ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loathe

L OW1 DH   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loathe-, *loathe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loathe[VT] รังเกียจ, See also: เกลียด, เกลียดชัง, ชิงชัง, Syn. detest, abominate, hate, Ant. like

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loathe(โลธ) vt. รังเกียจ,เกลียดชัง,เกลียด,ไม่ชอบ, Syn. detest

English-Thai: Nontri Dictionary
loathe(vt) เกลียดชัง,รังเกียจ,ไม่ชอบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Men loathe that sort of thing. Oh, come, don't sulk.ผู้ชายน่ะรังเกียจเรื่องเเบบนี้ แหม อย่าทําหน้างอไป Rebecca (1940)
Well, thank you for your advice, but I absolutely loathe swimming pools.ขอบใจที่แนะนำนะ แต่ฉันเกลียดน่ะสระว่ายน้ำมากเลย Swimming Pool (2003)
I loathe that place.ฉันเกลียดที่นั่น My Little Bride (2004)
It would be most inconvenient since I've sworn to loathe him for all eternity.ไม่ดีเลย เพราะฉันสาบานว่า จะเกลียดเขาไปชั่วนิรันดร์ Pride & Prejudice (2005)
I loathe you.เค้ารู้กันทั้งเมืองแล้ว Chuck Versus the Helicopter (2007)
- Cutter and I loathed each other. - I didn't realise.คัตเตอร์กับผมเกลียดขี้หน้ากันจะตาย \ ผมไม่คิดอย่างนั้น Episode #2.5 (2008)
Truth is, I loathe it.ที่จริง ฉันรังเกียจมันน่ะ Heaven and Hell (2008)
IS THIS A SETUP? BECAUSE I LOATHE BLIND DATES.นี่จะจับคู่ให้ฉันใช่ไหม เพราะฉันเกลียดนัดบอดมาก There's Always a Woman (2008)
The only person Vanessa loathes more than me is you.คนเดียวที่วาเนสซ่าเกลียดมากกว่าฉันก็คือเธอ Chuck in Real Life (2008)
You were just some boy who made me laugh at a party once and now I loathe the sight of you.คุณเป็นแค่เด็กบางคนที่ทำให้ฉันหัวเราะในงานปาร์ตี้ครั้ง และตอนนี้ฉันเกลียดสายตาของคุณ Revolutionary Road (2008)
People either love me or loathe me.มีทั้งคนที่รักฉันและคนที่เกลียดฉัน The Culling (2009)
Have General Loathesome delay the Jedi as long as possible.ให้นายพลโลธซัมถ่วงเวลาพวกเจได ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ The Hidden Enemy (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loatheHence, loathed melancholy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกลียดชัง[V] loathe, See also: hate, detest, despise, abhor, Syn. เกลียด, ชัง, ชิงชัง, Ant. รัก, ชอบ, Example: นักศึกษาเป็นคนหนุ่มสาว มีความคิดเร่าร้อน รักความเป็นธรรม และเกลียดชังความอยุติธรรม, Thai definition: ไม่ชอบจนรู้สึกไม่อยากพบอยากเห็น
แขยง[V] loathe, See also: abhor, feel a repugnance, regard with disgust, Syn. ขยะแขยง, สะอิดสะเอียน, Example: ฉันรู้สึกแขยงขึ้มมาทันทีเมื่อนึกถึงตีนของตะขาบที่ไต่อยู่บนขาฉันตอนนั้น, Thai definition: เกลียดเมื่อได้เห็นหรือถูกต้องสิ่งที่สกปรกน่ารังเกียจหรือน่าเกลียดน่ากลัวหรือเมื่อนึกถึงสิ่งนั้น
แขยงแขงขน[V] loathe, See also: feel a loathing for, have a nauseated feeling at the sight of, cause to goose-flesh, Syn. แขยงขน, สะอิดสะเอียน, ขยะแขยง, แสยงขน, Example: เธอไม่รู้สึกแขยงแขงขนบ้างเลยหรือที่เอางูมาพันคอเล่นอย่างนั้น, Thai definition: ทั้งเกลียดทั้งกลัวจนขนลุก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัง[v.] (chang) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate   FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
เดียดฉันท์[v.] (dīetchan) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate   
แขยง[v.] (khayaēng) EN: be filled with revulsion ; loathe ; abhor ; feel a repugnance ; regard with disgust ; feel nauseated   FR: éprouver de la répulsion/du dégoût ; donner la nausée
ขยะแขยง[v.] (khayakhayaēng) EN: be disgusted ; be revolted ; be repelled ; abhor ; detest ; loathe   FR: être dégoûté ; éprouver de la répulsion ; exécrer ; détester
เกลียด[v.] (klīet) EN: hate ; detest ; abhor ; despise ; loathe ; dislike   FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer
เกลียดชัง[v.] (klīetchang) EN: loathe ; hate ; detest ; despise ; abhor   FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer
หมั่นไส้[v.] (mansai) EN: dislike ; despise ; detest ; hate ; disapprove ; loathe ; be repelled by   FR: être dégoûté ; être écoeuré

CMU English Pronouncing Dictionary
LOATHE    L OW1 DH
LOATHED    L OW1 DH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loathe    (v) lˈouð (l ou1 dh)
loathed    (v) lˈouðd (l ou1 dh d)
loathes    (v) lˈouðz (l ou1 dh z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yàn, ㄧㄢˋ, / ] loathe, #13,043 [Add to Longdo]
憎恶[zēng wù, ㄗㄥ ˋ, / ] loathe, #39,938 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
忌み嫌う;忌嫌う[いみきらう, imikirau] (v5u,vt) to detest; to abhor; to loathe [Add to Longdo]
嫌う[きらう, kirau] (v5u,vt) to hate; to dislike; to loathe; (P) [Add to Longdo]
大嫌い[だいきらい, daikirai] (adj-na,n) very dislikeable; hate, loathe, abhor; (P) [Add to Longdo]
虫唾が走る;虫酸が走る;虫ずが走る[むしずがはしる, mushizugahashiru] (exp,v5r) to be disgusted with (wouldn't touch with a pair of tongs); to loathe [Add to Longdo]
別れを惜しむ[わかれをおしむ, wakarewooshimu] (exp,v5m) to loathe to part with [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loathe \Loathe\, v. i.
   To feel disgust or nausea. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loathe \Loathe\ (l[=o][th]), v. t. [imp. & p. p. {Loathed}
   (l[=o][th]d); p. pr. & vb. n. {Loathing}.] [AS. l[=a][eth]ian
   to hate. See {Loath}.]
   1. To feel extreme disgust at, or aversion for.
    [1913 Webster]
 
       Loathing the honeyed cakes, I Ionged for bread.
                          --Cowley.
    [1913 Webster]
 
   2. To dislike greatly; to abhor; to hate; to detest.
    [1913 Webster]
 
       The secret which I loathe.      --Waller.
    [1913 Webster]
 
       She loathes the vital sir.      --Dryden.
 
   Syn: To hate; abhor; detest; abominate. See {Hate}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loathe
   v 1: find repugnant; "I loathe that man"; "She abhors cats"
      [syn: {abhor}, {loathe}, {abominate}, {execrate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top