ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

siring

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -siring-, *siring*, sir
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unfortunately I don't have any news on the siring front.โชคไม่ดีที่ฉันไม่มีข้อมูลมากในเรื่องนี้ Heart of Darkness (2012)
Klaus is obsessed with siring these hybrids.เคลาส์หมกมุ่นกับการสืบพันธุ์มาก The End of the Affair (2011)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
siring    (v) sˈaɪərɪŋ (s ai1 @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛楽[あいぎょう, aigyou] (n,vs) (1) {Buddh} seeking after (Buddhist teachings, etc.); wanting; desiring; (2) (arch) loving [Add to Longdo]
渇望者[かつぼうしゃ, katsubousha] (n) desiring person; luster [Add to Longdo]
悩ましげ[なやましげ, nayamashige] (adj-na) languishing; yearning; desiring [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Sire \Sire\, v. t. [imp. & p. p. {Sired}; p. pr. & vb. n.
     {Siring}.]
     To beget; to procreate; -- used of beasts, and especially of
     stallions.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top