ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

私欲

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -私欲-, *私欲*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
私欲[sī yù, ㄙ ㄩˋ, ] selfish desire, #37,579 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
私欲[しよく, shiyoku] (n) self-interest [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For personal gain or for greed.[JA] 私利私欲の為に Now You See Me (2013)
Lord, it's not vice, nor lust, but to produce a son to serve you.[CN] 主啊 这并不是恶 也并非因为私欲 而是为了生下孩子为您效劳 Like Water for Chocolate (1992)
Quintus and the Praetorians would simply seize control for themselves.[JA] クィントゥスと執政官は 私利私欲に眩んでいる Gladiator (2000)
You sacrificed your relationship with your own family and jeopardized the progress of every kid in my program just for your own personal desire.[CN] 你牺牲了和家里人的关系 危害到我项目里每个孩子取得的进展 只是为了你的私欲 Boot Camp (2008)
Personal satisfaction.[CN] 满足私欲 Libel (1959)
♪ Let sense be dumb, let flesh retire ♪[CN] *逃避私欲,攻克己身 The Last Days of Disco (1998)
You're ready to plunge the quadrant into war to satisfy your personal demons?[CN] 你为了满足私欲而要引发战争? Star Trek: Nemesis (2002)
I don't want to see them suffer so my brother can have his prize.[CN] 我不想看到他们为我弟弟一个人的私欲受苦 Troy (2004)
The people want a mayor that works for their interests, not his own.[JA] 市民が望んでるのは 公僕の仕事だ 私欲じゃない Second Degree (2013)
We have no reason to be criticized by you bankers who collect money solely for your self-interest.[JA] 私利私欲のためだけに 金をかき集める あなた達銀行に 非難される覚えはありません Episode #1.2 (2013)
Give up your courtly vices. Rise above this private greed.[CN] 放弃你们自以为是的恶习 超越个人的私欲... To Kill a King (2003)
Just the few of us led by Nosaka would really care about the future of this hospital.[CN] 会为私利私欲的大学未来着想 The Great White Tower (1966)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top