Search result for

คาดหมาย

(35 entries)
(0.117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คาดหมาย-, *คาดหมาย*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาดหมาย    [V] expect, See also: guess, anticipate, Syn. คาดหวัง, คาดเดา, คาดการณ์, Example: สังคมไทยคาดหมายให้ผู้ชายเป็นผู้นำ และเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว ดังนั้นผู้ชายจึงต้องรับภาระหนัก, Thai definition: นึกไว้ล่วงหน้าว่าจะเป็นเช่นนั้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expectedคาดหมาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Looks like it's bros before hos for little j.ดูเหมือน มันจะเกินความคาดหมายนะ ลิตเติ้ล เจ. There Might be Blood (2008)
I have high hopes for it.ฉันมีความคาดหมายสูงในเรื่องนั้น Beethoven Virus (2008)
Russell, for Assisting the Elderly and for performing above and beyond the call of duty,รัสเซลล์ สำหรับการช่วยเหลือคนชรา ที่ทำได้เกินความคาดหมายด้วยซ้ำ Up (2009)
Because in order to build our nation we must all exceed our own expectations.เพราะในการที่เราจะสร้างชาติได้นั้น.. เราจะต้องทำให้ได้.. เกินความคาดหมายของตัวเอง Invictus (2009)
Madiba, we have already exceeded all expectations, on and off the field.มาดิบา.. เราทำได้เกินความคาดหมาย เกินคาดหวัง.. ทั้งในและนอกสนามแล้วนะ Invictus (2009)
Your predictions haven't exactly panned out, have they, doctor?ความคาดหมายของคุณ มันไม่เป็นตามที่หวัง ได้รึยัง ดอกเตอร์? 2012 (2009)
My apologies to the H.R. department.ตามความคาดหมาย เอาล่ะ Grilled (2009)
I want a 'one on one' with your leader.ตามที่คาดหมายจาก ซูซูรัน. Crows Zero II (2009)
The C.D.C. wasn't expecting me for three months.เดอะ ซีดีซี ไม่ได้อยู่ในความคาดหมายของผมมากว่า3 เดือน Bound (2009)
Men in my employ, Bagwell... anticipate.ลูกน้องฉันทุกคน แบคเวล ความคาดหมาย ก็คือ Killing Your Number (2009)
Look, I know this wasn't planned, but we... we can do this.ฟังนะ ผมรู้ว่านี่เหนือความคาดหมายของเรา แต่เรา... เราทำได้ Nice Is Different Than Good (2009)
However, Professor Slughorn is perfectly happy to accept N.E.W.T. s students with "Exceeds Expectations."แต่ว่า ศ.สลักฮอร์น ยินดีเต็มที่ ที่จะรับนักเรียน ส.พ.บ.ส. ที่ได้ "เกินความคาดหมายHarry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
This is beyond anything I imagined.มันเลวร้าย เกินความคาดหมาย Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
I don't know what you think I can do, sir.ผมไม่รู้ว่าคุณ คาดหมายให้ผมทำอะไร Daybreakers (2009)
You have surpassed the expectations of your instructors.ปัญญาเธอเป็นเลิศเหนือความคาดหมายของบรรดาอาจารย์ Star Trek (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาดหมาย[v.] (khātmāi) EN: expect ; guess ; anticipate   FR: prévoir ; s'attendre à

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anticipate    [VT] คาดหวัง, See also: คาดหมาย, คอยท่า, คอย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anticlimax(แอนทีไคล' แมคซฺ) n. เหตุการณ ์ (ข้อสรุป, บทความ, การพูด, เนื้อหา) ที่สำคัญน้อยกว่าที่คาดหมายอย่างกระทันหัน, การเปลี่ยนความเข้มข้นหรือความสำคัญของเรื่องราวดังกล่าวอย่างทันที. -anticlimac-
attend(อะเทนดฺ') vt.,vi. อยู่กับ,ไป,ไปกับ,รับใช้,ดูแล,เชื่อฟัง,คาดหมาย,ให้ความสนใจ,ตาม.
chi-square(ไค'สแควร์) n. คำที่เท่ากับผลบวกทั้งหมดของตัวแปรของผลหารของ (ความแตกต่างระหว่างค่าเห็นได้กับค่าคาดหมาย)
contingent(คันทิน'เจินทฺ) adj. บังเอิญ,ซึ่งไม่คาดหมายมาก่อน,ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้,ไม่แน่นอน,ซึ่งใช้ในยามฉุกเฉิน, Syn. fortutious,
expect(อิคซฺเพคทฺ') {expected,expecting,expects} vt. คาดหมาย,คาดว่า vi. ตั้งครรภ์., See also: expectable adj. expectably adv.
expectancy(อิคซฺเพค'เทินซี) n. ความคาดหมาย,สิ่งที่คาดหมาย, Syn. expectation
expectant(อิคซฺเพค'เทินทฺ) adj. ซึ่งคาดหมายไว้,มีครรภ์ n. คนที่เฝ้าคอย,ผู้คาดหวัง.
expectation(อิคซฺเพคเท'เชิน) n. การคาดหมาย,สิ่งที่คาดหมายไว้,ความหวัง., Syn. expectancy
hope(โฮพ) n. ความหวัง,ความปรารถนา,สิ่งที่หวังไว้,ตัวเก็ง vt.,vi. หวัง,คาดหมาย,ปรารถนา,ไว้วางใจ, Syn. expectation
offing(ออฟ'ฟิง) n. ทะเลตอนเห็นจากฝั่งไกลลิบออกไป,ตำแหน่งที่อยู่ไกลจากฝั่งมาก. -phr. (in the offing ไกลออกไปแต่ยังมองเห็น,ในอนาคตที่คาดหมายไว้)

English-Thai: Nontri Dictionary
anticipate(vt) คาดหมาย,มุ่งหวัง,ชิงทำ,ทำล่วงหน้า
anticipation(n) ความคาดหมาย,ความมุ่งหวัง,การทำล่วงหน้า
expect(vt) คาดหวัง,คาดหมาย,คาดคิด,เข้าใจว่า,คอยท่า
expectancy(n) การคาดหวัง,ความคาดหมาย,ความคาดคิด,การคอยท่า
expectation(n) ความหวัง,การคาดคิด,การคาดหมาย
hope(vi) หวัง,เก็ง,คาดหมาย,ปรารถนา

Are you satisfied with the result?

Go to Top