ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

signal

S IH1 G N AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -signal-, *signal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
signal(n) สัญญาณ, See also: เครื่องหมาย, อาการ, อากัปกิริยา, สิ่งบอกใบ้, Syn. earmark, notice
signal(n) ลาง, See also: นิมิต, Syn. omen
signal(adj) ซึ่งเป็นสัญญาณ, See also: ซึ่งเป็นเครื่องแสดง
signal(adj) เด่น, See also: น่าสังเกต, เลิศ, ยอดเยี่ยม
signal(vi) ส่งสัญญาณ, See also: ให้สัญญาณ, Syn. beckon, indicate
signal(vt) ให้สัญญาณ, See also: ทำเครื่องหมาย, Syn. beckon, indicate
signally(adv) ทางสัญญาณ
signal to(phrv) โบกมือให้สัญญาณ, Syn. motion to
signalize(vt) ให้สัญญาณ, Syn. applaud, acclaim, lionize
signalize(vt) แสดง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
signal(ซิก'เนิล) n., v. (เป็น) สัญญาณ, เครื่องแสดง, สัญญา, ลาง, นิมิต, สิ่งบอกใบ้, เครื่องบอกใบ้, อาการ, อากัปกิริยา, สัญญาณวิทยุ, สัญญาณคลื่น. adj. เป็นสัญญาณ, เป็นเครื่องแสดง, น่าสังเกต, ยอดเยี่ยม, เลิศ, เด่น. -v. ให้สัญญาณ, ทำเครื่องหมาย, ส่งสัญญาณ., See also: signale
signal coden. รหัสสัญญาณ
signal corpsn. หน่วยสื่อสาร
signal firen. สัญญาณดอกไม้เพลิง
signal flagn. ธงสัญญาณ
signaler(ซิก'เนิลเลอะ) n. ผู้ให้สัญญาณ, ทหารสื่อสาร, อุปกรณ์ ติดตั้งสัญญาณ
signalise(ซิก'นะไลซ) vt. ให้สัญญาณ, ส่งสัญญาณ, ชี้บ่ง, แสดง, เป็นเครื่องแสดง, บอกใบ้, บุ้ย, ติดสัญญาณ, ติดสัญญาณจราจร, Syn. indicate
signalize(ซิก'นะไลซ) vt. ให้สัญญาณ, ส่งสัญญาณ, ชี้บ่ง, แสดง, เป็นเครื่องแสดง, บอกใบ้, บุ้ย, ติดสัญญาณ, ติดสัญญาณจราจร, Syn. indicate
signaller(ซิก'เนิลเลอะ) n. ผู้ให้สัญญาณ, ทหารสื่อสาร, อุปกรณ์ ติดตั้งสัญญาณ
signally(ซิก'เนิลลี่) adv. อย่างชัดเจน, อย่างเด่นชัด, เป็นที่น่าสังเกต, อย่างสำคัญ, เป็นตัวอย่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
signal(adj) เด่นชัด, สำคัญ, น่าสังเกต, เป็นสัญญาณ
signal(n) เครื่องหมาย, สัญญาณ, การบอกใบ้, ลาง, สัญญาณวิทยุ
signal(vt) เป็นตัวอย่าง, ให้สัญญาณ, ส่งสัญญาณ, ทำเครื่องหมาย
signalize(vt) ทำให้เด่นชัด, ทำเครื่องหมาย, ส่งสัญญาณ, บอกใบ้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
signalสัญญาณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
signal symptom; symptom, precursory; symptom, premonitoryอาการล่วงหน้า, อาการบอกเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
signal-to-interference ratioอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณแทรกสอด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
signal-to-noise ratioอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
signalingการให้สัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Signal generatorเครื่องกำเนิดสัญญาณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Signal generatorsเครื่องกำเนิดสัญญาณ [TU Subject Heading]
Signal processingการประมวลสัญญาณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
signal processingการประมวลผลสัญญาณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Signal processingการประมวลสัญญาณ [คอมพิวเตอร์]
Signal processingการประมวลสัญญาณ [TU Subject Heading]
Signal processing -- Digital techniquesการประมวลสัญญาณดิจิทัล [คอมพิวเตอร์]
Signal theory (Telecommunication)ทฤษฏีสัญญาณ (โทรคมนาคม) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Signals and signaling, Automobileสัญญาณและการให้สัญญาณรถยนต์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The signal for the LMG to open fire shall be green, green, green.สัญญาณสำหรับ เอลเอมจี จะ เปิดไฟ จะเป็นสีเขียว, สีเขียว, สีเขียว How I Won the War (1967)
Because our bomb mission had been so secret no distress signal had been sent.เพราะภารกิจทิ้งระเบิดเราลับมาก... เลยไม่มีการส่งสัญญาณเตือน Jaws (1975)
Signal ten-seven-niner still engaged.ส่งสัญญาณ 10 7 9 ยังอยู่ The Blues Brothers (1980)
Radar signals are not bouncing back.สัญญาณเรดาร์จะไม่ใหญ่ กลับมา 2010: The Year We Make Contact (1984)
Discovery's mission to Jupiter was in the advanced planning stages when the first monolith was found on the moon and sent its signal to Jupiter.ภารกิจดิสคัเฟอรีของดาว พฤหัสบดีอยู่แล้ว ในขั้นตอนการวางแผนขั้นสูง เมื่อ เสาหินขนาดเล็กเป็นครั้งแรกที่ พบใน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Signal Paddy at the embassy. I want him to talk to Barley.สัญญาณข้าวที่สถานทูต ผมต้องการให้เขาพูดคุยกับข้าวบาร์เลย์ The Russia House (1990)
- Brock, signal the truck.- บร็อคสัญญาณรถบรรทุก The Russia House (1990)
- Signal Paddy.- สัญญาณนา ยกเลิก The Russia House (1990)
They had a signal set up, so he'd know the minute the ceremony was over.พวกเขาจะมีสัญญาณว่าพิธีเสร็จแล้ว เขาจะได้รู้ทันที Goodfellas (1990)
But the signals aren't going anywhere because... the night before... you cut in... and trick out the alarm system computer... to turn itself... and the video recorders off... 20 minutes before you enter.แต่สัญญาณไม่ดังที่ไหนเพราะ... ก่อนหน้านั้นคืนนึง คุณงัดเข้าไป Heat (1995)
Batou and Ishikawa are tracking the signal source from their car. Contact them.ตอนนี้ บาโต้ กับ อิชิกาว่า ตามแกะรอยสัญญาณนี่อยู่ ติดต่อพวกเขาสิ Ghost in the Shell (1995)
You're hearing the signal from the Russian...เวก้าตอนนี้ต่ำกว่าขอบฟ้าของเรา คุณได้ยินสัญญาณจากรัสเซีย Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
signalA display, aka monitor, is an appliance that displays video signal of still images and moving pictures produced by a computer or similar device.
signalAnd it is only a very short step from there, to perception which occurs in the absence of all immediate signals and has to be labeled extrasensory.
signalAn increase in customer complaints could signal a decline in business.
signalA red light is often used as a danger signal.
signalAt a starting signal.
signalA traffic policeman signals directions to drivers by waving his hands and arms.
signalCatch a signal.
signalDon't cross the road while the signal is red.
signalDrivers have to attend to the traffic signal.
signalEverybody made for the door at the signal.
signalHe didn't catch the signal.
signalHe didn't notice the small video camera above the traffic signal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ให้สัญญาณ(v) signal, See also: give a signal, Syn. ส่งสัญญาณ, บอกสัญญาณ, Example: ทันทีที่ผมให้สัญญาณ คุณก็เริ่มแสดงได้เลย
ส่งสัญญาณ(v) signal
สัญญาณ(n) signal, See also: alarm, Syn. สัญลักษณ์, เครื่องแสดง, เครื่องหมาย, Count Unit: สัญญาณ
ใบ้(v) signal, See also: hint, gesture silently, give a high sign, tip off, Syn. บอกใบ้, Example: ผู้เข้าแข่งขันจับคู่และใบ้คำจนผ่านเข้ารอบสุดท้าย, Thai Definition: แสดงกิริยาท่าทางแทนถ้อยคำ, บอกเป็นนัย
รูปพรรณ(n) description, See also: signalment, appearance, Syn. สัณฐาน, ลักษณะ, รูปร่าง, รูปพรรณสัณฐาน, Example: พยานแจ้งรูปพรรณคนร้ายให้เจ้าหน้าที่ทราบ
กวะกวัก(v) beckon, See also: signal, Syn. กวัก, กวักมือ, Example: เขาตะโกนมาว่าอะไรไม่ได้ยินเพราะไกลมากเห็นแต่ท่าทางกวะกวักมือ
กวักมือ(v) beckon, See also: signal, summon by gesture of the hand, Example: เมื่อผมผ่านหน้าร้านเจ้าของร้านกวักมือให้ผมทดลองสินค้า, Thai Definition: โบกไม้โบกมือให้เข้ามาหา
สัญญาณเรียก(n) signal, Thai Definition: เครื่องแสดงบอกให้มา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณัติสัญญาณ[ānatsanyān] (n) EN: given signal  FR: signal [ m ] ; signe [ m ]
ไฟเลี้ยว[fai līo] (n) EN: turn signal lights ; indicator ; direction signal (am.)  FR: clignotant [ m ] ; clignoteur (Belg.) [ m ]
ให้สัญญาณ[hai sanyān] (v, exp) EN: signal ; give a signal  FR: donner le signal
เครื่องหมายจราจร[khreūangmāi jarājøn] (n, exp) EN: road sign ; traffic sign  FR: signal routier [ m ]
กระดานป้าย[kradān pāi] (n, exp) EN: signboard  FR: panneau de signalisation [ m ]
กวักมือ[kwak meū] (v, exp) EN: beckon; signal ; summon by gesture of the hand  FR: appeler d'un geste de la main
ป้ายห้ามเลี้ยวขวา[pāi hām līo khwā] (n, exp) EN: no-right-turn sign  FR: signal d'interdiction de tourner à droite [ m ] ; panneau d'interdiction de tourner à droite [ m ]
ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย[pāi hām līo sāi] (n, exp) EN: no-left-turn sign  FR: signal d'interdiction de tourner à gauche [ m ] ; panneau d'interdiction de tourner à gauche [ m ]
ป้ายจราจร[pāi jārājøn] (n, exp) EN: road sign  FR: panneau de signalisation [ m ] ; panneau de circulation [ m ] ; panneau routier [ m ]
ป้ายคนข้ามถนน[pāi khon khām thanon] (n, exp) EN: crossing sign  FR: feu (de signalisation) pour piétons [ m ] ; signal pour piétons [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SIGNAL S IH1 G N AH0 L
SIGNALS S IH1 G N AH0 L Z
SIGNAL'S S IH1 G N AH0 L Z
SIGNALED S IH1 G N AH0 L D
SIGNALING S IH1 G N AH0 L IH0 NG
SIGNALLED S IH1 G N AH0 L D
SIGNALLING S IH1 G N AH0 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
signal (v) sˈɪgnəl (s i1 g n @ l)
signals (v) sˈɪgnəlz (s i1 g n @ l z)
signaled (n) sˈɪgnəld (s i1 g n @ l d)
signally (a) sˈɪgnəliː (s i1 g n @ l ii)
signaling (n) sˈɪgnəlɪŋ (s i1 g n @ l i ng)
signalize (v) sˈɪgnəlaɪz (s i1 g n @ l ai z)
signalled (v) sˈɪgnəld (s i1 g n @ l d)
signaller (n) sˈɪgnələr (s i1 g n @ l @ r)
signalman (n) sˈɪgnəlmən (s i1 g n @ l m @ n)
signalmen (n) sˈɪgnəlmən (s i1 g n @ l m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信号[xìn hào, ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] signal #2,364 [Add to Longdo]
信道[xìn dào, ㄒㄧㄣˋ ㄉㄠˋ, ] signal path #26,300 [Add to Longdo]
讯号[xùn hào, ㄒㄩㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] signal #31,997 [Add to Longdo]
信噪比[xìn zào bǐ, ㄒㄧㄣˋ ㄗㄠˋ ㄅㄧˇ, ] signal-to-noise ratio #46,200 [Add to Longdo]
[huī, ㄏㄨㄟ, ] signal flag; to signal #65,167 [Add to Longdo]
旗语[qí yǔ, ㄑㄧˊ ㄩˇ, / ] signal flags (for communicating between ships or army units); semaphore #87,867 [Add to Longdo]
信号台[xìn hào tái, ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ ㄊㄞˊ, / ] signal station [Add to Longdo]
信号处理[xìn hào chù lǐ, ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ ㄔㄨˋ ㄌㄧˇ, / ] signal processing [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betriebserde { f } [ electr. ]signal ground [Add to Longdo]
Eingabeeinheit { f }signal conditioning unit [Add to Longdo]
Eingabegerät { n }signal conditioning device [Add to Longdo]
Eingabeglied { n }signal conditioning element [Add to Longdo]
Hamming-Abstand { m }signal distance [Add to Longdo]
Messwertwandler { m }signal transducer [Add to Longdo]
Schrittflanke { f }; Signalbegenzung { f }signal edge [Add to Longdo]
Signalgeber { m }transducer [Add to Longdo]
Signal { n } | Signale { pl } | abgetastetes Signal | akustisches Signalsignal | signals | sampled signal | audible signal [Add to Longdo]
Signal { n }cue [Add to Longdo]
Signal-Rausch-Verhältnis { n }signal-to-noise ratio [Add to Longdo]
Signal- und Systemtheorie { f }signal and system theory [Add to Longdo]
Signal-Stör-Verhältnis { n }; Rauschabstand { m }signal-to-noise ratio [Add to Longdo]
Signalanalyse { f }signal analysis [Add to Longdo]
Signalanlage { f }signals; set of signals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
情報[じょうほう, jouhou] (n) (1) (See 秘密情報) news; gossip; (military) intelligence; (2) (See 情報インフラ) information (data contained in characters, signals, code, etc.); (P) #102 [Add to Longdo]
通信[つうしん, tsuushin] (n, vs) correspondence; communication; transmission; news; signal; (P) #980 [Add to Longdo]
信号[しんごう, shingou] (n, vs) traffic lights; signal; semaphore; (P) #2,612 [Add to Longdo]
地上波[ちじょうは, chijouha] (n) { comp } airborne signal #7,477 [Add to Longdo]
伝達[でんたつ, dentatsu] (n, vs) transmission (e.g. news, chemical signals, electricity); communication; delivery; conveyance; transfer; relay; propagation; conduction; (P) #7,598 [Add to Longdo]
拡散[かくさん, kakusan] (n, vs, adj-no) scattering; diffusion; spread (e.g. signal across the spectrum); (P) #8,549 [Add to Longdo]
どん[don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n, adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down #10,248 [Add to Longdo]
時報[じほう, jihou] (n) (1) announcement of time; time signal; (2) news report; newsletter; (P) #10,400 [Add to Longdo]
髭(P);鬚;髯[ひげ, hige] (n) (1) moustache; beard; whiskers; (2) extremely short pulse appearing on an electrical signal; (P) #11,320 [Add to Longdo]
シグナル[shigunaru] (n) signal; (P) #13,443 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ信号[アナログしんごう, anarogu shingou] analog signal [Add to Longdo]
クロックパルス[くろっくぱるす, kurokkuparusu] clock signal, clock pulse [Add to Longdo]
クロック信号[くろっくしんごう, kurokkushingou] clock signal, clock pulse [Add to Longdo]
クロック分配[クロックぶんぱい, kurokku bunpai] clock (signal) distribution [Add to Longdo]
シグナリング[しぐなりんぐ, shigunaringu] signalling [Add to Longdo]
シグナリングメカニズム[しぐなりんぐめかにずむ, shigunaringumekanizumu] signalling mechanism [Add to Longdo]
シグナリングメッセージ[しぐなりんぐめっせーじ, shigunaringumesse-ji] signalling message [Add to Longdo]
シグナリング機能[シグナリングきのう, shigunaringu kinou] signalling function [Add to Longdo]
シグナリング層[シグナリングそう, shigunaringu sou] signalling layer [Add to Longdo]
シグナル[しぐなる, shigunaru] signal [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
信号[しんごう, shingou] Signal [Add to Longdo]
合図[あいず, aizu] Signal, Zeichen, Wink [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Signal \Sig"nal\, n. [F., fr. LL. signale, fr. L. signum. See
   {Sign}, n.]
   1. A sign made for the purpose of giving notice to a person
    of some occurence, command, or danger; also, a sign,
    event, or watchword, which has been agreed upon as the
    occasion of concerted action.
    [1913 Webster]
 
       All obeyed
       The wonted signal and superior voice
       Of this great potentate.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A token; an indication; a foreshadowing; a sign; anything
    taken as evidence of some process.
    [1913 Webster +PJC]
 
       The weary sun . . .
       Gives signal of a goodly day to-morrow. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       There was not the least signal of the calamity to be
       seen.                 --De Foc.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence: (Electronics) A measureable electrical quantity,
    such as voltage or current, that conveys information by
    varying in magnitude over time; as, the signals from the
    strongest commercial radio stations can be received over
    hundreds of miles.
    [PJC] Signal to noise ratio

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Signal \Sig"nal\, v. t. [imp. & p. p. {Signaled or Signalled};
   p. pr. & vb. n. {Signaling} or {Signalling}.]
   1. To communicate by signals; as, to signal orders.
    [1913 Webster]
 
   2. To notify by a signals; to make a signal or signals to;
    as, to signal a fleet to anchor. --M. Arnold.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Signal \Sig"nal\, a. [From signal, n.: cf. F. signal['e].]
   1. Noticeable; distinguished from what is ordinary; eminent;
    remarkable; memorable; as, a signal exploit; a signal
    service; a signal act of benevolence.
    [1913 Webster]
 
       As signal now in low, dejected state
       As erst in highest, behold him where he lies.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to signals, or the use of signals in
    conveying information; as, a signal flag or officer.
    [1913 Webster]
 
   {The signal service}, a bureau of the government (in the
    United States connected with the War Department) organized
    to collect from the whole country simultaneous raports of
    local meteorological conditions, upon comparison of which
    at the central office, predictions concerning the weather
    are telegraphed to various sections, where they are made
    known by signals publicly displayed.
 
   {Signal station}, the place where a signal is displayed;
    specifically, an observation office of the signal service.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Eminent; remarkable; memorable; extraordinary; notable;
     conspicuous.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 signal
   adj 1: notably out of the ordinary; "the year saw one signal
       triumph for the Labour party"
   n 1: any nonverbal action or gesture that encodes a message;
      "signals from the boat suddenly stopped" [syn: {signal},
      {signaling}, {sign}]
   2: any incitement to action; "he awaited the signal to start";
     "the victory was a signal for wild celebration"
   3: an electric quantity (voltage or current or field strength)
     whose modulation represents coded information about the
     source from which it comes
   v 1: communicate silently and non-verbally by signals or signs;
      "He signed his disapproval with a dismissive hand gesture";
      "The diner signaled the waiters to bring the menu" [syn:
      {sign}, {signal}, {signalize}, {signalise}]
   2: be a signal for or a symptom of; "These symptoms indicate a
     serious illness"; "Her behavior points to a severe neurosis";
     "The economic indicators signal that the euro is undervalued"
     [syn: {bespeak}, {betoken}, {indicate}, {point}, {signal}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 signal /sinjal/ 
  mark; sign; signal; token

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 signal
  mark; sign; signal; token

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Signal /zignaːl/ 
  signal

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 signal
  mark; sign; signal; token

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top