him he didn't have a story.ฉันกุเรื่องให้ทุกอย่างมันดูน่าเบื่อ ฉันรับรองเขาว่ายังไงเขาก็ไม่มีทางได้เรื่อง Basic Instinct (1992)
Because I was bored.เพราะฉันเบื่อ Basic Instinct (1992)
And you know how I hate being bored.แล้วคุณรู้ไหมว่าฉันเกลียดความเบื่อหน่ายแค่ไหน Basic Instinct (1992)
Boring. It's just a bunch of my parents' friends. They do this every year.น่าเบื่อ.มันมีแค่เพื่อนของพ่อแม่ฉันเท่านั้น. พวกเค้าทำแบบนี้กันทุกปี Hocus Pocus (1993)
I'm getting fucking bored with this. Who is Marian?ฉันได้รับการร่วมเพศเบื่อนี้ เป็น Marian ใคร In the Name of the Father (1993)
After a few weeks, we were bored out of our minds... just messed around and that there.หลังจากไม่กี่สัปดาห์ เราเบื่อออกจากใจเรา ... messed เพียงรอบ และว่ามี In the Name of the Father (1993)
And, over time, I could see that Ted was becoming bored.เวลาผ่านไป ฉันเริ่มรู้สึกได้ว่าเท็ดเริ่มจะเบื่อ The Joy Luck Club (1993)
"l'm bored. I think I'll have a kid.""ฉันเบื่อจัง มีลูกกันดีกว่า" Junior (1994)
But after his openings, to be honest... he does tend to get a little fucking boring.แต่หลังจากตอนเปิดแล้วพูดตามตรง เขาทำให้มันน่าเบื่อไปหน่อย Léon: The Professional (1994)
This doesn't sound like the usual, mindless, boring, gettin'-to-know-you chitchat.นี้ไม่ได้เสียงเหมือนปกติไม่สนใจ, น่าเบื่อ gettin' ไปรู้ที่คุณคุยกันเล่น Pulp Fiction (1994)
For the fun of it. This town bores me.ก็มันสนุกนี่ เมืองนี้ทำฉันเบื่อ Wild Reeds (1994)
Give her large-bore normal saline.ฉีดเซลีนเข็มใหญ่ให้ Heat (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boringAll the films are boring.
boringAs a matter of fact, his lecture was boring.
boringAt the last office I went to I ran out of work after a couple of hours, which made the rest of the day rather boring.
boringCocktail parties can be boring.
boringHe resigned himself to spending a boring evening.
boringHis lectures are terribly boring.
boringHis novels are, for the most part, very boring.
boringHis speech got awfully boring.
boringHow boring this game is!
boringI can't settle for this boring life.
boringIf it were not for books, life would be boring.
boringI found the book boring.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื่อ[beūa] (x) EN: boring  FR: ennuyeux
ชีวิตที่น่าเบื่อ[chīwit thī nābeūa] (n, exp) EN: boring life
ด้วงหนวดยาวอ้อย[duang nūat yāo øi] (n, exp) EN: stem-boring grub
ฟังดูน่าเบื่อ[fangdū nābeūa] (v, exp) EN: it sounds boring  FR: ça paraît ennuyeux
ของน่าเบื่อ[khøng nābeūa] (n, exp) EN: boring things  FR: choses ennuyeuses [ fpl ]
ความน่าเบื่อ[khwām nābeūa] (n) EN: boringness ; aridity ; banality ; flatness ; commonplaceness  FR: ennui [ m ]
แมงทับ[maēng thap] (n) EN: Mettalic Wood-boring Beetle ; Buprestis Beetle
แมลงทับ[malaēng thap] (n) EN: Mettalic Wood-boring Beetle ; Buprestis Beetle
น่าเบื่อ[nābeūa] (x) EN: boring ; not fun ; arid ; banal ; flat ; commonplace  FR: ennuyeux ; fatigant ; pénible ; fastidieux ; banal
งานที่น่าเบื่อ[ngān thī nābeūa] (n, exp) EN: boring job ; chore ; hack work  FR: travail ennuyeux [ m ] ; corvée [ f ] (fig.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
boring

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boring

WordNet (3.0)
boring(n) the act of drilling a hole in the earth in the hope of producing petroleum, Syn. oil production, drilling
boring(adj) so lacking in interest as to cause mental weariness; ; ; ; ; ; - Edmund Burke; ; - Mark Twain, Syn. tiresome, dull, irksome, slow, tedious, wearisome, deadening, ho-hum
boringly(adv) in a tedious manner, Syn. tiresomely, tediously
boringness(n) extreme dullness; lacking spirit or interest, Syn. insipidness, dreariness, insipidity
drilling(n) the act of drilling, Syn. boring

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Boring

n. 1. The act or process of one who, or that which, bores; as, the boring of cannon; the boring of piles and ship timbers by certain marine mollusks. [ 1913 Webster ]

One of the most important applications of boring is in the formation of artesian wells. Tomlinson. [ 1913 Webster ]

2. A hole made by boring. [ 1913 Webster ]

3. pl. The chips or fragments made by boring. [ 1913 Webster ]


Boring bar, a revolving or stationary bar, carrying one or more cutting tools for dressing round holes. --
Boring tool (Metal Working), a cutting tool placed in a cutter head to dress round holes. Knight.
[ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
没意思[méi yì si, ㄇㄟˊ ㄧˋ ㄙ˙,    /   ] boring; of no interest #14,635 [Add to Longdo]
[míng, ㄇㄧㄥˊ, ] boring insect; snout moth's larva (Aphomia gullaris or Plodia interpuncuella or Heliothus armigera etc), major agricultural pest #51,953 [Add to Longdo]
螟虫[míng chóng, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄨㄥˊ,   /  ] boring insect; snout moth's larva (Aphomia gullaris or Plodia interpuncuella or Heliothus armigera etc), major agricultural pest #71,268 [Add to Longdo]
钻心虫[zuān xīn chóng, ㄗㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄔㄨㄥˊ,    /   ] boring insect; snout moth's larva (Aphomia gullaris or Plodia interpuncuella or Heliothus armigera etc), major agricultural pest #151,888 [Add to Longdo]
絮烦[xù fán, ㄒㄩˋ ㄈㄢˊ,   /  ] boring prattle #333,747 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bohrlehre { f }boring jig; drilling jig [Add to Longdo]
Bohrmeißel { m }boring tool [Add to Longdo]
Bohrmesser { n }boring bar bit [Add to Longdo]
Bohrstange { f }boring bar [Add to Longdo]
Bohrwerk { n }boring mill [Add to Longdo]
langweilig { adj } | langweiliger | am langweiligstenboring | more boring | most boring [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
近接[きんせつ, kinsetsu] (n, vs, adj-no) neighboring; neighbouring; adjacent; adjoin #10,320 [Add to Longdo]
最寄り(P);最寄(io)[もより, moyori] (n, adj-no) nearest; neighbouring; neighboring; nearby; (P) #12,763 [Add to Longdo]
ボウリング(P);ボーリング(P)[bouringu (P); bo-ringu (P)] (n, vs) (1) bowling; (2) boring; drilling; (3) (obsc) bawling; (P) #13,271 [Add to Longdo]
うんざり[unzari] (adv, n, vs) tedious; boring; being fed up with; (P) [Add to Longdo]
ちんけ;チンケ[chinke ; chinke] (adj-na) worst; poor and boring; uncool [Add to Longdo]
つまんない[tsumannai] (adj-i) (sl) dull; boring; (P) [Add to Longdo]
シャバい;しゃばい[shaba i ; shabai] (adj-i) (1) (sl) (poss. from やばい) dangerous; (2) (sl) (poss. from しょぼい) unsatisfactory; boring [Add to Longdo]
ハーバリング[ha-baringu] (n) harboring [Add to Longdo]
ボーリングマシン[bo-ringumashin] (n) boring machine [Add to Longdo]
詰まらぬ;詰らぬ[つまらぬ, tsumaranu] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
隣接局[れんせつきょく, rensetsukyoku] neighboring office, adjoining office [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top