Search result for

อยาก

(81 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อยาก-, *อยาก*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ไข้ปะอยากเจอ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อยากจะ[V] want, See also: would like to, feel like (doing something), Syn. ต้องการจะ
อยากรู้[V] eager to know, See also: be curious, be studious, Syn. อยากทราบ, ใคร่รู้, Example: เธออยากรู้ว่าเขามีใครซุกซ่อนอยู่ในหัวใจของเขาหรือไม่
อยากรู้อยากเห็น[ADJ] curious, Syn. อยากรู้, Example: ข้าพเจ้าเป็นคนอยากรู้อยากเห็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม
อยากรู้อยากเห็น[V] be curious, See also: be anxious to know, be inquisitive, Syn. อยากรู้, Example: เจ้าเด็กน้อย ถ้าเจ้าอยากรู้อยากเห็นก็ตามฉันมาทางนี้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อยาก(หฺยาก) ก. ปรารถนา, ประสงค์, ต้องการ, ใคร่, เช่น อยากเป็นใหญ่เป็นโต อยากมีเงิน
อยากหิว, กระหาย, (ใช้แก่อาหาร) เช่น อยากข้าว อยากน้ำ.
กระสันอยากมาก เช่น กระสันจะเป็นรัฐมนตรี.
กระหายอยากเป็นกำลัง เช่น กระหายอำนาจ กระหายชื่อเสียง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes!อยากSmiles of a Summer Night (2007)
Yesอยาก Dogtooth (2009)
Yeah- อยากสิ A561984 (2009)
I don't wanna go!หนูไม่อยากไป The Hose (2012)
- Perhaps I would.- อยากสิ Quite a Common Fairy (2013)
And I don't want my children repeating my mistake.พ่อไม่อยากให้ลูกเดินตามสิ่งที่พ่อเคยทำพลาด The Serena Also Rises (2008)
I didn't say "cursed." "cursed" would be cruel.ผมไม่อยากพูดว่า ถูกสาป New Haven Can Wait (2008)
Extremely nervous, wannabe yalies. Get excited, Archibald.ผู้คนต่างก็อยากจะเป็น Yalies / ตื่นเต้นหน่อย Archibald New Haven Can Wait (2008)
Wanting to work out all their anger towards menความอยากรู้อยากลองของพวกหล่อนยั่วโมโหผู้ชายไปทั่ว New Haven Can Wait (2008)
My heart's still set on u.S.C.ยังไงฉันก็ยังอยากเข้าu.S.C. New Haven Can Wait (2008)
I-i just wish my mom wouldn't pushฉันแค่อยากให้แม่ไม่ต้องมาคอยผลักดันแบบนี้ New Haven Can Wait (2008)
I mean, I guess I could get awayฉันแค่อยากจะหนีไปให้ไกลๆ New Haven Can Wait (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อยาก[v.] (yāk) EN: would like ; wish ; thirst for ; crave   FR: vouloir ; désirer ; souhaiter ardemment ; avoir envie (de)
อยากจริง[v. exp.] (yāk jing ) FR: mourir d'envie
อยากจะ[v. exp.] (yāk ja) EN: want ; would like to ; feel like (doing sth)   FR: désirer faire ; avoir envie de
อยากจะเป็น[X] (yāk ja pen) EN: would-be   FR: aspirant ; vouloir être ; vouloir devenir
อยากจัด[v. exp.] (yāk jat) EN: crave   
อยากดื่ม[v. exp.] (yāk deūm) EN: crave   
อยากทราบ[v. exp.] (yāk sāp) EN: eager to know   FR: vouloir connaître
อยากนอน [n. exp.] (yāk nøn) EN: be sleepy   FR: avoir envie de dormir
อยากน้ำ[v. exp.] (yāk nām) EN: be thirsty   
อยากรู้[v.] (yāk rū) EN: eager to know ; be curious ; be studious   FR: être curieux

English-Thai: Longdo Dictionary
itchy feet(slang) เป็นสำนวน แปลว่า การชอบท่องเที่ยว ความอยากสัญจร เช่น Choem travels a lot. We can see that he always gets itchy feet.
wanna(vt colloq.) ต้องการ (ภาษาพูด) เช่น I don't wanna go to school. ฉันไม่อยากไปโรงเรียนเลย, S. want to
abstinent(adj) ที่ค่อยๆกินอย่างไม่มูมมาม, ที่สามารถระงับอารมณ์หรือความอยากได้ดี เช่น the longer the intake, the greater the likelihood that a patient will stay continuously abstinent even after termination of alcohol deterrents.
bursting(adj ) กระหายหรืออยากทำมาก เช่น I was bursting to tell her the news. , S. eager,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acquisitive[ADJ] โลภ, See also: อยากได้อย่างมาก, ละโมบ, โลภมาก, มักได้, Syn. greedy, grasping
aspire after[PHRV] อยากมี, See also: ต้องการ, ปรารถนาที่จะ, มุ่งที่จะเป็น, แสวงหา, Syn. aspire to
aspire to[PHRV] อยากมี, See also: ต้องการ, ปรารถนาที่จะ, มุ่งที่จะเป็น, แสวงหา, Syn. aspire after
bilious[ADJ] อยากอาเจียน
be after[PHRV] ต้องการ, See also: อยากได้, Syn. go after
burn for[PHRV] อยากมาก, See also: ต้องการอย่างยิ่ง
covet[VI] อยากได้ของผู้อื่น, See also: ปรารถนา
covet[VT] อยากได้ของผู้อื่น, See also: ปรารถนา, Syn. desire, envy
curious[ADJ] อยากรู้อยากเห็น, Syn. inquiring, prying
call of nature[IDM] อยากไปห้องน้ำ (เป็นคำกล่าวเชิงขำขัน), See also: ธรรมชาติเรียกร้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ablaze(อะเบลซ) adj. ไหม้,กำลังไหม้, สว่าง, เจิดจ้า, ตื่นเต้น, กระหาย, ต้องการมาก, อยาก
ache(เอค) vi.,n. รู้สึกปวด, สงสาร, เวทนา, อยาก, ความปวด. -achingly adv., Syn. suffer, yearn, hurt, want)
acquisitive(อะควิซ' ซิทิฟว) adj. อยากได้, สามารถได้มาซึ่ง, สามารถได้รับ
agog(อะกอก') adj.,adv. ตื่นเต้นมาก (ด้วยความกระตือรือร้นหรือความอยากรู้อยากเห็นหรืออื่น ๆ), Syn. highly excited)
amphetamine(แอมเฟท' ทะมีน) n. ยากระตุ้นจิตประสาทชนิดหนึ่งมันกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ใช้เป็นยาลดความอยากอาหาร (ยาบ้าของนายเสนาะ เทียนทอง)
anorexia(แอนนะเรค' เซีย) n. ภาวะไร้ความอยากอาหารหรือไม่สามารถรับประทานอาหารได้ -anorectic adj. (lack of appetite)
appealing(อะพีล'ลิง) adj. ดึงดูดความสนใจ (ความต้องการ, ความอยากรู้อยากเห็น,ความเห็นใจ) -appealingness n., Syn. attractive, charming, pleasing ###A. repulsive)
appease(อะพีซ') vt. ทำให้สงบ,ปลอบใจ,ยอมตาม,สนองความอยากรู้อยากเห็น,แก้กระหาย.
appestat(แอพ' พิสแทท) n. บริเวณสมองมนุษย์ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมความอยากอาหาร
appetence(แอพ' พิเทินซฺ) n. ความอยากอย่างมากตามธรรมชาติ, แนวโน้มของสัญชาตญาณ, การดึงดูด, ความสัมพรรค, การติดนิสัย (intense desire)

English-Thai: Nontri Dictionary
acquisitive(adj) อยากได้,โลภ,ละโมบ
agog(adj) ตื่นเต้นมาก,อยากรู้อยากเห็น,กระตือรือร้น
appetite(n) ความหิว,ความกระหาย,ความอยากอาหาร
avid(adj) งก,ละโมบ,โลภ,อยากได้,ต้องการ,มักได้,กระหาย,ปรารถนา
avidity(n) ความละโมบ,ความโลภ,ความอยาก,ความต้องการ,ความมักได้,ความปรารถนา,ความงก
blase(adj) หมดอาลัยตายอยาก,เบื่อหน่ายชีวิต
covet(vt) โลภ,ปรารถนา,อยากได้
covetous(adj) โลภ,ละโมบ,อยากได้,ปรารถนามาก
covetousness(n) ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้,ความปรารถนา
crave(vt) อยาก,เงี่ยน,กระหาย,ต้องการ,อ้อนวอน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
suicidal (adj ) อยากฆ่าตัวตาย
thrive on (vt ) อยากเพลิดเพลินกับสิ่งที่ปกติแล้วถือว่าทำได้ยาก
See also: S. กระสัน (อยากจะทำ),

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
欲しい[ほしい, hoshii] (adj) อยากได้, ปรารถนา

German-Thai: Longdo Dictionary
darumดังนั้น เช่น Er möchte reich werden. Darum muß er viel arbeiten. เขาอยากรวย เขาจึงขยันทำงาน, See also: S. daher, deshalb
jedoch(Konj.) แต่ (เป็นคำที่ไพเราะกว่า aber มักใช้ในภาษาเขียน ใช้บ่งสิ่งที่ขัดแย้งกัน) เช่น Er wollte seine Eltern besuchen, tat jedoch nicht. เขาอยากไปเยี่ยมพ่อแม่ แต่ก็ไม่ได้ทำ, See also: S. aber, doch
möchtenอยาก- (อยากได้, แต่ไม่ตั้งใจมากเท่า wollen)
wünschen(vt) |wünschte, hat gewünscht| ปรารถนา หวังอยากให้ เช่น Ich wünsche dir, daß du die Prüfung schaffst. ฉันขอให้เธอสอบผ่าน
sich(D) wünschen(vt) ปรารถนาอยากได้ เช่น Zu Weihnachten wünsche ich mir ein schönes Portemonnaie von ihm. คริสต์มาสนี้ฉันอยากได้กระเป๋าสตางค์จากเขา
verlangen(vt) |verlangte, hat verlangt| เรียกร้อง, อยากได้
sich äußern(vt) |äußerte sich, hat sich geäußert| พูด หรือ แสดงความคิดเห็น เช่น Ich möchte mich über unsere Teamarbeit äußern. = ผมอยากจะแสดงความเห็นในเรื่องงานที่เราทำด้วยกัน หรือ งานกลุ่ม ( กริยา ตามด้วย กรรมตรง เช่น mich ในประโยคตัวอย่าง ) , See also: S. die Meinung sagen, meinen, sagen, das Gefühl erklären, die Meinung geben, A. schw
begehren(vt) |begehrte, hat begehrt| ต้องการมาก, อยากมี, อยากมีความสัมพันธ์ด้วย เช่น eine Frau begehren ต้องการอยากรู้จักผู้หญิงคนหนึ่ง, die Uhr begehren อยากได้นาฬิกาเรือนนี้มาก, See also: Related: begehrt
entsprechend(adj) ที่เข้ากันได้, ที่สัมพัทธ์กัน เช่น Ich möchte eine entsprechende Hose zu diesen Schuhen kaufen. ฉันอยากซื้อกางเกงหนึ่งตัวที่เข้ากับรองเท้าคู่นี้ , See also: S. passend ,
Habgier(n) |die, nur Sg.| ความโลภ, ความละโมบ, ความตะกละ, ความอยากได้ , See also: S. die Habsucht, Related: habgierig

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
neugierig (adj ) อยากรู้อยากเห็น

French-Thai: Longdo Dictionary
entendre(vt) ฟัง, (comprendre)เข้าใจ, (vouloir dire)แสดงความคิดเห็น, (vouloir)ต้องการจะ เช่น j'entends par là que... = ฉันอยากจะบอกว่า..., ผมอยากจะพูดว่า...
envie(n) |f, avoir envie de qc.| ความอยาก ความปรารถอยากทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Hier j’ai eu envie de faire une soupe à l’oignon avec des croûtons gratinés au cantal.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top