ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

先生

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -先生-, *先生*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先生[xiān sheng, ㄒㄧㄢ ㄕㄥ˙, ] sir; mister; teacher; (title of respect), #1,081 [Add to Longdo]
好好先生[Hǎo hǎo xiān sheng, ㄏㄠˇ ㄏㄠˇ ㄒㄧㄢ ㄕㄥ˙, ] Mr Goody-goody; yes-man (sb who agrees with anything), #59,016 [Add to Longdo]
缠夹二先生[chán jiā èr xiān sheng, ㄔㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄦˋ ㄒㄧㄢ ㄕㄥ˙, / ] annoying muddle-headed person who gabbles unintelligibly [Add to Longdo]
藤野先生[Téng yě Xiān sheng, ㄊㄥˊ ㄧㄝˇ ㄒㄧㄢ ㄕㄥ˙, ] Yoshino-Sensei, name of a Japanese friend of Lu3 Xun4 魯迅|鲁迅 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
先生[せんせい, sensei] (n ) คุณครู อาจารย์ (ไม่ใช้คำนี้เวลากล่าวถึงอาชีพของตัวเอง)
先生[せんせい, sensei] (n ) คุณครู, อาจารย์ (ไม่ใช้คำนี้เวลาจะกล่าวถึง อาชีพของตัวเอง)
先生[せんせい, sensei, sensei , sensei] (n ) คุณครู, อาจารย์ (ไม่ใช้คำนี้เวลากล่าวถึงอาชีพของตัวเอง)

Japanese-English: EDICT Dictionary
先生[せんせい, sensei] (n) (1) teacher; master; doctor; (suf) (2) with names of teachers, etc. as an honorific; (P) [Add to Longdo]
先生に就く[せんせいにつく, senseinitsuku] (exp,v5k) to study under (a teacher) [Add to Longdo]
先生の述[せんせいのじゅつ, senseinojutsu] (n) teachers statement (expounding) [Add to Longdo]
先生[せんせいがた, senseigata] (n) doctors; teachers [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Are you a teacher?" "So I am."「あなたは先生ですか」「その通りです」
"Let us begin today's lesson by opening our books to page 156," said the teacher.「さあ、156ページを開けて今日の授業を始めましょう」と先生は言った。
"Who teaches you English?" "Miss Yamada does."「だれがあなたがたに英語を教えていますか」「山田先生です」
You are almost out of time, said the teacher.「もう少しで時間ぎれだからね」と先生は言った。
The teacher said, "That's all for today."「今日はこれまで」と先生が言った。
The teacher said, "Above all, what is necessary for success is perseverance."「成功に必要なのは何よりもまず忍耐だ」と先生は言った。
The examination will be held this day week, said the teacher.「試験は来週の今日行います」と先生は言った。
Yesterday the teacher said to us, "I'll give you a test tomorrow."「明日テストをします」と先生は言った。
Is your father a teacher?あなたのお父さんは先生ですか。
You had better consult with your teacher.あなたはあなたの先生に相談したほうがよい。
You must have be surprised to meet your teacher in such a place.あなたはあのような場所で先生に会って驚いたに違いない。
You should have Mr Green correct your English pronunciation.あなたはグリーン先生に英語の発音を直してもらうべきだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Xiao.[CN] 蕭先生 Threshold of Spring (1963)
Mr Ray![JA] エイ先生 Finding Dory (2016)
No![CN] 警察先生 Sweet Revenge (1977)
Monsieur?[CN] 先生[法语] Murder on the Orient Express (1974)
Don't you believe in medicine, Doctor?[JA] 先生は医学を信じていない? And Then There Were None (1945)
- What did the doctor say?[JA] - 先生は何と言われた? And Then There Were None (1945)
Mr Lung![CN] 龙先生 A Better Tomorrow II (1987)
- Monsieur.[CN] - 先生. Monsieur Verdoux (1947)
Uh oh, Doctor! I saw you.[JA] あ、先生いけませんね! And Then There Were None (1945)
Oh excuse me, Doctor. I thought that this was a closet.[JA] おや失礼、先生 クロゼットとばかり And Then There Were None (1945)
Mr. Phelps![CN] Phelps先生! The Naval Treaty (1984)
- Yes, sir.[CN] -是,先生 The V.I.P.s (1963)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
先生[せんせい, sensei] Lehrer, Lehrerin [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top