Search result for

ตั้งใจ

(70 entries)
(0.0426 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตั้งใจ-, *ตั้งใจ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งใจ    [V] concentrate one's attention, See also: pay attention, study carefully, absorb, Syn. เอาใจใส่, ตั้งอกตั้งใจ, Example: ผมตั้งใจเรียนเพื่อให้ได้เป็นหมออย่างที่พ่อแม่หวังไว้, Thai definition: เอาใจจดจ่อ
ตั้งใจ    [V] intend (to), See also: incline, dispose, aim, design, purpose, have a mine, mean (to), Syn. วางแผน, มุ่งหมาย, เจตนา, มุ่งมั่น, Example: เขาตั้งใจที่จะพาครอบครัวไปหัวหินอาทิตย์นี้
ตั้งใจฟัง    [V] pay attention to listen to, Example: หลานๆ ตั้งใจฟังเรื่องผีที่คุณตาเล่าอย่างใจจดใจจ่อ, Thai definition: เอาใจจดจ่อกับการฟังไม่วอกแวก
ตั้งใจจริง    [V] determine, See also: intend, mean, aim, have in mind, Syn. เอาจริง, เอาจริงเอาจัง, มุ่งมั่น, Ant. เหยาะแหยะ, เล่นๆ, Example: เขาตั้งใจจริงที่จะฟื้นฟูป่าให้กลับสู่สภาพเดิมให้ได้, Thai definition: มุ่งมั่นอย่างเป็นงานเป็นการ, ทำเป็นเรื่องเป็นราว
ตั้งใจจริง    [ADV] seriously, See also: earnestly, in earnest, solemnly, gravely, Syn. เอาจริง, เอาจริงเอาจัง, มุ่งมั่น, Ant. เหยาะแหยะ, เล่นๆ, Example: น้องอ่านหนังสืออย่างตั้งใจจริง หวังจะสอบให้ติดคณะที่ต้องการให้ได้, Thai definition: อย่างเป็นงานเป็นการ, อย่างเป็นเรื่องเป็นราว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตั้งใจก. มุ่งมั่นที่จะทำ.
แกล้งตั้งใจ, จงใจ, เช่น แกล้งประกาศแก่สงฆ์ (ม. คำหลวง วนปเวสน์).
ตั้งมั่นตั้งใจมั่น.
ตั้งหน้า, ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจทำ, มุ่งมั่นทำอย่างจริงจัง.
สังเกตตั้งใจดู, จับตาดู, เช่น ไม่ได้สังเกตว่าวันนี้เขาแต่งตัวสีอะไร สังเกตกิริยาท่าทางเขาไว้ว่าเป็นคนดีหรือคนร้าย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ขะมักเขม้นตั้งใจทำอย่างรีบเร่งเพื่อให้แล้วเสร็จไป
คำที่มักเขียนผิด คือ ขมักเขม้น ขะมักขะเหม้น [คำที่มักเขียนผิด]
ขะมักเขม้นตั้งใจทำอย่างเร่งรีบ เพื่อให้แล้วเสร็จไป
คำที่มักเขียนผิด คือ ขมักเขม้น [คำที่มักเขียนผิด]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตั้งใจ[v.] (tangjai) EN: intend ; be inclined ; aim ; purpose ; have a mind ; design ; mean (to) ; set the mind ; decide   FR: envisager
ตั้งใจ[X] (tangjai) EN: concentrate one's attention ; pay attention ; study carefully   FR: se concentrer (sur) ; prêter attention (à)
ตั้งใจจริง[v. exp.] (tangjai jing) EN: determine ; intend ; mean ; aim ; have in mind   
ตั้งใจจริง[adv.] (tangjai jing) EN: seriously ; earnestly ; in earnest ; solemnly ; gravely   
ตั้งใจจริง ๆ[v. exp.] (tangjai jing-jing) EN: be all eyes and ears   FR: être tout ouïe
ตั้งใจชอบ[n. exp.] (tangjai chøp) EN: right concentration   FR: concentration juste [f]
ตั้งใจดี[v. exp.] (tangjai dī) EN: wish well   
ตั้งใจฟัง[v. exp.] (tangjai fang) EN: pay attention to ; listen to   

English-Thai: Longdo Dictionary
willful(adj) มุ่งมั่น, อย่างตั้งใจ เช่น For example, if your neighbor builds an ugly new fence and you intentionally run it down with your truck, that's a willful tort., I want you to understand that what I hate is willful ignorance.
inadvertently(adv ) โดยไม่ได้ตั้งใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aim    [VT] ตั้งใจ
aim    [VI] ตั้งใจ, See also: เจตนา, วางแผน, Syn. propose, strive, endeavor
be for    [PHRV] ตั้งใจให้เป็นของขวัญสำหรับ
be out to do something    [IDM] ตั้งใจทำ (บางสิ่ง)
be set to do something    [IDM] ตั้งใจทำ, See also: มุ่งมั่น
bend on    [PHRV] มุ่งมั่นในเรื่อง, See also: ตั้งใจมั่นกับ, แน่วแน่ในเรื่อง
bend upon    [PHRV] มุ่งมั่นในเรื่อง, See also: ตั้งใจมั่นกับ, แน่วแน่ในเรื่อง, Syn. bend on
carve up    [PHRV] เจตนาทำร้าย (คำสแลง), See also: ตั้งใจทำให้บาดเจ็บ, Syn. cut up, slit up
design for    [PHRV] จัดทำเพื่อ, See also: ตั้งใจทำเพื่อ
direct to    [PHRV] พูดเพื่อ, See also: ตั้งใจทำเพื่อ, Syn. address to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absorbed(แอบซอร์บดฺ', -ซอร์บดฺ') adj. หมกมุ่น,ตั้งอกตั้งใจ, Syn. deeply engrossed)
aconuresisการปัสสาวะที่ไม่ได้ตั้งใจ
advisedly(แอดไว' ซิดลี่) adv. หลังจากการพิจารณาแล้ว,ตั้งใจ, Syn. deliberately)
bent(เบนทฺ) adj. งอ,โค้ง,ตกลงใจ,ตั้งใจแล้ว n. ทิศทาง,ความสนใจ,การเบี่ยงเบน,ความโค้ง, Syn. tendency
cadge(แคจ) vt. ยืมโดยไม่ตั้งใจจะคืน,ขอทาน,คว้ามา
concentrate(คอน'เซินเทรท) {concentrated,concentrating,concentrates} vt.,vt. รวม,เพ่งเล็ง,รวมศูนย์,รวมกำลัง,อัดแน่น,ทำให้แน่น,ตั้งอกตั้งใจ,สำรวมความคิด. n. สิ่งที่อัดแน่น,สิ่งที่เข้มข้น, See also: concentrative adj. ดูconcentrate concentrator n. ดูconcent
concentrated(คอน'เซินเทรทิด) adj. ใจจดใจจ่อ,ซึ่งตั้งอกตั้งใจ,ซึ่งจับกลุ่มเข้าด้วยกัน,เข้มข้น
concentration(คอนเซินเทร'เชิน) n. ความเข้มข้น,ระดับความเข้มข้น,ความตั้งอกตั้งใจ,ภาวะที่เข้มข้น,สิ่งที่เข้มข้น,การรวมพล,ความใส่ใจในสาขาวิชาหนึ่ง, Syn. convergence,mass ###A. scattering
consensual(คันเซน'?วล) adj. เกี่ยวกับการเห็นชอบด้วยทั้งสองฝ่าย,เกี่ยวกับการกระทำที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจร่วมกัน
desist(ดิซิสทฺ',ดิซิสทฺ') vt. หยุด,ระงับ,เลิกล้มความตั้งใจ., See also: desistance n. ดูdesist desistence n. ดูdesist, Syn. cease

English-Thai: Nontri Dictionary
absorbed(adj) ที่หมกมุ่น,ที่ใฝ่ใจ,ที่สนใจมาก,อย่างตั้งอกตั้งใจ
attend(vi) เอาใจใส่,ตั้งใจ,สนใจ,พร้อม,ดูแล,รับใช้
attentively(adv) อย่างตั้งอกตั้งใจ,อย่างเอาใจใส่,อย่างสนใจ,อย่างเป็นห่วง
concentrate(vi,vt) สำรวมความคิด,จดจ่อ,ตั้งอกตั้งใจ,ตั้งสมาธิ,รวมกำลัง
concentration(n) ความตั้งอกตั้งใจ,ความเอาใจใส่,ความจดจ่อ
deliberate(adj) โดยเจตนา,โดยจงใจ,โดยตั้งใจ,รอบคอบ,สุขุม
deliberately(adv) อย่างมีเจตนา,อย่างจงใจ,อย่างตั้งใจ
design(n) การออกแบบ,แผนการ,โครงการ,แบบแผน,ความตั้งใจ,จุดประสงค์
determination(n) การตกลงใจ,ความตั้งใจ,ความแน่นอน,การกำหนด
determine(vi,vt) ตกลงใจ,ตัดสินใจ,ตั้งใจ,กำหนด,แสดงผล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
志向[しこう, shikou] ตั้งใจ เจตนา จงใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
意図[いと, ito] ตั้งใจ, คาดหมายไว้
わざわざ[wazawaza, wazawaza] ตั้งใจ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
聞く[きく, kiku] Thai: ตั้งใจฟัง English: to listen
志す[こころざす, kokorozasu] Thai: ตั้งใจ English: to intend
聴く[きく, kiku] Thai: ตั้งใจฟัง English: to listen
固める[かためる, katameru] Thai: ตั้งใจให้แน่วแน่ English: to fortify

German-Thai: Longdo Dictionary
möchtenอยาก- (อยากได้, แต่ไม่ตั้งใจมากเท่า wollen)
willตั้งใจจะ, See also: wollen
absichtilich(adj adv) ด้วยความตั้งใจ, See also: mit Absicht
unabsichtlich(adj adv) ด้วยความไม่ได้ตั้งใจ, See also: ohne Absicht
zugucken(vt) |guckte zu, hat zugeguckt| ตั้งใจดู, ตั้งใจมอง, See also: zuschauen, zusehen
Aufmerksamkeit(n) |die, pl. Aufmerksamkeiten| ความสนใจ, ความเอาใจใส่ เช่น Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! ขอบคุณมากสำหรับความสนใจของคุณ หรือ ขอบคุณมากที่คุณตั้งใจฟัง (มักใช้หลังจากผู้พูดจบการอภิปราย)
kontemplativ(adj) ที่คิดลึกซึ้ง, ที่คิดไตร่ตรองอย่างแน่วแน่, ที่ตั้งใจพิจารณาอย่างรอบคอบ
ohne Absichtโดยไม่ได้ตั้งใจ, See also: S. unabsichtlich,
unabsichtlich(adj adv) โดยไม่ได้ตั้งใจ
stoßen(vi) |stößt, stieß, ist gestoßen, + an/gegen jmdn./etw.| เดินหรือเคลื่อนไหวไปชนคนหรือสิ่งของอย่างแรงโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น Ich bin gegen ihm im Gang gestoßen. ฉันเดินชนเขาอย่างจังตรงทางเดิน

French-Thai: Longdo Dictionary
fin,-s(n) la, = ตอนจบ, ตอนสุดท้าย , (but)จุดมุ่งหมาย, ความตั้งใจ, เป้าหมาย เช่น à la fin mai = ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม , sans fin = ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, See also: A. début, commencement

Are you satisfied with the result?

Go to Top