Search result for

ชิง

(92 entries)
(0.0255 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชิง-, *ชิง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ (n ) Symbolic Logic
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (n ) Numerical Method
วิชาจิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ (n phrase ) Human Psychology and Business Ethics

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลและสังคมแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลและสังคม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชิง[V] rob, See also: steal, pilfer, plunder, loot, Syn. ชิงทรัพย์, ปล้น, Example: โจรบุกเข้าชิงทรัพย์เศรษฐีร้านทองในตอนกลางวันโดยไม่กลัวกฎหมาย
ชิง[V] usurp, See also: contend, seize, grab, vie, strive, Syn. แก่งแย่ง, ช่วงชิง, แย่งชิง, Example: ภาพยนต์เรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงในประวัติศาสตร์การต่อสู้ชิงอำนาจในเม็กซิโก
ชิง[V] compete for, See also: fight for, beat, contend, contest, vie, Syn. แข่งขัน, แข่ง, Example: ในปีนี้มีผู้สมัครสอบชิงทุนของรัฐบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศมากกว่าปีที่แล้ว
ชิง[V] snatch, See also: grab, scramble for, seize, compete, vie, wrest something from someone, Syn. ช่วงชิง, แย่งชิง, แย่ง, Example: น้องๆ มักจะชิงเอาขนมอร่อยๆ ไปทานก่อนพี่ๆ
ชิงชัง[V] hate, See also: dislike, detest, abhor, loathe, abominate, Syn. เกลียด, ชัง, เกลียดชัง, รังเกียจ, Ant. รัก, ชอบ, พอใจ, Example: แม่ชิงชังกับสภาพบ้านเก่าๆ โทรมๆ มานานนักหนาแล้ว
ชิงชัน[N] rosewood, See also: Dalbergia oliveri, Syn. ประดู่ชิงชัน, ไม้ชิงชัน, Example: มันเป็นช้างไม้ชิงชันที่เขาเป็นคนแกะสลัก, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Dalbergia oliveri Gamble ในวงศ์ Leguminosae เนื้อไม้แข็ง แก่นสีแดงเข้มถึงสีม่วงแก่
ชิงชัย[V] compete, See also: fight, contest, vie, rival, contend, Syn. แข่งขัน, ประกวด, ต่อสู้, แย่งชิง, Example: จีนและอินเดียต่างก็ชิงชัยกันจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน
ชิงชี่[N] Capparis micracantha, Syn. ต้นกระโรกใหญ่, แส้ม้าทลาย, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มชนิด Capparis micracantha DC. ในวงศ์ Capparidaceae สูง 2 - 4 เมตร มีหนามเล็กสั้นๆ ขนาบโคนก้านใบข้างละอัน ดอกขาว โคนกลีบดอกสีเหลือง ใกล้โรยกลายเป็นสีม่วงแก่
ชิงช้า[N] swing, Example: อุปกรณ์การเล่นสำหรับเด็กจัดตั้งไว้อย่างเป็นสัดส่วนทั้งกระดานลื่น ชิงช้า ม้าหมุน และไม้กระดก, Thai definition: ที่นั่งผูกด้วยเชือกเป็นต้น 2 ข้าง แขวนตามกิ่งไม้หรือที่สูง สำหรับนั่งหรือยืนไกวไปมา
ชิงดวง[N] floral decoration of interlocked flower, See also: running floral design, Syn. แก้วชิงดวง, Thai definition: ชื่อลายชนิดหนึ่งเป็นลายแย่งดอกกัน หรือเป็นดอกเกี่ยวกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชิงก. แข่ง, แข่งขัน, เช่น ชิงรางวัล ชิงทุน, แย่ง เช่น ชิงอำนาจ.
ชิงน. ต้นกะพ้อ. (ดู กะพ้อ ๒).
ชิงคมก. รีบซ้อนกลทำร้ายเสียก่อน เช่น ชะอ้ายแก้วชิงคมเอากูได้ (ขุนช้างขุนแผน).
ชิงช่วงน. การเล่นชนิดหนึ่ง เอาลูกไม้หรือของที่ลอยทิ้งลงในนํ้าแล้วแย่งชิงกัน.
ชิงชังก. เกลียดชัง, เกลียดมาก.
ชิงชันน. ชื่อไม้ต้นชนิด Dalbergia oliveriGamble ในวงศ์ Leguminosae เนื้อไม้แข็ง แก่นสีแดงเข้มถึงสีม่วงแก่, ประดู่ชิงชัน ก็เรียก.
ชิงชัยก. สู้หรือแข่งกันเพื่อเอาชนะ.
ชิงช้าน. ที่นั่งผูกด้วยเชือกเป็นต้น ๒ ข้าง แขวนตามกิ่งไม้หรือที่สูง สำหรับนั่งหรือยืนไกวไปมา.
ชิงช้าชาลีน. ชื่อไม้เถาชนิด Tinospora baenzigeriForman ในวงศ์ Menispermaceae คล้ายบอระเพ็ด แต่เถาค่อนข้างเกลี้ยง ใช้ทำยาได้.
ชิงช้าสวรรค์น. อุปกรณ์เพื่อความเพลิดเพลินชนิดหนึ่ง มักมีตามสวนสนุกและในงานเทศกาลต่าง ๆ ประกอบด้วยล้อโลหะขนาดใหญ่คู่ขนานกัน หมุนด้วยแรงกลในแนวตั้งรอบแกนที่ติดอยู่กับที่ มีที่นั่งคล้ายกระเช้าห้อยติดอยู่เป็นช่วง ๆ ระหว่างโครงของล้อทั้ง ๒, กระเช้าสวรรค์ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Most candidates think it's an urban legend,ผู้ท้าชิงส่วนใหญ่คิดว่ามันถูกจารึกไว้ New Haven Can Wait (2008)
Candidate. Maybe, but i-i can't help thinkinผู้ท้าชิง บางที แต่ผม ผมอดไม่ได้ที่จะคิด New Haven Can Wait (2008)
Not exactly.ก็ไม่เชิง Chuck in Real Life (2008)
Not quite.ไม่เชิง Chuck in Real Life (2008)
No, not really.ไม่ ไม่ ไม่เชิงนะ There Might be Blood (2008)
One millimeter cut through upper abdomen.ตัดไปแค่1มม.เหนือเชิงกราน Birthmarks (2008)
Mmm-mmm. He's playing that car jacking video game.เล่นเกมวิดีโอเกมเกมปล้นชิงรถ Lucky Thirteen (2008)
{\pos(194,215)}Well, not really dated her, moreอืม ก็ไม่เชิงเดทนะ Dying Changes Everything (2008)
Washington State, Oregon, Nevada- Nobody's got stock, man.รัฐวอชิงตัน ออรีกอน เนวาด้า ไม่มีใครมีของอยู่ในสต๊อคเลย พวก Pilot (2008)
It's in his blood. Whereas you are something entirely different.ในทางตรงกันข้าม เจ้าเป็นสิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง The Labyrinth of Gedref (2008)
Not really.ก็ไม่เชิง Valiant (2008)
Valiant's going to fight Arthur in the final.วาเลียนท์ได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับอาร์เธอร์ Valiant (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิง[v.] (ching) EN: snatch ; seize ; wrest ; grab ; usurp ; capture   FR: arracher ; ravir ; saisir ; s'emparer de
ชิง[v.] (ching) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for   FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
ชิงชัย[v.] (chingchai) EN: compete ; fight ; contest ; vie ; rival ; contend   FR: lutter ; rivaliser ; se battre
ชิงช้า[n.] (chingchā) EN: swing   FR: balançoire [f] ; escarpolette [f] (vx)
ชิงช้าชาลี[n.] (chingchāchālī) EN: Flower Swing   
ชิงช้าสวรรค์[n. exp.] (chingchāsawan) EN: Ferris wheel ; Big Wheel   FR: grande roue [f]
ชิงอำนาจการนำ[v. exp.] (ching amnāt kān nam) EN: contend for leadership   FR: lutter pour le leadership ; lutter pour la primauté
ชิงอำนาจการเมือง[v. exp.] (ching amnāt kānmeūang) EN: wrest political power ; seize political power   FR: s'emparer du pouvoir politique

English-Thai: Longdo Dictionary
MFC(name) ย่อมาจากคำว่า Microsoft Foundation Classes เป็นชื่อของชุดโปรแกรมพื้นฐานชุดหนึ่ง ประกอบด้วย class ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ สำหรับใช้เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการ Windows , ATL WTL
noob(n collq) มือใหม่, คนที่ไม่ประสีประสา (อาจใช้ในความหมายเชิงดูหมิ่น), S. rookie, newbie
playoff(n) การแข่งขันรอบตัดเชือก, กีฬารอบชิงชนะเลิศ เช่น Call us if you are looking for basketball tickets to any NBA, NCAA or WNBA basketball game. We handle basketball tickets to all regular season and playoff games., S. play-off
finesse(n) ชั้นเชิง
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
DEM(n) แบบจำลองภูมิประเทศเชิงเลข ซึ่งเป็นคำย่อมาจาก Digital Elevation Model (DEM) โดยทำการจัดสร้างขึ้นจากข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วยค่าพิกัด X, Y และ Z ของจุดตัวอย่าง ซึ่งในทางทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นิยมนำเข้าข้อมูลเส้นชั้นความสูง ยอดเขา และหลุมยุบ มาใช้ในการจัดสร้างแบบจำลองภูมิประเทศเฃิงเลขในรูปของข้อมูลเฃิงภาพหรือข้อมูลเชิงเส้น
baseboard(n) บัวเชิงผนัง เช่น Changing the look of a room can be as simple as some changes in the trim work. Replacing baseboard is one easy place to start.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abominate[VT] ชิงชัง, See also: เกลียด, ชัง, Syn. abhor, execrate, Ant. like, love
Ferris wheel[N] ชิงช้าสวรรค์, See also: กระเช้าลอยฟ้า, Syn. ferris wheel, big wheel
ferris wheel[N] ชิงช้าสวรรค์, See also: กระเช้าลอยฟ้า, Syn. Ferris wheel
reave[VT] แย่ง, See also: ชิง, ปล้น
retake[VT] ยึดกลับคืน, See also: ชิงกลับ, ยึดคืน, Syn. recapture, retrieve
swing[N] ชิงช้า, See also: เก้าอี้ที่ห้อยแกว่งไปมา, Syn. hanging seat
steal a march on[IDM] ชิงกระทำบางสิ่งก่อน (คนอื่น) เพื่อความได้เปรียบ, See also: ชิงลงมือก่อน
usurp[VI] ชิง, See also: ช่วงชิง, แย่งชิง, Syn. seize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abhor(แอบฮอร์') vt. เกลียดชัง, รังเกียจ, ชิงชัง -abhorrer n., Syn. loathe, hate)
acapniaการขาดคาร์บอนไดออกไซด์อย่างสิ้นเชิงในโลหิต
accursed(อะเคอร์' ซิค) adj. ถูกสาปแช่ง, เคราะห์ร้าย, น่าชิงชัง, อัปรีย์. -accursedness n., Syn. cursed, doomed, condemned)
acoustic memoryหน่วยความจำเชิงเสียงเป็นหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้สายหน่วงเสียง (acoustic delay line) ซึ่งใช้ปรอทหรือ ควอร์ทซ์ (quartz) เป็นสื่อ
actomyosin(แอคโทไม' โอซิน) n., Biochem. โปรตีนเชิงซ้อนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของกล้ามเนื้อลายหรือกล้ามเนื้อกระดูก มันทำปฏิกริยากับ ATP ทำให้กล้ามเนื้อบีบตัวได้ (a complex protein)
alpestrine(แอลเพส' ทริน) adj. ซึ่งเกี่ยวกับบริเวณเชิงเทือกเขาแอลพ์
altogether(ออลทูเกธ' เธอะ) adv. ทั้งหมด, พร้อมกัน, ด้วยประการทั้งปวง, โดยสิ้นเชิง, ทั้งสิ้น, โดยสรุป, รวมทั้งสิ้นเป็น (entirely, completely)
ambitendency(แอมบิเทน' ดันซึ่) n., (pl. -cies) Psycho. ความรู้สึกรวมที่เป็นทั้งเชิงบวกและเชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ
ambivalence(แอมบิฟ' วะลันซฺ) n. ความไม่แน่ใจ (โดยเฉพาะในการเลือกสิ่งที่ตรงกันข้าม) ความรู้สึกรวมที่มีทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ. -ambivalent adj.
anabolism(อะแนบ' โบลิสซึม) n. การสังเคราะห์สารเชิงช้อนจากสารที่เชิงช้อนน้อย กว่าในสิ่งมีชีวิต

English-Thai: Nontri Dictionary
abduct(vt) ลักพาตัว,ชิงตัว
abduction(n) การลักพาตัว,การชิงตัว
abductor(n) ผู้ลักพา,ผู้ฉกชิง
abhor(vt) รังเกียจ,ขยะแขยง,เกลียดชัง,ชิงชัง
abhorrence(n) ความรังเกียจ,ความขยะแขยง,ความเกลียดชัง,ความชิงชัง
abhorrent(adj) น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,น่าเกลียดชัง,น่าชิงชัง
academic(adj) เชิงวิชาการ,เกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา
allegorical(adj) โดยวิธีสาธก,เป็นเชิงเปรียบเทียบ
altogether(adv) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,โดยสิ้นเชิง,พร้อมกัน
anticipate(vt) คาดหมาย,มุ่งหวัง,ชิงทำ,ทำล่วงหน้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pre-emptive (adj) ชิงโจมตีก่อน ชิงลงมือก่อน exp. pre-emptive war

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
鞦韆[ぶらんこ, buranko] (n) ชิงช้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
新幹線[しんかんせん, shinkansen] (n ) ชิงกังเซ็น รถไฟหัวกระสุนของญี่ปุ่น

German-Thai: Longdo Dictionary
Ißt du nicht? Doch, doch.ไม่กินเหรอ? กิน กิน! สังเกตการใช้คำว่า Doch ซึ่งใช้ตอบประโยคคำถามที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ โดย Doch บ่งชี้คำตอบรับที่มีความหมายตรงกันข้าม
Wort(n) |das, pl. Worte/ Wörte| คำ(เชิงภาษา)
alsกว่า (ในเชิงเปรียบเทียบ) เช่น mehr als, länger als
Schall(n) |der, nur Sing.| เสียง (เรียกในเชิงวิทยาศาสตร์) เช่น die Schallwelle คลื่นเสียง, See also: die Stimme, das Geräusch
Finale(n) |das, pl. Finalen| รอบสุดท้าย, รอบชิงชนะเลิศ
Imaginärzahl(n) |die, pl. Imaginärzahlen| จำนวนเชิงซ้อน หรือ จำนวนจินตภาพ , See also: A. die Reelzahl
vollkommen(adv) อย่างสิ้นเชิง, ตลอดทั้งหมด เช่น vollkommen zerstören ทำลายให้ราบเป็นหน้ากลอง
mißlingen(vi) |mißlang, ist mißlungen, + jmdm.| ล้มเหลว, ไม่เป็นผลสำเร็จ เช่น Der Versuch, sie zum Lachen zu bringen, ist ihm völlig mißlungen. ความพยายามของเขาที่จะทำให้เธอหัวเราะล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง , See also: A. gelingen,
Wurzel(n) |die, pl. Wurzeln| รากเชิงคณิตศาสตร์ เช่น Die zweite Wurzel aus sechzehn ist vier. รากที่สองของสิบหกคือสี่
Schöpfung(n) |die| การก่อเกิดของสิ่งมีชีวิต(เชิงศาสนา)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top