Search result for

ใคร่

(58 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใคร่-, *ใคร่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใคร่[V] desire, See also: want, wish for, crave, long for, Syn. อยาก, ต้องการ, ปรารถนา, ประสงค์, Example: นักวิจัยท่านใดใคร่จะเริ่มทำการวิจัยเรื่องใดให้รีบเสนอหัวข้อมาโดยเร็ว
ใคร่รู้[V] be curious, See also: be inquisitive, be eager to know, Syn. อยากรู้, ต้องการรู้, Example: เด็กเล็กๆ มักจะมีความสนใจใคร่รู้สิ่งที่อยู่รอบตัวตลอดเวลา
ใคร่ครวญ[V] introspect, See also: ponder, reflect, cogitate, deliberate, ruminate, Syn. ตริตรอง, พิจารณา, คิดทบทวน, ไตร่ตรอง, Example: เราต้องพิจารณาใคร่ครวญอย่างละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใคร่(ไคฺร่) ก. อยาก, ต้องการ, ปรารถนา, ใฝ่
ใคร่ใช้เป็นคำช่วยกริยาแสดงการขอร้องอย่างสุภาพ เช่น ใคร่ขออนุญาตดำเนินการ.
ใคร่ครวญ(ไคฺร่คฺรวน) ก. ตรึกตรอง, พิจารณา, คิดทบทวน.
คิดใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, เช่น เรื่องนี้ยากยังคิดไม่ออก
ไตรตราใคร่ครวญ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You don't look pleased.ดูไม่ใคร่จะพอใจเลยนะ The Other Boleyn Girl (2008)
Hardly conducive to passion....พูดจากระซิบกระซาบอย่างนี้ ยากที่จะนำสู่ความรักใคร่ The Other Boleyn Girl (2008)
They're stimulating our sexual desire.กระตุ้นเร้าให้เกิดความใคร่ New York, I Love You (2008)
I hope nothing romantic.หวังว่าไม่ใช่เรื่องรักใคร่ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
I will die of passion.ผมจะต้องตายในความใคร่ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I will die of holding in all this passion. Please.ผมจะต้องตายเพราะ ต้องเก็บความใคร่เอาไว้ ได้โปรด The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Erika and you, and your little sexual indiscretions.เอริก้า และคุณ กับเรื่องรักๆใคร่ๆของคุณ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Then he masturbated watching me.เขาขอให้ฉันสำเร็จความใคร่ ฉันก็ทำ... The Girlfriend Experience (2009)
I even think that anything that happened, this job I will have to give Stu.อันที่จริงหลังจากสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายนี่ ผมใคร่ครวญดูแล้ว น่าจะยกตำแหน่งให้สตูดีกว่า สตู... Drag Me to Hell (2009)
I mean, try to find lust instead. It's a lot easier and a lot less messy.ผมหมายถึง มองหาความใคร่แทน มันง่ายกว่า ยุ่งยากน้อยกว่า The Ugly Truth (2009)
Well, i do know someone who's Not exactly her biggest fan.ชั้นก็พอรู้จักคนนึงล่ะที่ไม่ใคร่จะชอบเธอซะเท่าไหร่ แบลร์ไปเก็บขยะในเซ็นทรัลพาร์ค ก็เพราะหล่อนเนี่ยแหละ Carrnal Knowledge (2009)
The most annoying romance of my life is over.ดี เรื่องรักใคร่ที่น่ารำคาญที่สุด Chuck Versus the Beefcake (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใคร่[n.] (khrai) EN: sexual desire ; erotic feeling   FR: désir (sexuel) [m]
ใคร่[v.] (khrai) EN: desire ; wish for ; want ; would like ; crave ; long for   FR: désirer ; souhaiter ; vouloir ; avoir envie
ใคร่ครวญ[v.] (khraikhrūan) EN: introspect ; ponder ; reflect ; cogitate ; deliberate ; ruminate ; consider fully ; think ove   FR: peser ; considérer ; cogiter (fam.) ; ruminer (fig.)

English-Thai: Longdo Dictionary
food for thoughtสิ่งที่ทำให้คนเราระลึกถึงและใช้ความคิดใคร่ครวญ, อาหารสมอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cogitate[VT] พินิจพิเคราะห์, See also: ใคร่ครวญ, พิจารณา, ขบคิด, Syn. consider, contemplate, meditate, ponder
cogitate[VI] พินิจพิเคราะห์, See also: ใคร่ครวญ, พิจารณา, ขบคิด, Syn. consider, contemplate, meditate, ponder
commune with[PHRV] ใคร่ครวญ, See also: ไตร่ตรอง, คิดพิจารณา
dwell[VI] คำนึงถึง, See also: ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง
introspect[VI] พิจารณาความรู้สึกข้างในตัวเอง, See also: ใคร่ครวญ
mull over[PHRV] ครุ่นคิด, See also: ใคร่ครวญ, Syn. think about
meditate[VI] ครุ่นคิด, See also: ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, พิจารณา, Syn. think, consider
muse[VI] ตรึกตรอง, See also: ใคร่ครวญ, พิจารณา, วิเคราะห์, ครุ่นคิด, คิดทบทวน, Syn. cogitate, ruminate, think, meditate, ponder, contemplate, deliberate
revolve[VI] ครุ่นคิด, See also: ใคร่ครวญ, Syn. think over
speculate[VI] พิจารณา, See also: ใคร่ครวญ, Syn. contemplate, meditate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affair(อะแฟรฺ') n. ธุรกิจ, เรื่อง, ราชการ, เหตุการณ์, เรื่องรัก ใคร่, เรื่องส่วนตัว, เรื่องรักที่ไม่ถูกทำนองคลองธรรม,งานชุมนุม, Syn. event, incident, party , liaison, romance)
amicable(แอม' มิคะเบิล) adj. เป็นมิตร, ฉันมิตร, รักใคร่กัน, มีไมตรีจิต. -amicability, amicableness n., Syn. friendly)
amour(อะมัวร์') n. เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ , ความรัก, เรื่องชู้สาว, Syn. love affair, liaison, romance
cerebrate(เซอ'ริเบรท) vi.,vt. คิด,ใช้สมอง,ใคร่ครวญ, See also: cerebration n.
chew(ชู) {chewed,chewing,chews} vt. เคี้ยว,ขยำ,ทำลาย,ทำให้บาดเจ็บใคร่ครวญ,ครุ่นคิด,ไตร่ตรอง. -vi. เคี้ยว,เคี้ยวใบยาสูบ,ครุ่นคิด, See also: chew the cud เคี้ยวเอื้อง,ครุ่นคิด chew out ด่าว่า -n. การเคี้ยว,ปริมาณเต็มปาก -S...
concupiscence(คอนคิว'พิสเซินซฺ) n. กามารมณ์,กำหนัด,ความใคร่ทางเพศ, Syn. lust
concupiscent(คอนคิว'พิสเซินทฺ) adj. มีความใคร่,มีกำหนัด, Syn. lustful,sensual
concupiscible(คอนคิวพิส'ซะเบิล) adj. เกิดความใคร่ได้,สามารถมีกามารมณ์ได้
contemplable(คันเทม'พะเบิล) adj. ซึ่งสามารถใคร่ครวญได้
contemplate(คอน'เทมเพลท) v. ใคร่ครวญ,ไตร่ตรอง,มุ่งหมาย,เข้าญาน, See also: contemplator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
affair(n) กิจ,ธุระ,ธุรกิจ,การงาน,ราชการ,เรื่องรักๆใคร่
affectionate(adj) ที่รัก,ที่ชอบ,ที่เสน่หา,ที่รักใคร่
amicable(adj) กลมเกลียวกัน,เป็นมิตร,ฉันมิตร,รักใคร่กัน
amour(n) ความรัก,การแสดงความรัก,เรื่องรักๆใคร่
attachment(n) การผูกติด,สิ่งที่แนบมาด้วย,ความรักใคร่,ความผูกพัน
cerebrate(vt) คิด,ใคร่ครวญ,นึก,ไตร่ตรอง,ใช้สมอง
cogitate(vi) ใคร่ครวญ,คิด,ไตร่ตรอง,พิจารณา,ตรึกตรอง
cogitation(n) การใคร่ครวญ,การไตร่ตรอง,การพิจารณา,การตรึกตรอง
contemplate(vi) นึก,ไตร่ตรอง,ใคร่ครวญ,ครุ่นคิด
contemplation(n) การนึก,การไตร่ตรอง,การใคร่ครวญ

German-Thai: Longdo Dictionary
onanieren(vi) |onanierte, hat onaniert| สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง แบบผู้ชาย, See also: masturbieren
nachdenken(vi) |denkt nach, dachte nach, hat nachgedacht, über + jmdn./etw.(A)| คิดใคร่ครวญ เช่น Ich habe damals viel über die Abenteuer des Gebirges nachgedacht. ตอนนั้นฉันคิดเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยตามเทือกเขาซะมากมาย

French-Thai: Longdo Dictionary
courrir(vi) 1) วิ่ง, วิ่งแข่ง, วิ่งตาม, รีบเร่ง ex: Ce chien a besoins de courir. 2) เสี่ยง ex: Il ne veut pas courrir ce risque. 3)ค้นหา(เกี่ยวกับเรื่องรักๆใคร่ๆ) ex: Courir les filles., See also: S. parcourir,
Image:
tenir à qqn(phrase) ให้ความสำคัญ รักใคร่ ใส่ใจ ในบุคคล(หรือสิ่งของ) นั้นๆ (เป็นสำนวน)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top