ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -公-, *公*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[公, gōng, ㄍㄨㄥ] fair, equitable; public; duke
Radical: Decomposition: 八 (bā ㄅㄚ)  厶 (sī ) 
Etymology: [ideographic] To divide 八 what is private 厶,  Rank: 115

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] just; honorable (designation); public; common, #801 [Add to Longdo]
[gōng sī, ㄍㄨㄥ ㄙ, ] (business) company; company; firm; corporation; incorporated, #87 [Add to Longdo]
[gōng bù, ㄍㄨㄥ ㄅㄨˋ, / ] to announce; to make public; to publish, #995 [Add to Longdo]
[gōng kāi, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ, / ] public, #1,219 [Add to Longdo]
[gōng lǐ, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˇ, ] kilometer, #1,276 [Add to Longdo]
有限[yǒu xiàn gōng sī, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] limited company; corporation, #1,428 [Add to Longdo]
[bàn gōng shì, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄕˋ, / ] office, #1,757 [Add to Longdo]
[gōng gòng, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ, ] public; common (use), #1,863 [Add to Longdo]
[gōng gào, ㄍㄨㄥ ㄍㄠˋ, ] post; announcement, #1,911 [Add to Longdo]
[gōng lù, ㄍㄨㄥ ㄌㄨˋ, ] public road, #2,261 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[こうひょう, kouhyou] (n) แจ้งให้สาธารณชนทราบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
民館[こうみんかん, kouminkan] (n) ศาลาประชาคม
民館[こうみんかん, kouminkan] (n) ศาลาประชาคม
務員[こうむいん, koumuin] (n) ข้าราชการ
[こうえん, kouen] (n) สวนสาธารณะ
[こうしき, koushiki, koushiki , koushiki] (n adj ) สูตร,กฎ,เกณฑ์,หลัก,มาตรฐาน,รูปแบบ,แผ่น,ตำรับ,ตำรา , ข้าราชการ,เจ้าพนักงาน adj. เป็นทางการ, ระเบียบ,ระเบียบแบบแผน,พิธีรีตอง,ความเคร่งครัดในระเบียบ,ความเข้มงวด,ธรรมเนียมปฏิบัติ
[こうじゅん, koujun] สมมติฐาน
債基金[こうさいききん, kousaikikin] (n ) กองทุนพันธบัตร , See also: R. bond fund

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[こうしゃ, kousha] Thai: กิจการของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
[こうかい, koukai] Thai: เปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こう, kou] (adj-no) official; public; formal; open; governmental; (P) [Add to Longdo]
[こう, kou] (n,suf) (1) public matter; governmental matter; (2) prince; duke; (n,n-suf) (3) lord; sir; (n-suf) (4) familiar or derogatory suffix (after a name, etc.) [Add to Longdo]
にする[おおやけにする, ooyakenisuru] (exp,vs-i) to make public [Add to Longdo]
の施設[おおやけのしせつ, ooyakenoshisetsu] (exp,n) public facility [Add to Longdo]
[こうあん, kouan] (n) public safety; public welfare; (P) [Add to Longdo]
安委員会[こうあんいいんかい, kouan'iinkai] (n) public safety commission; (P) [Add to Longdo]
安官[こうあんかん, kouankan] (n) railway police [Add to Longdo]
安審査委員会[こうあんしんさいいんかい, kouanshinsaiinkai] (n) Public Security Examination Commission [Add to Longdo]
安調査庁[こうあんちょうさちょう, kouanchousachou] (n) (Japanese) Public Security Intelligence Agency [Add to Longdo]
[こうあん, kouan] (n) Zen question for meditation (e.g. the sound of one hand clapping); koan [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How did you go to the park?" "By bus."「どのようにしてその園に行きましたか」「バスで行きました」
In 1958, the statue was built in the Hiroshima Peace Park.1958年、その記念碑は広島平和園に建てられた。
A dog is running in the park.1匹のイヌが園で走っています。
Two women are taking it easy on a bench in plaza.2人の女性が園のベンチでくつろいでいる。
Three children were playing in the park.3人の子供が園で遊んでいた。
Public utility charges will go up next April.4月から共料金が値上げになる。
Five minutes' walk brought us to the park.5分間歩くと、私たちは園に着いた。
It may be unwise of you to advertise your presence.あなたがおいでになることをにするのは賢明ではないかもしれない。
I will show you how to go to the park.あなたに園の行き方を教えましょう。
You went to the park yesterday, didn't you?あなたは昨日園へ行きましたね。
There is a telephone booth at the corner of the street.あの町かどに衆電話ボックスがある。
The President of the U.S. paid a formal visit to China.アメリカ大統領が中国を式に訪問した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Honey Daddy[CN] 老 爸爸 Triads: The Inside Story (1989)
He was officially accused, Fact![JA] 彼は然と告発された 事実! And Then There Were None (1945)
Listen, this is very important. How do I know? You don't.[JA] 今夜9時に ウエストレイク園に行くの Too Late for Tears (1949)
Yes, Giddy, as I was saying to the duchess only yesterday...[JA] それで昨日 爵夫人に... Pinocchio (1940)
Public hanging isn't pretty.[JA] 開処刑は愉快なものではない And Then There Were None (1945)
Darling![CN] 相有礼 Royal Tramp (1992)
Honey![CN] 老 All's Well, Ends Well 1997 (1997)
- Exactly.[CN] 告还有效 State of Siege (1972)
Seiya![CN] 老 Whisper of the Heart (1995)
Hey, guess what?[JA] 証帳簿に名前が D.O.A. (1949)
My, my![JA] "認 良心" Pinocchio (1940)
Sir![CN]  Sex and Zen (1991)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
開かぎ[こうかいかぎ, koukaikagi] public key [Add to Longdo]
開アーカイブ[こうかいアーカイブ, koukai a-kaibu] public archive [Add to Longdo]
開キー[こうかいキー, koukai ki-] public key [Add to Longdo]
開鍵[こうかいかぎ, koukaikagi] public key [Add to Longdo]
開鍵暗号[こうかいかぎあんごう, koukaikagiangou] public key encryption [Add to Longdo]
開識別子[こうかいしきべつし, koukaishikibetsushi] public identifier [Add to Longdo]
開文[こうかいぶん, koukaibun] public text [Add to Longdo]
開文記述[こうかいぶんきじゅつ, koukaibunkijutsu] public text description [Add to Longdo]
開文言語[こうかいぶんげんご, koukaibungengo] public text language [Add to Longdo]
開文指示シーケンス[こうかいぶんしじシーケンス, koukaibunshiji shi-kensu] public text designating sequence [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おおやけ, ooyake] oeffentlich, offiziell [Add to Longdo]
会堂[こうかいどう, koukaidou] oeffentliche_Halle, Stadthalle [Add to Longdo]
使[こうし, koushi] Gesandter [Add to Longdo]
[こうきょう, koukyou] Allgemeinheit, oeffentlich [Add to Longdo]
[こうはん, kouhan] (oeffentliche) Gerichtsverhandlung [Add to Longdo]
務員[こうむいん, koumuin] Beamter [Add to Longdo]
[こうぼ, koubo] oeffentlich_ausschreiben [Add to Longdo]
[こうえい, kouei] staatlicher_Betrieb, staatliche_Verwaltung, oeffentlicher_Betrieb, oeffentliche_Verwaltung [Add to Longdo]
[こうえん, kouen] (oeffentlicher) Park [Add to Longdo]
[こうあん, kouan] oeffentliche_Sicherheit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top