Search result for

บรรลุ

(77 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บรรลุ-, *บรรลุ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
บรรลุนิติภาวะreach his legal age

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บรรลุนิติภาวะ[V] become one's legal age, See also: reach the one's majority, Example: เขายังไม่บรรลุนิติภาวะเลยต้องให้ฝ่ายมารดาเป็นผู้ดูแล, Thai definition: มีอายุถึงกำหนดที่กฎหมายให้พ้นจากภาวะผู้เยาว์และให้มีความสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้ด้วยตนเอง เช่น บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ หรือโดยการสมรสเมื่อชายและหญิงมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์แล้ว
บรรลุเป้าหมาย[V] achieve, See also: succeed, accomplish, attain, fulfill, Syn. สำเร็จ, Ant. ล้มเหลว, Example: ครูต้องการให้นักเรียนทั้งชั้นบรรลุเป้าหมายของวิชานั้นๆ, Thai definition: สำเร็จตามที่กำหนดไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บรรลุ(บัน-) ก. ลุ, ถึง, สำเร็จ, เช่น บรรลุมรรคผล, ประลุ ก็ว่า.
บรรลุนิติภาวะก. มีอายุถึงกำหนดที่กฎหมายให้พ้นจากภาวะความเป็นผู้เยาว์และให้มีความสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายทั้งปวงได้โดยสมบูรณ์ด้วยตนเอง โดยกฎหมายกำหนดให้บุคคลพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ หรือเมื่อผู้เยาว์ทำการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย.
บรรลุโสดาก. ลุโสดาปัตติผลเป็นพระโสดาบัน
บรรลุโสดาหมดกิเลส, รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง, (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น ฉันยังไม่บรรลุโสดานี่
บรรลุโสดาลุโสดา ก็ว่า.
ถึง ๑บรรลุระดับที่กำหนด เช่น มีความรู้ไม่ถึง ฝีมือไม่ถึง.
ลุโสดาบรรลุโสดา ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
become sui jurisบรรลุนิติภาวะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
come of ageบรรลุนิติภาวะ [ดู attain of majority] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attain of majorityบรรลุนิติภาวะ [ดู come of age] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sui juris (L.)บรรลุนิติภาวะ [ดู full age] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
full ageบรรลุนิติภาวะ [ดู sui juris] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
legal ageบรรลุนิติภาวะ [การทูต]
Achievement-Orientedบรรลุผลสัมฤทธิ์ [การแพทย์]
Going Concernบรรลุวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งขึ้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
and got emancipated.และบรรลุนิติภาวะ Emancipation (2008)
which is why you didn't get emancipated.นั่นคือว่าทำไม คุณไม่บรรลุนิติภาวะสักที Emancipation (2008)
I got emancipated because my dad raped me.ฉันบรรลุนิติภาวะ เพราะว่าพ่อข่มขืนฉัน Emancipation (2008)
You obviously forged the emancipation papers.คุณปลอมแปลงเอกสารการบรรลุนิติภาวะ Emancipation (2008)
People use it for their own ends.์ ผู้คนใช้มันเพื่อบรรลุจุดประสงค์ของตัวเอง The Mark of Nimueh (2008)
Nothing can stop it until it has achieved what it came for.ไม่มีสิ่งใดหยุดมันได้ จนกว่ามันจะบรรลุจุดประสงค์ Excalibur (2008)
It will stop at nothing until it has accomplished what it came for.มันจะหยุดก็ต่อเมื่อมันได้บรรลุจุดประสงค์มันแล้ว Excalibur (2008)
We will achieve great things together, you and I.เราจะบรรลุภาระอันยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน เจ้ากับข้า Le Morte d'Arthur (2008)
The reason I could fulfill my duties as Crown Prince... was because His Majesty was there to correct my mistakes.เหตุผลที่ข้าจะบรรลุหน้าที่ในฐานะองค์รัชทายาท นั่นก็เพราะฝ่าบาท คอยแก้ไขข้อบกพร่องให้ข้า The Kingdom of the Winds (2008)
This can't be done.มันยังไม่บรรลุผล The Kingdom of the Winds (2008)
If I had allowed that fate of mine to weigh me down, how would I have achieved all this?ถ้าข้ายอมให้ชะตากรรมมาถ่วงชีวิตของข้า แล้วข้าจะบรรลุเป้าหมายทั้งหมดนี้ได้อย่างไร The Kingdom of the Winds (2008)
He's right.เขาพูดถูก ตอนนี้เรามบรรลุเป้าหมายแล้ว The Kingdom of the Winds (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรลุ[v.] (banlu) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill   FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; conclure ; acquérir
บรรลุข้อตกลง[v. exp.] (banlu khøtoklong) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain   FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
บรรลุถึง[v. exp.] (banlu theung) FR: finir par
บรรลุนิติภาวะ[v.] (banlunitiphāwa) EN: become one's legal age ; reach the one's majority ; become sui juris   FR: acquérir la majorité
บรรลุนิติภาวะ[adj.] (banlunitiphāwa) FR: majeur
บรรลุผล[v. exp.] (banluphon) EN: meet with success ; succeed ; accomplish ; achieve ; be successful   FR: réussir
บรรลุผล[adj.] (banluphon) FR: fructueux ; profitable
บรรลุเป้าหมาย[v. exp.] (banlu paomāi) EN: achieve ; succeed ; accomplish ; attain ; fulfill   FR: réussir ; atteindre un objectif

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accommodate[VI] บรรลุข้อตกลง
accommodate[VT] บรรลุข้อตกลง
answer[VI] บรรลุจุดประสงค์
attain[VT] บรรลุเป้าหมาย, See also: สำเร็จ, Syn. reach, achieve
connect[VI] บรรลุเป้าหมาย
crest[VT] บรรลุถึงจุดยอด
finalize[VI] เสร็จสมบูรณ์ (ข้อตกลง), See also: บรรลุความสำเร็จ, Syn. conclude, settle
go[VI] บรรลุ, Syn. succeed, Ant. fail
make[VT] บรรลุเป้าหมาย, Syn. reach, get to
reach[VT] บรรลุผลสำเร็จ, See also: ประสบความสำเร็จ, Syn. attain, be successful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute ideaหลักการที่ว่าขบวนการของโลกเป็นการแสดงออกและบรรลุผล (spiritual principle)
accomplish(อะคอม' พลิช) vt. ทำสำเร็จ, บรรลุผล. -accomplishment n.
accomplished(อะคอม' พลิชดฺ) adj. สมบูรณ์, ซึ่งบรรลุผล, Syn. proficient, skilled, gifted ###A. amateurish, unskilled)
achieve(อะชีฟว') vt.,vi. บรรลุผล, ได้รับ, Syn. accomplish, do, fulfil ###A. fail, miscarry)
achievement(อะชีฟว' เมินทฺ) n. การบรรลุผล, ความสำเร็จ, ความสัมฤทธิ์,ผลสัมฤทธิ์, สัมฤทธิ์ภาพ, Syn. fulfillment ###A. failure, miscarriage)
arrival(อะไร'เวิล) n. การมาถึง,ผู้ที่มาถึง,สิ่งที่ปรากฎ,การได้บรรลุถึง, Syn. attainment, entrance ,entrant ###A. departure,parting)
arrive(อะไรว') vi. มาถึง,มา,บรรลุถึง,ปรากฎ,ขึ้นฝั่ง -arriver n., Syn. come ###A. depart
attain(อะเทน') vt.,vi. บรรลุผล,สำเร็จ,ได้มา,ถึง,ได้ความรู้, Syn. gain,get ###A. fail,fall)
attainment(อะเทน'เมินทฺ) n. การบรรลุผล, ความสำเร็จ (acquisition, accomplishment)
bottom(บอท'เทิม) {bottomed,bottoming,bottoms} n.,adj. ก้น,พื้นฐาน,ข้างใต้,พื้นน้ำ,ตอนท้ายสุด,ปลาย,ท้องเรือ,ปลายตรอก vt.,vi. ใส่พื้นให้แก่,พบความหมายเต็มของ ตรวจสอบข้อเท็จจริง vt. บรรลุถึงพื้นล่าง สร้างพื้นฐาน, Syn. foot

English-Thai: Nontri Dictionary
accede(vi) ยอม,ยอมจำนน,เห็นพ้อง,ยอมตาม,บรรลุ
accomplish(vt) บรรลุผล,ทำให้สำเร็จ
accomplished(adj) ที่สำเร็จ,ที่เสร็จสิ้น,ที่บรรลุผล,คล่องแคล่ว,ชำนาญ
accomplishment(n) ความสำเร็จ,การบรรลุผล
achieve(vt) ทำให้บรรลุผล,ทำให้สัมฤทธิ์ผล,ทำให้สำเร็จ
achievement(n) ความสำเร็จ,สัมฤทธิ์ผล,การบรรลุผล
arrive(vi) มาถึง,ไปถึง,บรรลุถึง,ปรากฏ
attain(vt) ถึง,บรรลุ,สำเร็จ,นิพพาน
attainable(adj) ถึงได้,บรรลุได้,สำเร็จได้
attainment(n) การถึง,การบรรลุ,การได้มา,ความสำเร็จ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
come of age (vt ) บรรลุนิติภาวะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
遂げる[とげる, togeru] Thai: บรรลุผลสำเร็จ English: to accomplish

German-Thai: Longdo Dictionary
gelingen(vi) |gelang, ist gelungen, + jmdm.| บรรลุผล, สมหวัง เช่น Es gelingt mir nicht, ihn zu erreichen. ผมไม่สามารถติดต่อเขาได้เลย
Aufwand(n) |der, nur Sg.| ทุกอย่างที่ถูกนำมาใช้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือแผนงาน , See also: aufwenden
die Ellbogen einsetzen(phrase) ไม่คำนึงถึงบุคคลอื่นในยามที่ต้องการจะทำอะไรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย, See also: S. die Ellbogen gebrauchen,
die Ellbogen gebrauchen(phrase) ไม่คำนึงถึงบุคคลอื่นในยามที่ต้องการจะทำอะไรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย, See also: S. die Ellbogen einsetzen,
erzielen(vt) |erzielte, hat erzielt, etw.(A)| บรรลุเป้าหมาย, ประสบผลสำเร็จ, ไปถึง เช่น Mit dieser Methode erzielen Sie Fortschritte rasch. ด้วยวิธีนี้ คุณจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว , See also: S. erfüllen, erreichen,
Errungenschaft(n) |die, pl. Errungenschaften| การถึง, การได้มา, การบรรลุ, See also: S. Leistung,

French-Thai: Longdo Dictionary
ça marcheเป็นประโยคแปลว่า (งานหรือการดำเนินการหนึ่งๆ)บรรลุผลแล้ว งานเกิด หรือทำได้แล้ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top