ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

worthy

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -worthy-, *worthy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
worthy(adj) คุ้มค่า, See also: มีค่าเพียงพอ
worthy(adj) ซึ่งน่าเคารพ, See also: ซึ่งน่ายกย่อง, Syn. honorable, respectable, Ant. unworthy, worthless
worthy(n) ผู้ที่น่ายกย่อง, See also: ผู้มีเกียรติ, ผู้น่าสรรเสริญ
worthy of the name(idm) สมควรแก่การเรียกเช่นนั้น, See also: สมควรได้รับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
worthy(เวิร์ธ'ธี) adj., n. (ผู้ที่) มีค่าเพียงพอ, คุ้มค่า, มีมูลค่า, มีราคา, คู่ควร, น่ายกย่อง, น่าสรรเสริญ, สมควรมีเกียรติ, See also: worthily. adv. worthiness n., Syn. deserving, productive, notable
airworthy(แอร์' เวอธธี) adj. ได้มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการบิน -airworthiness n.
blameworthy(เบลม'เวอธี) adj. ควรถูกตำหนิ, See also: blameworthiness n, Syn. culpable
newsworthy(นิวซ'เวอร์ธธี) adj. น่าสนใจพอเพียงที่จะเป็นข่าวได้
noteworthy(โนทฺ'เวิร์ธธี) adj. น่าสังเกต, น่าจดจำ, น่าเอาใจใส่, Syn. important
praiseworthy(เพรซ'เวิร์ธธี) adj. น่าสรรเสริญ, น่าชมเชย, น่ายกย่อง., See also: praiseworthily adv. praiseworthiness n., Syn. laudable
quoteworthy(โควท'เวิร์ธธี) adj. อ้างอิงได้, กล่าวถึงได้, เหมาะที่ถูกอ้างอิง., See also: quoteworthiness n.
seaworthy(ซี'เวิร์ธธี) adj. เหมาะสำหรับออกหรือเดินทะเล., See also: seaworthiness n.
thanksworthyadj. ควรได้รับการขอบคุณ
trustworthy(ทรัสทฺ'เวิร์ทธี) adj. น่าไว้วางใจ, เชื่อถือได้., See also: trustworthiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
worthy(adj) มีค่า, คุ้มค่า, คู่ควร, สมควร, มีราคา, น่ายกย่อง, มีเกียรติ
noteworthy(adj) น่าสังเกต, มีชื่อเสียง, เด่น, สำคัญ, น่าจดจำ
praiseworthy(adj) น่ายกย่อง, น่าสรรเสริญ, น่าสดุดี, น่าชมเชย
seaworthy(adj) เหมาะสำหรับออกทะเล, เหมาะกับทะเล
trustworthy(adj) น่าไว้วางใจ, ซื่อสัตย์, เชื่อถือได้
unworthy(adj) ไม่คู่ควรกัน, ไม่มีคุณค่า, ไม่น่าเชื่อถือ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To gain independence we must prove worthy of it.การจะได้เอกราชคืน เราต้องพิสูจน์ความพร้อมให้เห็น Gandhi (1982)
In every worthy wish of yours, I shall be your helpmate.ในทุกสิ่งที่เธอปรารถนา ฉันจะเป็นคู่อุปถัมภ์ของคุณ Gandhi (1982)
To complete these works in a style worthy of this great museum... has been a costly undertaking and one we could never have contemplated... without the generous patronage of the late Lord Greystoke.ให้เสร็จสมบูรณ์งานเหล่านี้ในรูป แบบคุ้มค่าของพิพิธภัณฑ์ที่ดีนี้ ... ได้รับการดำเนินการค่าใช้จ่ายและ หนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยได้ครุ่นคิด ... โดยไม่ต้องอุปถัมภ์ใจกว้าง ของปลายลอร์ดสโตก Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
it's a task hardly worthy of your abilities.มันอาจง่ายเกินไป เมื่อเทียบกับความสามารถของคุณ Spies Like Us (1985)
But she is a fool and not worthy of our clan.แต่เห็นชัดว่าเป็นแค่ นังคนเขลาที่ไม่คู่ควร กับราชวงศ์ของเราเลย Vampire Hunter D (1985)
I'm sure he'll turn out to be a worthy addition to the Numbers.ผมแน่ใจว่าเขาจะย้อนกลับค่า การเพิ่มจำนวน Akira (1988)
Ah, Salaam and good evening to you worthy friend.ซาลาม และสวัสดีตอนเย็นเพื่อนยาก Aladdin (1992)
What makes him think he is worthy of the princess? -Your majesty, I am Prince Ali Ababwa!อะไรทำให้เขาคิดว่า เหมาะสมกับเจ้าหญิง ฝ่าบาท ข้าคือเจ้าชาย อาลี อะบาวา แค่เพียงให้เธอพบข้า Aladdin (1992)
She is not worthy of it.เธอไม่คู่ควรกับมันหรอกค่ะ The Joy Luck Club (1993)
She thought she wasn't worthy enough mother to give it to you.ตัวเขาไม่มีค่าพอที่จะให้มันกับลูกต่างหาก The Joy Luck Club (1993)
Worthy enough for me?ไม่มีค่าพอสำหรับหนูเหรอคะ The Joy Luck Club (1993)
I ask only that it be at the hands of Don Francisco... so it may be said I died in glory from a worthy opponent.ผมขอแค่เพียงให้เป็นน้ำมือ ของ ดอน ฟรานซิสโก้ ถึงจะเรียกได้ว่าตายอย่างสมศักดิ์ศรี Don Juan DeMarco (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
worthyA man worthy of his salt cannot do such a thing.
worthyAota was not worthy of your trust.
worthyChurchill was a worthy statesman.
worthyFrom hand to mouth will never make a worthy man.
worthyHe courage is worthy of high praise.
worthyHe is a poet worthy of the name.
worthyHe isn't worthy to take the lead.
worthyHe is worthy of our praise.
worthyHe is worthy to be captain of our team.
worthyHer behavior is worthy of reverence.
worthyHer diligence is indeed worthy of praise.
worthyHis behavior is worthy of praise.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรหันต์[Arahan = Ørahan] (n) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [ m ] ; arhat = arahat [ m ]
มีค่า[mī khā] (v, exp) EN: be worthy of  FR: avoir de la valeur
มีคุณค่า[mī khunkhā = mī khunnakhā] (adj) EN: valuable ; worthy
น่า-[nā-] (x) EN: fit for ; worthy ; likely  FR: digne de ; qui pousse à
น่าเชื่อถือ[nācheūatheū] (adj) EN: believable ; reliable ; dependable ; credible ; trustworthy  FR: fiable ; crédible
น่าชื่นชม[nācheūnchom] (adj) EN: praiseworthy ; admirable ; laudable ; commendable  FR: admirable
น่าชม[nāchom] (v) EN: be attractive ; be remarkable ; be pleasant to look at ; be worthy of looking at  FR: être admirable ; être remarquable
น่าชมเชย[nāchomchoēi] (adj) EN: admirable ; praiseworthy  FR: admirable
น่าดู[nādū] (adj) EN: attractive ; worthy of looking at ; picturesque ; worth seeing ; fascinating  FR: attrayant ; spectaculaire
สุจริต[sutjarit] (adj) EN: honest ; right ; just ; incorruptible ; thruthful ; trustworthy  FR: honnête ; droit ; sincère

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
worthy

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
worthy

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xián, ㄒㄧㄢˊ, / ] worthy (person) #6,401 [Add to Longdo]
贤良[xián liáng, ㄒㄧㄢˊ ㄌㄧㄤˊ,   /  ] worthy #48,660 [Add to Longdo]
配称[pèi chèng, ㄆㄟˋ ㄔㄥˋ,   /  ] worthy #97,208 [Add to Longdo]
好怕的[hǎo pà de, ㄏㄠˇ ㄆㄚˋ ㄉㄜ˙,   ] worthy of being afraid of [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verbesserungswürdig { adj }worthy of improvement [Add to Longdo]
wert; würdig { adj } | bemerkenswert { adj } | erwähnenswert { adj }worthy | worthy of remark | worthy of mention [Add to Longdo]
würdig { adj } | würdiger | am würdigstenworthy | worthier | worthiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大切[たいせつ, taisetsu] (adj-na, n) important; valuable; worthy of care; (P) #599 [Add to Longdo]
相当[そうとう, soutou] (adj-na, n-adv, vs) (1) befitting; becoming; worthy of; proportionate; in keeping with; suitable; (2) considerable; substantial; (vs) (3) to be worthy of; to be proportionate to; (4) to correspond to (in meaning, function, etc.); to be equivalent; (adv) (5) extremely; considerably; (P) #1,889 [Add to Longdo]
らしい[rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf, adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P) #2,865 [Add to Longdo]
見事(P);美事(ateji)[みごと, migoto] (adj-na) (1) splendid; magnificent; beautiful; admirable; (n) (2) praiseworthy act; feat; commendable deed; (adj-na) (3) (usu. 見事に) utter (esp. defeat); total; complete; (P) #10,865 [Add to Longdo]
足る[たる, taru] (v5r, vi) to be sufficient; to be enough; to be worthy of; (P) #16,441 [Add to Longdo]
し甲斐[しがい, shigai] (exp) (col) (uk) (contraction of ...をする甲斐がある) (See やり甲斐・やりがい) worthy of; worth doing; worth having [Add to Longdo]
阿闍梨[あじゃり;あざり, ajari ; azari] (n) Buddhist priest or monk worthy of being held as a model (san [Add to Longdo]
位負;位負け[くらいまけ, kuraimake] (n, vs) being unworthy of one's rank; being outranked [Add to Longdo]
異な;殊な[けな, kena] (adj-pn) (arch) exceptional; praiseworthy; laudable [Add to Longdo]
奇特[きとく;きどく, kitoku ; kidoku] (adj-na, n) praiseworthy; commendable; benevolent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worthy \Wor"thy\, v. t.
   To render worthy; to exalt into a hero. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worthy \Wor"thy\, a. [Compar. {Worthier}; superl. {Worthiest.}]
   [OE. worthi, wur[thorn]i, from worth, wur[thorn], n.; cf.
   Icel. ver[eth]ugr, D. waardig, G. w["u]rdig, OHG.
   wird[imac]g. See {Worth}, n.]
   [1913 Webster]
   1. Having worth or excellence; possessing merit; valuable;
    deserving; estimable; excellent; virtuous.
    [1913 Webster]
 
       Full worthy was he in his lordes war. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       These banished men that I have kept withal
       Are men endued with worthy qualities. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Happier thou mayst be, worthier canst not be.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       This worthy mind should worthy things embrace. --Sir
                          J. Davies.
    [1913 Webster]
 
   2. Having suitable, adapted, or equivalent qualities or
    value; -- usually with of before the thing compared or the
    object; more rarely, with a following infinitive instead
    of of, or with that; as, worthy of, equal in excellence,
    value, or dignity to; entitled to; meriting; -- usually in
    a good sense, but sometimes in a bad one.
    [1913 Webster]
 
       No, Warwick, thou art worthy of the sway. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The merciless Macdonwald,
       Worthy to be a rebel.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Whose shoes I am not worthy to bear. --Matt. iii.
                          11.
    [1913 Webster]
 
       And thou art worthy that thou shouldst not know
       More happiness.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The lodging is well worthy of the guest. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Of high station; of high social position. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Worthy women of the town.       --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {Worthiest of blood} (Eng. Law of Descent), most worthy of
    those of the same blood to succeed or inherit; -- applied
    to males, and expressive of the preference given them over
    females. --Burrill.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worthy \Wor"thy\, n.; pl. {Worthies}.
   A man of eminent worth or value; one distinguished for useful
   and estimable qualities; a person of conspicuous desert; --
   much used in the plural; as, the worthies of the church;
   political worthies; military worthies.
   [1913 Webster]
 
      The blood of ancient worthies in his veins. --Cowper.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 worthy
   adj 1: having worth or merit or value; being honorable or
       admirable; "a worthy fellow"; "a worthy cause" [ant:
       {unworthy}]
   2: worthy of being chosen especially as a spouse; "the parents
     found the girl suitable for their son" [syn: {desirable},
     {suitable}, {worthy}]
   3: having qualities or abilities that merit recognition in some
     way; "behavior worthy of reprobation"; "a fact worthy of
     attention"
   n 1: an important, honorable person (word is often used
      humorously); "he told his story to some conservative
      worthies"; "local worthies rarely challenged the chief
      constable"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top