ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -权-, *权*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[权, quán, ㄑㄩㄢˊ] authority, power, right
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] wood,  Rank: 297

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[quán, ㄑㄩㄢˊ, / ] authority; power; right, #771 [Add to Longdo]
[gǔ quán, ㄍㄨˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] equity shares; stock right, #1,569 [Add to Longdo]
[quán lì, ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] power; right; privilege, #2,028 [Add to Longdo]
[quán lì, ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] (wield) power, #2,284 [Add to Longdo]
[quán yì, ㄑㄩㄢˊ ㄧˋ, / ] rights and benefits, #2,830 [Add to Longdo]
[chǎn quán, ㄔㄢˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] property right, #3,445 [Add to Longdo]
[shòu quán, ㄕㄡˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] to authorize, #3,877 [Add to Longdo]
知识产[zhī shi chǎn quán, ㄓ ㄕ˙ ㄔㄢˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] intellectual property rights, #3,990 [Add to Longdo]
[quán wēi, ㄑㄩㄢˊ ㄨㄟ, / ] authority; authoritative; power and prestige, #4,205 [Add to Longdo]
[quán zhèng, ㄑㄩㄢˊ ㄓㄥˋ, / ] warrant (finance), #4,579 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're a woman. Women are born to be wrong.[CN] 你是个女人. 女人生来 就有做错的 One Hour with You (1932)
# It can even give me the right to live with you #[CN] 它甚至赋予我 与你一起生活的 One Hour with You (1932)
All right.[CN] 所有利。 Addicts (2001)
"l would grant you grace if it would avail you, but you have no power over this man."[CN] "如果那样能帮到你的话,我 愿意暂缓给你的处刑。 但是我 知道你没有操控那个人的利" The Phantom Carriage (1921)
Thief doesn't have civil rights![CN] 会侵犯到人天哪 一个小偷哪来什么人我问你 Episode #1.8 (2004)
Don't ever bow to double chins.[CN] 不要屈服于 Design for Living (1933)
You have a right to be wrong.[CN] 你有做错的 One Hour with You (1932)
"l'm not worthy, I've broken your every commandment."[CN] 我没有任何利祈祷 我知道我打破了你所有的戒律" The Phantom Carriage (1921)
rights.[CN]  George Carlin... It's Bad for Ya! (2008)
- We are all free to join the scramble for power and riches, and to sell our beliefs to buy success.[CN] 我们是有利来追求财富 力,名利甚至牺牲自己 的信仰来获得成功 Cavalcade (1933)
"l have no power over the living."[CN] "我没有生杀予夺的大" The Phantom Carriage (1921)
"Should I pray to God or to Jesus?[CN] 我不知道是否要去 祈求上帝或基督! 谁有力? The Phantom Carriage (1921)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top