Search result for

yearn

(55 entries)
(0.089 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yearn-, *yearn*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yearn    [VI] ปรารถนา, See also: อยาก, ต้องการ
yearn    [VI] คิดถึงอย่างรักใคร่, See also: ถวิลหา
yearning    [N] ความปรารถนาอย่างมาก
yearn for    [PHRV] ปรารถนาอย่างมาก, See also: อยากมาก, กระหาย, Syn. itch for, long for, sigh for

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yearnPeople everywhere yearn for public leaders dedicated to world peace.
yearnThe exile yearned for his home.
yearnHe thought of them yearning for fame.
yearnHe yearned for her to come home.
yearnShe yearned for her husband to come home.
yearnThe 'gold' yearned for by the Japanese synchronized swimming world was not quite reached.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yearn(เยิร์น) vi. อยาก,ต้องการมาก,คิดถึงอย่างรักใคร่,ใฝ่ฝัน, See also: yearner n., Syn. crave,desire,after
yearning(เยิร์น'นิง) n. ความอยาก,ความต้องการมาก,ความคิดถึงอย่างรักใคร่,ความใฝ่ฝัน,ความใฝ่หา, See also: yearningly adv., Syn. desire,craving

English-Thai: Nontri Dictionary
yearn(vi) อยากได้,รำพึงถึง,ปรารถนา,ต้องการ,ใฝ่ฝัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหยหา [V] yearn for, See also: long, hunger, crave, desire, Syn. คร่ำครวญหา, Example: เมื่อต้องจากบ้านไปอยู่เมืองนอกเขาจึงโหยหาความอบอุ่นจากใครสักคนเพื่อเป็นเพื่อนในยามเหงา
ติดใจ    [V] like, See also: yearn, impress, fascinate, be fond of, be enamoured with, Syn. ชอบ, ชอบใจ, พึงใจ, Example: เด็กๆ ติดใจภาพที่สวยงามของการ์ตูนเรื่องใหม่ ที่เพิ่งออกอากาศไปเมื่อวานนี้, Thai definition: พอใจกับสิ่งที่ได้เห็นหรือได้สัมผัส
ถวิล    [V] yearn, See also: think of, Syn. คิดถึง, คิด, Example: หญิงสาวถวิลถึงควันเทียนสีเทา ซึ่งเป็นความทรงจำที่ดีของหล่อน, Thai definition: มีใจจดจ่อ
ถวิลหา    [V] yearn, Syn. เรียกร้องหา, Example: เขาปักใจเชื่อว่า ในส่วนลึก เราถวิลหาที่จะเข้าถึงจุดสูงสุดที่เราสามารถเป็นได้, Thai definition: มีใจจดจ่อ
กระสัน    [V] yearn, See also: hanker for, thirst, lust, crave, long for, Syn. คะนึง, ใฝ่ถึง, Example: โมหะคือความหลงใหลจนถอนตัวไม่ขึ้นย่อมผูกใจให้กระสันหาเป็นราคะ, Thai definition: คิดถึง, มีใจจดจ่อ
การโหยหา    [N] yearning, See also: wishing for, seeking, Syn. ความปรารถนา, Example: การโหยหาความรักเป็นพฤติกรรมของคนที่ขาดความอบอุ่นในวัยเด็ก, Thai definition: การคร่ำครวญหา
ใฝ่รู้ [V] seek knowledge, See also: yearn to know, long for knowledge, want to know, Syn. ใคร่รู้, Example: บัณฑิตที่มีคุณภาพควรใฝ่รู้ในสาขาวิชาการและวิชาชีพที่ตนสนใจ, Thai definition: แสวงหาความรู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใฝ่[v.] (fai) EN: pay attention to ; have an interest ; hope for ; desire ; long for ; yearn for ; be attracted toward ; cherish   
กำหนัด[v.] (kamnat) EN: lust ; be sexually aroused ; desire ; crave ; yearn ; be in heat ; be roused by sexual desire ; be sexually excited   FR: être excité ; être en chaleur
คะนึงถึง[v. exp.] (khaneung theung) EN: miss ; think of ; yearn   FR: penser à
คิดถึง[v. exp.] (khit theung) EN: think of ; miss ; yearn   FR: penser à ; songer à ; avoir la nostalgie de ; aspirer
คิดเถิง [v. exp.] (khit thoēng) EN: think of ; miss ; yearn   FR: penser à ; songer à ; avoir la nostalgie de ; aspirer
ความอยาก[n.] (khwām yāk) EN: greed ; desire ; wish ; want ; yearning ; need   FR: envie [f] ; besoin [m] ; désir [m]
กระหาย[v.] (krahāi) EN: thirst for ; long for ; yearn for ; desire ; crave for   FR: avoir soif de ; brûler de ; mourir d'envie
กระสัน[v.] (krasan) EN: yearn ; crave ; have a desir ; lust   FR: avoir envie ; aspirer à ; désirer
ปรารถนา[v.] (prātthanā) EN: wish ; desire ; long for ; hope for ; yearn ; aim ; aspire   FR: souhaiter ; désirer ; aspirer

CMU English Pronouncing Dictionary
YEARN    Y ER1 N
YEARNS    Y ER1 N Z
YEARNED    Y ER1 N D
YEARNING    Y ER1 N IH0 NG
YEARNINGS    Y ER1 N IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yearn    (v) (y @@1 n)
yearns    (v) (y @@1 n z)
yearned    (v) (y @@1 n d)
yearning    (v) (y @@1 n i ng)
yearnings    (n) (y @@1 n i ng z)
yearningly    (a) (y @@1 n i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
哀慕[あいぼ, aibo] (n) cherish the memory of; yearn for [Add to Longdo]
懐かしむ[なつかしむ, natsukashimu] (v5m,vt) to yearn for (someone, something); to miss; (P) [Add to Longdo]
胸を焦がす[むねをこがす, munewokogasu] (exp,v5s) to yearn for; to pine for [Add to Longdo]
結婚願望[けっこんがんぼう, kekkonganbou] (n) desire for marriage; marriage aspiration; yearning for marriage [Add to Longdo]
乞い願わくは;希わくは;冀わくは;庶幾わくは[こいねがわくは, koinegawakuha] (exp,adv) I pray in earnest that; I beg that; I yearn that [Add to Longdo]
思慕[しぼ, shibo] (n,vs) yearning; deep affection; (P) [Add to Longdo]
焦がれる[こがれる, kogareru] (v1) to yearn for; to be in love with [Add to Longdo]
切望[せつぼう, setsubou] (n,vs,adj-no) longing for; earnest desire; desperate desire; hope; yearning; hankering; (P) [Add to Longdo]
想望[そうぼう, soubou] (n,vs) longing; yearning [Add to Longdo]
追慕[ついぼ, tsuibo] (n,vs) cherishing the memory of; yearning for [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yearn \Yearn\ (y[~e]rn), v. t. [imp. & p. p. {Yearned}; p. pr. &
   vb. n. {Yearning}.] [Also earn, ern; probably a corruption of
   OE. ermen to grieve, AS. ierman, yrman, or geierman, geyrman,
   fr. earm wretched, poor; akin to D. & G. arm, Icel. armr,
   Goth. arms. The y- in English is perhaps due to the AS. ge
   (see {Y-}).]
   To pain; to grieve; to vex. [Obs.] "She laments, sir, for it,
   that it would yearn your heart to see it." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      It yearns me not if men my garments wear. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yearn \Yearn\, v. i.
   To be pained or distressed; to grieve; to mourn. [Obs.]
   "Falstaff he is dead, and we must yearn therefore." --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yearn \Yearn\, v. i. & t. [See {Yearnings}.]
   To curdle, as milk. [Scot.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yearn \Yearn\, v. i. [OE. yernen, [yogh]ernen, [yogh]eornen, AS.
   geornian, gyrnan, fr. georn desirous, eager; akin to OS. gern
   desirous, girnean, gernean, to desire, D. gaarne gladly,
   willingly, G. gern, OHG. gerno, adv., gern, a., G. gier
   greed, OHG. gir[imac] greed, ger desirous, ger[=o]n to
   desire, G. begehren, Icel. girna to desire, gjarn eager,
   Goth. fa['i]huga['i]rns covetous, ga['i]rnjan to desire, and
   perhaps to Gr. chai`rein to rejoice, be glad, Skr. hary to
   desire, to like. [root]33.]
   To be filled with longing desire; to be harassed or rendered
   uneasy with longing, or feeling the want of a thing; to
   strain with emotions of affection or tenderness; to long; to
   be eager.
   [1913 Webster]
 
      Joseph made haste; for his bowels did yearn upon his
      brother; and he sought where to weep.  --Gen. xliii.
                          30.
   [1913 Webster]
 
      Your mother's heart yearns towards you. --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yearn
   v 1: desire strongly or persistently [syn: {hanker}, {long},
      {yearn}]
   2: have a desire for something or someone who is not present;
     "She ached for a cigarette"; "I am pining for my lover" [syn:
     {ache}, {yearn}, {yen}, {pine}, {languish}]
   3: have affection for; feel tenderness for

Are you satisfied with the result?

Go to Top