ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hope

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hope-, *hope*
Possible hiragana form: ほぺ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hope(n) ความหวัง
hope(vt) หวัง, See also: คาดหวัง, มีความหวัง, ปรารถนา, คาด, Syn. expect, want, wish
hope(vi) หวัง, See also: คาดหวัง, มีความหวัง, ปรารถนา, คาด
hopeful(adj) ซึ่งมีความหวัง, Syn. anticipant, anticipative, expectant, Ant. hopeless
hopeful(n) ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จ
hope for(phrv) หวังว่า (สิ่งที่ดี) จะเกิด, See also: คิดว่าจะได้รับ, หวัง สิ่งที่ดี
hopeless(adj) ซึ่งสิ้นหวัง, See also: ซึ่งหมดหวัง, ซึ่งไม่มีหวัง, Syn. forlorn, Ant. hopeful
hopefully(adv) อย่างคาดหวังไว้, Syn. anticipative, expectantanticipatively, expectantly, Ant. hopelessly
hopelessness(n) ความหมดหวัง, See also: ความสิ้นหวัง, ความท้อถอย, Syn. despair, forlornness, Ant. hopefulness
hope against hope(idm) ยังมีความหวังแม้ว่าจะมีโอกาสน้อยมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hope(โฮพ) n. ความหวัง, ความปรารถนา, สิ่งที่หวังไว้, ตัวเก็ง vt., vi. หวัง, คาดหมาย, ปรารถนา, ไว้วางใจ, Syn. expectation
hopeful(โฮพ'ฟูล) adj. เต็มไปด้วยความหวัง n. ตัวเก็ง, ผู้มีความหวัง
hopeless(โฮพ'ลิส) adj. ไร้ความหวัง, รักษาไม่หาย., See also: hopelessness n., Syn. desperate, despairing, Ant. hopeful, promising
orthopedics(ออร์ธะพี'ดิคซฺ) n. ออร์โธพีดิกส์, การแพทย์ที่เกี่ยวกับการแก้ไข รักษาหน้าที่และสภาพของระบบโครงกระดูก ข้อต่อ และโครงสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง., Syn. orthopedy, orthopaedy
orthopedist(ออร์ธะพี'ดิสทฺ) n. แพทย์ออร์โธพีดิกส์
white hopen. ผู้ที่คาดว่าจะอำนวยประโยชน์มาก

English-Thai: Nontri Dictionary
hope(n) ความหวัง, การเก็ง
hope(vi) หวัง, เก็ง, คาดหมาย, ปรารถนา
hopeful(adj) มีหวัง, เต็มไปด้วยความหวัง
hopeless(adj) ไม่มีหวัง, สิ้นหวัง, หมดหนทาง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hopeความหวัง [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
Hope(n) United States comedian (born in England) who appeared in films with Bing Crosby (1903-2003), Syn. Bob Hope, Leslie Townes Hope
hope(n) a specific instance of feeling hopeful
hope(n) the general feeling that some desire will be fulfilled, Ant. despair
hope(n) someone (or something) on which expectations are centered
hope(n) one of the three Christian virtues
hope(v) expect and wish, Syn. desire, trust
hope(v) be optimistic; be full of hope; have hopes, Ant. despair
hope(v) intend with some possibility of fulfilment, Syn. go for
hopeful(adj) having or manifesting hope, Ant. hopeless
hopefully(adv) with hope; in a hopeful manner, Ant. hopelessly

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Hope

v. i. [ imp. & p. p. Hoped p. pr. & vb. n. Hoping. ] [ AS. hopian; akin to D. hopen, Sw. hoppan, Dan. haabe, G. hoffen. See 2nd Hope. ] 1. To entertain or indulge hope; to cherish a desire of good, or of something welcome, with expectation of obtaining it or belief that it is obtainable; to expect; -- usually followed by for. “Hope for good success.” Jer. Taylor. [ 1913 Webster ]

But I will hope continually. Ps. lxxi. 14. [ 1913 Webster ]

2. To place confidence; to trust with confident expectation of good; -- usually followed by in. “I hope in thy word.” Ps. cxix. 81. [ 1913 Webster ]

Why art thou cast down, O my soul? and why art thou disquieted within me? Hope thou in God. Ps. xlii. 11. [ 1913 Webster ]

Hope

v. t. 1. To desire with expectation or with belief in the possibility or prospect of obtaining; to look forward to as a thing desirable, with the expectation of obtaining it; to cherish hopes of. [ 1913 Webster ]

We hope no other from your majesty. Shak. [ 1913 Webster ]

[ Charity ] hopeth all things. 1 Cor. xiii. 7. [ 1913 Webster ]

2. To expect; to fear. [ Obs. ] “I hope he will be dead.” Chaucer. [ 1913 Webster ]

☞ Hope is often used colloquially regarding uncertainties, with no reference to the future. “I hope she takes me to be flesh and blood.” Mrs. Centlivre. [ 1913 Webster ]

Hope

n. [ Cf. Icel. hōp a small bay or inlet. ] 1. A sloping plain between mountain ridges. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

2. A small bay; an inlet; a haven. [ Scot. ] Jamieson. [ 1913 Webster ]

Hope

n. [ AS., akin to D. hoop, hope, Sw. hopp, Dan. haab, MHG. hoffe. Hope in forlorn hope is different word. See Forlorn hope, under Forlorn. ] 1. A desire of some good, accompanied with an expectation of obtaining it, or a belief that it is obtainable; an expectation of something which is thought to be desirable; confidence; pleasing expectancy. [ 1913 Webster ]

The hypocrite's hope shall perish. Job vii. 13. [ 1913 Webster ]

He wished, but not with hope. Milton. [ 1913 Webster ]

New thoughts of God, new hopes of Heaven. Keble. [ 1913 Webster ]

2. One who, or that which, gives hope, furnishes ground of expectation, or promises desired good. [ 1913 Webster ]

The Lord will be the hope of his people. Joel iii. 16. [ 1913 Webster ]

A young gentleman of great hopes, whose love of learning was highly commendable. Macaulay. [ 1913 Webster ]

3. That which is hoped for; an object of hope. [ 1913 Webster ]

Lavina is thine elder brother's hope. Shak. [ 1913 Webster ]

hoped-for

adj. expected and desired. Contrasted with unexpected.
Syn. -- anticipated, awaited(predicate), prospective. [ WordNet 1.5 ]

Hopeful

a. 1. Full of hope, or agreeable expectation; inclined to hope; expectant. [ 1913 Webster ]

Men of their own natural inclination hopeful and strongly conceited. Hooker. [ 1913 Webster ]

2. Having qualities which excite hope; affording promise of good or of success; as, a hopeful youth; a hopeful prospect. “Hopeful scholars.” Addison.

-- Hope"ful*ly, adv. -- Hope"ful*ness, n. [ 1913 Webster ]

Hopefully

adv. 1. In a hopeful manner. [ PJC ]

2. I hope; if all goes well; as, hopefully, the dress will be ready before the party. Some prescriptivists object to this usage as being ungrammatical, but it is very common and well understood. It is usually used to begin a sentence describing a desired future event. [ PJC ]

Hopeite

n. [ Named after Professor Hope, of Edinburgh. ] (Min.) A hydrous phosphate of zinc in transparent prismatic crystals. [ 1913 Webster ]

Hopeless

a. 1. Destitute of hope; having no expectation of good; despairing. [ 1913 Webster ]

I am a woman, friendless, hopeless. Shak. [ 1913 Webster ]

2. Giving no ground of hope; promising nothing desirable; desperate; as, a hopeless cause. [ 1913 Webster ]

The hopelessword of “never to return”
Breathe I against thee, upon pain of life. Shak. [ 1913 Webster ]

3. Unhoped for; despaired of. [ Obs. ] Marston.

-- Hope"less*ly, adv. -- Hope"less*ness, n. [ 1913 Webster ]

Hoper

n. One who hopes. Swift. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mind if I do? Oh, sorry Cheetah--hope I didn't singe the fur!โอ้ ขอโทษ ชีตา ข้าไม่ต้องการทำให้เจ้า ขนไหม้นะ Aladdin (1992)
I mean, I hoped you wouldn't.ไม่นะ ฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น Aladdin (1992)
No, but I hope she is, though. I mean, I pray to God she is.ไม่ แต่ผมหวังว่าเธอเป็น ผมหมายความว่า ผมภาวนาให้เธอเป็น Basic Instinct (1992)
I was hoping I might find it with you.ฉันได้แต่หวังว่า ฉันอาจจะเจอมันที่คุณ Basic Instinct (1992)
We can only hope and pray.เราคงได้แต่หวังและภาวนา Basic Instinct (1992)
I hope Detective Washburn isn't giving you cause for concern?ผมหวังว่านักสืบวอชเบิร์นไม่ได้ จุดชนวนคุณสำหรับ... ...ให้น่าเป็นห่วง? Basic Instinct (1992)
I hope you don't mind, do you?คงไม่ว่ากันนะ The Bodyguard (1992)
I hope you hear me, because this is the way I say I'm sorry.อยากให้คุณฟังไว้ เพราะนี่เป็นวิธีที่ฉันขอโทษคุณ The Bodyguard (1992)
Let's hope I'm the queen of this night.อยากให้เป็นงั้นแหละ The Bodyguard (1992)
...to raise us from the death of sin unto the life of righteousness, that when we shall depart this life, we may rest in Him, as our hope is this, our brother doth, and that, at the general resurrection in the last day, เพื่อชะล้างเรา จากบาปทั้งปวง สู่ชีวิต ที่มีแต่ความดีงาม เพื่อยามที่เราละทิ้ง ชีวิตนี้ Wuthering Heights (1992)
I'm gonna watch TV and hope it's not all this "Superman" stuff.เค้าปิดมือถืออ่ะ ชั้นว่าไม่มีไรหรอก อาจจะงั้น Hero (1992)
I hope he doesn't puke on the counter.หวังว่าคงไม่อ้วกใส่เคาน์เตอร์นะ The Lawnmower Man (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hopeA company that stifles innovation can't hope to grow very much.
hopeAlbert, I hope you'll stand by me if I get in trouble.
hopeAll her hopes have vanished.
hopeAll his hopes evaporated when he lost his only son in the war.
hopeAll hope is gone.
hopeAll hope of my promotion went up in smoke after my reorganization plan fell through.
hopeAll hope of winning the game vanished.
hopeAll of them didn't give up hope.
hopeAll Sadako could do now was to make paper cranes and hope for a miracle.
hopeAmericans, on the other hand, are more likely to take chances in the hope of achieving great success.
hopeAnyway, she didn't get what she hoped for.
hopeAre you saying that our plan was accepted? I hope you're not showing me any premature happiness here.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีความหวัง(v) hope, See also: be hopeful, have hope, Syn. มีหวัง, Ant. หมดความหวัง, หมดหวัง, Example: เขามีความหวังว่า สักวันตนเองคงมีโอกาสเป็นหัวหน้าได้เหมือนกัน
อธิษฐาน(v) pray, See also: hope, Example: ท่านแม่ทัพใหญ่จะต้องไปอธิษฐานกับพระพุทธรูปให้ชนะก่อนออกศึกสงครามเสมอ, Thai Definition: ตั้งใจมุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่ง, ตั้งจิตปรารถนา, ตั้งจิตขอร้องต่อสิ่งที่ตนถือว่าศักดิ์สิทธิ์ เพื่อผลอย่างใดอย่างหนึ่ง
นึกหวัง(v) hope, See also: expect, look forward to, desire, long, aspire, Syn. หวัง, Example: ความฝันของเขาเป็นจริงตามที่นึกหวัง
คิดหวัง(v) hope, See also: long, set one's heart on, cross one's fingers, look forward to, desire, Syn. คาดหวัง, Example: เขาคิดหวังเสมอว่าเธอจะต้องรับรักเขาและต้องแต่งงานกับเขาในที่สุด, Thai Definition: คาดว่าจะได้, นึกปองไว้, นึกหมายไว้
คาดหวัง(v) hope, See also: expect, anticipate, Syn. คาดการณ์, หวัง, คาด, Example: เมื่อเราเห็นคนอ้วน เรามักจะคิดและคาดหวังเอาว่าเขาเป็นคนตลกๆ สนุกสนานร่าเริงไปเสียหมด
ความหวัง(n) hope, See also: wish, expectation, will, desire, Syn. ความปรารถนา, Example: แม่ทุกคนตั้งความหวังเอาไว้ว่า ลูกที่เกิดมาจะเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ได้, Thai Definition: การคาดว่าจะได้

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
hope
hoped
hopes
hope's
hopeful
hopefuls
hopeless
hopewell
hopefully
hopelessly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hope
hope
hoped
hopes
hopeful
hopeless
hopefully
hopelessly
hopefulness
hopelessness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuàn, ㄩㄢˋ, / ] hope; wish; desire; ready; willing #2,326 [Add to Longdo]
有望[yǒu wàng, ㄧㄡˇ ㄨㄤˋ,  ] hopeful; promising #3,282 [Add to Longdo]
期望[qī wàng, ㄑㄧ ㄨㄤˋ,  ] hope; expectation #4,420 [Add to Longdo]
期盼[qī pàn, ㄑㄧ ㄆㄢˋ,  ] hope and expectation; to anticipate; to look forward to; to await expectantly #8,755 [Add to Longdo]
有希望[yǒu xī wàng, ㄧㄡˇ ㄒㄧ ㄨㄤˋ,   ] hopeful; promising; prospective #9,543 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hoffnung { f } (auf) | Hoffnungen { pl } | eine schwache Hoffnung | eine Hoffnung zerstören | sich mit eitlen Hoffnungen tragen | sich Hoffnungen hingeben | unrealistische Hoffnunghope (for) | hopes | a slight hope | to dash a hope | to hug fond hopes | to cherish hopes | pie in the sky [ fig. ] [Add to Longdo]
erhoffehope for [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
思い(P);想い[おもい, omoi] (n) thought; mind; heart; feelings; emotion; sentiment; love; affection; desire; wish; hope; expectation; imagination; experience; (P) #159 [Add to Longdo]
希望(P);冀望[きぼう, kibou] (n, vs) hope; wish; aspiration; (P) #2,135 [Add to Longdo]
期待[きたい, kitai] (n, vs) expectation; anticipation; hope; (P) #2,369 [Add to Longdo]
[やみ, yami] (n, adj-no) (1) darkness; the dark; dark; (2) bewilderment; despair; hopelessness; (3) black-marketeering; shady; illegal; under-the-table; (P) #3,351 [Add to Longdo]
当て[あて, ate] (n) (1) aim; object; purpose; end; (2) expectations; prospects; hopes; (3) something that can be relied upon; (n-suf) (4) pad; guard; (n-suf, n-pref) (5) blow; strike; (P) #6,421 [Add to Longdo]
望ましい[のぞましい, nozomashii] (adj-i) desirable; hoped for; (P) #6,485 [Add to Longdo]
見込み(P);見込(io)[みこみ, mikomi] (n) (1) hope; promise; possibility; chance; probability; likelihood; (2) expectation; anticipation; forecast; estimate; (3) (See 見付・みつけ・2) side of a structural member; (P) #6,602 [Add to Longdo]
かな(P);かなあ[kana (P); kanaa] (prt) (1) I wonder (sentence ending prt); (2) should I? (question prt when thinking out loud); is it?; (3) I wish that (with a negative); I hope that; (P) #7,407 [Add to Longdo]
断念[だんねん, dannen] (n, vs) abandoning (hope, plans); giving up; (P) #7,707 [Add to Longdo]
絶望[ぜつぼう, zetsubou] (n, vs, adj-no) despair; hopelessness; (P) #8,036 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top