ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -牛-, *牛*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[niú ròu, ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ] เนื้อวัว

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[物, wù, ˋ] thing, substance, matter; creature
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  勿 (wù ˋ) 
Etymology: [pictophonetic] ox,  Rank: 142
[特, tè, ㄊㄜˋ] special, unique, distinguished
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  寺 (sì ㄙˋ) 
Etymology: [pictophonetic] ox,  Rank: 173
[牛, niú, ㄋㄧㄡˊ] ox, cow, bull
Radical: Decomposition:
Etymology: [pictographic] An ox's horned head,  Rank: 1,018
[牧, mù, ㄇㄨˋ] shepherd; to tend cattle
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  攵 (pū ㄆㄨ) 
Etymology: [ideographic] A hand 攵 leading an ox 牛,  Rank: 1,580
[牲, shēng, ㄕㄥ] sacrificial animal; domestic animal
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  生 (shēng ㄕㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] ox,  Rank: 1,582
[牢, láo, ㄌㄠˊ] pen, prison, stable; fast, firm, secure
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  牛 (niú ㄋㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] A stable 宀 where cattle are kept 牛,  Rank: 1,696
[牺, xī, ㄒㄧ] to sacrifice, to give up, to die for a cause
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  西 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] ox,  Rank: 1,814
[牟, móu, ㄇㄡˊ] to profit, to usurp; moo
Radical: Decomposition: 厶 (sī )  牛 (niú ㄋㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] ox,  Rank: 2,854
[牡, mǔ, ㄇㄨˇ] male animal; key, door bolt
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] ox,  Rank: 3,001
[犁, lí, ㄌㄧˊ] to plow
Radical: Decomposition: 利 (lì ㄌㄧˋ)  牛 (niú ㄋㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] To use an ox 牛 to harvest 刂 grain 禾; 利 also provides the pronunciation,  Rank: 3,176

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[niú, ㄋㄧㄡˊ, ] ox; cow; bull, #891 [Add to Longdo]
[niú nǎi, ㄋㄧㄡˊ ㄋㄞˇ, ] cow's milk, #3,341 [Add to Longdo]
[Jīn niú zuò, ㄐㄧㄣ ㄋㄧㄡˊ ㄗㄨㄛˋ, ] Taurus (constellation and sign of the zodiac), #4,476 [Add to Longdo]
[niú ròu, ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ, ] beef, #6,308 [Add to Longdo]
[xiǎo niú, ㄒㄧㄠˇ ㄋㄧㄡˊ, ] calf, #7,476 [Add to Longdo]
[niú shì, ㄋㄧㄡˊ ㄕˋ, ] bull market, #8,839 [Add to Longdo]
仔裤[niú zǎi kù, ㄋㄧㄡˊ ㄗㄞˇ ㄎㄨˋ, / ] jeans; close-fitting pants, #9,083 [Add to Longdo]
[nǎi niú, ㄋㄞˇ ㄋㄧㄡˊ, ] milk cow; dairy cow, #10,724 [Add to Longdo]
[niú pí, ㄋㄧㄡˊ ㄆㄧˊ, ] cow hide; leather; fig. flexible and tough; to brag, #10,949 [Add to Longdo]
[niú zǎi, ㄋㄧㄡˊ ㄗㄞˇ, ] cowboy, #11,344 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[うし, ushi] (n) วัว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ぎゅうにゅう, gyuunyuu] (n ) นมวัว , See also: S. ミルク,
[ぎゅうにゅう, gyounyuu, gyuunyuu , gyounyuu] (n ) นม , See also: S. ミルク,
飲馬食[ぎゅういんばしょく, gyuuinbashoku] (四字熟語 ) กินอย่างตะกละมูมมาม

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うし(P);ぎゅう, ushi (P); gyuu] (n) (1) cattle; cow; ox; oxen; (2) (usu. ぎゅう) (See 肉) beef; (3) (ぎゅう only) (See 二十八宿) Chinese "Ox" constellation (one of the 28 mansions); (P) [Add to Longdo]
の鞄[ぎゅうのかばん, gyuunokaban] (n) cowhide bag [Add to Longdo]
の歩み[うしのあゆみ, ushinoayumi] (n) snail's pace [Add to Longdo]
の毛草[うしのけぐさ;ウシノケグサ, ushinokegusa ; ushinokegusa] (n) (uk) sheep's fescue (Festuca ovina) [Add to Longdo]
タン[ぎゅうタン, gyuu tan] (n) beef tongue (a specialty of Sendai); ox tongue [Add to Longdo]
ロースステーキ[ぎゅうロースステーキ, gyuu ro-susute-ki] (n) beef loin steak [Add to Longdo]
[うしあぶ;ウシアブ, ushiabu ; ushiabu] (n) (uk) Tabanus trigonus (species of horsefly) [Add to Longdo]
飲馬食[ぎゅういんばしょく, gyuuinbashoku] (n,vs) heavy eating and drinking; gorging and swilling; drinking like a cow and eating like a horse [Add to Longdo]
[ぎゅうえき, gyuueki] (n) cattle plague; rinderpest [Add to Longdo]
[ごおう, goou] (n) Oriental bezoar [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Oh, is that the way you milk a cow?ああ、の乳はそんなふうに搾るのですか。
Look at those cattle.あのを見なさい。
Cows abound on that farm.あの牧場には乳がたくさんいる。
Africa is exporting beef to Europe.アフリカはヨーロッパに肉を輸出しています。
A hybrid from a bison and cow.アメリカ野と雄の間の雑種。
Is that a cow or a buffalo?あれはですか水ですか。
In India the cow is a sacred animal.インドではは神聖な動物です。
Cows are sacred to many people in India.インドに暮らす多くの人にとっては神聖である。
We have ten cattle.うちには十頭のがいる。
Our cow doesn't give us any milk.うちのは全く乳が出ない。
A cowboy is driving cattle to the pasture.カウボーイがを牧草地へ追っていく。
Japanese beef was on sale yesterday.きのうは和が特売だった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, look, that was my bulls saying they all set and in place on the rooftops and ready to go if it comes to that.[JA] それで、見て、それは私の雄が言っていた 彼らはすべて設定し、その場で 屋上と準備ができて もしそれが起こるならば。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
Put away the milk for me, Michi.[JA] ミッチー 乳しまっといてね Values (2017)
Great![CN] 你! Lebanon (2009)
- PRINCESINHA - LONG HOUSE:[JA] 闘士 小公女"  ()
- Veal.[CN] 一小 You, the Living (2007)
ANNA:[CN] 你B. Jet Pilot (1957)
Ox.[CN] 公 Irma la Douce (1963)
I'm going to tell my son and have this place torn down and a new building built on top of it.[CN] 卖肉汤 今天就是最后一天了 Episode #1.5 (2004)
Because I'm sane and active and as strong as a horse.[CN] 因为我现在壮得像头 Cavalcade (1933)
-Milk, please. -Sure thing.[JA] (菜々果)乳ちょうだい (慎)あっ はいはい Choices (2017)
Above everything else, the beef.[JA] 特に肉生産量が多い Barbecue (2017)
That took 24 cows, there's only two briskets per cow.[JA] 1頭から取れるのは 2枚だから 24頭分だ Barbecue (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[うし, ushi] -Rind, -Kuh [Add to Longdo]
[ぎゅうにゅう, gyuunyuu] Milch [Add to Longdo]
小屋[うしごや, ushigoya] Kuhstall [Add to Longdo]
[ぎゅうにく, gyuuniku] Rindfleisch [Add to Longdo]
[ぎゅうしゃ, gyuusha] Kuhstall [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top