ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -備-, *備*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[備, bèi, ㄅㄟˋ] to prepare; to get ready, to equip; ready; perfect
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: []

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bèi, ㄅㄟˋ, / ] to prepare; get ready; to provide or equip, #4,475 [Add to Longdo]
准备[zhǔn bèi, ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ, / ] preparation; prepare, #482 [Add to Longdo]
设备[shè bèi, ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] equipment; facilities; installations, #955 [Add to Longdo]
具备[jù bèi, ㄐㄩˋ ㄅㄟˋ, / ] to possess; to have; equipped with; able to fulfill (conditions or requirements), #2,020 [Add to Longdo]
装备[zhuāng bèi, ㄓㄨㄤ ㄅㄟˋ, / ] equipment, #2,347 [Add to Longdo]
储备[chǔ bèi, ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ, / ] reserves; to store up, #3,800 [Add to Longdo]
配备[pèi bèi, ㄆㄟˋ ㄅㄟˋ, / ] to allocate; to provide; to outfit with, #4,122 [Add to Longdo]
筹备[chóu bèi, ㄔㄡˊ ㄅㄟˋ, / ] preparations; to get ready for sth, #6,156 [Add to Longdo]
备战[bèi zhàn, ㄅㄟˋ ㄓㄢˋ, / ] prepare for war; be prepared against war, #6,284 [Add to Longdo]
备受[bèi shòu, ㄅㄟˋ ㄕㄡˋ, / ] to fully experience (good or bad), #6,949 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
える[そなえる, sonaeru] (vt) ตกแต่ง,ติดตั้ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
え付け[そなえつけ, sonaetsuke] (vt ) we
え付け[そなえつけ, sonaetsuke] (vt ) we

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[びこう, bikou] Thai: บันทึกหมายเหตุ English: note
[びこう, bikou] Thai: เชิงอรรถ English: remarks

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そなえ, sonae] (n) preparation; provision; guarding; (P) [Add to Longdo]
えあれば憂いなし;えあればうれいなし;えあれば患いなし;えあれば患なし[そなえあればうれいなし, sonaearebaureinashi] (exp) well prepared means no worries (in time of need) [Add to Longdo]
える(P);具える[そなえる, sonaeru] (v1,vt) (1) to furnish; to provide for; to equip; to install; (2) to have ready; to prepare for; (3) to possess; to have; to be endowed with; to be armed with; (P) [Add to Longdo]
え付け;[そなえつけ, sonaetsuke] (n) equipment; provision [Add to Longdo]
え付ける(P);えつける[そなえつける, sonaetsukeru] (v1,vt) to provide; to furnish; to equip; to install; (P) [Add to Longdo]
え有れば憂え無し[そなえあればうれえなし, sonaearebaureenashi] (exp) (id) Providing is preventing [Add to Longdo]
わる(P);具わる(P)[そなわる, sonawaru] (v5r,vi) (1) to be furnished with; to be endowed with; (2) to be among; to be one of; to be possessed of; (P) [Add to Longdo]
後表[びんごおもて, bingoomote] (n) a quality; tatami covering [Add to Longdo]
[びこう, bikou] (n) note; remarks; NB; (P) [Add to Longdo]
考欄[びこうらん, bikouran] (n) notes; remarks (reference) column [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
See that dinner is ready by ten.10時までに夕食の準をしておくように取り計らいなさい。
Rows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have nothing more to commend them than over-praised 'modern conveniences'.一つ一つ違っていて、広々とした庭があって魅力的な家並が、もっぱら機能だけを追求したマンションにとって代わられるが、このマンションには、行き過ぎを思えるほど賞賛される「現代の便利な設」以外に褒めるべき点はないのである。
A watchman sat with his legs crossed.1人の警員が脚を組んで座っていた。
By installing two carburetors that racing-car enthusiast souped up his motor considerably.2つのキャブレターを装したことで、そのレーシング狂はエンジンをすこぶる強力にした。
We have two spare rooms upstairs, neither of which has been used for years.2階に予の部屋が二部屋ありますが、そのどちらもここ数年使用されていません。
500 policemen were put on strict alert.500人の警官が厳重な警態勢おかれた。
I will see to it that everything is ready for your departure.あなたの出発の準がすべて整うよう取り計らいます。
Let's leave when you are ready.あなたの準ができたら出発しましょう。
As soon as you have done that, I would like you to start preparing supper.あなたは、それをやり終えたらすぐに、夕食の準を始めていただきたい。
You must get ready quickly.あなたは急いで準をしなければならない。
You need to have answers ready about your strong point.あなたは自分の長所についての答えを準する必要がある。
You had better prepare for the future.あなたは将来にえたほうがよい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
DR. BARTOK (ON RECORDING): Subject spoke reluctantly. Block preliminary move.[JA] 患者は話渋り 予的処置に障害 Hollow Triumph (1948)
-Ready?[JA] 準は? Down (2009)
He thought of everything, didn't he?[JA] 準万端だったようだ He Walked by Night (1948)
- The rest of us are defenceless.[JA] - 残りの者は無防です And Then There Were None (1945)
Start the prepartions for marriage! The king's ship is arriving![CN] 快準婚禮 國王的船接近了! Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Volker prepares his fiddle for one final song![CN] 福爾克正在準演奏最終篇章呢! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
No need.[JA] 国境警隊だ... Kabul Express (2006)
Dough we need for ourselves, for our future, for your career.[CN] 那些錢是要為我們自己準的, 為我們的未來,為你的事業 Applause (1929)
Ask King Attila, Margrave Rüdiger, whether he is prepared to make your oath his own![CN] 呂狄格侯爵,幫我問一下匈奴王: 他是否已經準兌現你們諾言! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
It wasn't at all prepared. Well thank you very much for making it possible.[JA] 準は整いました ご協力感謝します Hollow Triumph (1948)
- Defenceless?[JA] - 無防 And Then There Were None (1945)
My maidens, help me put on my armor, this will be a fight I've never fought before![CN] 帶我的裝來,姑娘們 這是前所未有的戰鬥 Die Nibelungen: Siegfried (1924)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
える[そなえる, sonaeru] einrichten, ausruesten [Add to Longdo]
わる[そなわる, sonawaru] besitzen [Add to Longdo]
[びこう, bikou] Anmerkung [Add to Longdo]
[びちく, bichiku] Vorratshaltung (fuer_den_Notfall) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top