ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

right

R AY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -right-, *right*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
right off the bat(slang) immediately, at once, right away

English-Thai: Longdo Dictionary
on the right trackเป็นสำนวน แปลว่า มาถูกทางแล้ว, อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง
plant breeders' rights(n) สิทธิของผู้ปรับปรุงพันธุ์ ย่อว่า PBR

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
right(adj) ถูกต้อง, See also: ตรงตามข้อเท็จจริง, Syn. correct, exact, true
right(adj) เหมาะ, See also: ควร, ถูกกาละเทศะ, Syn. appropriate, proper, suitable
right(adj) เป็นธรรม, See also: ยุติธรรม, ชอบธรรม, Syn. equitable, fair, just
right(adj) ทางขวา, See also: ด้านขวา, ขวามือ
right(adv) อย่างเหมาะสม, Syn. properly, suitably
right(adv) อย่างฉับพลัน, See also: อย่างแน่นอน, Syn. exactly, immediately
right(adv) โดยตรง, Syn. directly, straight
right(n) ความถูกต้อง, Syn. accuracy, true
right(n) สิทธิ, See also: สิทธิตามกฎหมาย, สิทธิมนุษยธรรม, Syn. entitlement, privilege
right(n) ขวา, See also: ด้านขวา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
right(ไรทฺ) adj. ถูก, ถูกต้อง, ปกติ, เป็นธรรม, ยุติธรรม, (ด้าน) หน้า, (ด้าน) บน, (ข้าง) ขวา, ตรงไป, เป็นมุมฉาก n. ธรรม, ความยุติธรรม, ความถูกต้อง, สิทธิ, สิทธิตามกฎหมาย, การหันขวา, การเลี้ยวขวา, ฝ่ายที่ถูกต้อง, สมาชิกฝ่ายขวา, สมาชิกรัฐสภาที่นั่งอยู่ทางด้านขวาของประธานสภา vt. ทำให้เรียบร้อย, ทำให่เหทาะสม, แก้แค้น, แก้ไข vi. ทรงตัว, ตั้งตรง adv .เป็นเส้นตรง, อย่างถูกต้อง, แม่นยำ, เหมาะสม
right anglen. มุมฉาก, มุม90องศา, See also: rightangled adj.
right handn. มือขวา, ด้านขวา, ปีกขวา, ตำแหน่ง (ผู้) ที่มีเกียรติหรือเป็นที่ไว้วางใจเป็นพิเศษ, ความเข้มแข็ง
right of way(ไรทฺ'เทิฟเว) n. สิทธิผ่าน, สิทธิไปก่อน, ทางที่สามารถผ่านได้โดยชอบธรรม, ที่ดินที่ใช้ตัดถนน, See also: right-of-way n.
right wingn. พวกฝ่ายขวา, พวกอนุรักษนิยม, See also: right-wing adj. rightwinger n., Syn. conservative
right-downadj. โดยสิ้นเชิง, เต็มที่, เต็มตัว, ทีเดียว, Syn. entirely
right-handed(ไรทฺ'แฮนดิด) adj. ด้านขวา, ถนัดขวา, ใช้กับมือขวา, หันไปทางขวา, มีประโยชน์ที่สุด, มีประสิทธิภาพที่สุด, น่าไว้วางใจที่สุด, หมุนตามเข็มนาฬิกา, See also: right-handedness n.
right-handern. ผู้ถนัดขวา, ผู้ใช้มือขวาเล่น
right-of-way(ไรทฺ'เทิฟเว) n. สิทธิผ่าน, สิทธิไปก่อน, ทางที่สามารถผ่านได้โดยชอบธรรม, ที่ดินที่ใช้ตัดถนน, See also: right-of-way n.
righteous(ไร'เชิส) adj. ถูกต้อง, ชอบธรรม, มีธรรมะ, ตรงไปตรงมา

English-Thai: Nontri Dictionary
right(adj) ถูกต้อง, ขวา, ปกติ, เรียบร้อย, เหมาะสม, ชอบธรรม, แท้จริง
right(adv) โดยตรง, โดยถูกต้อง, อย่างเหมาะสม, อย่างดี, โดยตลอด
right(n) ความยุติธรรม, สิทธิ, ความถูกต้อง, ข้อเท็จจริง, ฝ่ายขวา
right(vt) แก้ไข, ทำให้ถูก, ทำให้เรียบร้อย, ทำให้เหมาะสม
RIGHT right angle(n) มุมฉาก
RIGHT-right-handed(adj) ทำด้วยมือขวา, ถนัดมือขวา, หมุนขวา
righteousness(n) ความชอบธรรม, ความเที่ยงธรรม, ความถูกต้อง
rightful(adj) โดยชอบธรรม, ถูกกฎหมาย, ยุติธรรม
rightly(adv) อย่างยุติธรรม, อย่างถูกต้อง, อย่างเป็นธรรม
ALL all right(adj) ถูกต้อง, ใช่, ดีแล้ว, เป็นที่พอใจ, แน่นอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rightสิทธิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rightสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
right and dutyสิทธิและหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
right angleมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
right circular coneกรวยกลมตรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
right derivative; right-hand derivativeอนุพันธ์ขวา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
right ex legeสิทธิตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
right justifyจัดขวา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
right justifyจัดขวา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
right of accessionสิทธิที่จะสืบราชสันตติวงศ์ (ก. รัฐธรรมนูญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rightสิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่, Example: สิทธิที่บริษัทจดทะเบียนมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในการที่จะจองซื้อหุ้นสามัญจากการเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะได้สิทธิตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ถือครองอยู่ ราคาจองซื้อหุ้นใหม่ตามสิทธิจะต่ำกว่าราคาตลาดหรือต่ำกว่าราคาที่เสนอขายแก่บุคคลทั่วไป (public offering price) สิทธิที่มอบให้ผู้ถือหุ้นเดิมนี้จะกำหนดระยะเวลาให้ใช้สิทธิไว้ด้วยโดยปกติจะไม่เกิน 2 เดือน right ดังกล่าวนี้มีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า subscription right [ตลาดทุน]
right angleมุมฉาก, มุมที่มีขนาด 90 องศา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Right Livelihood Awardรางวัลไรท์ ไลฟ์ลิฮูด [TU Subject Heading]
right main cannelright main cannel, คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Right of propertyสิทธิในทรัพย์สิน [TU Subject Heading]
right of replyสิทธิโต้ตอบ [การทูต]
right of wayright of way, เขตคู, เขตคลอง หรือ เขตถนน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Right to counselสิทธิที่จะปรึกษาทนายความ [TU Subject Heading]
right to developmentสิทธิในการพัฒนา [การทูต]
Right to dieสิทธิการตาย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
right offringขายผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
rights of every descriptionสิทธิ์ในทุกกรณี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right ...ก็ได้ Skyline (2010)
Coming right up.ได้ทันที What's the Good of Being Good (2012)
- Right here?ฮมมม Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
-Sounded close. -It's in this room right now.ฟังอย่างใกล้ชิด มันอยู่ในห้องนี้ ตอนนี้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Don't be afraid. We're right behind you.ไม่ต้องกลัว เราอยู่ข้างหลังคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Yes! Right behind ya.ใช่ ด้านหลังยา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Might be in this room right now.อาจจะอยู่ในห้องนี้ตอนนี้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Go right upstairs to bed.ชั้นบนไปทางตรงไปที่เตียง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Go right on up now, my dear.ไปทางด้านตรงบนขึ้นตอนนี้ที่ รักของฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Have B76 come right in.ให้ B76 เข้ามาข้างใน The Great Dictator (1940)
You men, stay right here.พวกผู้ชาย อยู่ที่นี่ The Great Dictator (1940)
It's right here. Here it is.มันอยู่นี่ไง แค่ตกพื้น The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rightA ball hit her on the right leg.
rightAbout two miles farther on, the road bent to the right.
rightAccording to the X-ray, everything is all right.
rightActually it might be a good idea to start right now.
rightAdmitting what you say, I still believe I am right.
rightAdmitting what you say, I still think he's in the right.
rightAdmitting what you say, I still think I am right.
rightA doctor was called in right away.
rightA-ha-ha ... sorry. I forgot my contacts, Unless I'm right here I can't see it.
right"Ah, this is my idiot son Takashi" "Eh-er, yes. (The late) Takashi, right?" "Fuusy, he isn't dead yet! Probably."
rightAh yes, two right.
rightA little more to the right, so!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิทธิ์(n) right
สิทธิประโยชน์(n) right
สิทธิ(n) right, Syn. สิทธิ์, Example: เยาวชนและบุคคลซึ่งพิการ หรือทุพพลภาพ มีสิทธิได้รับการศึกษาอบรมขั้นพื้นฐานจากรัฐ, Thai Definition: อำนาจที่จะกระทำการใดๆ ได้อย่างอิสระ โดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)
สิทธิ์(n) right, See also: authority, privilege, franchise, Syn. สิทธิ, Example: ราษฎรทั่วราชอาณาจักรเป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเสียง, Thai Definition: อำนาจที่จะกระทำการใดๆ ได้อย่างอิสระโดยไดัรับการรับรองจากกฎหมาย
อย่างถูกต้อง(adv) correctly, See also: rightly, exactly, Syn. อย่างแม่นยำ, Example: นักวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก(n) right-angled triangle, Syn. สามเหลี่ยมมุมฉาก, Count Unit: รูป, Thai Definition: รูปสามเหลี่ยมที่มีมุมหนึ่งเป็นมุมฉาก
ศักดินา(n) status in terms of land, counted in rai, See also: right to the possession of farmland, Example: ข้าราชการชั้นขุนนาง คือ ข้าราชการที่ถือศักดินาตั้งแต่ 400 ไร่ขึ้นไป, Thai Definition: อำนาจปกครองที่นา ซึ่งเป็นเครื่องแสดงขั้นสูงต่ำของพลเมืองสมัยก่อน
สิทธิประโยชน์(n) privilege, See also: right, advantage, concession, prerogative, Example: ประธานได้พิจารณาการขอรับสิทธิประโยชน์ของโฮปเวลล์ในระยะถัดมา
มือขวา(n) right-hand man, See also: valuable assistant, Syn. คนสนิท, Example: หมอนี่ถือว่าเป็นมือขวาของเจ้าพ่อคนดัง เลยทำกร่างใหญ่, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชำนาญการหรือผู้ใกล้ชิดที่ไว้วางใจให้ทำหน้าที่แทนได้หรือเป็นกำลังสำคัญ
มือขวา(n) right hand, Syn. มือข้างขวา, Example: เขารู้สึกว่ามือขวาของเขามีอาการชาไม่หายเสียที, Count Unit: ข้าง, มือ, Thai Definition: อวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่ต่อแขนข้างขวา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพชอบ[āchīp chøp] (n, exp) EN: right livelihood  FR: moyens d'existence justes [ mpl ] ; mode de vie juste [ m ]
เอาละ[aola] (interj) EN: ok ; all right ; well  FR: bon ! ; parfait !
เอาเถอะ[ao thoe] (interj) EN: okay ; all right  FR: c'est bien !
อัจฉริยะ[atchariya] (adj) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted  FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
อธรรม[atham] (adj) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil  FR: injuste ; inéquitable
เบื้องขวา[beūang khwā] (adv) EN: on the right side ; to the right  FR: à droite ; sur la droite
เบี่ยงไปทางขวา[bīeng pai thāng khwā] (v, exp) EN: incline to the right ; lean to the right  FR: pencher à droite
บุคคลสิทธิ[bukkhonsitthi] (n) EN: right over the individual
บุริมสิทธิ[burimmasit = burimasitthi] (n) EN: preferential right ; prior right ; preference
ใช่[chai] (v) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right  FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; affirmatif !

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RIGHT R AY1 T
RIGHTY R AY1 T IY0
RIGHTO R AY1 T OW0
RIGHTS R AY1 T S
RIGHTLY R AY1 T L IY0
RIGHTS' R AY1 T S
RIGHTER R AY1 T ER0
RIGHTED R AY1 T IH0 D
RIGHT'S R AY1 T S
RIGHTISH R AY1 T IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
right (v) rˈaɪt (r ai1 t)
rights (v) rˈaɪts (r ai1 t s)
righted (v) rˈaɪtɪd (r ai1 t i d)
rightly (a) rˈaɪtliː (r ai1 t l ii)
rightful (j) rˈaɪtfəl (r ai1 t f @ l)
righting (v) rˈaɪtɪŋ (r ai1 t i ng)
rightist (n) rˈaɪtɪst (r ai1 t i s t)
righteous (j) rˈaɪtʃəs (r ai1 ch @ s)
rightists (n) rˈaɪtɪsts (r ai1 t i s t s)
rightness (n) rˈaɪtnəs (r ai1 t n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yòu, ㄧㄡˋ, ] right (-hand), #1,400 [Add to Longdo]
权益[quán yì, ㄑㄩㄢˊ ㄧˋ, / ] rights and benefits, #2,830 [Add to Longdo]
右边[yòu bian, ㄧㄡˋ ㄅㄧㄢ˙, / ] right (opposite left); the right side; to the right, #3,122 [Add to Longdo]
右手[yòu shǒu, ㄧㄡˋ ㄕㄡˇ, ] right-hand, #5,503 [Add to Longdo]
是非[shì fēi, ㄕˋ ㄈㄟ, ] right and wrong; quarrel, #6,494 [Add to Longdo]
右侧[yòu cè, ㄧㄡˋ ㄘㄜˋ, / ] right side, #6,738 [Add to Longdo]
表决权[biǎo jué quán, ㄅㄧㄠˇ ㄐㄩㄝˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] right to vote; vote, #9,740 [Add to Longdo]
眼见[yǎn jiàn, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] right away, #13,939 [Add to Longdo]
右倾[yòu qīng, ㄧㄡˋ ㄑㄧㄥ, / ] right-deviation, #20,611 [Add to Longdo]
仁义[rén yì, ㄖㄣˊ ㄧˋ, / ] righteousness, #27,900 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
正解[せいかい, seikai] TH: ถูกต้อง หรือ เหมาะสมดีแล้ว  EN: right

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwendungsrecht { n }right to forestall [Add to Longdo]
Asylrecht { n } | Asylrechte { pl }right of asylum | rights of asylum [Add to Longdo]
Berufungsrecht { n }right of appeal [Add to Longdo]
Beschwerderecht { n }right of appeal [Add to Longdo]
Besuchsrecht { n } für seine Kinderright of access to one's children [Add to Longdo]
Durchsuchungsrecht { n }right of visitation [Add to Longdo]
Existenzberechtigung { f }right to exist [Add to Longdo]
schließende runde Klammer { f }; Klammer zuright parenthesis ) [Add to Longdo]
rechte geschweifte Klammer { f }; schließende geschweifte Klammer { f }right curly bracket; closing curly bracket; right brace [Add to Longdo]
Mitbestimmungsrecht { n } | Mitbestimmungsrechte { pl }right of co-determination | rights of co-determination [Add to Longdo]
Mitspracherecht { n }right to a say [Add to Longdo]
Nutzungsrecht { n } | Nutzungsrechte { pl }right of use | rights of use [Add to Longdo]
Recht { n }; Anrecht { n }; Berechtigung { f } | Rechte { pl }; Anrechte { pl } | sicher begründetes Anrecht; zustehendes Recht | ausschließliches Recht | im Recht sein | das Recht haben zu | zu seinem Recht kommen | zu seinem Recht kommen | Recht geltend machenright | rights | vested right | exclusive right | to be in the right | to have the right to; to be entitled to | to gain redress | to come into one's own | to assert a right [Add to Longdo]
Rechtshänder { m }right hander [Add to Longdo]
Rechtsradikale { m, f }; Rechtsradikalerright wing extremist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
 ???[ ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]
あがり症;上がり症;上がり性;あがり性[あがりしょう, agarishou] (n) stage fright; social anxiety disorder; social phobia [Add to Longdo]
いいとこ;いいところ[iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most [Add to Longdo]
いい気味;好い気味[いいきみ;いいきび, iikimi ; iikibi] (n, adj-na) (See 気味・きみ・1) it serves you (him) right; it's what you (he) deserves [Add to Longdo]
いい線;良い線;好い線[いいせん, iisen] (exp) (See いい線行く) more or less right; you are on the right track; getting warm [Add to Longdo]
いい線いってる;いい線行ってる[いいせんいってる, iisen'itteru] (exp, v1) (col) (See いい線を行く) to be on the right track; to be close enough [Add to Longdo]
いい線を行く;良い線を行く;好い線を行く[いいせんをいく, iisenwoiku] (exp, v5k-s) (See 良い線行く) to be on the right track; to go well [Add to Longdo]
いい線行く;良い線行く;好い線行く[いいせんいく, iisen'iku] (exp, v5k-s) to be on the right track; to go well [Add to Longdo]
ええ[ee] (int) (1) yes; that is correct; right; (2) um; errr; (3) huh?; (4) grrr; gah; Must I?; (adj-f) (5) (ksb [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access permission, access right [Add to Longdo]
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access right [Add to Longdo]
ライトサイジング[らいとさいじんぐ, raitosaijingu] rightsizing [Add to Longdo]
右シフト[みぎシフト, migi shifuto] right shift (bitwise, arithmetic) [Add to Longdo]
右下隅[みぎしたすみ, migishitasumi] bottom right corner [Add to Longdo]
右回り[みぎまわり, migimawari] clockwise rotation, CW, righthanded rotation [Add to Longdo]
右寄せ[みぎよせ, migiyose] right-justification (vs) [Add to Longdo]
右上隅[みぎうえすみ, migiuesumi] top right corner [Add to Longdo]
右側への結合性を持つ[ひだりがわへのけつごうせいをもつ, hidarigawahenoketsugouseiwomotsu] to be right associative [Add to Longdo]
右揃え[みぎそろえ, migisoroe] right justification (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Right \Right\ (r[imac]t), a. [OE. right, riht, AS. riht; akin to
   D. regt, OS. & OHG. reht, G. recht, Dan. ret, Sw. r[aum]tt,
   Icel. rettr, Goth. ra['i]hts, L. rectus, p. p. of regere to
   guide, rule; cf. Skr. [.r]ju straight, right. [root]115. Cf.
   {Adroit},{Alert}, {Correct}, {Dress}, {Regular}, {Rector},
   {Recto}, {Rectum}, {Regent}, {Region}, {Realm}, {Rich},
   {Royal}, {Rule}.]
   1. Straight; direct; not crooked; as, a right line. "Right as
    any line." --Chaucer
    [1913 Webster]
 
   2. Upright; erect from a base; having an upright axis; not
    oblique; as, right ascension; a right pyramid or cone.
    [1913 Webster]
 
   3. Conformed to the constitution of man and the will of God,
    or to justice and equity; not deviating from the true and
    just; according with truth and duty; just; true.
    [1913 Webster]
 
       That which is conformable to the Supreme Rule is
       absolutely right, and is called right simply without
       relation to a special end.      --Whately.
    [1913 Webster]
 
   2. Fit; suitable; proper; correct; becoming; as, the right
    man in the right place; the right way from London to
    Oxford.
    [1913 Webster]
 
   5. Characterized by reality or genuineness; real; actual; not
    spurious. "His right wife." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       In this battle, . . . the Britons never more plainly
       manifested themselves to be right barbarians.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. According with truth; passing a true judgment; conforming
    to fact or intent; not mistaken or wrong; not erroneous;
    correct; as, this is the right faith.
    [1913 Webster]
 
       You are right, Justice, and you weigh this well.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       If there be no prospect beyond the grave, the
       inference is . . . right, "Let us eat and drink, for
       to-morrow we die."          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   7. Most favorable or convenient; fortunate.
    [1913 Webster]
 
       The lady has been disappointed on the right side.
                          --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   8. Of or pertaining to that side of the body in man on which
    the muscular action is usually stronger than on the other
    side; -- opposed to left when used in reference to a part
    of the body; as, the right side, hand, arm. Also applied
    to the corresponding side of the lower animals.
    [1913 Webster]
 
       Became the sovereign's favorite, his right hand.
                          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   Note: In designating the banks of a river, right and left are
      used always with reference to the position of one who
      is facing in the direction of the current's flow.
      [1913 Webster]
 
   9. Well placed, disposed, or adjusted; orderly; well
    regulated; correctly done.
    [1913 Webster]
 
   10. Designed to be placed or worn outward; as, the right side
     of a piece of cloth.
     [1913 Webster]
 
   {At right angles}, so as to form a right angle or right
    angles, as when one line crosses another perpendicularly.
    
 
   {Right and left}, in both or all directions. [Colloq.]
 
   {Right and left coupling} (Pipe fitting), a coupling the
    opposite ends of which are tapped for a right-handed screw
    and a left-handed screw, respectivelly.
 
   {Right angle}.
     (a) The angle formed by one line meeting another
       perpendicularly, as the angles ABD, DBC.
     (b) (Spherics) A spherical angle included between the
       axes of two great circles whose planes are
       perpendicular to each other.
 
   {Right ascension}. See under {Ascension}.
 
   {Right Center} (Politics), those members belonging to the
    Center in a legislative assembly who have sympathies with
    the Right on political questions. See {Center}, n., 5.
 
   {Right cone}, {Right cylinder}, {Right prism}, {Right
   pyramid} (Geom.), a cone, cylinder, prism, or pyramid, the
    axis of which is perpendicular to the base.
 
   {Right line}. See under {Line}.
 
   {Right sailing} (Naut.), sailing on one of the four cardinal
    points, so as to alter a ship's latitude or its longitude,
    but not both. --Ham. Nav. Encyc.
 
   {Right sphere} (Astron. & Geol.), a sphere in such a position
    that the equator cuts the horizon at right angles; in
    spherical projections, that position of the sphere in
    which the primitive plane coincides with the plane of the
    equator.
    [1913 Webster]
 
   Note: Right is used elliptically for it is right, what you
      say is right, true.
      [1913 Webster]
 
         "Right," cries his lordship.    --Pope.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Straight; direct; perpendicular; upright; lawful;
     rightful; true; correct; just; equitable; proper;
     suitable; becoming.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Right \Right\, n. [AS. right. See {Right}, a.]
   1. That which is right or correct. Specifically:
    (a) The straight course; adherence to duty; obedience to
      lawful authority, divine or human; freedom from guilt,
      -- the opposite of moral wrong.
    (b) A true statement; freedom from error of falsehood;
      adherence to truth or fact.
      [1913 Webster]
 
         Seldom your opinions err;
         Your eyes are always in the right. --Prior.
      [1913 Webster]
    (c) A just judgment or action; that which is true or
      proper; justice; uprightness; integrity.
      [1913 Webster]
 
         Long love to her has borne the faithful knight,
         And well deserved, had fortune done him right.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
 
   2. That to which one has a just claim. Specifically:
    (a) That which one has a natural claim to exact.
      [1913 Webster]
 
         There are no rights whatever, without
         corresponding duties.       --Coleridge.
      [1913 Webster]
    (b) That which one has a legal or social claim to do or to
      exact; legal power; authority; as, a sheriff has a
      right to arrest a criminal.
    (c) That which justly belongs to one; that which one has a
      claim to possess or own; the interest or share which
      anyone has in a piece of property; title; claim;
      interest; ownership.
      [1913 Webster]
 
         Born free, he sought his right.  --Dryden.
      [1913 Webster]
 
         Hast thou not right to all created things?
                          --Milton.
      [1913 Webster]
 
         Men have no right to what is not reasonable.
                          --Burke.
      [1913 Webster]
    (d) Privilege or immunity granted by authority.
      [1913 Webster]
 
   3. The right side; the side opposite to the left.
    [1913 Webster]
 
       Led her to the Souldan's right.    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. In some legislative bodies of Europe (as in France), those
    members collectively who are conservatives or monarchists.
    See {Center}, 5.
    [1913 Webster]
 
   5. The outward or most finished surface, as of a piece of
    cloth, a carpet, etc.
    [1913 Webster]
 
   {At all right}, at all points; in all respects. [Obs.]
    --Chaucer.
 
   {Bill of rights}, a list of rights; a paper containing a
    declaration of rights, or the declaration itself. See
    under {Bill}.
 
   {By right}, {By rights}, or {By good rights}, rightly;
    properly; correctly.
    [1913 Webster]
 
       He should himself use it by right.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I should have been a woman by right. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Divine right}, or
 
   {Divine right of kings}, a name given to the patriarchal
    theory of government, especially to the doctrine that no
    misconduct and no dispossession can forfeit the right of a
    monarch or his heirs to the throne, and to the obedience
    of the people.
 
   {To rights}.
    (a) In a direct line; straight. [R.] --Woodward.
    (b) At once; directly. [Obs. or Colloq.] --Swift.
 
   {To set to rights}, {To put to rights}, to put in good order;
    to adjust; to regulate, as what is out of order.
 
   {Writ of right} (Law), a writ which lay to recover lands in
    fee simple, unjustly withheld from the true owner.
    --Blackstone.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Right \Right\, adv.
   1. In a right manner.
    [1913 Webster]
 
   2. In a right or straight line; directly; hence; straightway;
    immediately; next; as, he stood right before me; it went
    right to the mark; he came right out; he followed right
    after the guide.
    [1913 Webster]
 
       Unto Dian's temple goeth she right.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Let thine eyes look right on.     --Prov. iv.
                          25.
    [1913 Webster]
 
       Right across its track there lay,
       Down in the water, a long reef of gold. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. Exactly; just. [Obs. or Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       Came he right now to sing a raven's note? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. According to the law or will of God; conforming to the
    standard of truth and justice; righteously; as, to live
    right; to judge right.
    [1913 Webster]
 
   5. According to any rule of art; correctly.
    [1913 Webster]
 
       You with strict discipline instructed right.
                          --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
   6. According to fact or truth; actually; truly; really;
    correctly; exactly; as, to tell a story right. "Right at
    mine own cost." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Right as it were a steed of Lumbardye. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       His wounds so smarted that he slept right naught.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   7. In a great degree; very; wholly; unqualifiedly; extremely;
    highly; as, right humble; right noble; right valiant. "He
    was not right fat". --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       For which I should be right sorry.  --Tyndale.
    [1913 Webster]
 
       [I] return those duties back as are right fit.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this sense now chiefly prefixed to titles; as, right
      honorable; right reverend.
      [1913 Webster]
 
   {Right honorable}, a title given in England to peers and
    peeresses, to the eldest sons and all daughters of such
    peers as have rank above viscounts, and to all privy
    councilors; also, to certain civic officers, as the lord
    mayor of London, of York, and of Dublin.
    [1913 Webster]
 
   Note: Right is used in composition with other adverbs, as
      upright, downright, forthright, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Right along}, without cessation; continuously; as, to work
    right along for several hours. [Colloq. U.S.]
 
   {Right away}, or {Right off}, at once; straightway; without
    delay. [Colloq. U.S.] "We will . . . shut ourselves up in
    the office and do the work right off." --D. Webster.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Right \Right\, v. t. [imp. & p. p. {Righted}; p. pr. & vb. n.
   {Righting}.] [AS. rihtan. See {Right}, a.]
   1. To bring or restore to the proper or natural position; to
    set upright; to make right or straight (that which has
    been wrong or crooked); to correct.
    [1913 Webster]
 
   2. To do justice to; to relieve from wrong; to restore rights
    to; to assert or regain the rights of; as, to right the
    oppressed; to right one's self; also, to vindicate.
    [1913 Webster]
 
       So just is God, to right the innocent. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       All experience hath shown that mankind are more
       disposed to suffer while evils are sufferable, than
       to right themselves by abolishing the forms to which
       they are accustomed.         --Jefferson.
    [1913 Webster]
 
   {To right a vessel} (Naut.), to restore her to an upright
    position after careening.
 
   {To right the helm} (Naut.), to place it in line with the
    keel.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Right \Right\, v. i.
   1. To recover the proper or natural condition or position; to
    become upright.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) Hence, to regain an upright position, as a ship or
    boat, after careening.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 right
   adv 1: precisely, exactly; "stand right here!"
   2: immediately; "she called right after dinner"
   3: exactly; "he fell flop on his face" [syn: {right}, {flop}]
   4: toward or on the right; also used figuratively; "he looked
     right and left"; "the party has moved right" [ant: {left}]
   5: in the right manner; "please do your job properly!"; "can't
     you carry me decent?" [syn: {properly}, {decently}, {decent},
     {in good order}, {right}, {the right way}] [ant:
     {improperly}]
   6: an interjection expressing agreement [syn: {right}, {right
     on}]
   7: completely; "she felt right at home"; "he fell right into the
     trap"
   8: (Southern regional intensive) very; to a great degree; "the
     baby is mighty cute"; "he's mighty tired"; "it is powerful
     humid"; "that boy is powerful big now"; "they have a right
     nice place"; "they rejoiced mightily" [syn: {mighty},
     {mightily}, {powerful}, {right}]
   9: in accordance with moral or social standards; "that serves
     him right"; "do right by him" [syn: {justly}, {right}]
   10: in an accurate manner; "the flower had been correctly
     depicted by his son"; "he guessed right" [syn: {correctly},
     {right}, {aright}] [ant: {incorrectly}, {wrong}, {wrongly}]
   adj 1: being or located on or directed toward the side of the
       body to the east when facing north; "my right hand";
       "right center field"; "a right-hand turn"; "the right
       bank of a river is the bank on your right side when you
       are facing downstream" [ant: {left}]
   2: free from error; especially conforming to fact or truth; "the
     correct answer"; "the correct version"; "the right answer";
     "took the right road"; "the right decision" [syn: {correct},
     {right}] [ant: {incorrect}, {wrong}]
   3: socially right or correct; "it isn't right to leave the party
     without saying goodbye"; "correct behavior" [syn: {correct},
     {right}]
   4: in conformance with justice or law or morality; "do the right
     thing and confess" [ant: {wrong}]
   5: correct in opinion or judgment; "time proved him right" [syn:
     {right}, {correct}] [ant: {wrong}]
   6: appropriate for a condition or purpose or occasion or a
     person's character, needs; "everything in its proper place";
     "the right man for the job"; "she is not suitable for the
     position" [syn: {proper}, {right}]
   7: of or belonging to the political or intellectual right [ant:
     {center}, {left}]
   8: in or into a satisfactory condition; "things are right again
     now"; "put things right"
   9: intended for the right hand; "a right-hand glove" [syn:
     {right(a)}, {right-hand(a)}]
   10: in accord with accepted standards of usage or procedure;
     "what's the right word for this?"; "the right way to open
     oysters" [syn: {correct}, {right}]
   11: having the axis perpendicular to the base; "a right angle"
   12: (of the side of cloth or clothing) facing or intended to
     face outward; "the right side of the cloth showed the
     pattern"; "be sure your shirt is right side out"
   13: most suitable or right for a particular purpose; "a good
     time to plant tomatoes"; "the right time to act"; "the time
     is ripe for great sociological changes" [syn: {good},
     {right}, {ripe}]
   14: precisely accurate; "a veracious account" [syn: {veracious},
     {right}]
   n 1: an abstract idea of that which is due to a person or
      governmental body by law or tradition or nature; "they are
      endowed by their Creator with certain unalienable Rights";
      "Certain rights can never be granted to the government but
      must be kept in the hands of the people"- Eleanor
      Roosevelt; "a right is not something that somebody gives
      you; it is something that nobody can take away"
   2: location near or direction toward the right side; i.e. the
     side to the south when a person or object faces east; "he
     stood on the right" [ant: {left}]
   3: the piece of ground in the outfield on the catcher's right
     [syn: {right field}, {rightfield}, {right}]
   4: those who support political or social or economic
     conservatism; those who believe that things are better left
     unchanged [syn: {right}, {right wing}]
   5: the hand that is on the right side of the body; "he writes
     with his right hand but pitches with his left"; "hit him with
     quick rights to the body" [syn: {right}, {right hand}]
   6: a turn toward the side of the body that is on the south when
     the person is facing east; "take a right at the corner"
   7: anything in accord with principles of justice; "he feels he
     is in the right"; "the rightfulness of his claim" [syn:
     {right}, {rightfulness}] [ant: {wrong}, {wrongfulness}]
   8: (frequently plural) the interest possessed by law or custom
     in some intangible thing; "mineral rights"; "film rights"
   v 1: make reparations or amends for; "right a wrongs done to the
      victims of the Holocaust" [syn: {right}, {compensate},
      {redress}, {correct}] [ant: {wrong}]
   2: put in or restore to an upright position; "They righted the
     sailboat that had capsized"
   3: regain an upright or proper position; "The capsized boat
     righted again"
   4: make right or correct; "Correct the mistakes"; "rectify the
     calculation" [syn: {correct}, {rectify}, {right}] [ant:
     {falsify}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top